hr award color

poligon
Warszawa

Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie psychologia (przyznane kolejno w 2002 i 2005 roku)Postępowania prowadzone są w oparciu o Ustawę z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki wraz z aktami wykonawczymi. Dotychczas na wydziale wypromowano 98 doktorów, 20 osobom nadano tytuł doktora habilitowanego; jak również przeprowadzono 5 postępowań, które zakończyły się nadaniem tytułu profesora (stan na 2.01.2017).

Przewody doktorskie

W postępowaniu – oprócz tradycyjnej formy – rozprawa może mieć również postać maszynopisu książki, książki wydanej, spójnego tematycznie zbioru rozdziałów w książkach wydanych, lub też spójnego tematycznie zbioru artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku w punktowanych czasopismach naukowych (z listy ministerialnej). Za zgodą Rady Wydziału rozprawa może być przedstawiona w języku innym niż polski. Poniżej przedstawiamy etapy postępowania o nadanie stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie psychologia.

Zobacz też: studia doktoranckie na Wydziale Psychologii »

Otwarcie przewodu

Na co najmniej 4 tygodnie przed planowanym posiedzeniem Rady Wydziału Psychologii (zazwyczaj posiedzenia odbywają się w trzeci piątek miesiąca za wyjątkiem okresu sesji i wakacji doktorant składa następujące dokumenty:

 • wniosek o wszczęcie przewodu
 • propozycję dotyczącą osoby promotora, jak również drugiego promotora, kopromotora lub promotora pomocniczego, w przypadku ich udziału w przewodzie
 • deklarację w sprawie egzaminów doktorskich
 • proponowany temat i koncepcję rozprawy doktorskiej wraz ze wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny i dyscypliny naukowej (wytyczne poniżej)
 • opinię opiekuna naukowego nt. koncepcji
 • CV
 • wykaz prac naukowych wraz zapisem ich publicznej prezentacji (warunkiem wszczęcia przewodu jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym określonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej)
 • poświadczoną przez Biuro Dziekana kopię odpisu dyplomu ukończenia studiów (w szczególnych przypadkach uzasadnionych najwyższą jakością osiągnięć naukowych stopień doktora można nadać osobie, która posiada tytułu zawodowy np. licencjata i uzyska „Diamentowy Grant”)
 • informację o przebiegu przewodu doktorskiego jeżeli uprzednio kandydat ubiegał się o nadanie stopnia
 • oświadczenie o pokryciu kosztów przewodu
 • kwestionariusz osobowy »
 • zdjęcie
 • kopię pierwszej strony dowodu osobistego
 • poświadczoną przez Biuro Dziekana kopię certyfikatu językowego zwalniającego z egzaminu doktorskiego
 • informacje dotyczące działalności popularyzującej naukę

Wytyczne dotyczące koncepcji rozprawy

Zawartość koncepcji rozprawy doktorskiej – 10 stron maszynopisu plus bibliografia. Maszynopis przygotowany czcionką 12 punktów (zalecane jest użycie czcionki Arial lub Times New Roman) i z odstępem między liniami wynoszącym 1,5 linii, a także marginesami 2,5 cm z każdej strony).

 1. Strona tytułowa:
  Imię i nazwisko autora rozprawy
  Afiliacja
  Tytuł rozprawy
  Dane promotora
  Wskazanie obszaru wiedzy, dziedziny nauki i dyscypliny naukowej
 2. Cel naukowy rozprawy: 
  Problem badawczy, podstawy teoretyczne badań, zasadnicza hipoteza, hipotezy pomocnicze
 3. Dotychczasowy stan badań związanych z podejmowaną problematyką. 
  Określenie subdyscypliny oraz paradygmatu w jakim podejmowane są badania.
 4. Określenie metodologicznej charakterystyki pracy:
  4.1. Szczegółowa metodologia badań własnych
  4.2. Prezentacja dotychczas uzyskanych wyników badań własnych wraz z konkluzją (jeśli zostały przeprowadzone badania pilotażowe lub wykonano część zaplanowanej procedury)
 5. Zakończenie
 6. Podstawowa literatura

Aktualnie wszczęcia przewodów doktorskich odbywają się na podstawie procedury zatwierdzonej na posiedzeniu Rady Wydziału Psychologii w dniu 16.05.2014 (regulamin do pobrania).

Wyznaczenie recenzentów i przyjęcie rozprawy

Doktorant przedkłada promotorowi rozprawę doktorską wraz ze streszczeniem w języku polskim i angielskim (pięć egzemplarzy w wersji papierowej, jak również wersję elektroniczną). Na ręce Dziekana Wydziału trafiają 4 egzemplarze rozprawy wraz z pisemną opinią promotora, oraz drugiego promotora lub kopromotora, w przypadku ich udziału w przewodzie.

Doktorant zobowiązany jest również dostarczyć tekst pracy w postaci pliku elektronicznego celem przeprowadzenia procedury antyplagiatowej. Recenzenci rozprawy wybieranie są w głosowaniu tajnym przez uprawnionych do głosowania członków Rady Wydziału Psychologii.

Po uzyskaniu przez doktoranta pozytywnych recenzji i zdaniu wszystkich egzaminów doktorskich Rada Wydziału Psychologii (po zapoznaniu się ze wszystkimi dokumentami sprawy) podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony. Wybierany jest również zazwyczaj skład komisji do przyjęcia i przeprowadzeni obrony rozprawy doktorskiej zwanej komisją doktorską.

Obrona rozprawy i nadanie stopnia doktora

Obrona odbywa się na otwartym posiedzeniu komisji doktorskiej z udziałem promotora i recenzentów. Komisja doktorska po obronie, podczas której podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia publicznej obrony przedstawia Radzie Wydziału Psychologii projekt uchwały o nadaniu stopnia.

Stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie psychologia nadawany jest w drodze uchwały w głosowaniu niejawnym przez uprawnionych członków Rady Wydziału Psychologii.

Przewody w toku

Mgr Anna Werner-Maliszewska

pdf ico streszczenie
pdf ico recenzja prof. dr. hab. Władysława Łosiaka
pdf ico recenzja dr. hab. Łukasza D. Kaczmarka

Mgr Joanna Dudek

pdf ico streszczenie
pdf ico recenzja prof. dr. hab. Niny Ogińskiej-Bulik
pdf ico recenzja dr hab. Kamilli Bargiel-Matusiewicz

Mgr Elżbieta Kluska-Łabuz

pdf ico streszczenie
pdf ico recenzja dr. hab. Łukasza Kaczmarka
pdf ico recenzja prof. Janusza Trempały

Mgr Iwona Drapała

pdf ico streszczenie
pdf ico recenzja dr hab. Doroty Merecz-Kot
pdf ico recenzja prof. Włodzimierza Oniszczenki

Mgr Anna Zagórska

pdf ico streszczenie
pdf ico recenzja dr hab. Aleksandry Gruszki-Gosiewskiej
pdf ico recenzja dr. hab. Adama Tarnowskiego 

Mgr Klara Rydzewska

pdf ico streszczenie
pdf ico recenzja prof. Marty Białeckiej-Pikul
pdf ico recenzja prof. Janusza Grzelaka

Mgr Anna Więcek-Durańska

pdf ico streszczenie
pdf ico recenzja prof. dr hab. Beaty Pastwy-Wojciechowskiej
pdf ico recenzja dr hab. Grażyny Poraj, prof. UŁ

Mgr Anna Orylska

pdf ico streszczenie
pdf ico recenzja prof. Anety Borkowskiej
pdf ico recenzja dr hab. n. med. Anity Bryńskiej

Mgr Julia Zając

pdf ico streszczenie
pdf ico recenzja prof. Janusza Grzelaka
pdf ico recenzja prof. Marii Lewickiej

Mgr Mariola Dobrołowicz-Konkol

pdf ico streszczenie
pdf ico recenzja prof. Eugenii Mandal
pdf ico recenzja prof. Marii Jarymowicz

Mgr Agnieszka Seidler

pdf ico recenzja prof. Ewy Pisuli
pdf ico recenzja dr hab. Katarzyny Markiewicz

Mgr Milena Drzewiecka

pdf ico streszczenie
pdf ico recenzja prof. Barbary Kożusznik
pdf ico recenzja prof. Krystyny Adamskiej

Mgr Lan Bui Wrzosińska

pdf ico streszczenie
pdf ico recenzja prof. Piotra Francuza
pdf ico recenzja prof. Michała Bilewicza

Mgr Olga Białobrzeska

pdf ico streszczenie
pdf ico recenzja prof. Michała Bilewicza
pdf ico recenzja prof. Małgorzaty Kossowskiej

Mgr Edyta Charzyńska

pdf ico streszczenie
pdf ico recenzja prof. Jana Chodkiewicz
pdf ico recenzja prof. Marii Straś-Romanowskiej

Mgr Anna Rogala

pdf ico streszczenie
pdf ico recenzja dr. hab. Romualda Derbisa
pdf ico recenzja dr hab. Marioli Łaguny

Mgr Patrycja Śleboda

pdf ico streszczenie
pdf ico recenzja prof. Tadeusza Tyszki
pdf ico recenzja prof. Małgorzaty Kossowskiej

Mgr Bartłomiej Swebodziński

pdf ico streszczenie
pdf ico recenzja dr. hab. Michała Harciarka
pdf ico recenzja dr. hab. Jerzego Osińskiego

Postępowania habilitacyjne

Wszczęcie postępowania

Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora habilitowanego składa do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego wskazując w nim wybraną do przeprowadzenia postępowania jednostkę organizacyjną. Do wniosku dołącza się następujące dokumenty:

 • poświadczoną przez Wydział Psychologii kopię dyplomu stwierdzającego posiadanie stopnia doktora
 • autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych w języku polskim i angielskim
 • wykaz opublikowanych prac naukowych uwzględniający kryteria oceny osiągnięć określone w rozporządzeniu z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego
 • informacje o osiągnięciach dydaktycznych  i sprawowanej opiece nad studentami lub doktorantami w charakterze opiekuna naukowego lub promotora pomocniczego wraz z wykazem przewodów doktorskich
 • informacje o współpracy z instytucjami, organizacjami i towarzystwami naukowymi w kraju i za granicą
 • informacje o odbytych stażach w krajowych lub zagranicznych ośrodkach naukowych lub akademickich
 • informacje o działalności popularyzującej naukę
 • informacje o przebiegu postępowania habilitacyjnego, jeżeli kandydat ubiegał się ostatnio o nadanie stopnia

Habilitant we wniosku wskazuje tę część jego dorobku naukowego (powstałą po uzyskaniu stopnia doktora), która jako osiągnięcie naukowe lub artystyczne odpowiada treści art. 16 ust. 1 i 2 Ustawy i stanowi podstawę ubiegania się o nadanie stopnia doktora habilitowanego. Jeżeli osiągnięciem jest „jednotematyczny cykl publikacji” powinien być on opatrzony tytułem.

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego wraz z załącznikami przedkłada się w formie elektronicznej i papierowej. Datą wszczęcia postępowania jest dzień doręczenia wniosku do Centralnej Komisji Do Spraw Stopni i Tytułów.

Po otrzymaniu z Centralnej Komisji zawiadomienia, iż Rada Wydziału Psychologii została wskazana przez kandydata jako jednostka mająca przeprowadzać postępowanie do kandydata wysyłana jest prośba o wskazanie czy koszty postępowania pokryje kandydat czy jednostka zatrudniająca kandydata. Po otrzymaniu informacji przygotowywana jest odpowiednia umowa.

Powołanie komisji habilitacyjnej i nadanie stopnia doktora habilitowanego

Rada Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS wyznacza trzech członków komisji habilitacyjnej. Pozostali czterej członkowie wybierani są przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów. Zazwyczaj habilitant proszony jest o dostarczenie odpowiedniej liczby kopii prac.

Komisja habilitacyjna przedkłada Radzie Wydziału Psychologii uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z uzasadnieniem i pełną dokumentacją. Na podstawie tej opinii Rada Wydziału Psychologii podejmuje uchwałę o nadaniu lub odmowie nadania stopnia.

Postępowania zakończone

Nadanie tytułu profesora nauk społecznych

Wszczęcie postępowania

Osoba wobec, której ma być wszczęte postępowanie, składa w Sekretariacie Dziekana następujące dokumenty:

 • wniosek o wszczęcie postępowania
 • poświadczone przez Biuro Dziekana kopie dyplomów doktorskiego i habilitacyjnego
 • autoreferat (w języku polskim i angielskim) przedstawiający osiągnięcia naukowe, informacje o osiągnięciach w zakresie opieki naukowej i kształcenia młodej kadry, w tym o ukończonych przewodach doktorskich, w których kandydat pełnił funkcję promotora lub promotora pomocniczego, otwartych przewodach doktorskich, w których kandydat uczestniczy w charakterze promotora, informacje o sporządzonych recenzjach w postępowaniach anwansowych oraz informacje o działalności popularyzującej naukę
 • ankietę osiągnięć naukowych po uzyskaniu stopni doktora habilitowanego ze wskazaniem, które z osiągnięć kandydat uznaje za najważniejsze
 • kwestionariusz osobowy »
 • CV

Wniosek o wszczęcie postępowania wraz z załącznikami przedkłada się w formie elektronicznej i papierowej.

Wyznaczenie recenzentów i poparcie wniosku o nadanie tytułu profesora

Pięciu recenzentów w postępowaniu wybiera Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów. Po zapoznaniu się z recenzjami Rada Wydziału Psychologii podejmuje uchwałę w sprawie poparcia bądź odmowy poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora. Wniosek o nadanie tytułu profesora wysyłany jest do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w terminie miesiąca od podjęcia uchwały popierającej wniosek wraz z dokumentami, których lista i wzory dostępne są w sekretariacie wydziału.

Akty prawne

Ustawy

Rozporządzenia

Nowy Tryb

Stary tryb

Kontakt

Biuro Dziekana

Ewa Wilkońska
Specjalista ds. postępowań w sprawach stopni i tytułu naukowego

Uniwersytet SWPS, Wydział Psychologii
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa, pok. 305

Godziny pracy

 • poniedziałki-piątki: 9.00-16.00