hr award color

poligon
Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla psychologów chcących uzyskać tytuł specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej

Kontakt

Wrocław, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Specjalizacja w psychologii klinicznej

 • Rekrutacja zakończona

Opis kierunku

Uniwersytet SWPS Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu zakończył nabór dla osób ubiegających się o rozpoczęcie specjalizacji w dziedzinach określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej /Dz. U. Nr 173, poz.1419 z pózn. zm./.

Specjalizacja jest adresowana do psychologów* chcących uzyskać tytuł specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej.

Postępowanie kwalifikacyjne oraz zajęcia dydaktyczne będą przeprowadzane w Filii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego 30b.

Oferta

Specjalizacja z psychologii klinicznej składa się z:

2 lat kształcenia specjalizacyjnego podstawowego

 • 270 godzin teoretycznych, 8 miesięcy staży kierunkowych

2 lat kształcenia specjalizacyjnego szczegółowego. 
Realizowana ścieżka specjalizacyjna to:

 • Psychologia kliniczna zaburzeń psychicznych - 200 godzin, 7 miesięcy staży

Program specjalizacji w Psychologii Klinicznej

Czas trwania

2 lata

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Warunki przyjęcia

Regulamin Postępowania Kwalifikacyjnego

 • wpłacenie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 300 zł. Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna.
 • przesłanie wymaganych dokumentów 

W przypadku przekroczenia limitu miejsc nabór odbędzie się na podstawie rozmów kwalifikacyjnych.

Dokumenty można było składać do 25 maja 2015 r. Zgłoszenia niekompletne oraz zgłoszenia dostarczone po 25 maja 2015 r. nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji.

Wymagane dokumenty

Prosimy o dostarczenie następujących dokumentów

 • Formularz zgłoszeniowy - jego wypełnienie jest pierwszym krokiem w procesie rekrutacji
 • Wniosek o rozpoczęcie specjalizacji (elektroniczną wersję wypełnionego wniosku przesłać na adres specjalizacja.wroclaw@swps.edu.pl, wydrukowany egzemplarz dostarczyć do Biura Studiów Podyplomowych i Szkoleń), przykładowy wypełniony wniosek o rozpoczęcie Specjalizacji w psychologii klinicznej
 • Kserokopia dyplomu uzyskania zawodowego tytułu magistra psychologii
 • Kserokopie dyplomów bądź innych dokumentów potwierdzających zdobyte kwalifikacje w zakresie psychologii (psychologii klinicznej, pomocy psychologicznej, psychoterapii)
 • Jedno zdjęcie legitymacyjne
 • Kserokopie zaświadczeń potwierdzających minimum roczny staż kliniczny w przeciągu ostatnich trzech lat (zaświadczenie od pracodawcy zawierające wymiar czasu pracy, świadectwo pracy lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej). Zaświadczenie powinno potwierdzać charakter wykonywanej pracy
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty kwalifikacyjnej w wysokości 300 zł (opłatę prosimy wpłacać na nr konta 20 1750 1312 1330 0000 0005 3045 w tytule przelewu wpisując Specjalizacja w psychologii klinicznej, nazwisko i imię kandydata)
 • Deklarację o warunkach odpłatności za studia
 • Podpisany Regulamin organizacyjny specjalizacji w dziedzinie Psychologia Kliniczna

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 173 z 2002 r., poz.1419 z pózn. zm.)

*) na podstawie § 13 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 173 z 2002 r., poz. 1419 z póz. zm. ) o rozpoczęcie specjalizacji mogą się również ubiegać osoby nie posiadające tytułu zawodowego magistra psychologii

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty można składać w terminie 14 dni od momentu wypełnienia formularza rekrutacyjnego.

 • osobiście lub przez osoby trzecie, w siedzibie Uczelni

Biuro Studiów Podyplomowych i Szkoleń
ul. Ostrowskiego 30b, pokój nr 32

 • pocztą na adres: Uniwersytet SWPS Studia Podyplomowe ul. Ostrowskiego 30 b, 53-238 Wrocław

Koordynator kierunku

Aleksandra Sajewicz
tel. 71 750 72 79
e-mail: podyplomowe.wroclaw@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
sobota (w weekendy zjazdowe) 8.00 - 14.00

[Form zapis not found!]