hr award color

poligon
Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla menadżerów oraz pracowników działów lub firm zajmujących się szeroko pojętym zarządzaniem zasobami ludzkimi.

Kontakt

Wrocław, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Zarządzanie potencjałem pracowników

 • Rekrutacja trwa

O studiach

Kierunek dostępny także w Katowicach.

"Studia Zarządzanie Potencjałem Pracowników to doskonały wybór dla wszystkich osób, które chcą rozszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu tzw. „miękkiego HR”. W programie studiów zawarto szeroki zakres wykładów i praktycznych warsztatów dotyczących wszystkich najważniejszych procesów związanych z zarządzaniem potencjałem pracowników od rekrutacji, przez adaptacje, rozwój, ocenianie i motywowanie, komunikacje na zarządzaniu zespołem, czasem i projektami skończywszy. Studia ZPP to idealna odpowiedź na potrzeby osób zajmujących się obecnie kadrami i płacami, specjalistów w zakresie jednej dziedziny „miękkiego HR”, a także menadżerów chcących umiejętnie zarządzać potencjałem swoich podwładnych a także własnym."

Helka maledr Anna Hełka
Kierownik Studiów Podyplomowych "Zarządzanie Potencjałem Pracowników"

Adresaci

Studia są adresowane do  menadżerów oraz pracowników działów lub firm z szeroko pojętego zarządzania zasobami ludzkimi, a także osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania potencjałem własnym i innych. W przypadku dużego zainteresowania studiami osób o różnym poziomie wiedzy i umiejętności istnieje możliwość utworzenia dwóch grup różniących się poziomem zaawansowania.

Cel

W trakcie studiów słuchacze zdobędą wiedzę z zakres nowoczesnych metod zarządzania potencjałem pracowników, jak również wykształcą lub udoskonalą swoje umiejętności w zakresie stymulowania naturalnych predyspozycji jednostek oraz rozwijania możliwości tkwiących w zespołach. Trenowane umiejętności wspomogą również rozwój własny słuchaczy, pozwolą efektywniej planować czas i komunikować się w biznesie.

Warunki zaliczenia

obecność i czynny udział w zajęciach (min. 80% obecności na zajęciach) – stanowi warunek konieczny do otrzymania świadectwa ukończenia studiów, w przypadku nie wystarczającej frekwencji na zajęciach wynikającej z choroby lub nie możliwych do przełożenia wyjazdów służbowych uczestnik studiów może wnioskować o wykonanie pracy stanowiącej substytut ćwiczeń realizowanych w trakcie zajęć, na których uczestnik studiów był nieobecny;
łączny wynik z 2 testów wiedzy po każdym semestrze decyduje natomiast o ocenie końcowej na świadectwie; ocenę pozytywną otrzymują uczestnicy, którzy udzielili minimum 51% poprawnych odpowiedzi.

Czas trwania

Dwa semestry.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymają, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie SWPS.

Organizacja zajęć

Terminarz zjazdów na rok akademicki 2017/2018

Program zajęć obejmuje 196 godzin zajęć dydaktycznych realizowanych w formie warsztatów, treningów oraz interaktywnych wykładów i ćwiczeń. Zajęcia odbywają się w weekendy (sobota/niedziela), średnio 2 razy w miesiącu.

Obszary zdobywanej wiedzy:

 • Rekrutacja, selekcja i adaptacja pracowników
 • Procesy grupowe i budowanie zespołu
 • Motywowanie finansowe i pozafinansowe pracowników
 • Szkolenia i rozwój pracowników w tym programy High Potential People oraz kierowanie twórczością w organizacji
 • Kierowanie twórczością w organizacji
 • Systemy ocen okresowych
 • Biznesowa komunikacja (PR, komunikacja wewnętrzna, sztuka prezentacji i prowadzenia spotkań)
 • Kształtowanie kompetencji menedżerskich (w tym trudne sytuacje szefa, psychologiczne kompetencje przywódców)
 • Zarządzanie projektami, czasem i zmianą oraz zarządzanie przez cele
 • Wypalenie zawodowe i outplacement
 • Prawo pracy w zarządzaniu potencjałem pracowników

Organizacja nauki

Zajęcia będą odbywać się w trybie weekendowym (sobota, niedziela). Zjazdy będą realizowane średnio co 2-3 tygodnie. Studia realizowane będą we Wrocławiu.

Miejsce odbywania zajęć

Uniwersytet SWPS we Wrocławiu, przy ul. Ostrowskiego 30b oraz sale konferencyjne poza siedzibą Uczelni.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Zajęcia prowadzone są zarówno przez wybitnych naukowców pracujących na co dzień na Uniwersytecie SWPS, na Uniwersytecie Ekonomicznym oraz w Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu,​ jak i praktyków z wieloletnim stażem w zakresie danego procesu zarządzania potencjałem pracowników zdobytym w dużych korporacjach lub firmach szkoleniowo-doradczych. Zajęcia prowadzą m.in. wybitny psycholog ekonomiczny prof. Tomasz Zaleśkiewicz, specjalizujący się w zarządzaniu zasobami ludzkimi w teorii i praktyce ​​ prof. Wanda Kopertyńska i Czesław Zając, wybitni szkoleniowcy nagradzani za swoje programy szkoleniowe i rozchwytywani przez organizacje pragnące zwiększyć kompetencje swoich pracowników: Paweł Gąsows​ki, Anna Helmich-Zgoda. Każdy z naszych prowadzących poddawany jest ewaluacji zajęć przez uczestników studiów podyplomowych, a więc zajęcia prowadzą tylko osoby, których wiedza merytoryczna oraz metody dydaktyczne spotkały się z uznaniem absolwentów poprzednich pięciu edycji studiów podyplomowych ZPP.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

Kolejność zgłoszeń.

Telefon informacyjny dla kandydatów: +48 71 750 72 79, 71 750 72 77

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • Tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie. Biuro mieści się w siedzibie Filii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego 30b, w pok. 32.

Poprawne wypełnienie i zatwierdzenie formularza rekrutacyjnego oraz dostarczenie wyżej wymienionych dokumentów powoduje uruchomienie procedury rekrutacyjnej.

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nie uruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2018-2019
10 rat 620 zł
2 raty 2975 zł
1 rata 5700 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Złóż komplet dokumentów do 30 czerwca 2018 roku, a otrzymasz 300 zł zniżki w czesnym. Zniżka nie obowiązuje na następujących kierunkach studiów podyplomowych:

 • Psychodietetyka,
 • Psychologia Transportu z Elementami Psychodiagnostyki,
 • Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej,
 • User Experience Design

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).

Opłatę rekrutacyjną prosimy wpłacać na nr konta 20 1750 1312 1330 0000 0005 3045 w tytule przelewu wpisując nazwisko i imię kandydata.
Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni [w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek].

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Koordynator kierunku

Koordynator kierunku

Aleksandra Sajewicz
tel. 71 750 72 79
e-mail: podyplomowe.wroclaw@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
sobota (w weekendy zjazdowe) 8.00 - 14.00

[Form zapis not found!]