hr award color

poligon
Warszawa

Rada Wydziału jest ciałem kolegialnym złożonym z pracowników, doktorantów i studentów. Podejmuje decyzje we wszystkich najważniejszych sprawach dotyczących funkcjonowania wydziału. Ustala ogólne kierunki działalności jednostki, uchwala plany studiów, programy kształcenia oraz specjalności oferowane w ramach prowadzonych kierunków, opracowuje projekty doskonalenia procesu dydaktycznego.

Przewodniczący

 • prof. dr hab. Paweł Ostaszewski - Dziekan Wydziału Psychologii
 • dr Agata Zabłocka - Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia

Członkowie 

 • prof. dr hab. Paweł Boski
 • prof. dr hab. Andrzej Falkowski
 • prof. dr hab. Tadeusz Gałkowski
 • prof. dr hab. Anna Grabowska
 • prof. dr hab. Maria Lis-Turlejska
 • prof. dr hab. Magdalena Marszał-Wiśniewska
 • prof. dr hab. Grzegorz Sędek
 • prof. dr hab. Krystyna Skarżyńska
 • prof. dr hab. Joanna Sokołowska-Pohorille
 • prof. dr hab. Elżbieta Szeląg
 • prof. dr hab. Ewa Trzebińska
 • prof. dr hab. Jerzy Trzebiński
 • dr hab. Hanna Bednarek, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Aneta Brzezicka, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Roman Cieślak, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Wojciech Cwalina, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Izabela Krejtz, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr Barbara Arska-Karyłowska
 • dr Sylwia Bedyńska
 • dr Ewa Gruszczyńska
 • dr Kamila Jankowiak-Siuda
 • dr Magdalena Kaczmarek
 • dr Krzysztof Krejtz
 • dr Konrad Maj
 • dr Adam Sobolewski
 • dr Łukasz Tanaś
 • dr Katarzyna Winkowska-Nowak

Przedstawiciele

 • niesamodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych:
  dr Wojciech Białaszek
 • pracowników administracyjnych:
  mgr Anna Kojemska
 • doktorantów:

  mgr Aleksandra Kołodziej, 

  mgr Ewelina Kowalewska
 • studentów: 
  Karolina Sadłoń, Hanna Gelner, Łukasz Partyka, Katarzyna Wisiecka, Kamil Chludziński, Weronika Pawluk

Komisja ds. Etyki Badań Naukowych

Celem działania Komisji jest wspieranie wysiłków badaczy na rzecz zabezpieczenia dobra osób badanych. Komisja opiniuje i nadzoruje projekty pod względem przestrzegania zasad etyki badań empirycznych z udziałem ludzi. Komisja zajmuje się projektami pracowników etatowych wydziału oraz doktorantów, których promotorzy lub opiekunowie naukowi (przed otwarciem przewodu doktorskiego) są pracownikami etatowymi wydziału. Komisja nie ocenia naukowej wartości prowadzonych badań, ale jedynie ich aspekt etyczny.

Składanie wniosków

Wnioski można składać do Komisji w sposób ciągły, ale rozpatrywane będą one raz w miesiącu (w drugi wtorek każdego miesiąca, z wyłączeniem sierpnia, gdy Komisja nie zbiera się). Aby wniosek był rozpatrywany w danym miesiącu, musi wpłynąć do Komisji w komplecie (w formie elektronicznej i w jednym egzemplarzu wydrukowanym) najpóźniej na tydzień przed zaplanowanym posiedzeniem, tj. przed pierwszym wtorkiem każdego miesiąca.

Kontakt

Uniwersytet SWPS, Wydział Psychologii
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa, pokój 304

Komisja ds. Jakości Kształcenia

Komisja jest organem doradczym i opiniodawczym powołanym przez Wydział Psychologii do kompleksowego monitorowania jakości kształcenia na wydziale. Celem Komisji jest monitorowanie jakości kształcenia polegające na: wczesnym wykrywaniu problemów poprzez zbieranie danych dotyczących programu kształcenia i karier zawodowych absolwentów; ciągłym stymulowaniu i doskonaleniu jakości kształcenia poprzez proponowanie adekwatnych działań, skierowanych zarówno do pracowników, jak i studentów oraz podnoszeniu atrakcyjności oferty edukacyjnej wydziału. link >>

Przewodniczący Komisji

 • prof. dr hab. Paweł Ostaszewski – dziekan Wydziału Psychologii

Pełnomocnik ds. jakości kształcenia

 • dr Agata Zabłocka
Sekretarz
 • mgr Jolanta Bednarek

Kontakt

 • Wydział Psychologii Uniwersytetu SWPS
 • ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa, pokój N318
 • tel.: 22 517 98 24, e-mail: jbednarek@swps.edu.pl

Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia

Członkowie

 • prof. dr hab. Magdalena Marszał-Wiśniewska – prodziekan ds. organizacyjnych i dydaktycznych
 • dr Adam Sobolewski – pełnomocnik ds. Innowacji Dydaktycznych oraz Kierownik kierunku Psychologia
 • dr Robert Mackiewicz – pełnomocnik Dziekana ds. nauki
 • dr Anna Gabińska- pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy Międzynarodowej
 • prof. dr hab. Andrzej Falkowski – dyrektor Instytutu Psychologii Ekonomicznej
 • dr Sylwia Bedyńska- dyrektor Instytutu Podstaw Psychologii
 • prof. dr hab. Jerzy Trzebiński – dyrektor Instytutu Psychologii Społecznej
 • dr Małgorzata Wawrzyniak- zastępca dyrektora Instytutu Psychologii Społecznej
 • dr Ewa Gruszczyńska - dyrektor Instytutu Psychologii Klinicznej
 • dr Kamila Jankowiak-Siuda - dyrektor Instytutu Neuronauki Poznawczej i Behawioralnej
 • dr Agata Jastrzębowska-Tyczkowska - pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk i Absolwentów
 • dr Joanna Roszak – kierownik Psychologii w języku angielskim
 • dr Agata Wytykowska-Kaczorek – pełnomocnik Dziekana ds. Psychologii w indywidualnej organizacji toku studiów
 • prof. dr hab. Paweł Boski- koordynator ds. Akulturacji Studentów Zagranicznych
 • dr Anna Siwy Hudowska- koordynator ds. modułów fakultatywnych
 • dr hab. Alicja Grochowska ,prof. Uniwersytetu SWPS - zastępca dyrektora Instytutu Psychologii Ekonomicznej
 • mgr Anna Kojemska – kierownik dziekanatu
 • Jakub Krawiec – przedstawiciel studentów
 • Dominik Hawrylewicz – przedstawiciel studentów

Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia

Członkowie

 • dr Wojciech Białaszek
 • dr Max Bielecki
 • dr Krystyna Rymarczyk
 • dr Zuzanna Kwissa-Gajewska
 • dr Dorota Bednarek
 • dr Magdalena Gąsiorowska
 • dr Małgorzata Wawrzyniak
 • mgr Bożena Burzyńska – przedstawiciel doktorantów
 • Jakub Krawiec – przedstawiciel studentów