hr award color

poligon
Studia

Każdego dnia, współpracując z zawodnikami, mam okazję towarzyszyć im w ich drodze na sportowy szczyt.

dr Dariusz Parzelski, Certyfikowany Psycholog Sportu Klasy Mistrzowskiej PTP

Warszawa, Wydział Psychologii

Psychologia sportu
i aktywności fizycznej

 • specjalność na studiach psychologicznych
 • studia II stopnia
 • tryb stacjonarny

Opis specjalności

Psychologia sportu zajmuje się badaniem psychologicznych podstaw aktywności fizycznej człowieka. Studenci uczą się, jak wspierać zawodników i trenerów w osiąganiu sukcesów w sporcie wyczynowym, w sporcie dzieci i młodzieży lub sporcie amatorskim. Dowiadują się także, jak pomagać ludziom w prowadzeniu zdrowego trybu życia lub wspierać ich w procesie rehabilitacji i powrotu do pełni zdrowia po kontuzji.

Studia skierowane są do osób, które wiążą swoją przyszłość zawodową z wykonywaniem zawodu psychologa sportu. Kierunek jest także atrakcyjny dla tych, którzy chcą wykorzystywać wiedzę i umiejętności psychologiczne w pracy trenera sportowego, nauczyciela wychowania fizycznego lub w psychologii biznesu.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci znajdują zatrudnienie w ośrodkach przygotowań olimpijskich, klubach i stowarzyszeniach sportowych, ośrodkach specjalizujących się w promocji zdrowia i centrach rehabilitacyjnych, klubach fitness, firmach zajmujących się organizacją masowych imprez sportowych, w agencjach marketingowych promujących sprzęt i produkty dla sportowców. Osoby po psychologii sportu zajmują się także wspomaganiem specyficznych grup zawodowych, takich jak: policjanci, ratownicy medyczni, ratownicy górscy, wojskowi, strażacy, siły specjalne, w budowaniu wysokiej odporności psychofizycznej.

Odwiedź nas

26 maja 2018 r. - Drzwi Otwarte
sprawdź szczegóły »

Atuty specjalności

Unikatowe studia w skali kraju

Jestemy jedyną uczelnią w Polsce, która oferuje studia w zakresie psychologii sportu i aktywności fizycznej na poziomie magisterskim, z naciskiem na przekazanie fachowej wiedzy związanej z funkcjonowaniem zawodników, trenerów i rodziców zawodników w sporcie.

Certyfikat Psychologa Sportu

Program studiów przygotowuje absolwentów do ubiegania się o Certyfikat Psychologa Sportu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Zawód na miarę naszych czasów

Współcześnie istnieje duże zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie wspomagania wyników sportowych w sporcie wyczynowym oraz w sporcie dzieci i młodzieży. Choroby cywilizacyjne spowodowały, że ludzie przywiązują coraz większą wagę do zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej. Zarówno zawodowi sportowcy, jak i amatorzy są świadomi korzyści wynikających ze współpracy z psychologiem sportu.

Kadra

Psychologia w Warszawie

Więcej informacji o psychologii na Uniwersytecie SWPS, poziomach studiów i uprawnieniach zawodowych oraz możliwościach finansowania, a także dostępnych ścieżkach i specjalnościach znajdziesz tutaj:

 

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy.
 2. Skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (w formacie nie większym niż 50x50 mm, z twarzą zajmującą ok 80% powierzchni zdjęcia, bez nakrycia głowy i ciemnych okularów oraz z jasnym tłem, podpisaną na odwrocie)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  Dodatkowo kandydaci na studia II stopnia oraz studia dla magistrów i licencjatów powinni przedłożyć:
  • kserokopię dyplomu oraz suplementu do dyplomu studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał/odpis do wglądu)
  • w przypadku braku suplementu – kserokopię karty przebiegu studiów ze studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał do wglądu)
 3. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji.
  Niezależnie od tego czy dokumenty zostaną złożone osobiście czy nie, kandydat zobowiązany jest do podpisania własnoręcznie umowy, załączników oraz ankiety. Pełnomocnik może podpisać umowę o warunkach odpłatności za studia wyższe wraz z załącznikiem i ankietę osobową wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego notarialnie.
 4. Odbierz informację o przyjęciu na studia.
  Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres korespondencyjny.

[Form zapis not found!]

Czesne za rok studiów 2018-19
I stopnia, II stopnia, jednolite magisterskie
studia stacjonarne i niestacjonarne
10 rat 975 zł
2 raty 4805 zł
1 rata 9200 zł
II stopnia dla absolwentów psychologii Uniwersytetu SWPS
studia stacjonarne
10 rat 955 zł
2 raty 4700 zł
1 rata 9000 zł
II stopnia dla absolwentów psychologii Uniwersytetu SWPS
studia niestacjonarne
10 rat 847 zł
2 raty 4175 zł
1 rata 7990 zł

Biuro Rekrutacji w Warszawie

 • 22 517 96 11, 22 517 96 35
 • rekrutacja@swps.edu.pl
 • ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
 • Czas pracy:
  od poniedziałku do piątku: 8.00-18.00
  soboty: 10.00-14.00 (od lipca do października)

Opłata rekrutacyjna

Opłatę w wysokości 400 PLN* należy uiścić na konto uczelni.

91 1750 1312 1330 0000 0005 3028
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

*Absolwenci studiów wyższych SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego (Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej), Collegium Da Vinci (Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznychi Dziennikarstwa) i Liceum Da Vinci zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna chyba że:

 • kandydat zrezygnuje z ubiegania się o przyjęcie na studia, przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Dziekana lub Wydziałową Komisję Rekrutacyjną;
 • kandydat zrezygnuje z ubiegania się o przyjęcie na studia, przed planowaną kwalifikacją lub weryfikacją poziomu znajomości języka;
 • kierunek studiów na który ubiegał się kandydat nie został uruchomiony (z wyłączeniem sytuacji kiedy kandydat zdecyduje się na inny kierunek studiów na Uniwersytecie SWPS).