hr award color

poligon
Uczelnia

Uniwersytet SWPS ogłasza konkurs na stanowisko Post-doc'a w projekcie BEETHOVEN Narodowego Centrum Nauki pt. „Struktura reprezentacji poznawczej podstawowych wymiarów spostrzegania społecznego”. Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Bogdan Wojciszke. Zgłoszenia należy przesyłać w terminie do 13 kwietnia 2018 r.

Opis projektu

Nadrzędnym celem projektu jest poszerzenie rozumienia sprawczości i wspólnotowości ("Wielkiej Dwójki") - dwóch podstawowych wymiarów spostrzegania i oceniania siebie, innych ludzi i grup społecznych. Pomimo wielu badań na temat "Wielkiej Dwójki", niewiele uwagi poświęcono dotychczas strukturze reprezentacji poznawczej tych treści.

Niniejszy projekt ma za zadanie wypełnić tę lukę teoretyczną. W realizacji projektu zamierzamy wykorzystać szereg metod badawczych. Połączymy analizę archiwalną (zaplanowaliśmy meta-analizę współczynników rzetelności oraz analizę modeli strukturalnych pochodzących z istniejących danych sondażowych) z serią kontrolowanych eksperymentów wykorzystujących innowacyjne metody badawcze (m.in.organizację cech w przestrzeni).

Przeprowadzenie badań w Polsce (prof. Bogdan Wojciszke, dr Magdalena Formanowicz, dr Michał Parzuchowski) i Niemczech (prof. Susanne Bruckmuller) pozwoli na sprawdzenie ogólności uzyskanych wyników w różnych kontekstach badawczych. W ramach projektu stypendystka/stypendysta ma również zagwarantowane szkolenia i udział wkonferencjach branżowych oraz wizyty stażowe u partnera w Niemczech (Erlangen).

Opis zadań

Do obowiązków Post Doc'a będzie należała realizacja zadań projektowych zgodnie z wnioskiem grantowym, a w szczególności:

 • przygotowywanie i reanaliza dużych zbiorów danych sondażowych.

Wymagania

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w regulaminie przyznawania stypendiów naukowych oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • posiada stopień doktora
 • posiada znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie w stopniu zaawansowanym (co najmniej poziom C1)

W ocenie kandydatów pod uwagę wzięte zostaną w szczególności:

 • udokumentowane doświadczenie w zakresie prowadzenia badań z wykorzystaniem technik eksperymentalnych,
 • doświadczenie w prowadzeniu badań zgodnych z zasadami otwartej nauki (pre-rejestracja hipotez, dzielenie się zebranymi danymi)
 • dorobek naukowy (w szczególności już opublikowane artykuły w czasopismach z Impact Factor lub artykuły aktualnie recenzowane w takich czasopismach),
 • doświadczenie w zakresie analizy badań z wykorzystaniem pakietów statystycznych np. R, SPSS, Statistica i programów do projektowania eksperymentów (Inquisit, E-Prime, PsychoPy, Matlab),
 • aktywny udział w konferencjach naukowych, zwłaszcza międzynarodowych, na których kandydat/tka przedstawiał/a prezentacje z zakresu psychologii społecznej,rekomendacje od dotychczasowych współpracowników naukowych (opiekunów lub promotorów),
 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych, w szczególności bycie wykonawcą lub kierownikiem grantu badawczego uzyskanego ze środków NCN lub MNiSW.

Uniwersytet SWPS to nowoczesne centrum naukowo-dydaktyczne. Posiada kampusy w 5 miastach. Nasz zespół tworzy ponad 1350 osób – pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych. Zapewniamy system atrakcyjnych benefitów pracowniczych: opiekę medyczną, system ubezpieczeń i świadczeń socjalnych, zniżki w obiektach sportowych i na przejazdy kolejowe, a także możliwość podjęcia studiów na preferencyjnych warunkach.

Wydział Zamiejscowy w Sopocie specjalizuje się w kształceniu psychologicznym. Na wydziale działają dwa ośrodki naukowe prowadzące badania w zakresie psychologii społecznej oraz psychologii poznawczej. Naukowcy mają do dyspozycji profesjonalne laboratorium wyposażone w specjalistyczny sprzęt i zaawansowane oprogramowanie do prowadzenia badań i analizy wyników. Wydział posiada uprawnienia doktorskie w dyscyplinie psychologia.

Wymagane dokumenty

 • życiorys wraz z dotychczasowym dorobkiem naukowym, listą publikacji, udziałem w projektach badawczych i konferencjach naukowych, uzyskanymi nagrodami i wyróżnieniami oraz udziałem wwarsztatach i szkoleniach, odbytych praktykach i stażach naukowych w kraju lub za granicą,
 • list rekomendacyjny od dotychczasowego współpracownika, promotora lub opiekunanaukowego (z danymi do kontaktu telefonicznego),
 • kopię dyplomu uzyskania tytułu doktora lub zaświadczenie od promotora pracy doktorskiej z podaniem przybliżonego terminu obrony (przed 30 grudnia 2018) i tematu pracy magisterskiej
 • kopie certyfikatów oraz innych dokumentów potwierdzających znajomość języków obcych.

Procedura rekrutacyjna

Ocena aplikacji kandydatów zostanie przeprowadzona przez komisję konkursową zgodnie z regulacjami programu NCN ze szczególnym zględnieniem Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych.

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w Uniwersytecie SWPS w Sopocie.

Warunki zatrudnienia

 • Kwota stypendium: 4138 zł netto miesięcznie
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Okres finansowania: 24 miesięce
 • W ramach projektu postdoc ma również zagwarantowane szkoleniachudział w konferencjach branżowych oraz wizyty stażowe u partnera w Niemczech (Erlangen).

Zgłoszenia

Oferty należy przesyłać do 13 kwietnia 2018 r. na adres mparzuchowski@swps.edu.pl. W tytule prosimy wpisać „Post Doc w projekcie Beethoven". Zastrzega się prawo zamknięcia konkursu bez wyłonienia stypendysty. Rozstrzygnięcie konkursu: 20 kwietnia 2018 r. 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)”.

Warszawa 28-04-2017

Specjalista ds. dydaktycznych

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko specjalista ds. dydaktycznych. Termin aplikacji mija 28 kwietnia 2018 r. Miejsce pracy: Warszawa. Zakres odpowiedzialności Obsługa procesu dydaktycznego, m.in.: Pozyskiwanie, porządkowanie i archiwizacja danych i informacji użytecznych dziekanowi...

Czytaj więcej

Warszawa 30-04-2017

Projektant UX

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Projektant UX. Termin aplikacji mija 30 kwietnia 2018 r. Miejsce pracy: Warszawa. Zakres odpowiedzialności Wybór metod analizy, które należy przeprowadzić w danym projekcie Inicjowanie kontaktu z właścicielami produktu i...

Czytaj więcej

Poznań 07-05-2017

Doktorant/-tka w projekcie badawczym

Uniwersytet SWPS ogłasza konkurs dla doktorantki/doktoranta na stanowisko wykonawcy w grancie badawczym finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Poszukiwanie znaczenia i sensu życia oraz wzrost osobowy w następstwie traumy: badania...

Czytaj więcej

Warszawa 06-04-2018

Profesor w Katedrze Iberystyki i Italianistyki

Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Iberystyki i Italianistyki. Termin składania dokumentów upływa 6 kwietnia 2018 r. Miejsce pracy: Warszawa.  .Od kandydatów...

Czytaj więcej

Poznań 06-04-2018

Specjalista ds. projektów europejskich

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalista ds. projektów europejskich. Termin nadsyłania dokumentów mija 6 kwietnia 2018 r. Miejsce pracy: Poznań.  Zakres odpowiedzialności Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów do POWER; Rozliczanie projektów dotowanych w ramach POWER...

Czytaj więcej

Sopot 13-04-2018

Doktorant-Stypendysta w projekcie badawczym Beethoven

Uniwersytet SWPS ogłasza konkurs na stanowisko Doktoranta-Stypendysty w projekcie BEETHOVEN Narodowego Centrum Nauki pt. „Struktura reprezentacji poznawczej podstawowych wymiarów spostrzegania społecznego”. Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Bogdan Wojciszke. Zgłoszenia należy...

Czytaj więcej

Sopot 13-04-2018

Post Doc w projekcie badawczym Beethoven

Uniwersytet SWPS ogłasza konkurs na stanowisko Post-doc'a w projekcie BEETHOVEN Narodowego Centrum Nauki pt. „Struktura reprezentacji poznawczej podstawowych wymiarów spostrzegania społecznego”. Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Bogdan Wojciszke. Zgłoszenia należy przesyłać...

Czytaj więcej

Wrocław 14-04-2018

Adiunkt w Katedrze Psychologii Społecznej

Dziekan II Wydziału Psychologii – Filia we Wrocławiu SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Psychologii Społecznej. Termin składania dokumentów upływa 14 kwietnia 2018 r. Miejsce pracy: Wrocław.  Od kandydatów oczekujemy Stopnia...

Czytaj więcej

Warszawa 30-04-2018

Profesor w obszarze informatyki

Uniwersytet SWPS ogłasza konkurs na cztery stanowiska profesorów zwyczajnych lub nadzwyczajnych prowadzących działalność akademicką w ramach szeroko rozumianej informatyki, zainteresowanych rozwojem wiedzy, metod i zastosowań w obszarze powiązań informatyki z naukami...

Czytaj więcej

Warszawa 05-05-2018

Adiunkt w Katedrze Zarządzania

Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Zarządzania. Termin składania dokumentów upływa 5 maja 2018 r. Miejsce pracy: Warszawa. Od kandydatów oczekujemy Stopnia naukowego...

Czytaj więcej

Warszawa 06-05-2018

Specjalista Biura Karier

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalista Biura Karier. Termin nadsyłania dokumentów mija 6 maja 2018 r. Miejsce pracy: Warszawa.  Zakres odpowiedzialności Realizacja działań rozwojowych dla studentów  w ramach projektu współfinansowanego ze środków...

Czytaj więcej

Warszawa 06-05-2018

Asystent Biura Rektora

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Asystent Biura Rektora. Termin nadsyłania dokumentów mija 6 maja 2018 r. Miejsce pracy: Warszawa.  Zakres odpowiedzialności Wsparcie w wykonywaniu obowiązków Rektora i władz uczelni; Przygotowywanie pism, protokołów...

Czytaj więcej

Katowice 06-05-2018

Asystent w projekcie badawczym NCN

Katowicki wydział Uniwersytetu SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko asystenta w projekcie pt.: „Analiza stanów depersonalizacji/derealizacji w grupach klinicznych i nieklinicznych”, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki, 2016/22/E/HS6/00306. Kierownikiem projektu jest dr Igor Pietkiewicz...

Czytaj więcej

Warszawa 18-05-2018

Specjalista ds. studenckich

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalista ds. studenckich. Termin nadsyłania dokumentów mija 18 maja 2018 r. Miejsce pracy: Warszawa.  Zakres odpowiedzialności Obsługa specjalistycznego programu komputerowego do obsługi toku studiów; Prowadzenie i archiwizowanie...

Czytaj więcej