hr award color

poligon
Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla profesjonalistów i amatorów zainteresowanych składem tekstów i projektowaniem wydawniczym.

Kontakt

Wrocław, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Design publikacji

 • Rekrutacja trwa

O studiach

Kierownikiem kierunku jest Renata Makuszak-Krzyżaniak

Studia o podstawowych zasadach rządzących światem typografii i ich wpływie na sposób przyswajania informacji.

"Dobra typografia to coś co każdy widzi, ale nie każdy dostrzega"

John Warwick – założyciel firmy Adobe

Adresaci

Studia przeznaczone są dla profesjonalistów i amatorów zainteresowanych składem tekstów i projektowaniem wydawniczym:

 • pracowników działów marketingu i promocji, którzy chcą podnieść swoje umiejętności i kompetencje w zakresie profesjonalnej pracy z tekstem,
 • absolwentów szkół wyższych, którzy chcą podjąć pracę zawodową w redakcjach wydawnictw dziełowych,
  i prasowych, portalach internetowych, agencjach reklamowych bądź firmach szkoleniowych,
  ,(np. opracowując typografię kursów internetowych – webinariów),
 • właścicieli prywatnych firm lub osób planujących założyć własną działalność i zająć się składem i edycją tekstów na zlecenie,
 • dziennikarzy, grafików komputerowych, redaktorów technicznych, poligrafów lub chcących zdobyć nowy zawód,
 • absolwentów kierunku GRAFIKA REKLAMOWA, na którym problemy składu i pracy nad tekstem zostały potraktowane w sposób podstawowy.

CEL

Studia Design Publikacji tworzą głównie zajęcia warsztatowe w pracowni komputerowej skoncentrowane na zagadnieniach związanych z projektowaniem i składem publikacji drukowanych i elektronicznych. Analizowane i wdrażane szczegółowo są także aspekty związane z typografią czasopisma i gazety zarówno drukowanych tradycyjnie jak i publikowanych w sieci.

Warsztaty w pracowni komputerowej podzielone tematycznie na trzy obszary (skład książki, layout czasopisma oraz typografię projektów reklamowych i akcydensów) pozwolą uczestnikom zdobyć profesjonalną wiedzę z zakresu typografii oraz praktyczne umiejętności w zakresie obsługi programu In Design.

Część teoretyczna studiów koncentruje się na przekazaniu słuchaczom wiedzy z zakresu terminologii typograficznej, reguł użycia krojów pisma, łączenia tekstu i obrazu, kompozycji wydawniczej książek i czasopism oraz zasad ich składania.

Dopełnieniem wykładów i warsztatów będą seminaria poszerzające specjalistyczną wiedzę z zakresu typografii o takie komponenty jak: znajomość technologii druku, podstawy komunikacji wizualnej, projektowanie grafiki wydawniczej, wiedzę o kolorze i psychologię reklamy.

Wiedza i doświadczenie nabyte podczas nauki będą bardzo przydatne we wszystkich działaniach edytorskich, takich jak: opracowanie typograficzne i skład publikacji książkowych i elektronicznych, dobór krojów pisma do konkretnego projektu graficznego, prawidłowe łączenie ilustracji z tekstem oraz umiejętne tworzenie layoutu.

Zajęcia prowadzą wykładowcy i specjaliści zawodowo związani z projektowaniem dla celów wydawniczych lub składem i redakcją tekstu.

Dlaczego warto

Wiedza i doświadczenie nabyte podczas nauki będą bardzo przydatne we wszystkich działaniach edytorskich, takich jak: opracowanie typograficzne i skład publikacji książkowych i elektronicznych, dobór krojów pisma do konkretnego projektu graficznego, prawidłowe łączenie ilustracji z tekstem oraz umiejętne tworzenie layoutu.

Zajęcia prowadzą wykładowcy i specjaliści zawodowo związani z projektowaniem dla celów wydawniczych lub składem i redakcją tekstu.

Uczestnicy kursów zdobędą wiedzę w zakresie:

 • profesjonalnego wykorzystania aplikacji In Design firmy Adobe w zakresie składu publikacji drukowanych i cyfrowych,
 • zaawansowanych podstaw pracy w aplikacjach Ilustrator i Photoshop firmy Adobekonwencji typograficznej stosowanej w publikacjach drukowanych i ekranowych,
 • kompozycji wydawniczej książki i zasady jej składania,
 • zasad adiustacji i korekty tekstu oraz mechanizmów pracy na siatkach typograficznych,
 • zasad projektowania gazet i czasopism zarówno w wersji drukowanej jak i cyfrowej,
 • zasad składu reklamowego,
 • znajomości terminologii typograficznej w zakresie norm polskich,
 • poznania specyfiki projektowanie informacji dla osób słabo widzących,
 • poznania podstaw redakcji technicznej,
 • informacji dotyczących tworzenia publikacji nieksiążkowych,
 • świadomości wagi wizualnej strony periodyku i jej wpływu na percepcję informacji,
 • podstaw komunikacji wizualnej stosowanej w celu zwiększenia czytelności tekstu,
 • wiedzy z zakresu technologii drukarskich oraz introligatorskich,
 • prawidłowego wykorzystania aplikacji In Design w zakresie profesjonalnego składu publikacji drukowanych i cyfrowych,
 • prawidłowego tworzenia layoutu czasopisma lub gazety w zależności od nośnika,
 • składu publikacji książkowej w zależności od jej typu i przeznaczenia,
 • posiądą kompetencje specjalisty DTP w zakresie przygotowania materiałów wydawniczych do druku offsetowego,
 • weryfikacji techniki druku i oprawy publikacji w zależności od nakładu i rodzaju podłoża,
 • prawidłowego wykorzystania pakietów graficznych w podstawowym zakresie projektowym,
 • przygotowania i krytycznego analizowania projektów typograficznych,
 • przystosowania publikacji do wyświetlania na nośnikach elektronicznych.

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest opracowanie i obrona projektu typograficznego dowolnej publikacji wydawniczej.

Czas trwania

Dwa semestry - 197 godzin

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie SWPS.

Program

1. WSTĘP DO TYPOGRAFII – TERMINOLOGIA TYPOGRAFICZNA

Słuchacz zdobędzie wiedzę na temat zasad składu tekstu i publikacji; pozna terminologię, reguły poprawnego składu trudniejszych elementów publikacji (np. tabel, spisów treści, paginacji i przypisów), zapozna się z problematyką formowania kolumn.

2. PODSTAWY DTP
zajęcia z wykorzystaniem aplikacji graficznych firmy Adobe

Wprowadzenie podstaw przygotowania materiałów projektowych do druku w aplikacjach graficznych pakietu ADOBE

3. PROJEKTOWANIE GRAFICZNE – ILUSTRACJA KOMPUTEROWA
zajęcia z wykorzystaniem aplikacji graficznych firmy Adobe

W trakcie zajęć uczestnicy poznają narzędzia i możliwości dwóch wiodących programów pakietu firmy Adobe – Ilustratora i Photoshopa.
Praktyczna formuła warsztatów umożliwia zarówno zrozumienie mechanizmów powstawania ilustracji minimalistycznej opartej na wektorze jak i rozbudowanej ilustracji malarskiej opartej na twórczym przekształcaniu fotografii.

4. LAYOUT PRASOWY

Zaznajomienie studentów z podstawami pracy ze złożoną strukturą graficzną – tekstem i obrazem.
Wyjaśnienie zasady działania siatki mobilnej, zasady użycia krojów pisma, łączenia tekstu i obrazu, omówienie najważniejszych przykładów layoutów prasowych

5. PODSTAWY PROJEKTOWANIA LAYOUTU PRASOWEGO
zajęcia z wykorzystaniem aplikacji InDesign firmy Adobe

Wykonanie layoutu prasowego:

 • makieta, siatka symetryczna i asymetryczna,
 • moduły,
 • szpigiel (rozpiska).

Projektowanie kolumn gazet i czasopism:

 • makieta gazety wielkoformatowej,
 • makieta tabloidu,
 • makieta czasopisma wielostronicowego,
 • portale internetowe i prasa elektroniczna.

Newslettery, prezentacje (wykorzystanie prezentacji w webinariach):

 • dostosowanie projektów do programów pocztowych (np. Outlook, Thunderbird),

6. PROJEKT TYPOGRAFICZNY KSIĄŻKI I ZASADY JEJ SKŁADANIA
zajęcia z wykorzystaniem aplikacji InDesign firmy Adobe

Projektowanie różnych elementów książki:

 • części składowe i ich usytuowanie: okładka, karty tytułowe, materiały wprowadzające, tekst główny, materiały uzupełniające, materiały informacyjno-pomocnicze,
 • znaki pisarskie, właściwości materiału ilustracyjnego,
 • dodatkowe elementy na stronie: pagina żywa i martwa, przypisy dolne i końcowe, spis treści, indeksy, bibliografie,
 • budowa stopki redakcyjnej: informacje o zwolnieniach i prawach autorskich,
 • wyróżnienia w tekście (cytaty, wyliczenia, inicjały, stylizacja typograficzna).

Kompozycja książki według jej charakteru:

 • naukowe (w tym m.in. słowniki, atlasy, podręczniki, układy jedno i wielołamowe), beletrystka, poezja i dramaty, książki ilustrowane oraz publikacje dla urządzeń multimedialnych.

Projektowanie i dobór oprawy:

 • sposoby łączenia wkładu: okładka, obwoluta, wyklejka, oklejka.

Adiustacja i redagowanie, korekta tekstu, znaki adiustacyjne i korektorskie oraz zasady ich stosowania przy opracowania maszynopisu wydawniczego.

7. TECHNOLOGIA DRUKU
wizyta w drukarni

Poznanie technik drukarskich, cyklu produkcyjnego zakładu poligraficznego potrzebnych przy planowaniu wydania publikacji.

8. ORGANIZACJA PRACY W WYDAWNICTWIE

Prezentacja wymagań wobec redaktora technicznego oraz zakres jego obowiązków w wydawnictwie

9. SŁOWO I OBRAZ - TYPOGRAFIA W SZTUCE

 • Wprowadzenie podstawowych pojęć z zakresu historii współistnienia obrazu i słowa.
 • Zapoznanie studentów z różnicami w strukturze systemowej znaków językowych i ikonicznych.
 • Zaprezentowanie wybranych zagadnień dotyczących specyfiki koegzystencji obrazu i słowa w typografii.
 • Zapoznanie z konstrukcją wypowiedzi werbalnych i wizualnych oraz metodami ich przekładalności.
 • Prezentacja sposobów tworzenia wypowiedzi artystycznych w oparciu o różne możliwości
  znaków językowych i ikonicznych z uwzględnieniem zagadnień typograficznych.

10. PSYCHOLOGIA KOLORU

Celem nauczania jest praktyczna wiedzę o fenomenie jakim jest kolor. Poznanie teoretyczne i praktyczne kryteriów dobrego widzenia spełniającego kryteria estetyczne i komfortu wizualnego. Opanowanie umiejętności formułowania i rozwiązywania problemów wizualnych z zastosowaniem wiedzy z zakresu psychologii koloru. Wiedza wizualna jako interdyscyplinarny metajęzyk w praktyczny w procesie stosowanym w zakresie dyscyplin ogólnoplastycznych i podczas procesu projektowania i kreacji artystycznej ze szczególnym uwzględnieniem typografii.

11. TYPOGRAFIA OKŁADKI
zajęcia z wykorzystaniem aplikacji graficznych firmy Adobe

Projekt typograficzny. Zaprojektowanie wybranej okładki książkowej. Wprowadzenie do kaligrafii.

12. TYPOGRAFIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Słuchacz zapozna się z problematyką składu tekstu skierowanego do osób z dysfunkcjami wzroku (słabowidzących i niedowidzących).

13. E-PUBLISHING
zajęcia z wykorzystaniem aplikacji graficznych firmy Adobe

Przygotowanie i wyeksportowanie dokumentu do przeglądania za pomocą czytników elektronicznych

14. KOMUNIKACJA WIZUALNA W OBSZARZE PROJEKTOWANIA PUBLIKACJI

Celem kształcenia w ramach przedmiotu jest wprowadzenie słuchaczy w zagadnienia szeroko pojętej komunikacji wizualnej, rozwinięcie kreatywnego myślenia oraz nauczenie lapidarnego języka komunikacji wizualnej. Przedstawiony zostanie proces twórczy, począwszy od etapu analizy poprzez generowanie pomysłu, realizację, na prezentacji finalnego projektu kończąc. Wykłady wsparte będą ćwiczeniami (warsztat) służącymi nabyciu umiejętności wykorzystania tej wiedzy w samodzielnej praktyce projektowej i prezentacyjnej.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

Kolejność zgłoszeń.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE:

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • Tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie. Biuro mieści się w siedzibie Filii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego 30b, w pok. 32.

Poprawne wypełnienie i zatwierdzenie formularza rekrutacyjnego oraz dostarczenie wyżej wymienionych dokumentów powoduje uruchomienie procedury rekrutacyjnej.

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych.

Dokumenty do pobrania.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nie uruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2018-2019
10 rat 600 zł
2 raty 2875 zł
1 rata 5500 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Złóż komplet dokumentów do 30 czerwca 2018 roku, a otrzymasz 300 zł zniżki w czesnym. Zniżka nie obowiązuje na następujących kierunkach studiów podyplomowych:

 • Psychodietetyka,
 • Psychologia Transportu z Elementami Psychodiagnostyki,
 • Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej,
 • User Experience Design

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (opłata bez zniżki wynosi 300 zł – absolwent płaci 0 zł).

Opłatę rekrutacyjną prosimy wnosić na nr konta 20 1750 1312 1330 0000 0005 3045 w tytule przelewu wpisując nazwisko i imię kandydata.

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni [w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek].

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Koordynator kierunku

Koordynator kierunku

Aleksandra Sajewicz
tel. 71 750 72 79
e-mail: podyplomowe.wroclaw@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
sobota (w weekendy zjazdowe) 8.00 - 14.00

[Form zapis not found!]