hr award color

poligon
Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla osób zainteresowanych wiedzą i umiejętnościami w rozwiązywaniu sporów rodzinnych, w tym małżeńskich, partnerskich oraz osób zainteresowanych zdobyciem nowych kwalifikacji lub zawodu mediatora w w/w sprawach.

Kontakt

Wrocław, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Mediacje rodzinne i małżeńskie

 • Rekrutacja trwa

O studiach

"Dzięki udziałowi w tych studiach zyskasz cenną zawodowo i życiowo wiedzę nt. najczęściej występujących w Twoim otoczeniu konfliktów – w środowisku rodzinnym. Dzięki temu dowiesz się jak skutecznie rozwiązywać jedne z najtrudniejszych sporów i nauczysz się kierowania konfliktami związanymi z silnymi emocjami. Nabierzesz odwagi i umiejętności w skutecznym radzeniu sobie z nimi samodzielnie. Oprócz rozwoju osobistego zdobędziesz dodatkowe kwalifikacje zawodowe oraz nowy zawód mediatora - w sprawach rodzinnych, małżeńskich i partnerskich. Dowiesz się jak rozpocząć działalność zawodową w tym zakresie, poznasz inne ciekawe osoby zainteresowane tą samą tematyką i spędzisz aktywnie czas wolny ucząc się od praktyków z Polski i z zagranicy."

Manuela mediacjeManuela Pliżga-Jonarska
Kierownik merytoryczny kierunku

Zobacz ulotkę kierunku

Adresaci

Studia są skierowane do wszystkich osób z wykształceniem wyższym, które posiadają motywację w kierunku pozyskania cennej wiedzy o rozwoju rodziny i konfliktach rodzinnych (w tym małżeńskich i partnerskich) oraz zainteresowane są podniesieniem swoich praktycznych umiejętności mediacyjnych i komunikacyjnych w rodzinie.

Szczególnie polecane są dla osób, które pracują już z rodzinami/małżeństwami/parami w sytuacjach kryzysowych (psychologów, pedagogów, prawników, pracowników wymiaru sprawiedliwości, pracowników ośrodków interwencji kryzysowych, asystentów rodzinnych, socjologów i innych) i chcą uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe, zdobyć nowy zawód.

Cel

Każdy człowiek ma rodzinę i doświadcza w niej sytuacji pozornie bez wyjścia. Dla wielu rodzina to najważniejsza wartość w życiu - w 2012 roku wybrało ją jako „bardzo ważną" aż 92 proc. Polaków. Jednocześnie brak jest powszechnej wiedzy na temat zasad funkcjonowania zdrowej i szczęśliwej rodziny oraz umiejętności radzenia sobie z kryzysami rozwojowymi w rodzinie. Niniejsze studia wychodzą temu naprzeciw.
Ich celem jest przygotowanie osób zainteresowanych własnym rozwojem osobistym i zawodowym w zakresie kompetencji radzenia sobie ze zmianą w systemie rodzinnym, a więc w praktyce z kryzysami i konfliktami rodzinnymi. Rodzina jest rozumiana szeroko, nie tylko jako relacje rodzice-dzieci, ale także relacje pomiędzy małżonkami oraz partnerami w związkach nieformalnych.
Ponadto osoby zajmujące się już zawodowo lub planujące wejście na rynek pracy w charakterze mediatora rodzinnego/małżeńskiego/partnerskiego otrzymają solidną porcję wiedzy i umiejętności kierowania konfliktem rodzinnym, tak aby mogły samodzielnie lub w ramach istniejących ośrodków mediacyjnych czy instytucji prowadzić mediacje rodzinne.
Każdy, kto z sukcesem ukończy studia uzyska możliwość prowadzenia mediacji w sprawach rodzinnych, zarówno zlecanych przez sądy jak i prywatnie. Istnieje możliwość uzyskania wpisu na listy mediatorów sądowych udostępniane sądom cywilnym i rodzinnym w całej Polsce przez stowarzyszenia, fundacje, korporacje zawodowe i inne instytucje prowadzące ośrodki mediacyjne. Ponadto studia przygotowują do rozpoczęcia własnej praktyki mediacyjnej na wolnym rynku (poprzez rozpoczęcie własnej działalności lub znalezienie zatrudnienia w istniejących instytucjach oferujących usługi w sporach rodzinnych).
Studia podyplomowe dają dodatkowe kwalifikacje zawodowe dla osób, które w swojej codziennej pracy stykają się z konfliktami rodzinnymi i chcą poznać nowatorskie techniki pracy, podnieść efektywność swojej pracy.
Plan studiów jest zgodny ze Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalonymi w dniu 29 października 2007 przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

Wyróżniki

 • zajęcia z praktykami mediatorami zarówno prowadzącymi mediacje na zlecenie sądów, jak i prywatnie;
 • zajęcia prowadzą uznani specjaliści z Polski i z Niemiec;
 • dużo zajęć praktycznych - przydatnych w rozwoju osobistym i codziennej pracy mediatora;
 • nowatorskie metody nauki, w tym Caballo (konie), Anti Bias, Betzavta (po raz pierwszy w programie studiów dla mediatorów w Polsce);
 • wizytacja w sądzie rodzinnym;
 • praca własna w podgrupach ułatwiająca ćwiczenie praktycznych umiejętności prowadzenia mediacji;
 • zaproszenia gości specjalnych wg sugestii słuchaczy;
 • konferencja ułatwiająca wejście na rynek pracy mediatorów;
 • duża wartość rozwojowa zajęć – nie tylko zawód, ale rozwój osobisty kompetencji komunikacyjnych i mediacyjnych;
 • autorski program oparty na 15-letnim doświadczeniu z mediacją w Polsce i za granicą.

Warunki zaliczenia

Obecność i czynny udział w zajęciach (min. 80% obecności na zajęciach) – stanowi 50% oceny końcowej,
pozytywne oceny z testów wiedzy z poszczególnych przedmiotów – stanowi 40 % oceny końcowej,
praca samodzielna w I semestrze: wizyta w dowolnym sądzie rodzinnym i udział w rozprawie sądu rodzinnego + pisemna refleksja – stanowi 5 % oceny końcowej,
praca samodzielna w II semestrze: symulacja kazusów w podgrupach + protokoły z symulacji – stanowi 5 % oceny końcowej.

Czas trwania

Dwa semestry.

Dokument ukończenia studiów

Słuchacze otrzymają świadectwa ukończenia bloków tematycznych w ramach studiów - uprawniające do starania się o wpis na listy mediatorów sądowych w wybranych stowarzyszeniach/fundacjach. Ponadto absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie SWPS, przewidziane ustawą.

Organizacja zajęć

Tematyka i organizacja zajęć

Program obejmuje 200 godzin dydaktycznych realizowanych w formie ćwiczeń, warsztatów i wykładów. Większość zajęć stanowią zajęcia praktyczne, w tym zajęcia typu „nauka poprzez zabawę" oraz wykłady i mini wykłady teoretyczne z doświadczonymi ekspertami.

Zajęcia obejmują zagadnienia takie jak:

 • Zajęcia integracyjne (ok. 4 h)
 • Podstawy mediacji (20 h)
 • Psychologia rodziny (12 h)
 • Małżeństwo – powstanie, etapy i zakończenie (10 h)
 • Sytuacja dziecka w konflikcie rodzinnym (12 h)
 • Mediacje rodzinne i małżeńskie w teorii i w praktyce (24 h)
 • Intensywny trening kompetencji mediatora (28 h)
 • Jeśli nie mediacje to co? Inne interwencje w sytuacji konfliktu rodzinnego/małżeńskiego (8 h)
 • Prawne aspekty rozwiązywania konfliktów rodzinnych i małżeńskich (12 h)
 • Umiejętność kierowania konfliktem – zajęcia z końmi (10 h)
 • Symulacja kazusów – praca własna w podgrupach z elementami superwizji koleżeńskiej (10 h)
 • Wizyta w sądzie rodzinnym i uczestnictwo w rozprawie sądu rodzinnego (4 h)
 • Warsztaty rozwojowe dla mediatorów z gościem specjalnym (10 h)
 • Kompetencje międzykulturowe mediatora (wg koncepcji Anti Bias) (10 h)
 • Umiejętność opanowania w sytuacjach konfliktowych (intensywny trening postawy tolerancji wg metody Betzavta) (16 h)
 • Krok w praktykę – konferencja Open Space dla mediatorów (10 h)

Dobry mediator musi dużo wiedzieć o sobie. Stąd studia kładą duży nacisk na rozwój osobisty słuchaczy. W ramach studiów odbywać się będzie dużo zajęć dających wgląd we własne umiejętności i obszary do rozwoju (autoanaliza, informacje zwrotne od innych uczestników, sporządzanie raportów itp.).
Dobry mediator musi być tolerancyjny. Stąd dodatkowym celem organizatora jest stworzenie bezpiecznej i zaufanej atmosfery do rozwoju oraz organizowanie zajęć integrujących grupę (zajęcia integracyjne na początku, zadania w podgrupach między sesjami, konferencja Open Space na zakończenie studiów). Organizator zadbał także o ułatwienie słuchaczom wejścia na rynek pracy mediatorów (prezentacje stowarzyszeń mediacyjnych, targi pracy mediatora).

Miejsce odbywania zajęć

Uniwersytet SWPS we Wrocławiu, przy ul. Ostrowskiego 30b oraz sale konferencyjne poza siedzibą Uczelni.

Zajęcia prowadzą praktycy mediacji z Polski i z Niemiec posiadający wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu mediacji rodzinnych, coachingu, diagnozy i konsultacji w sporach rodzinnych, małżeńskich, partnerskich (psycholodzy (w tym dziecięcy) pedagodzy, adwokat, sędzia rodzinny, specjaliści w swoich dziedzinach).

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

Kolejność zgłoszeń.

Telefon informacyjny dla kandydatów: +48 71 750 72 79, 71 750 72 77.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • Tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie. Biuro mieści się w siedzibie Filii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego 30b, w pok. 32.

Poprawne wypełnienie i zatwierdzenie formularza rekrutacyjnego oraz dostarczenie wyżej wymienionych dokumentów powoduje uruchomienie procedury rekrutacyjnej.

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nie uruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2018-2019
10 rat 540 zł
2 raty 2575 zł
1 rata 4900 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Złóż komplet dokumentów do 30 czerwca 2018 roku, a otrzymasz 300 zł zniżki w czesnym. Zniżka nie obowiązuje na następujących kierunkach studiów podyplomowych:

 • Psychodietetyka,
 • Psychologia Transportu z elementami Psychodiagnostyki,
 • Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej,
 • User Experience Design

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).

Opłatę rekrutacyjną prosimy wpłacać na nr konta 20 1750 1312 1330 0000 0005 3045 w tytule przelewu wpisując nazwisko i imię kandydata.

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni [w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek].

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Koordynator kierunku

Koordynator kierunku

Aleksandra Sajewicz
tel. 71 750 72 79
e-mail: podyplomowe.wroclaw@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
sobota (w weekendy zjazdowe) 8.00 - 14.00

[Form zapis not found!]