hr award color

poligon
Sopot

Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie psychologia przyznane przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów w 2016 roku. Przewody doktorskie prowadzone są w oparciu o Ustawę z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki wraz z aktami wykonawczymi.

Etapy postępowania

o nadanie stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie psychologia


Rozprawa doktorska powinna stanowić oryginalne rozwiązanie problemu naukowego oraz wykazywać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata. Rozprawa jest przygotowywana pod opieką profesora lub doktora habilitowanego, który z chwilą otwarcia przewodu staje się formalnym promotorem pracy. Promotora może wspierać promotor pomocniczy, którym może być osoba ze stopniem doktora. Rozprawa może mieć formę maszynopisu, opublikowanej książki, albo spójnego tematycznie zbioru artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku w punktowanych czasopismach naukowych (z listy MNiSW). Za zgodą Rady Wydziału rozprawa może być przedstawiona w języku innym niż polski.

Otwarcie przewodu

Otwarcie przewodu doktorskiego następuje gdy prace nad rozprawą doktorską osiągną znaczny stopień zawansowania. Co najmniej na 3 tygodnie przed planowanym posiedzeniem Rady Wydziału kandydat składa na ręce przewodniczącego wydziałowej komisji doktorskiej następujące dokumenty:

 • skierowany do dziekana wniosek o wszczęcie przewodu
 • propozycja dotycząca osoby promotora, jak również drugiego promotora, kopromotora lub promotora pomocniczego, w przypadku ich udziału w przewodzie
 • deklaracja w sprawie egzaminów doktorskich (wybór dyscypliny dodatkowej i nowożytnego języka obcego)
 • koncepcja rozprawy doktorskiej, której treść i formę określa regulamin (treść poniżej).
 • opinia opiekuna naukowego (czyli przyszłego promotora) na temat koncepcji
 • CV
 • wykaz prac naukowych (warunkiem wszczęcia przewodu jest co najmniej jedna wydana lub przyjęta do druku publikacja naukowa w czasopiśmie z listy MNiSW)
 • poświadczona przez dziekanat kopia odpisu dyplomu ukończenia studiów
  informacja o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli uprzednio kandydat
 • ubiegał się o nadanie stopnia
 • oświadczenie o pokryciu kosztów przewodu
 • kwestionariusz osobowy »
 • zdjęcie
 • kopia pierwszej strony dowodu osobistego
 • poświadczona przez dziekanat kopia certyfikatu językowego zwalniającego z egzaminu doktorskiego z języka (jeżeli kandydat ma taki certyfikat)
 • informacje dotyczące działalności popularyzującej naukę

Wszczęcia przewodów doktorskich odbywają się na podstawie regulaminu zatwierdzonego na posiedzeniu Rady Wydziału Zamiejscowego w Sopocie w dniu 11.04.2016 (treść poniżej).

Wyznaczenie recenzentów

Kandydat przedkłada promotorowi rozprawę doktorską wraz z jej streszczeniem w języku polskim i angielskim (pięć egzemplarzy w wersji papierowej, a także wersję elektroniczną umożliwiającą przeprowadzenie procedury antyplagiatowej). Na ręce dziekana wydziału trafiają 4 egzemplarze rozprawy wraz z pisemną opinią promotora.

Recenzenci rozprawy wybierani są w głosowaniu tajnym przez uprawnionych do głosowania członków Rady Wydziału. Recenzentem może być profesor lub doktor habilitowany. Recenzentów jest co najmniej dwóch i mają oni charakter zewnętrzny, czyli są zatrudnieni poza Uniwersytetem SWPS lub inną jednostką zatrudniającą, bądź kształcącą kandydata.

Przyjęcie rozprawy

Po uzyskaniu przez kandydata pozytywnych recenzji i zdaniu trzech egzaminów doktorskich (z psychologii, dyscypliny dodatkowej oraz nowożytnego języka obcego) Rada Wydziału – po zapoznaniu się z całością dokumentacji – podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony.

Obrona rozprawy

Obrona odbywa się na otwartym posiedzeniu komisji doktorskiej z udziałem promotora, recenzentów i (ewentualnie) publiczności. Podczas obrony kandydat przedstawia główne tezy i wyniki swoich badań, recenzenci przedstawiają swoje opinie, po czym odbywa się dyskusja nad rozprawą, w której może wziąć udział każda z obecnych osób. Istotnym elementem obrony są odpowiedzi kandydata na uwagi recenzentów i pytania z sali. Po obronie komisja dyskutuje przebieg obrony, głosuje uchwałę w sprawie przyjęcia publicznej obrony, a w przypadku jej przegłosowania przedstawia Radzie Wydziału projekt uchwały o nadaniu stopnia doktora.

Nadanie stopnia doktora

Stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie psychologia nadawany jest w drodze uchwały w głosowaniu niejawnym przez uprawnionych członków Rady Wydziału. Decyzja Rady ma charakter ostateczny.

Regulamin

określający zasady otwierania przewodów doktorskich

1. Kandydat, czyli osoba ubiegająca się o otwarcie przewodu doktorskiego przed Radą Wydziału Zamiejscowego w Sopocie Uniwersytetu SWPS, składa koncepcję swojej rozprawy doktorskiej wydziałowej komisji ds. przewodów doktorskich.

2. Zawartość koncepcji jest następująca:

 • Strona tytułowa:
  – imię i nazwisko autora rozprawy
  afiliacja
  tytuł rozprawy
  dane promotora (i ewentualnie promotora pomocniczego)
  – wskazanie dziedziny (nauki społeczne) i dyscypliny naukowej (psychologia)
 • Cel naukowy rozprawy, czyli problem badań własnych i hipotezy, przedstawione na tle dotychczasowego stanu badań nad problematyką podejmowaną w rozprawie
 • Omówienie dotychczas wykonanych badań własnych (opis metody i wyników oraz dyskusja; wszystkie dające się przedstawić na papierze elementy metody należy zamieścić w załączniku)
 • Omówienie dalszych planowanych badań własnych (opis planowanej metody i spodziewanych wyników)
 • Konkluzje
 • Bibliografia
 • Załączniki przedstawiające metody

3. Koncepcja rozprawy doktorskiej powinna być przedstawiona na maksymalnie 10 stronach maszynopisu (z wyłączeniem bibliografii i załączników). Maszynopis powinien być sporządzony czcionką Times New Roman (12 punktów) z odstępem między liniami wynoszącym 1,5 linii i marginesami 2,5 cm z każdej strony. Kandydat dostarcza komisji doktorskiej dwie kopie papierowe opisu koncepcji oraz wersję elektroniczną tego opisu.

4. Koncepcja rozprawy musi mieć pisemną akceptację opiekuna naukowego (i ewentualnego promotora pomocniczego).

5. Komisja wyznacza osobę opracowującą zwięzłą recenzję koncepcji rozprawy. Recenzja powinna zostać przygotowana najdalej w dwa tygodnie po otrzymaniu koncepcji przez recenzenta.

6. Recenzja udostępniana jest kandydatowi w celu pisemnego ustosunkowania się do zawartych w niej uwag.

7. Komisja zaprasza kandydata do ustnego przedstawienia koncepcji swojej rozprawy doktorskiej i odpowiedzi na uwagi recenzenta na posiedzeniu komisji. Prezentacja ta nie powinna przekraczać 15 minut.

8. Na podstawie wysłuchania prezentacji, recenzji i ustosunkowania się do niej kandydata, komisja podejmuje decyzję o skierowaniu wniosku do Rady Wydziału o otwarcie przewodu doktorskiego, lub nakazuje poprawienie koncepcji rozprawy.

9. Po skierowaniu do poprawy i otrzymaniu poprawionej wersji koncepcji, procedura recenzowania i ustosunkowania do recenzji jest powtarzana, o ile to możliwe z udziałem recenzenta poprzedniej wersji koncepcji.

10. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę Wydziału.


Postępowania w toku

Mgr Konrad Bocian

pdf ico  Streszczenie.pdf
pdf ico  recenzja prof. M. Bilewicza
pdf ico  recenzja prof. R. Balasa

Akty prawne

Ustawy

Rozporządzenia

Kontakt

Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Sopocie
ul. Polna 16/20, 81-745 Sopot