hr award color

poligon
Studia

Dziś wizerunek firmy jako pracodawcy jest zasadniczy dla jej przetrwania. Bez dobrej marki pracodawcy nie ma dobrych pracowników, bez tych ostatnich zaś – sukcesu rynkowego i wizerunkowego marki.

dr Karina Stasiuk, medioznawca

Wrocław, Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej

Employer branding

 • specjalność na kierunku Komunikacja i media
 • studia II stopnia
 • tryb stacjonarny i niestacjonarny

Opis kierunku

Tworzenie wizerunku firmy jako atrakcyjnego pracodawcy jest obecnie kompetencją coraz bardziej pożądaną na rynku pracy. To też ciesząca się wciąż rosnącą popularnością ścieżka kariery.

Studia Employer branding przygotują cię do tworzenia strategii zarządzania marką pracodawcy oraz stosowania konkretnych narzędzi komunikacyjnych, zwłaszcza PR-owych i brandingowych, w realizowaniu tej strategii (eventy, video, media, kampania rekrutacyjna offline i online, Candidate Experience). Poznasz konteksty prawne związane z rynkiem pracy. Nauczysz się diagnozowania wizerunku firmy jako pracodawcy oraz badania efektywności podejmowanych w tym zakresie działań. Zdobędziesz unikatowe i specjalistyczne kompetencje, która pozwolą ci rozwijać i modyfikować swoją ścieżkę kariery.

Profil studiów ma charakter praktyczny, przeważają zajęcia warsztatowe, prowadzone przez specjalistów z branży. Studenci pracują zespołowo i indywidualnie nad własnymi projektami.

Adresaci studiów

Studia są adresowane do osób, które strategicznie zarządzają swoją karierą na rynku pracy oraz dążą do zawodowego usamodzielnienia poprzez zdobycie unikatowej i wysoko cenionej na rynku specjalizacji.

Zapraszamy osoby aktywne zawodowo, które chciałyby rozbudować swoje kompetencje i zyskać lepszą pozycję na rynku pracy, a także absolwentów kierunków związanych z komunikacją, którzy mają potrzebę działań praktycznych i profesjonalizacji swoich kompetencji pod kątem potrzeb rynku pracy i konkretnych stanowisk.

Perspektywy zawodowe

Kształcimy specjalistów, którzy będą potrafili analizować sytuację zastaną, projektować oraz wdrażać kompleksowe i efektywne kampanie wizerunkowo-rekrutacyjne, zarządzać komunikacją wewnętrzną oraz wspierać procesy rekrutacyjne firm/ organizacji/ instytucji. 

Nasi absolwenci znajdują zatrudnienie:

 • przede wszystkim w działach oraz departamentach komunikacji, EB, HR, PR oraz marketingu firm i instytucji;
 • w agencjach rekrutacyjnych, doradczych i brandingowych;
 • ze szczególnym uwzględnieniem korporacji i koncernów międzynarodowych oraz podmiotów sektorów kreatywnych.

Absolwenci będą mogli pracować także w charakterze konsultantów i doradców oraz zakładać własne firmy.

Współpraca

Studia realizowane są we współpracy dydaktycznej z Brand24, Dolnośląskie Forum HR, Travelplanet.plLemonSky J. Walter Thompson Group, Semiotic Solutions, Publicon i Right Hello.

firmy employer

Atuty kierunku

Wysoki stopień specjalizacji i konkretne kompetencje

Studia stanowią unikatową ofertę, która wyróżnia się bardzo wysokim stopniem specjalizacji. W trakcie nauki studenci zdobywają konkretne i przydatne kompetencje. Tu nie ma zajęć niepotrzebnych! Warsztaty są praktyczne, a elementy teorii (komunikacja, zarządzania, badania) sformatowane są tak, by wspierać rozwój kompetencji praktycznych potrzebnych w pracy.

Praktyka, kontakty i własne projekty

Oferowane studia mają charakter praktyczny, zajęcia są warsztatowe i projektowe, prowadzone przez praktyków i specjalistów z branży. Możemy pochwalić się świetnym zespołem pracowników etatowych i stałych współpracowników z zakresu brandingu, mediów, reklamy i PR, z którymi studenci współpracują nie tylko podczas zajęć, ale także realizując rozmaite projekty dodatkowe. Te studia to także okazja do nawiązania nowych kontaktów zawodowych. 

Bliska współpraca z rynkiem

Studia mają profil praktyczny, wszystkie zajęcia teoretyczne wspierają rozwój kompetencji praktycznych i analitycznych, niezbędnych w branży. Studenci poznają środowisko rynkowe oraz najnowsze trendy w komunikacji marki. Mają bezpośredni kontakt z praktykami. Zajęcia o charakterze warsztatowym i projektowym odbywają się w doskonale wyposażonych studiach, pracowniach i laboratoriach badawczych.

Oferujemy unikatowe moduły i zajęcia patronackie we współpracy z podmiotami rynkowymi, takimi jak: LemonSky, Publicon, Effectica, BeFrank!, Grupa Eska, Grupa Onet, Ikona, Joy Media, Brand24, Travelplanet. Współpracujemy z instytucjami miejskimi oraz organizacjami pozarządowymi, takimi jak Dolnośląskie Forum HR, Izba Gospodarcza Europy Środkowo-Wschodniej czy Sektor III.

Studia przekazują w sposób uporządkowany specjalistyczną wiedzę i kompetencje z obszaru zarządzania wizerunkiem i marką pracodawcy (kompetencje strategiczne). W pierwszym roku studiów studenci zdobywają kompetencje związane z projektowanie strategii komunikacji marki, zarządzaniem komunikacją oraz prawnymi i społecznymi kontekstami employer brandingu.

Drugi rok studiów to budowanie konkretnych umiejętności narzędziowych i taktycznych, które pozwalają zrealizować, wypracowane wcześniej w oparciu o badania, założenia strategiczne. Studenci uczą się stosować narzędzia komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, projektować procesy rekrutacyjne oraz zarządzać doświadczeniem kandydatów. Pracują, indywidualnie i zespołowo, nad własnymi projektami, pod okiem specjalistów z rynku.

Wybrane moduły w trakcie studiów:

Współczesne teorie komunikacji

Studenci poznają zdobywają kompetencję i wiedzę z obszaru analizy działań komunikacyjnych i przekazów znakowych. Nabyte umiejętności stanowią postawę do świadomego planowania procesów komunikacyjnych – zarówno w sferze werbalnej, jak i niewerbalnej (obrazowej).

Prawo pracy

Studenci poznają podstawowe terminy z obszaru prawa pracy (w tym wiedzy na temat różnych form prawnych, w jakich wykonywana jest obecnie praca). Zapoznają się także z regulacjami prawnymi dotyczącymi konkurencji w stosunkach zatrudnienia, ze szczególnym uwzględnieniem umów o zakazie konkurencji w stosunkach pracy oraz umowach cywilnoprawnych. Poznają system świadczeń, jakie przysługują pracownikom obowiązkowo oraz jakie można oferować zatrudnianym dobrowolnie, aby budować wizerunek pracodawcy odpowiedzialnego i wrażliwego na potrzeby pracowników.

Employer branding – konteksty

Moduł wprowadza w tematykę podstawowych koncepcji, podejść, modeli i działań z dziedziny employer brandingu oraz zarządzania marką. Jest on poświęcony problematyce pozycjonowania marki pracodawcy w kontekście szeroko rozumianego brandingu, z uwzględnieniem kontekstu istotnych grup docelowych, a także podstawom projektowania brandów oraz metodom zarządzania projektami z zakresu brandingu i szeroko rozumianej komunikacji w rejestrze profesjonalnym.

Prezentuje również nowoczesne narzędzia (offline i online) stosowane w obszarze rekrutacji pracowników.

Employer branding – badania

Zajęcia w ramach modułu mają na celu zapoznać studentów z metodologią badań jakościowych i ilościowych stosowaną w kontekście konkretnych problemów z zakresu employer brandingu. Wybrane metody i techniki badania rynku, konsumentów oraz komunikacji (wewnętrznej i zewnętrznej) organizacji rozumiane są tutaj jako narzędzia analizy, monitorowania, wspierania, kontroli oraz ewaluacji procesów efektywnego budowania marki „pracodawcy z wyboru”.

Studenci poznają specyficzne  narzędzia empiryczne wykorzystywane do pomiaru efektywności działań EB oraz uczą się stosować narzędzia wykorzystywane do badania komunikacji marki w kontekście Employer Branding.

Employer branding – strategia

Celem modułu jest zaznajomienie studentów z chronologią, specyfiką i praktycznym wymiarem procesu planowania strategicznego marki pracodawcy oraz jego taktyczną operacjonalizacją. Strategia brandu powinna być w tym wypadku rozumiana jako długofalowy proces projektowania komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej organizacji. 

Zaawansowana analiza mediów

Moduł wprowadza wiedzę z zakresu analizy mediów oraz zjawisk kultury popularnej w kontekście globalizacji i glokalizacji. Nabyte kompetencje stanowią bazę do analizy i projektowania komunikacji marki pracodawcy zapośredniczonej przez media oraz analizy i projektowania procesów komunikacyjnych w środowisku multikulturowym.

Komunikacja wewnętrzna

Moduł wprowadza wiedzę i komunikację z obszaru internal relations, rozumianych jako zarządzanie relacjami z pracownikami poprzez narzędzia komunikacji wewnętrznej. Moduł uczy stosowania najważniejszych i najbardziej efektywnych narzędzi w tym obszarze, zwłaszcza mediów komunikacji wewnętrznej oraz eventów. Szczególny nacisk kładzie się na, coraz bardziej istotne, zarządzanie komunikacją w środowisku wielokulturowym.

Komunikacja zewnętrzna

Moduł poświęcony zróżnicowanym narzędziom i kanałom komunikacji stosowanym w ramach działań z zakresu employer brandingu, ich wzajemnym relacjom, różnicom i podobieństwom oraz roli, którą odgrywają w procesach zarządzania strategicznego oraz projektowania kampanii  wizerunkowych budujących markę pracodawcy. Student zyskuje kompetencje narzędziowe z obszaru posługiwania się różnymi kanałami w komunikacji marki – kanałem audiowizualnym (np. film), kanałem tekstowym (np. ogłoszenie o pracę) oraz – szczególnie istotnymi – mediami społecznościowymi.

Zarządzanie marką pracodawcy

Celem modułu jest warsztatowa analiza, ewaluacja i projektowanie poszczególnych, konkretnych elementów i procedur systemu wewnętrznych i zewnętrznych zachowań pracowników, rynkowych i pozarynkowych działań firmy oraz praktycznych aspektów komunikacji marki pracodawcy w wymiarze realizacji poszczególnych założeń strategicznych. Moduł koncentruje się na projektowaniu i realizacji strategii oraz narzędziach tożsamości marki w kontekście EB oraz efektywnym zarządzaniu doświadczeniami kandydata w toku procesu rekrutacyjnego.

Psychospołeczne zagrożenia w środowisku pracy

Moduł koncentruje się na trudnościach psychologicznych i społecznych, które mogą pojawiać się w miejscu pracy. Szczególną uwagę zwraca się na metody monitorowania potencjalnych kryzysów w tym obszarze, zapobiegania im oraz rozwiązywania problemów.Moduł koncentruje się na trudnościach psychologicznych i społecznych, które mogą pojawiać się w miejscu pracy. Szczególną uwagę zwraca się na metody monitorowania potencjalnych kryzysów w tym obszarze, zapobiegania im oraz rozwiązywania problemów.

Kadra

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy.
 2. Skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię dyplomu oraz suplementu do dyplomu studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał/odpis do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (w formacie nie większym niż 50x50 mm, z twarzą zajmującą ok 80% powierzchni zdjęcia, bez nakrycia głowy i ciemnych okularów oraz z jasnym tłem, podpisaną na odwrocie)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 3. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji.
  Niezależnie od tego czy dokumenty zostaną złożone osobiście czy nie, kandydat zobowiązany jest do podpisania własnoręcznie umowy, załączników oraz ankiety. Pełnomocnik może podpisać umowę o warunkach odpłatności za studia wyższe wraz z załącznikiem i ankietę osobową wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego notarialnie.
 4. Odbierz informację o przyjęciu na studia.
  Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres korespondencyjny.

[Form zapis not found!]

Czesne za rok studiów 2018-19
studia stacjonarne i niestacjonarne
10 rat 822 zł
2 raty 4050 zł
1 rata 7750 zł

Biuro Rekrutacji we Wrocławiu

 • 71 750 72 72
 • rekrutacja.wroclaw@swps.edu.pl
 • ul. Aleksandra Ostrowskiego 30b, 53-238 Wrocław, pokój 18
 • Czas pracy:
  poniedziałki, środy, piątki: 8.00-16.00
  wtorki, czwartki: 10.00-18.00
  soboty: 10.00-14.00 (od lipca do października)
  Nieczynne w dniach od 1 do 3 maja!

Opłata rekrutacyjna

Opłatę w wysokości 400 PLN* należy uiścić na konto uczelni.

31 1750 1312 1330 0000 0005 3041
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

*Absolwenci studiów wyższych SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego (Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej), Collegium Da Vinci (Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznychi Dziennikarstwa) i Liceum Da Vinci zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna chyba że:

 • kandydat zrezygnuje z ubiegania się o przyjęcie na studia, przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Dziekana lub Wydziałową Komisję Rekrutacyjną;
 • kandydat zrezygnuje z ubiegania się o przyjęcie na studia, przed planowaną kwalifikacją lub weryfikacją poziomu znajomości języka;
 • kierunek studiów na który ubiegał się kandydat nie został uruchomiony (z wyłączeniem sytuacji kiedy kandydat zdecyduje się na inny kierunek studiów na Uniwersytecie SWPS).

Slider