hr award color

poligon
Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla psychologów, psychoterapeutów, pedagogów, pedagogów specjalnych, fizjoterapeutów, lekarzy oraz absolwentów innych kierunków studiów zainteresowanych prowadzeniem zajęć edukacyjnych lub terapeutycznych w asyście zwierząt.

Kontakt

Wrocław, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Terapia i edukacja w asyście zwierząt
w teorii i praktyce

 • Rekrutacja trwa

O studiach

"Odpowiednio przygotowany zespół człowiek i jego zwierzę towarzyszące, jak pokazują liczne badania, jest w stanie pomóc innym. Pomoc ta dotyczy wielu obszarów funkcjonowania człowieka i polega na wspomaganiu rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego, wspomaganiu rehabilitacji osób niepełnosprawnych sensorycznie lub motorycznie, wspomaganiu aktywności, wspomaganiu fizykoterapii i psychoterapii, czy wreszcie w poprawie wyników uczenia się. Ogólnie rzecz ujmując, prawidłowo przeprowadzona terapia w asyście zwierząt wpływa na poprawę stanu zdrowia, a co za tym idzie jakości życia pacjenta i jego otoczenia. Aby pomagać skutecznie, nie wystarczy mieć entuzjazm lub być opiekunem łagodnego zwierzęcia, trzeba też mieć wiedzę i umiejętności."

Podyplomowe 2016.Podyplomowe kadra.kadransp 573Marcin Wierzba
Kierownik studiów

Adresaci

Studia skierowane są do wszystkich osób pragnących zdobyć kwalifikacje zawodowe do prowadzenia zajęć edukacyjnych i terapeutycznych w asyście zwierząt, a w szczególności do psychologów, psychoterapeutów, pedagogów, nauczycieli oraz absolwentów kierunków medycznych.

Cel

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy w zawodzie dogoterapeuta/kynoterapeuta (nr 323007 w Klasyfikacji Zawodów i Specjalności) oraz pracy w obszarze AAA, AAE i AAT z udziałem koni (nr 323006 Instruktor hipoterapii) i kotów (felinoterapeuta – zawód niezarejestrowany).

Dlaczego warto?

 • Studia na wiodącej w kraju uczelni specjalizującej się w obszarze psychologii i rozwoju osobistego, co gwarantuje specjalistyczne przygotowanie studiów.
 • Zajęcia prowadzone przez specjalistów z wieloletnią praktyką.
 • Bogaty program zajęć teoretycznych (200 godzin zajęć).
 • Bogaty program zajęć praktycznych w różnych placówkach edukacyjnych, opiekuńczych, wychowawczych i terapeutycznych (100 godzin zajęć).
 • Superwizja pracy własnej.
 • Pomoc w wyborze i przygotowaniu zwierzęcia do pracy w obszarze AAA, AAE, AAT.
 • Możliwość certyfikacji psa terapeutycznego.

Warunki zaliczenia

min. 80% obecności na zajęciach,
pozytywne oceny z testów wiedzy i prac zaliczeniowych z poszczególnych przedmiotów m.in. zaliczenie egzaminu praktycznego (prezentacja wylosowanej metody szkolenia z udziałem psa), przygotowanie prac pisemnych, scenariusza zajęć dla określonej grupy i ich przeprowadzenie, przygotowanie projektu badania ewaluacyjnego- średnia ocen z zliczeń cząstkowych stanowi 30% oceny końcowej;
przygotowanie, prezentacja i obrona pracy badawczej- stanowi 70% oceny końcowej;
opcjonalnie: zaliczenie egzaminu praktycznego „terapeuta wspomagający" (egzamin zdaje się z własnym psem, zaliczenie egzaminu skutkuje uzyskaniem certyfikatu upoważniającego do wykonywania zawodu „kynoterapeuta (dogoterapeuta)" – nr 323007 w Klasyfikacji Zawodów i Specjalności;
certyfikat dla psa terapeutycznego uzyskuje się drogą odrębnego egzaminu, którego wynik nie wpływa na ocenę końcową studiów. Certyfikat taki ma ważność 1 roku. Po upływie tego czasu, opiekun psa występuje z prośbą o ponowną certyfikację zwierzęcia.;

Czas trwania

dwa semestry

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci i absolwentki otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie SWPS, przewidziane ustawą. Możliwość zdobycia dodatkowo certyfikatu kynoterapeuty i osobnego certyfikatu potwierdzający umiejętności psa.

Organizacja zajęć

Program obejmuje 200 godzin zajęć teoretycznych (wykłady, warsztaty, seminaria) oraz 100 godzin zajęć praktycznych (zajęcia w różnych placówkach opiekuńczych, wychowawczych, oświatowych i terapeutycznych).

CZĘŚĆ TEORETYCZNA składa się z następujących przedmiotów:

 • psychologia rozwoju człowieka;
 • wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej;
 • wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej;
 • wybrane zagadnienia z zakresu rehabilitacji i fizjoterapii ludzi w różnym wieku oraz o różnym poziomie niepełnosprawności fizycznej lub sensorycznej;
 • psychologia zwierząt towarzyszących;
 • metodologia pracy ze zwierzętami – uczenie się zwierząt i uczenie zwierząt;
 • biologiczne, medyczne, społeczne i psychologiczne aspekty relacji człowiek – zwierzę towarzyszące;
 • założenia, rodzaje i metodologia terapii wspomaganej udziałem zwierząt (AAT);
 • założenia, rodzaje i metody edukacji wspomaganej udziałem zwierząt (AAA, AAE);
 • metodologia badań empirycznych nad skutecznością AAA,AAE, AAT.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA ma wykształcić następujące umiejętności:

 • wybór i przygotowanie zwierzęcia do udziału w programach AAA, AAE, AAT;
 • rozpoznawanie zakresu działań terapeutycznych z udziałem zwierzęcia po rozmowie z pacjentem, jego rodziną oraz terapeutą lub fizjoterapeutą;
 • komunikacja z osobami w terapii oraz dziećmi objętymi programem edukacji wspomaganej;
 • projektowanie scenariuszy ćwiczeń ze zwierzętami dopasowanych do potrzeb pacjentów;
 • prowadzenie zajęć z zakresu AAA, AAE, AAT w różnych placówkach (praca pod superwizją);
 • prowadzenie badań naukowych z zakresu AAA, AAE, AAT z zastosowaniem odpowiednich narzędzi badawczych.

Organizacja nauki

Studia prowadzone będą w trybie weekendowym (soboty i niedziele), a w części praktycznej również w piątki. Zajęcia będą się odbywały co 2 tygodnie we Wrocławiu.

Miejsce odbywania zajęć

Uniwersytet SWPS we Wrocławiu, przy ul. Ostrowskiego 30b oraz sale konferencyjne poza siedzibą Uczelni.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

Kolejność zgłoszeń.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • Tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie. Biuro mieści się w siedzibie Filii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego 30b, w pok. 32.

W przypadku nie składania dokumentów osobiście, zapraszamy przed pierwszym zjazdem do Biura Studiów Podyplomowych we Wrocławiu z dowodem osobistym w celu dopełnienia formalności.

Poprawne wypełnienie i zatwierdzenie formularza rekrutacyjnego oraz dostarczenie wyżej wymienionych dokumentów powoduje uruchomienie procedury rekrutacyjnej.

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nie uruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2018-2019
10 rat 500 zł
2 raty 2375 zł
1 rata 4500 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Złóż komplet dokumentów do 30 czerwca 2018 roku, a otrzymasz 300 zł zniżki w czesnym. Zniżka nie obowiązuje na następujących kierunkach studiów podyplomowych:

 • Psychodietetyka,
 • Psychologia Transportu z Elementami Psychodiagnostyki,
 • Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej,
 • User Experience Design

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).

Opłatę rekrutacyjną prosimy wpłacać na nr konta 20 1750 1312 1330 0000 0005 3045 w tytule przelewu wpisując nazwisko i imię kandydata.
Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni [w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek].

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Koordynator kierunku

Koordynator kierunku

Aleksandra Sajewicz
tel. 71 750 72 79
e-mail: podyplomowe.wroclaw@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
sobota (w weekendy zjazdowe) 8.00 - 14.00

[Form zapis not found!]