hr award color

poligon
Studia

Pracujemy z badaczami z Europy, USA i Australii, robimy badania na swiatowym poziomie, i rozwiązujemy w nich problemy bliskie każdemu.

prof. dr hab. Aleksandra-Łuszczyńska, psycholog zdrowia

Wrocław, Intersdyscyplinarne Studia Doktoranckie

Psychologia

 • studia III stopnia (doktoranckie)
 • tryb stacjonarny

Dyscyplina psychologia

Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie w zakresie psychologii umożliwiają zdobycie przygotowanie rozprawy doktorskiej. W ostatnim rankingu ministerialnym II Wydział Psychologii Uniwersytetu SWPS zajął pierwsze miejsce w zakresie nauk społecznych, co świadczy o randze prowadzonych badań i poziomie kadry naukowej. Wykładają tu profesorowie o uznanym autorytecie: Aleksandra Łuszczyńska, Dariusz Doliński, Tomasz Zaleśkiewicz, Katarzyna Byrka, Agata Gąsiorowska, Dariusz Galasiński, Maciej Dymkowski, Czesław Nosal, Stanisław Kowalik, Leszek Koczanowicz i Justyna Ziółkowska. Prowadzą oni badania w zakresie psychologii społecznej, psychologii zdrowia i psychologii klinicznej, psychologii ekonomicznej, psychologii reklamy i biznesu.

Doktoranci czerpią pełnymi garściami z unikalnego potencjału wydziału. Uczestniczą w badaniach naukowych prowadzonych często przez międzynarodowe zespoły badawcze, a dzięki zindywidualizowanemu programowi studiów oraz wspólnej pracy z promotorami nabierają umiejętności prowadzenia badań naukowych na wysokim poziomie. Mogą też z pomocą opiekunów naukowych starać się o granty i staże naukowe.

Adresaci studiów

Studia doktoranckie z psychologii przygotowane zostały z myślą o absolwentach wydziałów psychologii oraz osobach, które ukończyły inne kierunki studiów i zamierzają doskonalić swoje umiejętności teoretyczne i badawcze w zakresie psychologii. Studia nie są jedynie wstępem do kariery naukowej – wiedza i umiejętności zdobyte przez doktorantów umożliwią odnalezienie się na rynku pracy wszędzie tam, gdzie potrzebna jest dogłębna znajomość osiągnięć psychologii.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w zupełnie nowych obszarach zostosowań psychologii na wciąż rozszerzającym się runku pracy w Polsce. Realizacja programu kształcenia na ISD umozliwia rozpoczęcie kraiery naukowej, wspiera także proces nabywania wiedzy, umiejętności i kompetencji potrzebnych dla sprawowania funkcji kierowniczych i menadżerskich w jednostkach niezwiązanych z kształceniem akademickim i badaniami naukowymi. Osoby z doktoratem mogą znaleźć zatrudnienie w instytucjach badawczych, R&D.

Współpraca mistrz–uczeń

Doktoranci mają bezpośredni kontakt z prowadzącymi. Już na etapie rekrutacji mogą spotkać się z potencjalnymi promotorami, by porozmawiać o swoich zainteresowaniach badawczych. Współpraca z opiekunami naukowymi oparta jest na relacji mistrz–uczeń, co gwarantuje indywidualne podejście do każdego doktoranta, szacunek i otwartość.

Zajęcia prowadzą m.in.: prof. Grzegorz Sędek specjalizujący się w psychologii eksperymentalnej, prof. Bogdan Wojciszke – znawca problematyki dynamiki związków uczuciowych oraz psychologii władzy, prof. Tomasz Zaleśkiewicz – ekspert w dziedzinie psychologii ekonomicznej oraz prof. Czesław Nosal – autorytet w zakresie psychologii różnic indywidualnych, mentor naukowy Mensy Polskiej.

Znakomita kadra

Zapraszamy znamienitych gości, takich jak: prof. Jolanta Zawilska – specjalistka w zakresie neuropsychofarmakologii i chronobiologii, prof. Joanna Hauser, która zajmuje się zagadnieniami genetyki zaburzeń psychicznych, prof. Anna Wierzbicka – psychosemantyk, lingwista, psycholog kulturowy światowej sławy, jedna z najbardziej znanych przedstawicielek współczesnej polskiej humanistyki. Gościł u nas prof. Władysław Bartoszewski, a specjalny wykład dla doktorantów wygłosił prof. Philip Zimbardo.

Mentoring naukowy

Doktoranci mają możliwość skorzystania z dodatkowego, mentoringowego wsparcia. Konsultacje indywidualne prowadzone są przez dr hab. Justynę Ziółkowską, prof. Uniwersytetu SWPS, która pełni funkcję Pełnomocnika Kierownika ISD ds. Karier Młodych Naukowców i Mentoringu Naukowego we Wrocławiu..

Pani Profesor naukowo, jak i praktycznie zajmuje się potencjałem młodych naukowców badając uwarunkowania osiągnięć twórczych, a także wspierając ich na co dzień. Przygotowuje Doktorantów do nowej roli i zadań akademickich, pomaga w tworzeniu indywidualnych planów działań, a także wspiera w rozwoju kompetencji akademickich. Koordynuje projekt peer-mentoringu, a także współpracuje z Brytyjską organizacją Vitae, promującą rozwój badaczy z całego Świata.

Interdyscyplinarny charakter studiów

Interdyscyplinarność realizowana jest na kilku poziomach. Spójna struktura programu pozwala na zamianę kursów i realizowanie zajęć przewidzianych programem studiów dla dyscypliny innej niż kierunkowa. Z kolei tematy poruszane na seminariach i warsztatach omawiane są z wielu perspektyw, z uwzględnieniem różnych podejść naukowych.

Elastyczny model kształcenia

Organizacja studiów umożliwia łączenie studiów z aktywnością zawodową. Program jest elastyczny zarówno pod względem doboru zajęć, jak i terminów ich realizacji. Doktoranci mogą dostosować ścieżkę kształcenia do własnych zainteresowań i potrzeb. Mogą również sami decydować o tempie studiowania (np. liczbie kursów zaliczanych w danym roku).

Wsparcie merytoryczne i organizacyjne

Doktoranci otrzymują wsparcie merytoryczne, logistyczne oraz finansowe przy organizacji konferencji oraz innych przedsięwzięć naukowych istotnych w punktu widzenia przygotowywanego doktoratu. Mogą także liczyc na pomoc w zakresie współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, do których wyjeżdżają na staże naukowe, międzynarodowe konferencje i sympozja.

Bogaty wachlarz stypendiów

Doktoranci korzystają z bogatej oferty stypendiów, w tym stypendiów zagranicznych. Mogą ubiegać się o stypendium naukowe i konferencyjne przyznawane z funduszy uczelni, dofinansowanie badań z budżetu wydziału oraz dotacje na wyjazdy szkoleniowo-stażowe z MNiSW. Zobacz wykaz stypendiów »

Opiekunowie naukowi 2018/19

Vademecum doktoranta

Więcej informacji o specyfice pracy na studiach doktoranckich, wsparciu mentoringowym oraz rodzajach stypendiów i grantów przysługujących słuchaczom Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich, znajdziesz tutaj:

 

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wybór opiekuna naukowego (od 9 kwietnia do 30 czerwca 2018) i rejestracja (od 15 kwietnia do 30 czerwca 2018) zgodnie z instrukcją
  • zapoznaj się z biogramami potencjalnych opiekunów naukowych, ich zainteresowaniami naukowymi oraz wymaganiami wobec doktorantów – zalecany jest kontakt z wybranymi opiekunami naukowymi
  • wypełnij formularz rekrutacyjny (nie ma mozliwości wielokrotnego wypełniania formularza)
  • załącz skany wymaganych dokumentów
  • wskaż opiekunów naukowych, z którymi chcesz pracować (oraz załącz projekty badawcze)
 2. Dostarczenie dokumentów do Sekretariatu ISD (do 30 czerwca 2018)
  • ankieta osobowa - wydruk z elektronicznego systemu rekrutacyjnego / WU dla kandydata
  • 1 fotografia (zgodnie z wymogami obowiązującymi do dowodu osobistego) w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (format .jpg na płycie CD)
  • dowód osobisty (kserokopia i oryginał do wglądu)
  • podanie zawierające list motywacyjny, skierowane do właściwej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
  • dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem lub wypisem z indeksu i zaświadczeniem o średniej ocen (kserokopia i oryginał do wglądu)
  • dokumenty potwierdzające osiągnięcia kandydata (kserokopia i oryginał do wglądu)
  • projekt przyszłej pracy doktorskiej, przygotowany zgodnie z wytycznymi opisanymi w Warunkach rekrutacji
  • dowód dokonania opłaty rekrutacyjnej
  Dokumenty należy dostarczyć do właściwego biura prowadzącego rekrutację na studia doktoranckie, w następujący sposób:
  • osobiście
  • przez osoby trzecie (tylko jeżeli będą miały stosowne upoważnienie – wzór pełnomocnictwa - proszę pamiętać aby dokumenty, składane przez osoby trzecie (ankieta, podanie zawierające list motywacyjny oraz projekt badawczy) były podpisane przez Kandydata,
  • tradycyjną pocztą (w przypadku przesłania dokumentów pocztą, dokumenty należy przesłać w oryginale) na adres wybranego kampusu (Warszawa lub Wrocław)
 3. Egzamin językowy
  • egzamin z języka angielskiego dla kandydatów aplikujących na studia doktoranckie w formie stacjonarnej, którzy nie posiadają certyfikatu na poziomie B2
  • Warszawa - 23 lipca 2018, godz. 9.00
  • Wrocław - 13 lipca 2018, godz. 9.00
 4. Rozmowy kwalifikacyjne (3-7 września 2018)
  • Kandydaci o terminach rozmowy będą informowani mailowo
 5. Ogłoszenie wyników rekrutacji (30 września 2018)
  • ogłoszenie decyzji Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych na stronach internetowych ISD oraz na WU (indywidulane konto kandydata).

[Form zapis not found!]

Czesne za rok studiów 2018-19
studia stacjonarne
bezpłatne - dotowane przez MNiSW
do 50 % doktorantów przyjętych na I rok studiów stacjonarnych może otrzymać roczne stypendium doktoranckie w wysokości 1500 zł
oraz
do 30% doktorantów przyjętych na I rok studiów stacjonarnych może otrzymać zwiększenie stypendium doktoranckiego w wysokości min. 800 zł/mies.
Stypendia te mają szansę otrzymać doktoranci, którzy zajmują najwyższe miejsca na listach rankingowych.

Sekretariat Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich we WRocławiu

 • 71 750 72 99
 • doktoranckie.wroclaw@swps.edu.pl
 • ul. Aleksandra Ostrowskiego 30b, 53-238, pokój 28
 • Czas pracy:
  poniedziałek-piątek: godz. 8.00-16.00
  W dniach od 30 kwietnia do 6 maja oraz w dniu 1 czerwca Sekretariat nieczynny.

Opłata rekrutacyjna

Opłatę w wysokości 350 PLN należy uiścić na konto uczelni:
63 1750 1312 1330 0000 0006 0613
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Przy wpłacie należy podać : imię, nazwisko, Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Uniwersytetu SWPS oraz nazwę wybranego kierunku.

 • Opłata nie podlega zwrotowi niezależnie od wyników rekrutacji.
 • Absolwenci studiów wyższych Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

 

Slider