hr award color

poligon
Uczelnia

Dobra osobiste, w myśl dominującej dziś w nauce prawa cywilnego koncepcji, definiuje się jako chronione prawem wartości o charakterze niemajątkowym, uznane w społeczeństwie i przysługujące każdemu człowiekowi. O ochronie dóbr osobistych z punktu widzenia prawa karnego i cywilnego będą dyskutować prelegenci w czasie konferencji organizowanej 3 czerwca 2016 r. na Wydziale Zamiejscowym Uniwersytetu SWPS w Poznaniu.

 

 

{magictabs}O konferencji::

Definicja dóbr osobistych

Kodeks cywilny nie zawiera pełnego katalogu dóbr osobistych, poprzestając tylko na ich przykładowym wyliczeniu: zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, wizerunek, tajemnica korespondencji, nazwisko lub pseudonim, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska. Przy czym należy pamiętać, że katalog ten podlega dynamicznym zmianom na skutek doktryny oraz judykatury. Współcześnie także prawo do prywatności, prawo do pozostawienia w spokoju oraz prawo kultu po osobie zmarłej zostały uznane za dobra osobiste chronione prawem.

konferencja prawo dobro osobiste 2000 1316

Naruszenia dóbr osobistych

W trakcie konferencji będą omawiane naruszenia oraz zagrożenia dóbr osobistych przez bezprawne działania innych podmiotów prawa. W sytuacji naruszenia lub zagrożenia naruszenia dobra osobistego aktualizują się roszczenia opisane przez ustawodawcę w art. 24 KC, 448 i 415. Przysługują one, o ile sprawca nie wykaże, że zachodziła jedna z okoliczności wyłączających bezprawność działania. W tym przypadku chodzi o okoliczności usprawiedliwiające naruszenie dobra osobistego. Zakres i znaczenie tych okoliczności różni się w zależności od dóbr osobistych. Przyczyny włączające bezprawność można usystematyzować w pewne grupy:

  • zgoda uprawnionego i działanie na własne ryzyko,
  • działanie na podstawie przepisu,
  • wykonywanie własnego prawa podmiotowego,
  • działanie w obronie uzasadnionego interesu społecznego lub prywatnego,
  • obrona konieczna,
  • stan wyższej konieczności,
  • prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia, nadużycie prawa podmiotowego.

Ochrona dóbr osobistych jest co do zasady obiektywna tj. niezależna od winy. Oznacza to w praktyce, że powód nie musi udowadniać, że sprawca działał umyślnie lub niedbale, nie ma również znaczenia, czy był poczytalny. Od wykazania winy uzależnione jest jednak niekiedy roszczenie o zadośćuczynienie i odszkodowanie.

Pomówienie a zniesławienie

Na uwagę zasługuje fakt, że odrębna regulacja dotycząca dóbr osobistych znajduje się w Kodeksie karnym w artykułach 212-217, w których określono przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej. Przestępstwem zniesławienia jest pomawianie człowieka o postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności.

Sprawca popełnia przestępstwo także wówczas, gdy do pomówienia doszło niepublicznie, czyli np. poprzez pismo procesowe. Nie stanowi jednak przestępstwa niepubliczne pomówienie, jeśli jest ono prawdziwe. Fakt naruszenia dobra osobistego ocenia wedle kryterium obiektywnego niezawisły sąd. Przestępstwo zniesławienia podlega karze grzywny ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku i jest ścigane z oskarżenia prywatnego.

||||Plan konferencji::

Informacja o przyjętych abstraktach i wstępny harmonogram konferencji zostanie przesłany drogą e-mailową do 27 maja 2016 r.

||||Organizator::

Organizator

  • Koło Naukowe Prawa Prywatnego Sapere Aude oraz Koło Naukowe Nauk Penalnych działające w Instytucie Prawa Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS w Poznaniu

logo swps poznan

||||Zgłoszenia::

Zgłoszenia

Osoby, które chcą wziąć udział w wydarzeniu, prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Udział czynny

Rejestracja jest możliwa do 26 maja 2016 r. To również ostateczny termin przesyłania abstraktów prac.

Udział bierny

Rejestracja jest możliwa do wyczerpania miejsc.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

||||Kontakt::

Kontakt w sprawach organizacyjnych:

||||Termin i miejsce::

Termin i miejsce

  • 3 czerwca 2016 r.
  • Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu SWPS w Poznaniu, ul. Kutrzeby 10 

{/magictabs}