hr award color

poligon
Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla dietetyków, technologów żywności, psychologów i psychoterapeutów, lekarzy i pielęgniarek, nauczycieli i pedagogów.

Kontakt

Wrocław, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Psychodietetyka

 • Rekrutacja trwa

O studiach

"Powszechnie podejmowane działania, ukierunkowane na poprawę nawyków zdrowotnych społeczeństw nie przynoszą najwyraźniej odpowiednich rezultatów. Duża intensywność tych działań współwystępuje bowiem z rosnącym problemem nadmiernej masy ciała, zaburzeń odżywiania i chorób żywieniowozależnych. Interdyscyplinarne podejście do tego typu problemów, jakie promuje psychodietetyka, może być szansą na zwiększenie skuteczności oddziaływań podejmowanych przez takich specjalistów jak dietetycy, psychologowie, lekarze oraz przez wszystkie osoby pełniące rolę promotora zdrowia. Wśród prowadzących zajęcia spotkacie Państwo najlepszych w Polsce praktyków i teoretyków. Nasz program oceniany jest, jako jeden z najlepszych programów w Polsce w tym zakresie. Został o przygotowany przeze mnie oraz Profesor Aleksandrę Łuszczyńską – współkierownika studiów, wybitnego naukowca w dziedzinie psychologii zdrowia, cieszącego się nieprzeciętnym uznaniem na arenie międzynarodowej."

Januszewicz psychodietetykadr Anna Januszewicz
Współkierownik merytoryczny kierunku

Adresaci

Studia adresowanie są do wszystkich osób zainteresowanych psychodietetyką, a w szczególności: dietetyków, technologów żywności; psychologów i psychoterapeutów; lekarzy i pielęgniarek; nauczycieli i pedagogów.

CEL

Słuchacze podczas studiów zapoznają się z tematyką zachowań zdrowotnych, ich somatycznych oraz psychologicznych uwarunkowań oraz metod wspomagania ich zmiany. Zdobędą najnowszą wiedzę na temat szeregu chorób związanych z niewłaściwym odżywianiem, takich jak na przykład: otyłość, miażdżyca, cukrzyca, anoreksja, bulimia i inne zaburzenia odżywiania. Poza wiedzą z zakresu medycyny o chorobach dietozależnych i fizjologicznych aspektach zmiany zachowań zdrowotnych, słuchacze będą mieli okazję zapoznać się z bogatą wiedzą psychologiczną pozwalającą na rozumienie istoty problemów związanych z odżywianiem oraz na skuteczne motywowanie do zmiany. Dowiedzą się, jak oddziaływać na jednostki i grupy, aby wspomagać zmianę sposobu żywiania, jak motywować do leczenia dietetycznego oraz w jaki sposób przygotowywać programy edukacyjne dla różnych populacji, takich jak młodzież i dzieci, osoby starsze, kobiety w ciąży itp.

Dlaczego warto

 • Unikatowy i nowatorski kierunek studiów.
 • Studia na wiodącej w kraju uczelni specjalizującej się w obszarze psychologii, co gwarantuje specjalistyczne przygotowanie studiów.
 • Bogaty program zawierający aż 230 godzin zajęć.
 • Zajęcia prowadzone przez wysokiej klasy specjalistów.

Warunki zaliczenia

Obecność na zajęciach (minimum na 80% godzin), egzamin pisemny i praca na temat praktycznych aspektów zmiany zachowań zdrowotnych oraz jej ustna obrona.

Czas trwania

Dwa semestry.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie SWPS.

Organizacja zajęć

Program obejmuje 230 godzin zajęć dydaktycznych, realizowanych w formie interaktywnych wykładów i warsztatów oraz ćwiczeń i zajęć z aktywności fizycznej.

CZĘŚĆ PSYCHOLOGICZNA

MODUŁ I PODSTAWOWE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU PSYCHOLOGI ODŻYWIANIA

 • Emocje a jedzenie
 • Psychologia jedzenia
 • Społeczny kontekst jedzenia

MODUŁ II PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY ZMIANY ZACHOWAŃ ZDROWOTNYCH

 • Czynniki sprzyjające i utrudniające zmianę zachowań zdrowotnych
 • Proces zmiany - modele zmiany zachowań zdrowotnych
 • Wspomaganie zmiany zachowań zdrowotnych

MODUŁ III PROBLEM NADWAGI I OTYŁOŚĆ - PODEJŚCIE PSYCHOLOGICZNE

 • Psychologia odchudzania cz. 1
 • Psychologia odchudzania cz. 2
 • Dialog motywujący
 • Nadwaga i otyłość-interwencje psychologiczne
 • Problemy osób z nadwagą i otyłością
 • Przyczyny nadmiernego jedzenia
 • Rodzinne uwarunkowania nadwagi i otyłości

MODUŁ IV ZABURZENIA ODŻYWIANIA

 • Praca z pacjentami z różnymi zaburzeniami odżywiania
 • Specyfika różnych zaburzeń odżywiania

MODUŁ V PROMOCJA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA W SPOŁECZEŃSTWIE

 • Jak projektować programy profilaktyczne
 • Polityka prozdrowotna i socjodemograficzne czynniki nadwagi i otyłości

MODUŁ VI ZMIANA NAWYKÓW ŻYWIENIOWYCH – INTERWENCJE PSYCHOLOGICZNE

 • Kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych u dzieci i młodzieży
 • Psychologiczne podejście do pacjenta. Sztuka komunikacji.
 • Wspomaganie procesu zmiany nawyków żywieniowych. Czyli jak formułować zalecenia, motywować i wspierać osoby w procesie zmiany.
 • Warsztat jako forma pracy z pacjentem nad zmianą nawyków żywieniowych.

MODUŁ VII CIAŁO I UMYSŁ W RÓŻNYCH KONTEKSTACH

 • Wizerunek ciała w sztuce
 • Piękno ciała w filozofii i kulturze różnych społeczności


CZĘŚĆ DIETETYCZNA

MODUŁ I PODSTAWY DIETETYKI

 • Budowa i funkcje układów związanych z przyswajaniem pokarmów
 • Dietetyka – podstawowe zagadnienia
 • Mody żywieniowe a medycyna oparta na faktach
 • Żywienie różnych grup osób

MODUŁ II ODŻYWIANIE A ZDROWIE

 • Dietoterapia w leczeniu nadwagi i otyłości
 • Popularne choroby dietozależne i ich dietoterapia
 • Skład posiłków i wpływ różnego typu diet na funkcjonowanie somatyczne i psychiczne

MODUŁ III PODSTAWY PORADNICTWA ŻYWIENIOWEGO

 • Poradnictwo żywieniowe

MODUŁ IV AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA A ZDROWIE CZŁOWIEKA

 • Praktyczne aspekty prowadzenia zajęć z zakresu aktywności fizycznej
 • Fizjologia wysiłku fizycznego
 • Wysiłek fizyczny a redukcja masy ciała
 • Zalecenia dotyczące aktywności fizycznej w różnych grupach ludności
 • Znaczenie aktywności fizycznej dla zdrowia

Miejsce odbywania zajęć

Uniwersytet SWPS we Wrocławiu, przy ul.Ostrowskiego 30b oraz sale konferencyjne poza siedzibą Uczelni.

Organizacja nauki

Zajęcia będą odbywać się w trybie weekendowym (sobota, niedziela). Zjazdy będą realizowane średnio co 2-3 tygodnie. Studia realizowane będą we Wrocławiu.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

Kolejność zgłoszeń.

Telefon informacyjny dla kandydatów: +48 71 750 72 79, 71 750 72 77

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • Tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie. Biuro mieści się w siedzibie Filii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego 30b, w pok. 32.

Poprawne wypełnienie i zatwierdzenie formularza rekrutacyjnego oraz dostarczenie wyżej wymienionych dokumentów powoduje uruchomienie procedury rekrutacyjnej.

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nie uruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2018-2019
10 rat 640 zł
2 raty 3075 zł
1 rata 5900 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:

- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (opłata bez zniżki wynosi 300 zł – absolwent płaci 0 zł).

Opłatę rekrutacyjną prosimy wnosić na nr konta 20 1750 1312 1330 0000 0005 3045 w tytule przelewu wpisując nazwisko i imię kandydata.
Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni [w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek].
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Koordynator kierunku

Koordynator kierunku

Aleksandra Sajewicz
tel. 71 750 72 79
e-mail: podyplomowe.wroclaw@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
sobota (w weekendy zjazdowe) 8.00 - 14.00

[Form zapis not found!]