hr award color

poligon
Studia

Przekład jest nie tylko pracą rozumienia i zrozumienia, która wymaga kompetencji, namysłu i wiedzy. Jest także ważną pracą porozumienia, która wymaga otwarcia się na to, co zdaje się być obce.

dr Agnieszka Pantuchowicz, filolożka, tłumaczka

Warszawa, Wydział Nauk Huamnistycznych i Społecznych

Program tłumaczeniowy

 • studia II stopnia
 • tryb stacjonarny

Opis studiów

Program przeznaczony jest dla kandydatów zainteresowanych przekładem lub wykonywaniem zawodu tłumacza. W skład programu wchodzą przede wszystkim warsztaty poświęcone różnym typom tłumaczenia prowadzone w wybranych parach językowych. Kolejne bloki warsztatów dotyczą problematyki przekładu tekstów specjalistycznych, reklamowych, publicystycznych, literackich, naukowych, biznesowych oraz treści audiowizualnych. Trzon programu obejmuje zajęcia poświęcone teorii i krytyce przekładu oraz kluczowym zagadnieniom kulturowym, literackim i językowym w perspektywie porównawczej. Ofertę uzupełnia szereg konwersatoriów dotyczących narzędzi i technik tłumaczeniowych, analizy i weryfikacji tekstów oraz kwestii jakości w przekładzie. Tak skonstruowany program studiów tłumaczeniowych jest odpowiedzią na zmieniającą się rzeczywistość rynku pracy.

W roku akademickim 2018/2019 rekrutujemy na poniższe kierunki i pary językowe:

 • angielski → polski
 • szwedzki → polski
 • angielski → ukraiński
 • polski → angielski
 • polski → ukraiński

 

Wymagania językowe

Kandydaci na studia powinni posiadać dyplom ukończenia studiów co najmniej I stopnia na dowolnym kierunku, uzyskać pozytywny wynik z testu kompetencyjnego oraz mieć udokumentowaną znajomość języka wyjściowego i docelowego.

 • Język wyjściowy → powinien być na poziomie C1 lub wyższym
 • → Język docelowy na poziomie języka ojczystego lub zbliżonym do języka ojczystego

Perspektywy zawodowe

Absolwenci będą przygotowani do pracy w charakterze tłumaczy, weryfikatorów tekstów, kierowników projektu bądź specjalistów językowych w ramach działalności indywidualnej lub współpracy z:

 • biurami tłumaczeń,
 • instytucjami narodowymi i międzynarodowymi,
 • organizacjami trzeciego sektora,
 • placówkami dyplomatycznymi,
 • wydawnictwami,
 • mediami,
 • agencjami reklamowymi,
 • kancelariami prawniczymi,
 • instytucjami sektora finansowego.

Odwiedź nas

26 maja 2018 r. - Drzwi Otwarte
sprawdź szczegóły »

grafika TS PL

Atuty kierunku

 • Innowacyjny program nauczania nastawiony na rozwijanie kompetencji translatorskich i naukę praktycznych umiejętności wymaganych na współczesnym rynku.

 • Zajęcia prowadzone przez doświadczonych pracowników naukowych i praktykujących tłumaczy.

 • Innowacyjne metody nauczania oparte na nowoczesnej technologii (sprzęt audiowizualny, nowoczesne komputery, interaktywne tablice, kabiny do tłumaczenia symultanicznego).

 • Nauka obsługi nowoczesnych narzędzi pracy tłumaczy, w tym programów CAT, OCR, systemów zarządzania terminologią, programów do weryfikacji i komputerowych narzędzi dla kierowników projektu.

 

 

 • Małe grupy warsztatowe: liczące maksymalnie 10 osób grupy pozwalają skutecznie kształcić i na bieżąco weryfikować postępy każdego z uczestników.

 • Praktyczny i ciekawy program studiów.

 • Mozliwość zdobycia doświadczenia organizacyjnego i zawodowego, przy organizacji międzynarodowych konferencji naukowych z serii „Translation and Culture”.

 • Studia na wydziale, który w ostatniej ocenie parametrycznej otrzymał kategorię A.

Kadra

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy.
 2. Skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię dyplomu oraz suplementu do dyplomu studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał/odpis do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (w formacie nie większym niż 50x50 mm, z twarzą zajmującą ok 80% powierzchni zdjęcia, bez nakrycia głowy i ciemnych okularów oraz z jasnym tłem, podpisaną na odwrocie)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 3. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji.
  Niezależnie od tego czy dokumenty zostaną złożone osobiście czy nie, kandydat zobowiązany jest do podpisania własnoręcznie umowy, załączników oraz ankiety. Pełnomocnik może podpisać umowę o warunkach odpłatności za studia wyższe wraz z załącznikiem i ankietę osobową wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego notarialnie.
 4. Odbierz informację o przyjęciu na studia.
  Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres korespondencyjny.

[Form zapis not found!]

Czesne za rok studiów 2018-19
studia stacjonarne
(cena obejmuje zajęcia trzonowe i jedną parę językową)
10 rat 822 zł
2 raty 4050 zł
1 rata 7750 zł

Biuro Rekrutacji w Warszawie

 • 22 517 96 11, 22 517 96 35
 • rekrutacja@swps.edu.pl
 • ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
 • Czas pracy:
  od poniedziałku do piątku: 8.00-18.00
  soboty: 10.00-14.00 (od lipca do października)

Opłata rekrutacyjna

Opłatę w wysokości 400 PLN* należy uiścić na konto uczelni.

91 1750 1312 1330 0000 0005 3028
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

*Absolwenci studiów wyższych SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego (Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej), Collegium Da Vinci (Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznychi Dziennikarstwa) i Liceum Da Vinci zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna chyba że:

 • kandydat zrezygnuje z ubiegania się o przyjęcie na studia, przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Dziekana lub Wydziałową Komisję Rekrutacyjną;
 • kandydat zrezygnuje z ubiegania się o przyjęcie na studia, przed planowaną kwalifikacją lub weryfikacją poziomu znajomości języka;
 • kierunek studiów na który ubiegał się kandydat nie został uruchomiony (z wyłączeniem sytuacji kiedy kandydat zdecyduje się na inny kierunek studiów na Uniwersytecie SWPS).