hr award color

poligon
Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla prawników, psychologów, menedżerów i pracowników HR, właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, pracowników pionów windykacyjnych i prawnych w przedsiębiorstwach i instytucjach oraz przyszłych mediatorów.

Kontakt

Wrocław, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Negocjacje i mediacje
w organizacjach i biznesie

 • Rekrutacja trwa

O studiach

Kierownikami merytorycznymi kierunku są dr Jarosław KulbatCezary Radomski

Adresaci

Studia podyplomowe skierowane są do prawników, psychologów, menedżerów i pracowników HR, właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, pracowników pionów windykacyjnych i prawnych w przedsiębiorstwach i instytucjach oraz przyszłych mediatorów, którzy chcą uzyskać status mediatora stałego-sądowego oraz dla innych osób, które chcą uzupełnić swoją wiedzę lub zyskać dodatkowe kompetencje zawodowe.

Cel

Celem studiów jest przekazanie uczestnikom zajęć niezbędnej wiedzy i wyćwiczenie umiejętności praktycznych, prowadzenia mediacji, negocjacji, a także gamy umiejętności interpersonalnych, przydatnych podczas rozwiązywania konfliktów. Słuchacze zdobywają wiedzę z zakresu psychologii konfliktu, podejmowania decyzji, negocjacji, mediacji, prawa oraz praktyki biznesowej, dotyczące przekształcania sytuacji konfliktowych w konstruktywne rozwiązania. Studia przygotowują słuchaczy do samodzielnego prowadzenia negocjacji i mediacji w organizacjach oraz mediacji sądowych w sprawach gospodarczych, cywilnych i pracowniczych.

Dlaczego warto?

Prezentowane w sferze publicznej zachowania ludzi pozwalają zaryzykować stwierdzenie, że mediatorzy i negocjatorzy powinni stanowić jedną z najliczniejszych grup zawodowych w Polsce. Widoczny brak umiejętności komunikacyjnych, brak panowania nad emocjami, rodzą kolejne konflikty. Często drobne przyczyny prowadzą do rozwoju i eskalacji sporu, który szybko swój finał odnajduje w sądzie. Powszechnym oczekiwaniem jest rozwiązanie konfliktu „czyimiś rękami". Wynika ono z nieświadomości innych metod rozwiązywania sporów i ich zalet.
Studia „Negocjacje i mediacje w organizacjach i biznesie", dedykujemy osobom, które dostrzegają problemy wynikające z konfliktów i poprzez rozwój swoich kompetencji pragną im zapobiegać.
Zajęcia prowadzić będą wykładowcy z doświadczeniem – zawodowi mediatorzy, eksperci ds. rozwiązywania konfliktów, trenerzy biznesu i organizacji oraz prawnicy - specjaliści zawodowi lub naukowi w swoich dziedzinach.
Od początku 2016 roku, sądy mają obowiązek informować strony sporu o możliwości mediacji i korzyściach zeń płynących. W przypadku sporów gospodarczych to przede wszystkim korzyści finansowe i oszczędność czasu, w prawie pracy lub cywilnym to także możliwość zadośćuczynienia pokrzywdzonej stronie, bez konieczności ponoszenia dodatkowych konsekwencji prawnych.
Tworzy się zatem olbrzymie zapotrzebowanie na usługi mediacyjne, a im wcześniej mediator nabędzie odpowiednie wykształcenie i rozpocznie działalność, tym większa jego szansa na stałe wykonywanie tego, jakże potrzebnego społecznie i jednocześnie opłacalnego materialnie, zawodu.
Program studiów zawiera akredytowany moduł zgodny z licencjonowanym programem w standardach Vocational Competence „Akademii Bliżej". Dlatego, oprócz dyplomu ukończenia studiów, absolwenci otrzymają certyfikat ukończenia Szkoły Mediacji oraz - po zdaniu egzaminu końcowego studiów – możliwość ubiegania się o wpis na listę rekomendowanych mediatorów stałych, zgłaszaną do sądów na terenie kraju, prowadzoną przez Ośrodek Mediacji Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Synergia.
Uczestnicy mogą również przystąpić do akredytacji zewnętrzenej VCC w zawodzie mediatora, potwierdzajacej kompetencje zawodowe, zgodnie ze standardami Vocational Competence Certeficate (standard uznawany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości zapisany w Rejestrze Usług Rozwojowych) – egzamin dodatkowo płatny 860 złotych.

Warunki zaliczenia

Test wiedzy z zajęć, obecność na 80% zajęć, wykonanie zadań na zajęciach.

Organizacja nauki

Zajęcia będą się odbywać w trybie weekendowym, czyli w sobotę i niedzielę. Zjazdy będą realizowane średnio co 2-3 tygodnie. Studia prowadzone będą w Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu oraz w salach konferencyjnych poza siedzibą Uczelni.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymają, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie SWPS.

Program

 • Wprowadzenie do konfliktów społecznych (9 godz.)
 • Konflikty – podłoże, dynamika (6 godz.)
 • Patologie w zachowaniach organizacyjnych a geneza konfliktów w organizacji (9 godz.)
 • Wpływ środowiskowy a powstawanie i przebieg konfliktów (6 godz.)
 • Podejmowanie decyzji i ocena ryzyka w biznesie (10 godz.)
 • Negocjacje i inne metody rozwiązywania konfliktów (20 godz.)
 • Psychologia wpływu społecznego w rozwiązywaniu konfliktów (10 godz.)
 • Perswazja w służbie rozwiązywania konfliktów (10 godz.)
 • Rozwiązywanie konfliktów w zespołach pracowniczych (12 godz.)
 • Opór psychologiczny stron konfliktu i jego przełamywanie podczas negocjacji lub mediacji (10 godz.)
 • Wprowadzenie do mediacji (10 godz.)
 • Monolog mediatora (4 godz.)
 • Techniki mediacji (9 godz.)
 • Trening umiejętności mediacyjnych (12 godz.)
 • Sytuacje trudne w mediacjach (12 godz.)
 • Etyka w pracy mediatora (3 godz.)
 • Kontekst prawny mediacji (4 godz.)
 • Uwarunkowania mediacji w prawie pracy ( 4 godz.)
 • Uwarunkowania mediacji w prawie gospodarczym (10 godz.)
 • Trening mediacji w sprawach gospodarczych i pracowniczych (10 godz.)

Miejsce odbywania zajęć

Uniwersytet SWPS we Wrocławiu, przy ul. Ostrowskiego 30b oraz sale konferencyjne poza siedzibą Uczelni.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Telefon informacyjny dla kandydatów: +48 71 750 72 79, 71 750 72 77.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • Tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie. Biuro mieści się w siedzibie Filii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego 30b, w pok. 32.

Poprawne wypełnienie i zatwierdzenie formularza rekrutacyjnego oraz dostarczenie wyżej wymienionych dokumentów powoduje uruchomienie procedury rekrutacyjnej.

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nie uruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2018-2019
10 rat 610 zł
2 raty 2925 zł
1 rata 5600 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Złóż komplet dokumentów do 30 czerwca 2018 roku, a otrzymasz 300 zł zniżki w czesnym. Zniżka nie obowiązuje na następujących kierunkach studiów podyplomowych:

 • Psychodietetyka,
 • Psychologia Transportu z Elementami Psychodiagnostyki,
 • Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej,
 • User Experience Design

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).

Opłatę rekrutacyjną prosimy wpłacać na nr konta 20 1750 1312 1330 0000 0005 3045 w tytule przelewu wpisując nazwisko i imię kandydata.

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni [w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek].

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Koordynator kierunku

Koordynator kierunku

Aleksandra Sajewicz
tel. 71 750 72 79
e-mail: podyplomowe.wroclaw@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
sobota (w weekendy zjazdowe) 8.00 - 14.00

[Form zapis not found!]