hr award color

poligon
Studia

Współpraca Polski z regionem Azji Wschodniej rozwija się bardzo szybko. Sprawy międzynarodowe nie są już domeną dyplomatów – przenikają wszystkie sfery życia.

prof. dr hab. Krzysztof Gawlikowski, badacz Chin, politolog

Warszawa, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

Studia azjatyckie
Chiny i Azja Wschodnia

 • studia I stopnia
 • tryb stacjonarny

Opis kierunku

To unikatowe, interdyscyplinarne studia kształcące znawców Azji Wschodniej. Studenci zdobywają pogłębioną wiedzę na temat kultur krajów regionu. Poznają ich współczesne problemy związane z gospodarką, stosunkami międzynarodowymi, polityką i biznesem. Poznają specyfikę działania służb dyplomatycznych i organizacji międzynarodowych w Azji. Doskonalą kompetencje niezbędne do nawiązania i prowadzenia współpracy z partnerami biznesowymi z Azji, ze szczególnym uwzględnieniem Chin jako największego i najbardziej znaczącego kraju w regionie. Opanowują język chiński w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację, także w relacjach biznesowych.

Adresaci studiów

Studia skierowane do osób ambitnych, które nie boją się nowych wyzwań. Otwartych na odmienność kulturową i dążących do jej zrozumienia poprzez rzetelną edukację i bezpośrednie kontakty z przedstawicielami obcych kultur. Miłośników Azji Wschodniej, którzy chcą poznać kraje tego regionu w każdym aspekcie: kulturowym, politycznym, społecznym i ekonomicznym. Gotowych na intensywną naukę języka chińskiego.

To studia atrakcyjne przede wszystkim dla tych, którzy w przyszłości chcą podjąć pracę wymagającą komunikacji i współpracy biznesowej oraz dyplomatycznej z Azjatami. Kierunek jest wybierany zarówno jako pierwszy etap edukacji, jak i kolejne studia rozwijające pasje kandydatów.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci znajdują zatrudnienie w firmach działających na rynkach azjatyckich oraz firmach azjatyckich obecnych w Polsce, administracji rządowej każdego szczebla, organizacjach międzynarodowych, placówkach konsularnych i dyplomatycznych, sektorze usług i turystyki, sektorze pozarządowym: fundacjach, organizacjach, stowarzyszeniach promujących kulturę azjatycką, mediach, agencjach reklamowych i PR, ośrodkach badawczych, agencjach konsultingowych, a także szkołach językowych.

Odwiedź nas

26 maja 2018 r. - Drzwi Otwarte
sprawdź szczegóły »

Dlaczego warto

Najlepsze studia azjatyckie

Studia azjatyckie oferowane przez naszą uczelnię to jedne z najlepiej ocenianych studiów w Polsce. W rankingu „Perspektyw” z 2016 r. Uniwersytet SWPS został uznany za najlepszą uczelnię niepubliczną, na której można podjąć studia z tego zakresu. Więcej informacji »

Intensywna nauka języka chińskiego

Studenci podejmują intensywną naukę języka chińskiego obejmującą 720 godzin zajęć. Zdobyte umiejętności językowe ćwiczą w realnych sytuacjach życiowych i biznesowych. Opanowują specjalistyczne słownictwo związane z biznesem, nauką, polityką i literaturą.

Stypendia na naukę w Chinach

Oferujemy dodatkowy semestr nauki języka na uczelniach w Chinach i pomagamy w uzyskaniu stypendiów na naukę w Azji, m.in. w Capital Normal University w Pekinie, jednym z najbardziej innowacyjnych chińskich uniwersytetów humanistycznych, czy Handong Global University, prestiżowej międzynarodowej uczelni w Korei Płd.

Studia unikatowe w Polsce i Europie

Kierunek kształci cenionych i poszukiwanych na polskich i zagranicznych rynkach pracy specjalistów znających język chiński i realia społeczno-kulturowe Azji Wschodniej. Studia mają orientację praktyczną i są ukierunkowane na problemy współczesne, nie zaś na dawne dziedzictwo, czym różnią się od tradycyjnych studiów orientalistycznych prowadzonych na uniwersytetach państwowych. Można je określić jako sinologię współczesną.

Specjalizacje

Biznes międzynarodowy

Studenci zdobywają gruntowną wiedzę o biznesie azjatyckim (Zachód, Bliski Wschód, Indie, Azja Wschodnia). Poznają specyfikę współpracy z azjatyckimi partnerami biznesowymi, ich nawyki oraz sposób postępowania. Zaznajamiają się z typami kultur biznesowych, zasadami prowadzenia negocjacji oraz różnicami w sposobie funkcjonowania firm zachodnich i azjatyckich. Zajęcia prowadzą wykładowcy-praktycy, którzy mają wieloletnie doświadczenie we współpracy z firmami z różnych branż i dobrze znają realia funkcjonowania na rynkach azjatyckich.

Dyplomacja i organizacje międzynarodowe

Studenci poznają teorię i praktykę działania służb dyplomatycznych oraz organizacji międzynarodowych w różnych aspektach. Zdobywają wiedzę na temat systemu ONZ i jej agend. Porównują zachodnie i azjatyckie kultury prawne oraz sądownicze. Poznają protokół dyplomatyczny obowiązujący w Azji. Dowiadują się, jak działają azjatyckie organizacje międzynarodowe oraz jakie są funkcje i ograniczenia ambasad i konsulatów.

Kadra

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy.
 2. Skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (w formacie nie większym niż 50x50 mm, z twarzą zajmującą ok 80% powierzchni zdjęcia, bez nakrycia głowy i ciemnych okularów oraz z jasnym tłem, podpisaną na odwrocie)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 3. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji.
  Niezależnie od tego czy dokumenty zostaną złożone osobiście czy nie, kandydat zobowiązany jest do podpisania własnoręcznie umowy, załączników oraz ankiety. Pełnomocnik może podpisać umowę o warunkach odpłatności za studia wyższe wraz z załącznikiem i ankietę osobową wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego notarialnie.
 4. Odbierz informację o przyjęciu na studia.
  Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres korespondencyjny.

[Form zapis not found!]

Czesne za rok studiów 2018-19
studia stacjonarne
10 rat 822 zł
2 raty 4050 zł
1 rata 7750 zł

Biuro Rekrutacji w Warszawie

 • 22 517 96 11, 22 517 96 35
 • rekrutacja@swps.edu.pl
 • ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
 • Czas pracy:
  od poniedziałku do piątku: 8.00-18.00
  soboty: 10.00-14.00 (od lipca do października)

Opłata rekrutacyjna

Opłatę w wysokości 400 PLN* należy uiścić na konto uczelni.

91 1750 1312 1330 0000 0005 3028
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

*Absolwenci studiów wyższych SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego (Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej), Collegium Da Vinci (Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznychi Dziennikarstwa) i Liceum Da Vinci zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna chyba że:

 • kandydat zrezygnuje z ubiegania się o przyjęcie na studia, przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Dziekana lub Wydziałową Komisję Rekrutacyjną;
 • kandydat zrezygnuje z ubiegania się o przyjęcie na studia, przed planowaną kwalifikacją lub weryfikacją poziomu znajomości języka;
 • kierunek studiów na który ubiegał się kandydat nie został uruchomiony (z wyłączeniem sytuacji kiedy kandydat zdecyduje się na inny kierunek studiów na Uniwersytecie SWPS).