hr award color

poligon
Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla psychologów, lekarzy, socjologów i pedagogów, którzy pracują z osobami w kryzysie bądź chcą poszerzyć swoje kompetencje o wiedzę z zakresu psychologii kryzysu i interwencji kryzysowych.

Kontakt

Wrocław, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Kryzys i interwencje kryzysowe

 • Rekrutacja trwa

O studiach

"Skuteczne działanie w sytuacji kryzysu jest niezwykle istotną umiejętnością, która stanowi wartość zarówno w pracy psychologa, pedagoga, policjanta, pracownika socjalnego a także wielu innych osób, które rzadziej lub częściej stykają się z sytuacją kryzysu w swojej pracy. Opracowując program studiów szczególnie istotne dla mnie było uwzględnienie interdyscyplinarnego wymiaru interwencji kryzysowej. Dlatego zajęcia prowadzi kadra składająca się z aż 16 specjalistów, wśród których są osoby specjalizujące się w interwencji kryzysowej w sytuacji przemocy, żałoby, kryzysu zagrożenia życia, lekarze, prawnicy oraz negocjator policyjny. Ważne było dla mnie także, aby słuchacze poza umiejętnościami praktycznymi oraz wiedzą podnieśli także swoją wartość na rynku pracy, dlatego uczestnicy w ramach studiów mają zapewnione szkolenie niezbędne do uzyskania Certyfikatu Critical Incident Stress Foundation (ICISF). Dodatkowo, program zajęć spełnia wytyczne Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie."

liszewska kryzysdr Natalia Liszewska
Kierownik kierunku

Adresaci

Studia podyplomowe stanowią ofertę poszerzenia wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu interwencji kryzysowej dla psychologów, pedagogów, socjologów, policjantów, pracowników pomocy społecznej, pracowników organizacji pozarządowych, prawników oraz dla wszystkich osób które pracują lub zamierzają pracować z osobami w kryzysie. Program kursu jest zaplanowany tak, by osoby pracujące w różnych obszarach (m.in. Policja, NGO, organizacje pomocy społecznej, OIK) mogły poznać uniwersalne zasady i strategie interwencji kryzysowej, obejmujące pomoc psychologiczną, prawną i organizacyjną.

Cel

Interwencję kryzysową cechuje systemowe podejście, które oznacza wielostronne i interdyscyplinarne wsparcie osób w kryzysie. Niezwykle istotne jest to, by osoby pracujące w różnych instytucjach pomocowych mogły poznać uniwersalne strategie działania w sytuacji kryzysu, a także poznać obszary współpracy pomiędzy różnego rodzaju organizacjami wspierającymi osoby w kryzysie.
Studia mają na celu poznanie i ćwiczenie strategii wykorzystywanych podczas pracy z osobami doświadczającymi kryzysu psychologicznego. Program studiów obejmuje wiedzę na temat pomocy psychologicznej, prawnej i organizacyjnej wykorzystywanej w pracy z osobą doświadczającą kryzysu. Podczas zajęć warsztatowych zostaną zaprezentowane techniki diagnostyczne i metody pracy z osobami doświadczającymi kryzysu (kryzys środowiskowy, kryzys utraty i żałoby, kryzys związany z doświadczaniem przemocy, kryzys w obliczu choroby, kryzys związany z uzależnieniem). Nadrzędnym celem zajęć jest ćwiczenie i praktyczne wykorzystywanie wiedzy związanej ze sposobami pomocy osobom w kryzysie.

Dlaczego warto?

 • Profesjonalna kadra w tym 4 superwizorów, autorzy publikacji naukowych, praktycy z wieloletnim doświadczeniem, lekarze, psycholodzy, specjaliści przeciwdziałania przemocy, terapeuci uzależnień.
 • Jedyna w Polsce możliwość uzyskania certyfikatu wydanego przez International Critical Incident Stress Foundation (ICISF)
 • Możliwość zdobycia uniwersalnych i praktycznych umiejętności niezbędnych w niemal każdym kontekście pracy psychologów, policjantów, pracowników socjalnych, pedagogów.
 • Bogaty program obejmujący szeroki zakres pomocy w różnych sytuacjach kryzysowych, m. in.: choroba, śmierć, przemoc, uzależnienie.
 • Studia na Wydziale Uniwersytetu SWPS, który uzyskał prestiżowa kategorię A+, pierwsze miejsce w grupie nauk społecznych

Warunki zaliczenia

Obecność na zajęciach (minimum 80% godzin), projekt zaliczeniowy, prezentacja projektu.

Czas trwania

Dwa semestry.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymają przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie SWPS.

OPCJONALNIE: Absolwenci uzyskają certyfikaty uczestnictwa w kursie "Interwencja kryzysowa w kontakcie indywidualnym według modelu ICISF" oraz "Interwencja kryzysowa w kontakcie grupowym według modelu ICISF". Opłata za certyfikaty z International Critical Incident Stress Foundation wynosi ok. 350 zł (w zal. od kursu dolara). Certyfikaty zostaną przyznane na podstawie obecności w trwającym 25 godzin dydaktycznych kursie. Zajęcia prowadzone będą w języku polskim.

Po uzyskaniu dyplomu przewiduje się możliwość dalszego pogłębiania kwalifikacji zawodowych na dodatkowych kursach w Uniwersytecie SWPS Filii we Wrocławiu.

Organizacja zajęć

Organizacja i tematyka zajęć

 • Psychologia kryzysu i metody pracy w interwencji kryzysowej (37 godz.)
 • Interwencja kryzysowa w kontakcie indywidualnym i grupowym według modelu ICISF (27 godz.)
 • Dialog motywujący w interwencji kryzysowej (15 godz.)
 • Interwencja kryzysowa w sytuacji zagrożenia życia kryzysem suicydalnym (10 godz.)
 • Interwencja i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Praca z osobami doświadczającymi przemocy – dorośli, dzieci oraz ze sprawcami (30 godz.)
 • Interwencyjne działania w sytuacji przemocy seksualnej i napaści seksualnej (8 godz.)
 • Pomoc dorosłym w żałobie (8 godz.)
 • Interwencja kryzysowa wobec osoby z diagnozą choroby onkologicznej oraz jej rodziny (8 godz.)
 • Interwencja kryzysowa w grupie osób uzależnionych, mniejszości seksualnych oraz osób żyjących z HIV (10 godz.)
 • Katastrofy, kryzysy i zagrożenia ekologiczne a natura ludzka (6 godz.)
 • Negocjacje kryzysowe i policyjne (7 godz.)
 • Rodzina w kryzysie – diagnoza i interwencja kryzysowa (8 godz.)
 • Interwencja kryzysowa w pracy z dzieckiem (8 godz.)
 • Prezentacja projektów (8 godz.)

Liczba godzin: 190

Miejsce odbywania zajęć

Uniwersytet SWPS we Wrocławiu, przy ul. Ostrowskiego 30b oraz sale konferencyjne poza siedzibą Uczelni.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

`

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

Kolejność zgłoszeń.

Telefon informacyjny dla kandydatów: +48 71 750 72 79, 71 750 72 77.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • Tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie. Biuro mieści się w siedzibie Filii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego 30b, w pok. 32.

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nie uruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2018-2019
10 rat 600 zł
2 raty 2875 zł
1 rata 5500 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Złóż komplet dokumentów do 30 czerwca 2018 roku, a otrzymasz 300 zł zniżki w czesnym. Zniżka nie obowiązuje na następujących kierunkach studiów podyplomowych:

 • Psychodietetyka,
 • Psychologia Transportu z elementami Psychodiagnostyki,
 • zkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej,
 • User Experience Design

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).

Opłatę rekrutacyjną prosimy wpłacać na nr konta 20 1750 1312 1330 0000 0005 3045
[w tytule przelewu wpisując nazwisko i imię kandydata]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Koordynator kierunku

Koordynator kierunku

Aleksandra Sajewicz
tel. 71 750 72 79
e-mail: podyplomowe.wroclaw@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
sobota (w weekendy zjazdowe) 8.00 - 14.00

[Form zapis not found!]