hr award color

poligon
Uczelnia

Katowicki wydział Uniwersytetu SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko asystenta w projekcie pt.: „Analiza stanów depersonalizacji/derealizacji w grupach klinicznych i nieklinicznych”, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki, 2016/22/E/HS6/00306. Kierownikiem projektu jest dr Igor Pietkiewicz. Termin aplikacji mija 6 maja 2018 r. Miejsce pracy: Katowice.

Zadania i obowiązki asystenta

 • Rekrutacja uczestników i przeprowadzanie ustrukturyzowanych wywiadów klinicznych
 • Tworzenie transkrypcji z wywiadów, ich analiza i przygotowywanie raportów
 • Uczestnictwo w regularnych zebraniach zespołu: omawianie przypadków, stawianie diagnozy
 • Prezentacja wyników w trakcie krajowych i międzynarodowych konferencji; Udział w superwizji i spotkaniach klinicznych organizowanych organizowanych dwa razy w tygodniu

 

Większość zadań związanych z projektem będzie realizowanych w Centrum Badań nad Traumą i Dysocjacją, na Wydziale Zamiejscowym w Katowicach. Strona projektu»

Profil kandydata

 • Jest studentem psychologicznych lub medycznych (psychiatria) studiów doktoranckich
 • Posiada już pewne osiągnięcia naukowe (np. publikacje, wystąpienia, wyróżnienia, stypendia, nagrody, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach, staże, itp.)
 • Posiada pewne doświadczenie klinicznie i potrafi nawiązać dobry kontakt z badanymi osobami oraz przeprowadzać wywiady
 • Posiada dobre umiejętności maszynopisania, umożliwiające tworzenie długich transkrypcji
 • Jest dobrze zorganizowany, kreatywny, potrafi przejawiać inicjatywę, nastawiony na współpracę i zaangażowany w pracę zespołową, otwarty na komentarze zwrotne i instrukcje superwizora
 • Posiada umiejętność porozumiewania się w jęz. angielskim umożliwiającą uczestniczenie w szkoleniach i superwizji w tym języku oraz prezentacji wyników badań na konferencjach międzynarodowych
 • Jest zmotywowany, aby rozwijać swoje umiejętności kliniczne i naukowe

Uniwersytet SWPS to nowoczesne centrum naukowo-dydaktyczne. Posiada kampusy w 5 miastach. Nasz zespół tworzy ponad 1350 osób – pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych. Zapewniamy system atrakcyjnych benefitów pracowniczych: opiekę medyczną, system ubezpieczeń i świadczeń socjalnych, zniżki w obiektach sportowych i na przejazdy kolejowe, a także możliwość podjęcia studiów na preferencyjnych warunkach. Spełniamy wymagania Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych, czego świadectwem jest logo HR Excellence in Research.

Wydział Zamiejscowy w Katowicach został utworzony w 2010 roku. Specjalizuje się w kształceniu psychologicznym. Prowadzi również interdyscyplinarne studia z psychokryminalistyki oraz jedyną na Śląsku specjalizację w psychologii klinicznej dla magistrów psychologii. Skupia naukowców, którzy łączą pracę badawczą z praktyką zawodową.

Zasady naboru i przyznawania stypendium

Rekrutacja do projektu będzie się składać z dwóch etapów. W ocenie kandydatów przez trzyosobową Komisję Rekrutacyjną zastosowane będą zasady wytyczone przez Narodowe Centrum Nauki.

Analiza Wniosków

W pierwszym etapie, Komisja przeanalizuje wnioski o udział w projekcie i przyznanie stypendium, pod kątem osiągnięć i wyróżnień naukowych oraz doświadczenia klinicznego kandydatów. Młody naukowiec musi podać informacje dotyczące swojej ścieżki rozwoju zawodowego: dotychczasowych osiągnięć naukowych i wyróżnień wynikających z prowadzonych badań, doświadczenia związanego ze zbieraniem wywiadu, diagnostyki i innej pracy klinicznej. Uczestnika zachęca się do wskazania swoich silnych stron, które umożliwią realizację zadań badawczych. Dodatkowym atutem aplikanta jest znajomość problematyki badań lub specyfiki osób, które będą poddane badaniu, jak również dostęp do badanych grup. Wnioski będą rozpatrywane podczas posiedzenia Komisji, według wytycznych Narodowego Centrum Nauki, zawartych w załączniku: https://www.ncn.gov.pl/userfiles/file/konkursy_ogloszone_2016-06-15/sonatabis6-zal7.pdf

Lista Rankingowa

Na podstawie ocen Komisji utworzona będzie lista rankingowa osób zakwalifikowanych do drugiego etapu. Informacja o zakwalifikowaniu lub nie zakwalifikowaniu do drugiego etapu zostanie przesyłana kandydatom drogą elektroniczną.

Rozmowa kwalifikacyjna

Kandydaci z listy rankingowej będą zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, podczas której poddane zostaną ocenie ich umiejętności komunikacyjne, maszynopisania, znajomość języka angielskiego i wiedza z zakresu metodologii badań, niezbędne do realizacji zadań w projekcie. Stypendia naukowe przyznane będą osobom, które uzyskają największą liczbę punktów. Od decyzji komisji nie przysługuje odwołanie.

Warunki zatrudnienia

 • przewidziane stypendium: 2000 pln/miesięcznie
 • stypendium naukowe będzie przyznane na okres realizacji zadań w projekcie (minimum 6, maximum do kwietnia 2022) i wypłacane w ratach miesięcznych

Ważne terminy

 • Ostateczny termin nadsyłania wniosków: 06.05.2018 r.
 • Informacja o zakwalifikowaniu do II etapu: 08.05.2018 r.
 • Rozmowy kwalifikacyjne (II etap): 15.05.2018 r.
 • Ogłoszenie wyników rekrutacji: 20.05.2018 r.
 • Rozpoczęcie pracy: 01.06.2018 r.

.

Zgłoszenia

Zgłoszenia w formie elektronicznej z załącznikami w formacie .pdf proszę przesyłać pocztą elektroniczną na adres ipietkiewicz@swps.edu.pl O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie drogą telefoniczną lub e-mailową do dnia 6 maja 2018 r.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)”.

Warszawa 28-04-2017

Specjalista ds. dydaktycznych

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko specjalista ds. dydaktycznych. Termin aplikacji mija 28 kwietnia 2018 r. Miejsce pracy: Warszawa. Zakres odpowiedzialności Obsługa procesu dydaktycznego, m.in.: Pozyskiwanie, porządkowanie i archiwizacja danych i informacji użytecznych dziekanowi...

Czytaj więcej

Warszawa 30-04-2017

Projektant UX

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Projektant UX. Termin aplikacji mija 30 kwietnia 2018 r. Miejsce pracy: Warszawa. Zakres odpowiedzialności Wybór metod analizy, które należy przeprowadzić w danym projekcie Inicjowanie kontaktu z właścicielami produktu i...

Czytaj więcej

Poznań 07-05-2017

Doktorant/-tka w projekcie badawczym

Uniwersytet SWPS ogłasza konkurs dla doktorantki/doktoranta na stanowisko wykonawcy w grancie badawczym finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Poszukiwanie znaczenia i sensu życia oraz wzrost osobowy w następstwie traumy: badania...

Czytaj więcej

Warszawa 06-04-2018

Profesor w Katedrze Iberystyki i Italianistyki

Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Iberystyki i Italianistyki. Termin składania dokumentów upływa 6 kwietnia 2018 r. Miejsce pracy: Warszawa.  .Od kandydatów...

Czytaj więcej

Poznań 06-04-2018

Specjalista ds. projektów europejskich

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalista ds. projektów europejskich. Termin nadsyłania dokumentów mija 6 kwietnia 2018 r. Miejsce pracy: Poznań.  Zakres odpowiedzialności Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów do POWER; Rozliczanie projektów dotowanych w ramach POWER...

Czytaj więcej

Sopot 13-04-2018

Doktorant-Stypendysta w projekcie badawczym Beethoven

Uniwersytet SWPS ogłasza konkurs na stanowisko Doktoranta-Stypendysty w projekcie BEETHOVEN Narodowego Centrum Nauki pt. „Struktura reprezentacji poznawczej podstawowych wymiarów spostrzegania społecznego”. Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Bogdan Wojciszke. Zgłoszenia należy...

Czytaj więcej

Sopot 13-04-2018

Post Doc w projekcie badawczym Beethoven

Uniwersytet SWPS ogłasza konkurs na stanowisko Post-doc'a w projekcie BEETHOVEN Narodowego Centrum Nauki pt. „Struktura reprezentacji poznawczej podstawowych wymiarów spostrzegania społecznego”. Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Bogdan Wojciszke. Zgłoszenia należy przesyłać...

Czytaj więcej

Wrocław 14-04-2018

Adiunkt w Katedrze Psychologii Społecznej

Dziekan II Wydziału Psychologii – Filia we Wrocławiu SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Psychologii Społecznej. Termin składania dokumentów upływa 14 kwietnia 2018 r. Miejsce pracy: Wrocław.  Od kandydatów oczekujemy Stopnia...

Czytaj więcej

Warszawa 30-04-2018

Profesor w obszarze informatyki

Uniwersytet SWPS ogłasza konkurs na cztery stanowiska profesorów zwyczajnych lub nadzwyczajnych prowadzących działalność akademicką w ramach szeroko rozumianej informatyki, zainteresowanych rozwojem wiedzy, metod i zastosowań w obszarze powiązań informatyki z naukami...

Czytaj więcej

Warszawa 05-05-2018

Adiunkt w Katedrze Zarządzania

Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Zarządzania. Termin składania dokumentów upływa 5 maja 2018 r. Miejsce pracy: Warszawa. Od kandydatów oczekujemy Stopnia naukowego...

Czytaj więcej

Warszawa 06-05-2018

Specjalista Biura Karier

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalista Biura Karier. Termin nadsyłania dokumentów mija 6 maja 2018 r. Miejsce pracy: Warszawa.  Zakres odpowiedzialności Realizacja działań rozwojowych dla studentów  w ramach projektu współfinansowanego ze środków...

Czytaj więcej

Warszawa 06-05-2018

Asystent Biura Rektora

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Asystent Biura Rektora. Termin nadsyłania dokumentów mija 6 maja 2018 r. Miejsce pracy: Warszawa.  Zakres odpowiedzialności Wsparcie w wykonywaniu obowiązków Rektora i władz uczelni; Przygotowywanie pism, protokołów...

Czytaj więcej

Katowice 06-05-2018

Asystent w projekcie badawczym NCN

Katowicki wydział Uniwersytetu SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko asystenta w projekcie pt.: „Analiza stanów depersonalizacji/derealizacji w grupach klinicznych i nieklinicznych”, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki, 2016/22/E/HS6/00306. Kierownikiem projektu jest dr Igor Pietkiewicz...

Czytaj więcej

Warszawa 18-05-2018

Specjalista ds. studenckich

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalista ds. studenckich. Termin nadsyłania dokumentów mija 18 maja 2018 r. Miejsce pracy: Warszawa.  Zakres odpowiedzialności Obsługa specjalistycznego programu komputerowego do obsługi toku studiów; Prowadzenie i archiwizowanie...

Czytaj więcej