hr award color

poligon
Studia

Uczymy badać i projektować technologię... naturalną w użyciu, dostosowaną do potrzeb, wkomponowaną w środowisko.

Wiesław Bartkowski, projektant interakcji

Warszawa, Wydział Psychologii

Projektowanie interakcji
człowiek–technologia

 • specjalność na studiach psychologicznych
 • studia jednolite magisterskie
 • tryb stacjonarny

Opis specjalności

Projektowanie interakcji człowiek–technologia łączy najnowsze trendy technologiczne z wiedzą o człowieku i jego potrzebach w kontekście stechnologizowanej rzeczywistości. Studenci poznają cały proces tworzenia produktu interaktywnego. Dzięki wiedzy psychologicznej dowiadują się, jak odkrywać rzeczywiste potrzeby i cele użytkownika oraz jak na tej podstawie tworzyć dobry produkt interaktywny. Uczą się projektowania nie tylko w obecnie powszechnych kontekstach, takich jak web czy mobile, lecz także nadchodzących, takich jak Smart Environment czy Wearable Technology.

Specjalność adresowana jest do osób, które chcą podjąć wyzwanie humanizowania technologii. Technologie cyfrowe, jeśli są dobrze zbadane i zaprojektowane, mogą poprawić jakość ludzkiego życia, pozytywnie wpłynąć na naszą codzienność. Chcemy kształcić specjalistów, którzy potrafią sprostać temu zadaniu, czyli zaprojektować technologię, tak aby była intuicyjna w użyciu, dostosowana do potrzeb, wspierająca, pożądana, harmonijnie wkomponowana w nasze środowisko.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w działach badawczo-rozwojowych, agencjach kreatywnych, firmach software’owych, firmach konsultingowych. Studia przygotowują do zawodów już istniejących, takich jak: Interaction Designer, Usability Expert, User Experience Designer, a także zawodów przyszłości: Smart Environment Designer, Human – Robot Interaction Designer czy Wearable Technology Designer.

Odwiedź nas

26 maja 2018 r. - Drzwi Otwarte
sprawdź szczegóły »

Atuty specjalności

Wieloletnie doświadczenie

Jesteśmy jedną z pierwszych uczelni przygotowujących studentów do pracy w dziedzinie projektowania interakcji. Nasi absolwenci współtworzą współczesny rynek pracy w obszarze Human – Computer Interaction, Usability, User Experience oraz Information Architecture.

Tworzenie projektów interaktywnych

Nie ograniczamy się do projektowania na ekran. Uniwersytet SWPS to jedno z nielicznych miejsc, w których można nauczyć się kodowania kreatywnego oraz tworzenia instalacji interaktywnych i Arduino, a na pewno jedyne, gdzie to wszystko łączy się z psychologią.

Współpraca z gigantami nowych technologii

W ramach praktyk studenci ściśle współpracują z firmami i instytucjami, m.in. z One2Trie, Senfino, Kalicińscy.com, 180heartbeats + JUNG v. MATT, Roche, Artegence, Uselab, Obserwatorium.pl, DDB Polska, Samsung Polska. Dzięki temu już na studiach zdobywają cenne doświadczenia zawodowe w zakresie dostosowywania technologii do potrzeb człowieka.

Studia przyszłości

Powiązanie psychologii z nowymi technologiami wpisuje się w trend łączenia nauk humanistycznych ze ścisłymi. Te pierwsze zajmują się człowiekiem, te drugie działają na jego rzecz – w ten sposób powstają nowoczesne rozwiązania, dostosowane do potrzeb współczesności.

Kadra

Psychologia w Warszawie

Więcej informacji o psychologii na Uniwersytecie SWPS, poziomach studiów i uprawnieniach zawodowych oraz możliwościach finansowania, a także dostępnych ścieżkach i specjalnościach znajdziesz tutaj:

 

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy.
 2. Skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (w formacie nie większym niż 50x50 mm, z twarzą zajmującą ok 80% powierzchni zdjęcia, bez nakrycia głowy i ciemnych okularów oraz z jasnym tłem, podpisaną na odwrocie)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  Dodatkowo kandydaci na studia II stopnia oraz studia dla magistrów i licencjatów powinni przedłożyć:
  • kserokopię dyplomu oraz suplementu do dyplomu studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał/odpis do wglądu)
  • w przypadku braku suplementu – kserokopię karty przebiegu studiów ze studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał do wglądu)
 3. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji.
  Niezależnie od tego czy dokumenty zostaną złożone osobiście czy nie, kandydat zobowiązany jest do podpisania własnoręcznie umowy, załączników oraz ankiety. Pełnomocnik może podpisać umowę o warunkach odpłatności za studia wyższe wraz z załącznikiem i ankietę osobową wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego notarialnie.
 4. Odbierz informację o przyjęciu na studia.
  Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres korespondencyjny.

[Form zapis not found!]

Czesne za rok studiów 2018-19
I stopnia, II stopnia, jednolite magisterskie
studia stacjonarne i niestacjonarne
10 rat 975 zł
2 raty 4805 zł
1 rata 9200 zł
II stopnia dla absolwentów psychologii Uniwersytetu SWPS
studia stacjonarne
10 rat 955 zł
2 raty 4700 zł
1 rata 9000 zł
II stopnia dla absolwentów psychologii Uniwersytetu SWPS
studia niestacjonarne
10 rat 847 zł
2 raty 4175 zł
1 rata 7990 zł

Biuro Rekrutacji w Warszawie

 • 22 517 96 11, 22 517 96 35
 • rekrutacja@swps.edu.pl
 • ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
 • Czas pracy:
  od poniedziałku do piątku: 8.00-18.00
  soboty: 10.00-14.00 (od lipca do października)

Opłata rekrutacyjna

Opłatę w wysokości 400 PLN* należy uiścić na konto uczelni.

91 1750 1312 1330 0000 0005 3028
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

*Absolwenci studiów wyższych SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego (Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej), Collegium Da Vinci (Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznychi Dziennikarstwa) i Liceum Da Vinci zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna chyba że:

 • kandydat zrezygnuje z ubiegania się o przyjęcie na studia, przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Dziekana lub Wydziałową Komisję Rekrutacyjną;
 • kandydat zrezygnuje z ubiegania się o przyjęcie na studia, przed planowaną kwalifikacją lub weryfikacją poziomu znajomości języka;
 • kierunek studiów na który ubiegał się kandydat nie został uruchomiony (z wyłączeniem sytuacji kiedy kandydat zdecyduje się na inny kierunek studiów na Uniwersytecie SWPS).