hr award color

poligon
Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Funkcjonariusze publiczni, przedstawiciele zawodów medycznych i lekarze weterynarii, absolwenci prawa administracji, bezpieczeństwa żywności oraz technologii żywności i żywienia człowieka, dyrektorzy i kierownicy zakładów sektora spożywczego oraz osoby odpowiedzialne za działanie w tych zakładach procedur kontroli wewnętrznej opartych na zasadach HACCP.

Kontakt

Wrocław, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Prawo o żywności

 • Rekrutacja trwa

O studiach

Kierownikiem merytorycznym kierunku jest Michał Rudy

Adresaci

 • Funkcjonariusze publiczni (osoby piastujące funkcje organów administracji weterynaryjnej i sanitarnej oraz innych organów urzędowej kontroli żywności, pracownicy administracji rządowej oraz urzędowi lekarze weterynarii);
 • Przedstawiciele zawodów medycznych i lekarze weterynarii w szczególności związani z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych administracji rządowej, w zakresie urzędowej kontroli żywności;
 • Absolwenci prawa, administracji, bezpieczeństwa żywności oraz technologii żywności i żywienia człowieka, którzy chcą się specjalizować w prawie o żywności;
 • Absolwenci innych studiów, którzy chcą się specjalizować w prawie o żywności;
 • Dyrektorzy i kierownicy zakładów sektora spożywczego oraz osoby odpowiedzialne za działanie w tych zakładach procedur kontroli wewnętrznej opartych na zasadach HACCP;
 • Audytorzy procedur kontroli wewnętrznej, którzy chcą się specjalizować w audytach procedur kontroli opartych o zasady HACCP;
 • Przedstawiciele związków branżowych zrzeszających przedsiębiorstwa sektora spożywczego;
 • Przedstawiciele organizacji społecznych zrzeszających konsumentów.

Dla pracowników Inspekcji Weterynaryjnej oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej przewidziana jest zniżka w wysokości 15%!

Cel

Prawo o żywności jest jedną z trudniejszych i bardziej skomplikowanych, a przy tym należy do najszybciej rozwijających się, dziedzin wspólnotowego i krajowego prawa administracyjnego. Kwestia zintegrowanego podejścia w dziedzinie bezpieczeństwa żywności, nakazująca wprowadzenie odpowiednich konstrukcji prawnych, znajdujących zastosowanie na każdym etapie produkcji żywności (od miejsca produkcji aż do wprowadzenia do obrotu) jest obecnie zagadnieniem priorytetowym prawa o żywności.
Ponieważ są to regulacje, które swoją podstawę mają w prawodawstwie europejskim ich stosowanie niejednokrotnie jest trudne zarówno dla organów administracji publicznej, podmiotów profesjonalnych działających na rynku żywności (przedsiębiorców), jak i konsumentów.
Jako, że jednym z zasadniczych celów Unii Europejskiej jest przyczynienie się do osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego, w tym poprawa zdrowia publicznego, zapobieganie chorobom i dolegliwościom ludzkim oraz usuwanie innych źródeł zagrożeń zdrowia publicznego, za główny cel studiów przyjęto specjalistyczne przygotowanie słuchaczy do pracy w zakresie bezpieczeństwa żywności oraz innych prawnych aspektów produkcji żywności. W trakcie zajęć nacisk zostanie położony na aspekty praktyczne, tak aby słuchacze zdobytą wiedzę mogli wykorzystać w codziennym życiu zawodowym, jak i prywatnym.
Dla słuchaczy studiów przewidziane zostało również przeprowadzenie „Szkolenia dla pracowników przeprowadzających kontrole urzędowe żywności" (w ramach modułu fakultatywnego). Celem tego modułu będzie przygotowanie osób prowadzących kontrole urzędowe, które zgodnie przepisami rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt, zobowiązane są do odbycia takiego teoretycznego i praktycznego szkolenia kierunkowego. Prawidłowe stosowanie technik kontroli urzędowej wymaga bowiem właściwego przeszkolenia pracowników przeprowadzających te kontrole urzędowe.

Dlaczego warto?

Słuchacze zostaną zapoznani z rozwojem myśli, prawa, instytucji i pojęć właściwych w ochronie żywności, współczesnymi przesłankami ochrony żywności, podstawami prawnymi ochrony żywności, ochroną żywności w unormowaniach prawa międzynarodowego, europejskiego prawa wspólnotowego, konstytucji oraz innych normach prawa krajowego. Ponadto, słuchacze studiów zapoznają się z problematyką: systemów kontroli wewnętrznej w produkcji i obrocie żywnością, humanitarnej ochrony zwierząt w procesie produkcji żywności, informacji publicznej dla konsumentów żywności, uwarunkowaniami prawnymi w identyfikowalności żywności oraz z zakresu postępowania z ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego w procesie produkcji żywności.
Celem spełnienia przesłanek prawidłowego szkolenia osób prowadzących kontrole urzędowe, program studiów został dostosowany do wymogów rozporządzenia (WE) nr 882/2004 oraz rozporządzenia (WE) 854/2004". Także sądy administracyjne w Polsce, w swoich orzeczeniach, zaczynają wskazywać, że do wykonywania czynności urzędowych z zakresu kontroli żywności upoważnione powinny być osoby, które przeszły szkolenie dla pracowników przeprowadzających kontrole urzędowe żywności, zgodne z programem określonym przez przepisy unijnego prawa o żywności.

Warunki zaliczenia

 • zaliczenie poszczególnych przedmiotów w ramach studiów;
 • napisanie pracy dyplomowej;
 • zdanie testu przez uczestników „Szkolenia dla pracowników przeprowadzających kontrole urzędowe żywności".

Czas trwania

Dwa semestry.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymają, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie SWPS.

Organizacja zajęć

Tematyka i organizacja zajęć

Program studiów obejmuje 180 godzin w ramach modułów obowiązkowych plus 60 godzin w ramach fakultatywnego modułu dodatkowego „Szkolenie dla pracowników przeprowadzających kontrole urzędowe żywności". Wykład stanowi nie więcej niż 1/3 ogólnej liczby godzin przeznaczonych na przedmiot.

Wstęp do prawa o żywności - 40 godzin

 • historia prawa o żywności w różnych ujęciach
 • podstawowe czynniki wpływające na rozwój prawa o żywności
 • geneza i rozwój polskiego prawa o żywności
 • akty normatywne prawa o żywności w ujęciu historycznym
 • przyczyny reglamentacji administracyjnej w zakresie bezpieczeństwa żywności i żywienia
 • prawo o żywności, jako przedmiot regulacji prawa administracyjnego
 • historia polskiej administracji publicznej w zakresie bezpieczeństwa żywności i żywienia
 • przyczyny leżące u podstaw integracji wspólnotowej, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności i żywienia
 • bariery rozwoju wspólnotowego prawa o żywności
 • najważniejsze akty wspólnotowego prawa o żywności
 • proces europeizacji wspólnotowego prawa o żywności

Przesłanki prawne procesu produkcji i obrotu żywnością – 40 godzin

 • aspekty prawne produkcji pierwotnej żywności
 • aspekty prawne procesu produkcji i przetwórstwa żywności
 • odpowiedzialność wykroczeniowa i karna w procesie produkcji i obrotu żywnością
 • pierwotna odpowiedzialność producentów i dostawców żywności
 • możliwość śledzenia żywności, tzw. „identyfikalność" żywności
 • systemy zagwarantowania bezpieczeństwa i jakości w procesach produkcji żywności (Dobra Praktyka Produkcyjna - GMP, Dobra Praktyka Higieniczna – GHP, Dobra Praktyka Laboratoryjna – GLP, system HACCP)
 • istota i zasady funkcjonowania systemu RASFF
 • reglamentacja administracyjna na rynku żywności
 • procedury kontrolne zakładów produkujących żywność
 • problematyka sankcji prawnych
 • handel żywnością na terenie Unii Europejskiej
 • obrót żywnością z państwami nienależącymi do Unii Europejskiej

Konsument na rynku żywności – 40 godzin

 • ochrona konsumenta żywności
 • prawo do żywności
 • krajowe i międzynarodowe organizacje ochrony zdrowia publicznego
 • złożoność struktur ochrony konsumenta żywności w krajach Unii Europejskiej - analiza porównawcza
 • znakowanie i etykietowanie żywności
 • prawa przysługujące konsumentom na rynku żywności
 • instytucje i organizacje zajmujące się ochroną i edukacją konsumentów
 • ochrona konsumenta w Unii Europejskiej, a higiena i bezpieczeństwo żywności - podstawowe standardy, instytucje i instrumenty

Wybrane szczegółowe normy prawa o żywności – 60 godzin

 • zagrożenie w produkcji pasz dla zwierząt i żywności
 • prawo paszowe – wymagania higieniczno-sanitarne
 • zasady obowiązujące przy obrocie paszami i materiałami paszowymi oraz dodatkami do pasz między Państwami Unii Europejskiej
 • wywóz i przywóz pasz z i do państw trzecich
 • kontrola graniczna żywności
 • zasady certyfikowania żywności
 • aspekty prawne dobrostanu zwierząt w produkcji żywności
 • uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego – zagadnienia szczegółowe
 • żywność modyfikowana genetycznie

Szkolenie dla pracowników przeprowadzających kontrole urzędowe żywności (moduł fakultatywny) - 60 godzin

 • techniki kontrolne
 • procedury kontroli
 • etapy produkcji, przetwarzania i dystrybucji oraz ewentualne zagrożenia dla zdrowia ludzi, a tam gdzie jest to stosowne dla zdrowia zwierząt, roślin i dla środowiska
 • ocena niezgodności z prawem paszowym i żywnościowym
 • zagrożenia w produkcji pasz dla zwierząt i żywności
 • ocena stosowania procedur HACCP
 • systemy zarządzania takie jak programy gwarancji jakości, które przedsiębiorstwa paszowe i żywnościowe stosują oraz ocena tych systemów w zakresie, w jakim są one właściwe dla wymagań prawa paszowego i żywnościowego
 • systemy certyfikacji urzędowej
 • awaryjne rozwiązania dotyczące zagrożeń, w tym łączność między Państwami Członkowskimi a Komisją
 • postępowania sądowe i skutki kontroli urzędowych
 • badanie pisemnych dokumentów oraz innych zapisów, łącznie z tymi odnoszącymi się do kontroli biegłości, akredytacji i oceny ryzyka, które mogą być odpowiednie do oceny zgodności z prawem paszowym i żywnościowym

Zajęcia na module fakultatywnym rozpoczynają się  wraz z rozpoczęciem zajęć na kierunku Prawo o żywności. W szkoleniu mogą brać udział słuchacze kierunku, którzy są pracownikami organów kontroli urzędowej lub są osobami do tego wyznaczonymi (weryfikacja odbędzie się na podstawie dokumentów poświadczających status pracownika lub osoby wyznaczonej do kontroli urzędowej). Warunkiem uruchomienia modułu będzie uczestnictwo co najmniej 10 osób. Moduł fakultatywny jest dodatkowo płatny. Koszt to 1800 zł.

Po zapoznaniu się z programem dla wyżej wymienionego modułu fakultatywnego Główny Lekarz Weterynarii, jako centralny organ administracji rządowej, wyraził nadzieję, iż inicjatywa w zakresie szkolenia osób prowadzących kontrole urzędowe zgodnie z programem dostosowanym do wymogów rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu, spotka się z odpowiednim odzewem ze strony urzędowych lekarzy weterynarii.

Miejsce odbywania zajęć

Uniwersytet SWPS we Wrocławiu, przy ul. Ostrowskiego 30b oraz sale konferencyjne poza siedzibą Uczelni.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

Kolejność zgłoszeń.

Telefon informacyjny dla kandydatów: +48 71 750 72 79, 71 750 72 77.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • Tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie. Biuro mieści się w siedzibie Filii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego 30b, w pok. 32.

Poprawne wypełnienie i zatwierdzenie formularza rekrutacyjnego oraz dostarczenie wyżej wymienionych dokumentów powoduje uruchomienie procedury rekrutacyjnej.

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nie uruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2018-2019
10 rat 540 zł
2 raty 2575 zł
1 rata 4900 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Złóż komplet dokumentów do 30 czerwca 2018 roku, a otrzymasz 300 zł zniżki w czesnym. Zniżka nie obowiązuje na następujących kierunkach studiów podyplomowych:

 • Psychodietetyka,
 • Psychologia Transportu z Elementami Psychodiagnostyki,
 • Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej,
 • User Experience Design

Moduł fakultatywny jest dodatkowo płatny. Koszt to 1800 zł. Opłatę należy wnosić na indywidualne subkonto.

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).

Opłatę rekrutacyjną prosimy wpłacać na nr konta 20 1750 1312 1330 0000 0005 3045 w tytule przelewu wpisując nazwisko i imię kandydata.
Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni [w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek].

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Koordynator kierunku

Koordynator kierunku

Aleksandra Sajewicz
tel. 71 750 72 79
e-mail: podyplomowe.wroclaw@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
sobota (w weekendy zjazdowe) 8.00 - 14.00

[Form zapis not found!]