hr award color

poligon
Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Studia skierowane są zwłaszcza do nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, pedagogów szkolnych, psychologów, wychowawców w placówkach oświatowo-wychowawczych.

Kontakt

Wrocław, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Terapia pedagogiczna z arteterapią

 • Rekrutacja trwa

O studiach

Studia prowadzone we współpracy z Fundacją "Promyk Słońca".

fundacja Promyk słońca

Terapia pedagogiczna jest nieodzownym elementem skutecznej pracy z dziećmi i młodzieżą. Coraz więcej uczniów przejawia trudności w uczeniu się szkolnym, spowodowane dysleksją, dyskalkulią, zaburzeniami w rozwoju psychoruchowym, emocjonalnym i społecznym. Nauczyciele muszą być przygotowani do stwarzania uczniom ujawniającym specjalne potrzeby edukacyjne optymalnych warunków uczenia się i wspierania rozwoju. Program studiów podyplomowych wychodzi naprzeciw tym potrzebom. Słuchacze poznają formy i metody pracy stosowane w terapii pedagogicznej. Dodatkowo zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu arteterapii i jej zastosowania terapeutycznego. Absolwenci uzyskują kwalifikacje i kompetencje w zakresie terapii pedagogicznej z arteterapią.

Kierownikami merytorycznymi kierunku są Monika AbraszewskaBeata Wacławowicz

Adresaci

Nauczyciele zainteresowani zdobyciem kwalifikacji do prowadzenia zajęć specjalistycznych z zakresu terapii pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach (zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, wyrównawczych i klas terapeutycznych).
Studia są adresowane do osób z wyższym wykształceniem licencjackim lub magisterskim oraz kwalifikacjami nauczycielskimi, które są zainteresowane pracą z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - przejawiającymi trudności w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysgrafia, dysortografia), trudności w nauce matematyki (dyskalkulia), zaburzenia w rozwoju emocjonalnym i społecznym, a także szczególne uzdolnienia.
Studia skierowane są zwłaszcza do nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, pedagogów szkolnych, psychologów, wychowawców w placówkach oświatowo-wychowawczych.

Cel

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, do stwarzania im optymalnych warunków uczenia się - rozpoznawania zaburzeń i dysfunkcji rozwojowych, które mogą być przyczyną trudności w uczeniu się i niepowodzeń szkolnych, a także prowadzenia indywidualnych i grupowych zajęć terapeutycznych/wspierających.
Zasadniczymi elementami tego przygotowania są: opanowanie umiejętności diagnozy pedagogicznej dziecka/ucznia oraz planowania i prowadzenia pracy terapeutycznej (indywidualnej i grupowej) nakierowanej na wspomaganie jego rozwoju, rozwijanie uzdolnień i przeciwdziałanie trudnościom szkolnym.

Dlaczego warto?

 • Absolwent studiów podyplomowych zdobywa kwalifikacje jako terapeuta pedagogiczny i jest przygotowany do:
  • udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  • rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych uczniów,
  • prowadzenia zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
  • prowadzenia klas terapeutycznych,
  • pracy metodami z dziedziny arteterapii.
 • Bogaty program składający się z 350 godzin zajęć.
 • Studia łączą teorię z praktyką. Duży nacisk kładziemy na praktyczne aspekty pracy terapeutycznej z dzieckiem, rozwijanie kompetencji w zakresie diagnostyki pedagogicznej, konstruowania programów edukacyjno-terapeutycznych i prowadzenia zajęć z terapii pedagogicznej oraz zajęć wspierających arteterapeutycznych.
 • Zajęcia prowadzone są przez wykładowców z dużym doświadczeniem w pracy naukowo-dydaktycznej, jak i praktyków – doświadczonych terapeutów pedagogicznych i psychologów.
 • Część zajęć odbywa się w Fundacji „Promyk Słońca", specjalizującej się w diagnostyce, terapii i wspieraniu rozwoju dzieci i młodzieży, która dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczno-sprzętową.
 • Słuchacze mają możliwość odbycia praktyk w Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjnym, Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Publicznym Przedszkolu Integracyjnym „Promyk Słońca". Podczas praktyk poznają specyfikę pracy terapeuty pedagogicznego w tego rodzaju placówkach, co z pewnością zwiększy ich szanse na rynku pracy.

Organizacja nauki

Zajęcia będą odbywać się w trybie weekendowym, czyli w sobotę i niedzielę. Zjazdy będą realizowane średnio co 2-3 tygodnie. Studia prowadzone będą w Uniwersytecie SWPS w Wydziale Zamiejscowym we Wrocławiu oraz Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjnym Fundacji „Promyk Słońca".

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • obecność i czynny udział w zajęciach - min. 70% obecności na zajęciach,
 • zaliczenie poszczególnych przedmiotów i praktyk,
 • pozytywna ocena z końcowego egzaminu w formie testu wiedzy,
 • obrona pracy dyplomowej w formie prezentacji projektu zajęć terapeutycznych, którego przedmiotem będzie program terapeutyczny opracowany przez słuchacza dla wybranego dziecka.

Czas trwania

Trzy semestry.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymają przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie SWPS.

Program

Terminarz zjazdów na rok akademicki 2017/2018 - pierwszy rok

Terminarz zjazdów na rok akademicki 2017/2018 - drugi rok

Program

Program studiów podyplomowych obejmuje 350 godzin, w tym 292 godz. zajęć dydaktycznych realizowanych przede wszystkim w formie warsztatów i seminariów oraz 58 godz. praktyk.

MODUŁ I
PRZYGOTOWANIE W ZAKRESIE MERYTORYCZNYM - (140 godz.)

 • Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej, wychowawczej, klinicznej
 • Współpraca z rodziną dziecka z zaburzeniami rozwojowymi
 • Wspierająca rola nauczyciela/terapeuty w osiągnięciu przez dziecko gotowości szkolnej
 • Style i strategie uczenia się
 • Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie oświaty
 • Organizacja procesu terapeutycznego
 • Podstawy logopedii i terapii zaburzeń mowy
 • Dysleksja rozwojowa
 • Niepowodzenia w nauce matematyki
 • Zajęcia z uczniem zdolnym. Trening twórczego myślenia

MODUŁ II
METODYKA PROWADZENIA ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH - (104 godz.)

 • Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci zaburzeniami rozwoju sensomotorycznego i sprawności manualnej
 • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania
 • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci z trudnościami w nauce matematyki
 • Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego
 • Zaburzenia ze spektrum autyzmu – rozpoznanie, symptomy i przebieg
 • Nowoczesne technologie w terapii pedagogicznej

MODUŁ III
ARTETERAPIA – (48 godz.
)

 • Wprowadzenie do arteterapii
 • Zajęcia teatralne i choreoterapia
 • Muzykoterapia
 • Plastykoterapia

MODUŁ IV
PRAKTYKA TERAPEUTYCZNA - (58 godz.)

 • Zajęcia praktyczne w Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjnym i Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Promyk Słońca"

Organizacja nauki

Zajęcia będą odbywać się w trybie weekendowym, czyli w sobotę i niedzielę. Zjazdy będą realizowane średnio co 2-3 tygodnie. Studia prowadzone będą w Uniwersytecie SWPS w Wydziale Zamiejscowym we Wrocławiu oraz Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjnym Fundacji „Promyk Słońca".

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Telefon informacyjny dla kandydatów: +48 71 750 72 79, 71 750 72 77

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • Tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie. Biuro mieści się w siedzibie Filii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego 30b, w pok. 32.

Poprawne wypełnienie i zatwierdzenie formularza rekrutacyjnego oraz dostarczenie wyżej wymienionych dokumentów powoduje uruchomienie procedury rekrutacyjnej.

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nie uruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie

Poniższe informacje dotyczą studiów 3-semestralnych: w roku akademickim 2018/2019 (2 semestry) i w roku 2019/2020 (1 semestr).

Opłata za studia
za 1 i 2 semestr roku akademickiego 2018/2019
10 rat 350 zł
2 raty 1650 zł
1 rata 3200 zł
za 3 semestr roku akademickiego 2019/2020
10 rat**
350 zł**
2 raty*
1650 zł*
1 rata 1600 zł

Łączny koszt studiów w ciągu 3 semestrów:

przy wyborze systemu 10 rat/rok akademicki: 5250 zł (łącznie 15 rat po 350 zł)
przy wyborze systemu 2 rat/rok akademicki: 4950 zł (łącznie 3 raty po 1650 zł)
przy wyborze systemu 1 raty/rok akademicki: 4800 zł (3200 zł w pierwszym roku akademickim nauki + 1600 zł w drugim roku akademickim nauki)

* tylko 1 rata płatna w semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego w terminie do 05 października 2019 roku
** tylko 5 rat płatnych w semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego w terminach od 05 października 2019 roku do 05 lutego 2020 roku włącznie

Złóż komplet dokumentów do 30 czerwca 2018 roku, a otrzymasz 300 zł zniżki w czesnym. Zniżka nie obowiązuje na następujących kierunkach studiów podyplomowych:

 • Psychodietetyka,
 • Psychologia Transportu z Elementami Psychodiagnostyki,
 • Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej,
 • User Experience Design

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).

Opłatę rekrutacyjną prosimy wpłacać na nr konta 20 1750 1312 1330 0000 0005 3045 w tytule przelewu wpisując nazwisko i imię kandydata.
Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni [w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek].

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Koordynator kierunku

Koordynator kierunku

Aleksandra Sajewicz
tel. 71 750 72 79
e-mail: podyplomowe.wroclaw@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
sobota (w weekendy zjazdowe) 8.00 - 14.00

[Form zapis not found!]