hr award color

poligon
Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla psychologów, pedagogów, fizjoterapeutów, logopedów i innych terapeutów zainteresowanych pracą w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, przedszkolach, przychodniach rehabilitacyjnych i innych placówkach zajmujących się dziećmi z deficytami.

Kontakt

Wrocław, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Wczesne, wieloaspektowe wspomaganie rozwoju dziecka

 • Rekrutacja trwa

O studiach

Studia prowadzone we współpracy z Fundacją "Promyk Słońca".

fundacja Promyk słońca

"Wczesne wieloaspektowe wspomaganie rozwoju dziecka to bardzo dobra propozycja dla osób, które planują pracować z małymi dziećmi. Studia podyplomowe zwiększą ich szanse na znalezienie pracy w ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju. Co ważne, uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę, jak rozpoznawać zaburzenia w rozwoju psychoruchowym oraz jak prowadzić terapię dzieci z różnymi dysfunkcjami, wykorzystując rozmaite formy i metody pracy."

Pietraszewska Adraianadr n. med. Adriana Pietraszkiewicz
Kierownik studiów podyplomowych

Adresaci

Studia adresowane są do psychologów, pedagogów, fizjoterapeutów, logopedów zainteresowanych pracą w zespołach wczesnego wspomagania rozwoju w placówkach oświatowych (poradniach psychologiczno-pedagogicznych, przedszkolach), przychodniach rehabilitacyjnych i innych placówkach zajmujących się dziećmi z zaburzeniami rozwoju.

Cel

Celem studiów jest przygotowanie uczestników studiów podyplomowych do prowadzenia diagnozy rozwoju dziecka oraz planowania i prowadzenia pracy terapeutycznej nakierowanej na wspomaganie tego rozwoju; poznanie możliwości współpracy specjalistów w zespołach wczesnego wspomagania rozwoju; zgłębienie zagadnień dotyczących wsparcia rodziców dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością.

Studia podyplomowe łączą teorię z praktyką.
Organizowane są przez Uniwersytet SWPS i Fundację „Promyk Słońca", która od wielu lat prowadzi działania w obszarze wczesnego wspomagania rozwoju. Z uwagi na dostęp do narzędzi i sprzętu diagnostycznego oraz bogatego wyposażenia w pomoce do terapii znaczna część zajęć warsztatowych odbywać się będzie w Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjnym Fundacji „Promyk Słońca" .

Uczestnicy studiów podyplomowych poznają m.in.:

 • prawidłowy przebieg rozwoju dziecka,
 • przyczyny zaburzeń rozwoju, m.in. zespoły genetyczne, procesy chorobowe, urazy OUN, czynniki środowiskowe,
 • zasady i postępowanie z dzieckiem we wczesnej interwencji terapeutycznej,
 • organizację wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 • metody diagnostyki rozwoju psychoruchowego dziecka,
 • zasady współpracy specjalistów w zespołach wczesnego wspomagania rozwoju,
 • zasady współpracy z rodzicami dzieci z zaburzeniami rozwoju.

Uczestnicy nauczą się m.in:

 • rozpoznawać zaburzenia rozwoju u dzieci,
 • planować pracę terapeutyczną z dziećmi z różnego rodzaju dysfunkcjami,
 • konstruować indywidualne programy terapeutyczne i stymulować rozwój dzieci z różnego rodzaju zaburzeniami z wykorzystaniem rozmaitych form i metod pracy.

Warunki zaliczenia

obecność i czynny udział w zajęciach - min. 70% obecności na zajęciach,
zaliczenie poszczególnych przedmiotów i praktyk- 50% oceny końcowej,
praca dyplomowa w formie projektu, którego przedmiotem będzie program wczesnego wspomagania rozwoju opracowany przez słuchacza dla wybranego dziecka- 50% oceny końcowej.

Czas trwania

Dwa semestry. Zajęcia są organizowane w weekendy (średnio 2 zjazdy w miesiącu).

Miejsce

 • Uniwersytet SWPS we Wrocławiu, Ostrowskiego 30b.
 • Oddział Fundacji "Promyk Słońca" , ul. Swobodna 8a we Wrocławiu.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymają, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie SWPS.

Organizacja zajęć

Terminarz zjazdów na rok akademicki 2017/2018

Tematyka i organizacja zajęć

Program studiów uwzględnia założenia wczesnej, kompleksowej pomocy rodzinie z niepełnosprawnym dzieckiem, interdyscyplinarnego podejścia do dziecka z zaburzeniami rozwoju i jego wieloprofilowego usprawniania. Zajęcia odbywać się będą w ramach bloków tematycznych:

DZIECKO Z ZABURZENIAMI ROZWOJU W RODZINIE

 • Sytuacja rodziny dziecka z zaburzeniami rozwoju
 • Kompleksowe wsparcie rodziny dziecka z zaburzeniami rozwoju
 • Planowanie i organizacja wczesnego wspomagania rozwoju

ROZWÓJ PSYCHORUCHOWY DZIECKA

 • Wybrane zagadnienia z neonatologii i patologii noworodka
 • Rozwój psychoruchowy dziecka od urodzenia do 7 r. ż.

DIAGNOSTYKA ZABURZEŃ ROZWOJU PSYCHORUCHOWEGO

 • Wybrane metody diagnostyki rozwoju psychoruchowego dziecka
 • Diagnostyka neurologiczna
 • Diagnostyka psychologiczna
 • QEEG w praktyce psychologicznej

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

 • Wybrane metody rehabilitacji ruchowej małego dziecka
 • Stymulowanie rozwoju małego dziecka – wybrane formy i metody pracy

PRAKTYKA TERAPEUTYCZNA

 • Dziecko z opóźnionym rozwojem psychoruchowym
 • Dziecko ze specyficznymi trudnościami rozwojowymi
 • Dziecko z zaburzeniami sensomotorycznymi
 • Dziecko z zaburzeniami sprawności manualnej
 • Dziecko z niepełnosprawnością ruchową
 • Dziecko z dysfunkcją wzroku
 • Dziecko z dysfunkcją słuchu
 • Dziecko z zespołem wad genetycznych
 • Dziecko ze spektrum autyzmu
 • Dziecko z zaburzeniami rozwoju mowy

Praktyki
W ramach studiów przewiduje się indywidualne praktyki (30 godz.) w Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjnym „Promyk Słońca" i Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Promyk Słońca" u specjalistów pracujących z dziećmi w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

Organizacja nauki

Zajęcia będą odbywać się w trybie weekendowym, czyli w sobotę i niedzielę. Zjazdy będą realizowane średnio co 2-3 tygodnie. Studia prowadzone będą w Uniwersytecie SWPS Filia we Wrocławiu oraz Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjnym Fundacji „Promyk Słońca".

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

Kolejność zgłoszeń.

Telefon informacyjny dla kandydatów: +48 71 750 72 79, 71 750 72 77

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • Tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie. Biuro mieści się w siedzibie Filii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego 30b, w pok. 32.

Poprawne wypełnienie i zatwierdzenie formularza rekrutacyjnego oraz dostarczenie wyżej wymienionych dokumentów powoduje uruchomienie procedury rekrutacyjnej.

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nie uruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2018-2019
10 rat 480 zł
2 raty 2275 zł
1 rata 4300 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Złóż komplet dokumentów do 30 czerwca 2018 roku, a otrzymasz 300 zł zniżki w czesnym. Zniżka nie obowiązuje na następujących kierunkach studiów podyplomowych:

 • Psychodietetyka,
 • Psychologia Transportu z Elementami Psychodiagnostyki,
 • Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej,
 • User Experience Design

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).

Opłatę rekrutacyjną prosimy wpłacać na nr konta 20 1750 1312 1330 0000 0005 3045 w tytule przelewu wpisując nazwisko i imię kandydata.
Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni [w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek].

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Koordynator kierunku

Koordynator kierunku

Aleksandra Sajewicz
tel. 71 750 72 79
e-mail: podyplomowe.wroclaw@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
sobota (w weekendy zjazdowe) 8.00 - 14.00

[Form zapis not found!]