hr award color

poligon
Warszawa

 

Wydział Psychologii – najstarszy i największy wydział Uniwersytetu SWPS – jest w ocenie MNiSW trzecią najlepszą jednostką nauk społecznych w Polsce. Realizuje zaawansowane badania naukowe z zakresu psychologii, w tym projekty o międzynarodowym zasięgu. Prowadzi studia psychologiczne nagrodzone wyróżniającą oceną Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Posiada uprawnienia doktorskie i habilitacyjne.

pamperki
biret
pracownicy
eureka
hajs
3797studentów
10629absolwentów
112pracowników dydaktycznych (etatowych)
116projektów badawczych realizowanych w 2016 r.
16milionów zł na projekty badawcze w 2016 r.

 

 

Władze wydziału

 

258 pawel ostaszewski2

prof. dr hab.

Paweł Ostaszewski

Dziekan
pawel.ostaszewski@swps.edu.pl

258 Magda Marszal

prof. dr hab.

Magdalena Marszał-Wiśniewska

Prodziekan ds. organizacyjnych i dydaktycznych

mmarszal@swps.edu.pl

258 Adam Sobolewski

dr

Adam Sobolewski

Pełnomocnik Dziekana ds. innowacji dydaktycznych
adam.sobolewski@swps.edu.pl

258 Robert Mackiewicz

dr

Robert Mackiewicz

Pełnomocnik Dziekana ds. nauki
robert.mackiewicz@swps.edu.pl

zablocka agata

dr

Agata Zabłocka

Pełnomocnik Dziekana ds. jakości kształcenia
azablocka@swps.edu.pl

anna gabinska

dr

Anna Gabińska

Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy międzynarodowej
agabinska@swps.edu.pl

258 Agata Wytykowska

dr

Agata Wytykowska-Kaczorek

Pełnomocnik Dziekana ds. psychologii w indywidualnej organizacji toku studiów
awytykow@swps.edu.pl

agata tyczkowska

dr

Agata Jastrzębowska-Tyczkowska

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk i absolwentów
ajastrzebowska@swps.edu.pl

 

Koordynator aktywności naukowej studentów
dr Marzena Cypryańska-Nezek
e-mail: mcypryanska@swps.edu.pl

Koordynator wolontariatu
dr Małgorzata Wawrzyniak
e-mail: mwawrzyn@swps.edu.pl

Koordynator ds. modułów fakultatywnych
dr Anna Siwy-Hudowska
e-mail: asiw1@swps.edu.pl

Kierownik Psychologii w języku angielskim
dr Joanna Roszak
e-mail: jroszak@swps.edu.pl

Koordynator programu Erasmus Mundus Joint Degrees (Global-Minds)
dr Karolina Mazurowska
e-mail: kmazurowska@swps.edu.pl

Koordynator ds. akulturacji studentów zagranicznych
prof. dr hab. Paweł Boski
e-mail: pboski@swps.edu.pl

Dydaktyka

Obecnie wydział kształci prawie 4 tys. osób na kilkunastu unikatowych specjalnościach. Zróżnicowana oferta dydaktyczna umożliwia dostosowanie ścieżki kształcenia do indywidualnych zainteresowań i planów zawodowych studentów. Wiedzę zdobywają tu nie tylko przyszli psychoterapeuci, lecz także studenci nastawieni na karierę w takich branżach jak: media, badania rynku, zarządzanie zasobami ludzkimi, marketing i reklama, edukacja, ochrona zdrowia czy projektowanie dla IT, czyli wszędzie tam, gdzie wiedza i kompetencje psychologiczne sprzyjają odnoszeniu sukcesów.

Wyróżniająca ocena PKA

O jakości studiów psychologicznych prowadzonych na wydziale świadczą oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej nadzorującej proces kształcenia w całym kraju. Wydział dwukrotnie otrzymał ocenę wyróżniającą: w 2005 i 2016 roku. Jedynie dwie uczelnie w Polsce – w tym Uniwersytet SWPS – oferują psychologię z najwyższą oceną PKA.

W uzasadnieniu decyzji Prezydium wskazało na wysoce zindywidualizowany charakter studiów, doceniło unikalną tematykę specjalności oraz wykorzystanie możliwości pracy w środowisku lokalnym. Więcej informacji »

Psychologia na najwyższym poziomie

Według rankingu szkół wyższych miesięcznika „Perspektywy” Uniwersytet SWPS jest jedną z trzech najlepszych uczelni w Polsce prowadzących studia na kierunku psychologia. Wydział Psychologii znajduje się w samej czołówce listy rankingowej i jest najwyżej ocenianą jednostką niepubliczną. 
Więcej informacji » 

Europejskie standardy nauczania

Program studiów psychologicznych jest dostosowany do europejskich standardów nauczania psychologii. Spełnia wymagania Europejskiego Certyfikatu Psychologa EuroPsy, który w wielu krajach europejskich definiuje zawód psychologa i reguluje dostęp do jego wykonywania. Standardy te uznawane są także w Polsce i wkrótce, zapewne, zostaną potwierdzone ustawą.

Najlepsi specjaliści

Na wydziale pracują wysokiej klasy specjaliści znani w kraju i za granicą, m.in. profesorowie: Grzegorz Sędek zajmujący się psychologią eksperymentalną, Krystyna Skarżyńska – autorytet w zakresie psychologii społecznej, Andrzej Kokoszka – doświadczony psychiatra i psychoterapeuta, Andrzej Falkowski – ekspert w dziedzinie psychologii biznesu, Edward Nęcka – specjalista w temacie psychologii twórczości, Paweł Boski – prekursor psychologii międzykulturowej w Polsce, oraz dr Piotr Winkielman – specjalista w zakresie nauronauki społecznej.

Uprawnienia doktorskie i habilitacyjne

Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora oraz stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie psychologia. Dotychczas na wydziale wypromowano 98 doktorów i 20 doktorów habilitowanych; 5 osobom nadano tytuł profesora (stan na 2.01.2017). Więcej informacji »

Studia doktoranckie

Wydział prowadzi interdyscyplinarne studia doktoranckie, które przygotowują do podjęcia badań w zakresie najbardziej zaawansowanych i nowoczesnych dziedzin psychologii, takich jak: psychologia społeczna, psychologia pozytywna, neurokognitywistyka, neuropsychologia, psychologia poznawcza, komunikacja wizualna i psychologia biznesu. Więcej informacji »

Nauka i badania

Wydział Psychologii to jedna z najlepszych jednostek nauk społecznych w Polsce, co potwierdziła kompleksowa ocena potencjału badawczo-rozwojowego przeprowadzona przez MNiSW w 2017 roku. Jest jedną z trzech jednostek, które otrzymały kategorię A+ w grupie nauk humanistyczno-społecznych o profilu społecznym. W 2013 roku Wydział zajął 3. miejsce wśród wszystkich instytucji naukowych o profilu społecznym i 1. miejsce w grupie jednostek wyróżnionych kategorią A. W ocenie parametrycznej przeprowadzonej przez MNiSW w 2010 roku otrzymał 1. kategorię, co wiązało się ze wzrostem dotacji na badania prowadzone przez pracowników wydziału.

Ponad 16 mln na projekty badawcze

Wydział daje przestrzeń do realizacji programów naukowych spełniających światowe standardy. W 2016 roku pracownicy wydziału realizowali 116 projektów badawczych na łączną kwotę ponad 16 mln zł.

W ramach działalności statutowej wydział organizuje liczne konferencje, dofinansowuje publikacje, kupuje aparaturę oraz środki niezbędne do realizacji badań. W minionym roku dzięki dofinansowaniu z MNiSW w wysokości 670 tys. zł zrealizowano 77 projektów.  Baza projektów »

Diamentowe granty studentów

Studenci Wydziału Psychologii – pod opieką wykładowców – prowadzą badania, których wyniki prezentują na corocznej Studenckiej Sesji Naukowej. Dzięki wsparciu promotorów naukowych zdobywają dofinansowanie na autorskie projekty. W ramach programu Diamentowe Granty MNiSW najzdolniejsi otrzymali łącznie kwotę ponad 870 tys. na realizację swoich badań.

Aktywne centra naukowo-badawcze

Interdyscyplinarne Centrum Stosowanych Badań Poznawczych prowadzi międzynarodowe projekty w obszarze podstawowych i złożonych procesów poznawczych człowieka. Akademickie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznej zajmuje się wykorzystaniem nowych technologii w nauczaniu. Ośrodek Badań Okulograficznych jest instytucją siostrzaną Eye Tracking Laboratory w Clemson University, z kolei Centrum Badań nad Złożonością i Konfliktem to partnerska placówka jednostki z Columbia University. Więcej informacji »

Współpraca międzywydziałowa

Młodzi w Centrum Lab to efekt współpracy z naukowcami z Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych. Ośrodek prowadzi interdyscyplinarne badania kluczowych obszarów życia współczesnej młodzieży. Działania te mają na celu zbadanie umiejętności społecznych, poznawczych i emocjonalnych nastolatków i zgromadzenie danych niezbędnych do opracowania strategii, które pomogą młodym ludziom sprostać wymaganiom współczesnego świata.

Wsparcie naukowców

Centrum Technik Pomiaru Psychologicznego pomaga studentom i pracownikom wydziału w doborze testów lub kwestionariuszy psychologicznych odpowiednio do danego badania. Z kolei Laboratorium Badań Eksperymentalnych to miejsce pracy dla osób, które w swoich badaniach chcą wykorzystać komputerowe techniki pomiaru. 

Nowoczesna aparatura do badań

Aby stworzyć jak najlepsze warunki do pracy naukowej, na wydziale powstały laboratoria wyposażone w nowoczesną aparaturę do prowadzenia badań psychofizjologicznych. Pracownicy mają do dyspozycji m.in. eye-tracker do badania ruchów gałki oka, elektroencefalograf do pomiaru fal mózgowych, galwanometr sprawdzający reakcję skóry, sprzęt do badań elektromiograficznych mierzący aktywność elektryczną mięśni oraz wzmacniacze EEG do pomiaru bioelektrycznej aktywności mózgu.

Kontakty

Dziekanat

Uniwersytet SWPS, Wydział Psychologii
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa, pok. 303

Godziny pracy

  • poniedziałek: nieczynneponiedziałek: nieczynne
  • wtorek-piątek: 10.00-15.00
  • sobota-niedziela: 9.00-15.00 (3-4, 10-11, 24-25 marca, 7-8, 14-15, 28-19 kwietnia, 12-13 maja, 2-3, 16-17, 23-24 czerwca)

telefon odbierany jest w godzinach pracy dziekanatu

Biuro Dziekana

Uniwersytet SWPS, Wydział Psychologii
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa, pok. 305

Godziny pracy

  • poniedziałki-piątki: 9.00-16.00