hr award color

poligon
Wrocław

Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora oraz stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie  psychologia (przyznane kolejno w 2009 i 2012 roku). Postępowania prowadzone są w oparciu o Ustawę z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki wraz z aktami wykonawczymi. Dotychczas wypromowano 19 doktorów, 10 osób uzyskało habilitację (stan na 2.01.2017).

Przewody doktorskie

Zgodnie z nowelizacją ustawy począwszy od dnia 1 października 2013 r. przewody doktorskie i habilitacyjne oraz postępowania o nadanie tytułu profesora prowadzone są wyłącznie na podstawie nowych przepisów. W postępowaniu – oprócz tradycyjnej formy – rozprawa może mieć również postać maszynopisu książki, książki wydanej, spójnego tematycznie zbioru rozdziałów w książkach wydanych, lub też spójnego tematycznie zbioru artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku w punktowanych czasopismach naukowych (z listy ministerialnej). Za zgodą Rady Wydziału rozprawa może być przedstawiona w języku innym niż polski. Poniożej przedstawiamy etapy postępowania o nadanie stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie psychologia.

Zobacz teżstudia doktoranckie na II Wydziale Psychologii »

Otwarcie przewodu

Na co najmniej 2 tygodnie przed planowanym posiedzeniem Rady Wydziału doktorant składa następujące dokumenty:

 • wniosek o wszczęcie przewodu
 • propozycję dotyczącą osoby promotora i promotora pomocniczego w przypadku jego udziału w przewodzie
 • deklarację wyboru egzaminów doktorskich
 • proponowany temat i koncepcję rozprawy doktorskiej wraz ze wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny i dyscypliny naukowej
 • opinię opiekuna naukowego nt. koncepcji
 • CV naukowe
 • wykaz prac naukowych (warunkiem wszczęcia przewodu jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym określonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej)
 • odpis dyplomu ukończenia studiów (w szczególnych przypadkach uzasadnionych najwyższą jakością osiągnięć naukowych stopień doktora można nadać osobie, która posiada tytułu zawodowy np. licencjata i uzyska „Diamentowy Grant”)
 • informacja o przebiegu przewodu doktorskiego jeżeli uprzednio kandydat ubiegał się o nadanie stopnia
 • oświadczenie o pokryciu kosztów przewodu
 • kwestionariusz osobowy »
 • kopia pierwszej strony dowodu osobistego
 • certyfikat językowy zwalniający z egzaminu doktorskiego
 • informacje dotyczące działalności popularyzującej naukę

Koncepcja rozprawy doktorskiej jest przez doktoranta prezentowana publicznie a prezentacja ta ma formułę otwartą i odbywa się bezpośrednio przed posiedzeniem Rady II Wydziału Psychologii, na której posiedzeniu przeprowadzane jest odpowiednie głosowanie.

Wyznaczenie recenzentów i przyjęcie rozprawy

Doktorant przedkłada promotorowi rozprawę doktorską wraz ze streszczeniem (pięć egzemplarzy w wersji papierowej jak również wersję elektroniczną). Na ręce dziekana wydziału trafiają 4 egzemplarze wraz z pisemną opinią promotora. Recenzenci rozprawy wybierani są w głosowaniu tajnym przez uprawnionych do głosowania członków Rady II Wydziału Psychologii.

Po uzyskaniu przez doktoranta pozytywnych recenzji i zdaniu wszystkich egzaminów doktorskich Rada II Wydziału Psychologii (po zapoznaniu się ze wszystkimi dokumentami sprawy) podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony. Wyznaczany jest również termin obrony rozprawy doktorskiej.

Obrona rozprawy i nadanie stopnia doktora

Obrona rozprawy doktorskiej ma formułę otwartą. Udział w obronie biorą również: promotor, promotor pomocniczy i recenzenci. Po zakończonej obronie, uprawnieni do głosowania w sprawach nadawania stopni i tytułów członkowie Rady II Wydziału Psychologii podejmują uchwałę w sprawie przyjęcia publicznej obrony.

Stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie psychologia nadawany jest w drodze uchwały w głosowaniu niejawnym przez uprawnionych członków Rady II Wydziału Psychologii. Na wyraźny, zawarty w konkluzjach recenzji, wniosek recenzentów rozprawy, może być ona dodatkowo wyróżniona (odrębnym głosowaniem).

Przewody w toku

Postępowania habilitacyjne

Wszczęcie postępowania

Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora habilitowanego składa do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego wskazując w nim wybraną do przeprowadzenia postępowania jednostkę organizacyjną. Do wniosku dołącza się następujące dokumenty:

 • poświadczoną przez II Wydział Psychologii kopię dyplomu stwierdzającego posiadanie stopnia doktora
 • autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych w języku polskim i angielskim
 • wykaz opublikowanych prac naukowych uwzględniający kryteria oceny osiągnięć określone w rozporządzeniu z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego
 • informacje o osiągnięciach dydaktycznych i sprawowanej opiece nad studentami lub doktorantami w charakterze opiekuna naukowego lub promotora pomocniczego wraz z wykazem przewodów doktorskich
 • informacje o współpracy z instytucjami, organizacjami i towarzystwami naukowymi w kraju i za granicą
 • informacje o odbytych stażach w krajowych lub zagranicznych ośrodkach naukowych lub akademickich
 • informacje o działalności popularyzującej naukę

Habilitant we wniosku wskazuje tę część jego dorobku naukowego (powstałą po uzyskaniu stopnia doktora), która jako osiągnięcie naukowe lub artystyczne odpowiada treści art. 16 ust. 1 i 2 Ustawy i stanowi podstawę ubiegania się o nadanie stopnia doktora habilitowanego. Jeżeli osiągnięciem jest „jednotematyczny cykl publikacji” powinien być on opatrzony tytułem.

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego wraz z załącznikami przedkłada się w formie elektronicznej i papierowej. Datą wszczęcia postępowania jest dzień doręczenia wniosku do Centralnej Komisji Do Spraw Stopni i Tytułów.

Po otrzymaniu z Centralnej Komisji zawiadomienia, iż Rada II Wydziału Psychologii została wskazana przez kandydata jako jednostka mająca przeprowadzać postępowanie do kandydata wysyłana jest prośba o wskazanie czy koszty postępowania pokryje kandydat czy jednostka zatrudniająca kandydata. Po otrzymaniu informacji przygotowywana jest odpowiednia umowa.

Powołanie komisji habilitacyjnej i nadanie stopnia doktora habilitowanego

Rada II Wydziału Psychologii wyznacza trzech członków komisji habilitacyjnej. Pozostali czterej członkowie wybierani są przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów. Zazwyczaj habilitant proszony jest o dostarczenie odpowiedniej liczby kopii prac.

Komisja habilitacyjna przedkłada Radzie II Wydziału Psychologii uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z uzasadnieniem i pełną dokumentacją. Na podstawie tej opinii Rada II Wydziału Psychologii podejmuje uchwałę w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia.

Postępowania zakończone

Postępowania zakończone

Nadanie tytułu profesora nauk społecznych

Wszczęcie postępowania

Osoba wobec, której ma być wszczęte postępowanie składa w sekretariacie Dziekana II Wydziału Psychologii następujące dokumenty:

 • wniosek o wszczęcie postępowania
 • poświadczone przez Biuro Dziekana kopie dyplomów doktorskiego i habilitacyjnego
 • autoreferat przedstawiający osiągnięcia naukowe, informacje o osiągnięciach w zakresie opieki naukowej i kształcenia młodej kadry w tym o ukończonych przewodach doktorskich, w których kandydat pełnił funkcję promotora lub promotora pomocniczego oraz o działalności popularyzującej naukę w języku polskim i angielskim
 • ankietę osiągnięć naukowych po uzyskaniu stopni doktora habilitowanego ze wskazaniem, które z osiągnięć kandydat uznaje za najważniejsze
 • kwestionariusz osobowy »
 • CV

Wniosek o wszczęcie postępowania wraz z załącznikami przedkłada się w formie elektronicznej i papierowej.

Wyznaczenie recenzentów i poparcie wniosku o nadanie tytułu profesora

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów wybiera w postępowaniu pięciu recenzentów. Po zapoznaniu się z recenzjami Rada II Wydziału Psychologii podejmuje uchwałę w sprawie poparcia bądź odmowy poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora. Wniosek o nadanie tytułu profesora wysyłany jest do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w terminie miesiąca od podjęcia uchwały popierającej wniosek wraz z dokumentami, których lista i wzory dostępne są w sekretariacie wydziału.

Akty prawne

Ustawy

Rozporządzenia

Kontakt

Biuro Dziekana

Aleksandra Mokrzycka 
Wydziałowy koordynator ds. stopni i tytułu naukowego

Uniwersytet SWPS, II Wydział Psychologii
ul. Ostrowskiego 30b, 53-238 Wrocław, pok. 24

Godziny pracy

 • poniedziałek-piątek: 9.00-16.00