hr award color

poligon
Warszawa

Obecnie na Wydziale Psychologii działa pięć instytutów, czternaście katedr i dwa zakłady oraz Studium Zastosowań Psychologii. Aby umożliwić jak najlepsze warunki do pracy badawczej, na wydziale powstały Laboratorium Badań Eksperymentalnych oraz Centrum Technik Pomiaru Psychologicznego.

Instytut Neuronauki Poznawczej i Behawioralnej
258 kamila jankowiak siuda

dyrektor: dr Kamila Jankowiak-Siuda

zastępca dyrektora: dr Maksymilian Bielecki

spik@swps.edu.pl

Interdyscyplinarne projekty realizowane w ramach katedr wchodzących w skład instytutu łączą psychologię z innymi dziedzinami nauki, takimi jak: neuropsychologia, neurobiologia, neuronauka. Katedra Neuropsychologii Eksperymentalnej koncentruje się na problematyce mózgowych korelatów funkcji psychicznych człowieka. Katedra Psychofizjologii Procesów Poznawczych realizuje projekty, których wspólnym mianownikiem jest lepsze zrozumienie podstawowych mechanizmów warunkujących przebieg procesów poznawczych. Z kolei zainteresowania badawcze pracowników Katedry Analizy Zachowania ogniskują się wokół problematyki dyskontowania i czynników mających na niego wpływ, jak i badań nad metodami terapii osób z autyzmem, z uwzględnieniem stosowanej analizy zachowania.

Katedra Neuropsychologii Eksperymentalnej
258 anna granowska

kierownik:

prof. dr hab. Anna Grabowska

Katedra Psychofizjologii Procesów Poznawczych
258 Aneta Brzezicka

kierownik:

dr hab. Aneta Brzezicka, prof. Uniwersytetu SWPS

Katedra Analizy Zachowania
258 Pawel Ostaszewski

kierownik:

prof. dr hab. Paweł Ostaszewski

Instytut Podstaw Psychologii
258 sylwia bedynska

dyrektor: dr Sylwia Bedyńska

zastępca dyrektora: dr Agata Zabłocka

Instytut skupia katedry i zakłady zajmujące się badaniami podstawowymi w zakresie psychologii ogólnej, poznawczej, różnic indywidualnych, osobowości oraz rozwoju i edukacji. Pracownicy instytutu realizują projekty naukowe i wdrożeniowe w tych obszarach, a także prowadzą zajęcia dydaktyczne obejmujące fundamenty wiedzy psychologicznej. Aktywnie wspierają działalność studenckich kół naukowych, w tym: Koła Naukowego Badań Okulograficznych, Koła Psychologii Sportu, Psychologicznego Koła Statystycznego oraz Koła Naukowego Psychologii Lotniczej i Kosmicznej.

Katedra Metodologii Badań Psychologicznych
258 sylwia bedynska

p.o. kierownika:

dr Sylwia Bedyńska

Katedra Psychologii Poznawczej
258 grzegorz sedek

kierownik:

dr hab. Hanna Bednarek, prof. Uniwersytetu SWPS

Katedra Psychologii Rozwoju i Edukacji
258 tadeusz galkowski

kierownik:

prof. dr hab. Tadeusz Gałkowski

Katedra Psychologii Różnic Indywidualnych
258 Magda Marszal

kierownik:

prof. dr hab. Magdalena Marszał-Wiśniewska

Zakład Psychometrii i Diagnozy Psychologicznej
258 Adam Sobolewski

kierownik:

dr Adam Sobolewski

Instytut Psychologii Ekonomicznej
258 andrzej falkowski

dyrektor: prof. dr hab. Andrzej Falkowski

zastępca dyrektora: dr hab. Alicja Grochowska, prof. Uniwersytetu SWPS

Działalność badawcza pracowników instytutu  dotyczy takich zagadnień, jak: zachowania ekonomiczne, percepcja i akceptacja ryzyka oraz psychologia rynków finansowych, a także dobór kadr do biznesu, organizacja pracy w firmie, zachowania konsumenckie i wyborcze, tworzenie wizerunku marki, badanie osobowości marki, strategie rozszerzania znaku towarowego, wartość marki i jej struktura skojarzeniowa, pozycjonowanie marki i reklamy, strategie reklamowe w marketingu konsumenckim i politycznym.

Katedra Psychologii Ekonomicznej
258 joanna sokolowska

kierownik:

prof. dr hab. Joanna Sokołowska

Katedra Psychologii Marketingu
258 andrzej falkowski

kierownik:

prof. dr hab. Andrzej Falkowski

Instytut Psychologii Klinicznej
someone

dyrektor: dr Ewa Gruszczyńska
zastępca dyrektora: dr Aneta Dowgiert

Szeroki zakres tematyczny projektów realizowanych przez pracowników instytutu obrazuje bogactwo i kierunki rozwoju współczesnej psychologii klinicznej. Naukowcy zajmują się wszystkimi aspektami dobrostanu człowieka, zgodnie z paradygmatem biopsychospołecznym. W tej aktywności badawczej wyróżniają się dwa nadrzędne nurty: 
1. Eksploracja zasobów i mechanizmów (nie)sprzyjających zdrowiu na przestrzeni życia człowieka, także w odniesieniu do ich podłoża mózgowego.
2. Analiza różnych aspektów aktywności klinicznej: diagnozy, interwencji, psychoterapii.
Pracownicy – wśród nich terapeuci współpracujący z Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju Uniwersytetu SWPS – koordynują i prowadzą zajęcia w ramach ścieżki Zdrowie i rozwój oraz specjalizacji Psychologia kliniczna i zdrowia.

Katedra Psychologii Pozytywnej
258 ewa trzebinska

kierownik:

prof. dr hab. Ewa Trzebińska

Katedra Psychologii Zdrowia
someone

p.o. kierownika:

dr Ewa Gruszczyńska

Zakład Psychologii Klinicznej Dziecka
258 barbara arska karylowska

kierownik:

dr Barbara Arska-Karyłowska

Instytut Psychologii Społecznej
258 jerzy trzebinski

dyrektor: prof. dr hab. Jerzy Trzebiński

zastępca dyrektora: dr Małgorzata Wawrzyniak


Zespół pracowników Katedry Psychologii Osobowości realizuje projekty naukowe z następujących tematów: osobiste narracje a radzenia sobie z kryzysami i wyzwaniami, wpływ wizji świata i własnej osoby na zachowania jednostki, kapitał społeczny i więzi społeczne, psychologia traumy i kryzysu, psychologia jakości życia, perspektywa sprawcy i biorcy w kontekście oceny siebie i innych. Pracownicy Katedry Psychologii Społecznej realizują badania dotyczące psychologii politycznej, dyskryminacji, psychologii Internetu i nowych mediów, Interwencji internetowych z zakresu e-zdrowia, relacji społecznych, psychologii biznesu. Katedra Psychologii Międzykulturowej prowadzi badania oraz szkolenia w zakresie problematyki uchodźczej: odnośnie uchodźców w ośrodkach oraz o nastawieniach Polaków (lękach) wobec kryzysu uchodźczego.
Pracownicy Instytutu Psychologii Społecznej uczestniczą w pracach badawczych Młodzi w Centrum LAB, Centrum Innowacji, organizują konferencje i sympozja naukowe, biorą udział w debatach na temat spraw społecznych, angażują się także w projekty społeczne realizowane we współpracy ze studentami i organizacjami, np. pozarządowymi.
Przy Instytucie Psychologii Społecznej działają liczne koła naukowe i organizacje studenckie.

Katedra Psychologii Międzykulturowej
258 pawel boski

kierownik:

prof. dr hab. Paweł Boski

Katedra Psychologii Osobowości
258 jerzy trzebinski

kierownik:

prof. dr hab. Jerzy Trzebiński

Katedra Psychologii Społecznej
258 krystyna skarzynska

kierownik:

prof. dr hab. Krystyna Skarżyńska