hr award color

poligon
Studia

Twój umysł pragnie zaawansowanego poznania, chcesz coś zrobić dla siebie i innych – nowoczesne studia doktoranckie Uniwersytetu SWPS, gdzie możesz uczyć się od liderów badań psychologicznych, to przestrzeń dla Ciebie.

prof. dr hab. Grzegorz Sędek, psycholog społeczny

Warszawa, Intersdyscyplinarne Studia Doktoranckie

Psychologia

 • studia III stopnia (doktoranckie)
 • forma studiów: stacjonarna (bezpłatna) i niestacjonarna (odpłatna)

Dyscyplina psychologia

Studia doktoranckie z psychologii umożliwiają przygotowanie do podjęcia badań w zakresie najbardziej zaawansowanych i nowoczesnych dziedzin, takich jak: psychologia społeczna, psychologia pozytywna, neurokognitywistyka, neuropsychologia, psychologia poznawcza, komunikacja wizualna i psychologia biznesu. Zajęcia odbywają się w trybie wykładów, seminariów, warsztatów i indywidualnych spotkań z opiekunami naukowymi, co umożliwia zdobycie kompetencji metodologicznych, teoretycznych i praktycznych niezbędnych do podjęcia i prowadzenia zaawansowanych badań psychologicznych.

Absolwenci mogą znależć zatudnienie w zupełnie nowych obszarach zastosowań psychologii na wciąż rozszerzającym się rynku pracy w Polsce. Studia nie tylko umożliwiają rozpoczęcie kariery naukowej, lecz także – dzięki nastawieniu na kształcenie umiejętności praktycznych – pozwalają na zwiększenie kompetencji zawodowych.

Adresaci studiów

Studia doktoranckie z psychologii przygotowane zostały nie tylko z myślą o absolwentach wydziałów psychologii, lecz także osobach, które ukończyły inne kierunki studiów i zamierzają doskonalić swoje umiejętności teoretyczne i badawcze w zakresie psychologii.

Perspektywy zawodowe

Doktorat staje się standardem. Program kształcenia na ISD wspiera także proces nabywania wiedzy, umiejętności i kompetencji potrzebnych dla sprawowania funkcji kierowniczych i menadżerskich w jednostkach niezwiązanych z kształceniem akademickim i badaniami naukowymi. Osoby z doktoratem mogą znaleźć zatrudnienie w Instytucjach Badawczych, działach R&D.

Współpraca mistrz–uczeń

Doktoranci mają bezpośredni kontakt z prowadzącymi. Już na etapie rekrutacji mogą spotkać się z potencjalnymi promotorami, by porozmawiać o swoich zainteresowaniach badawczych. Współpraca z opiekunami naukowymi oparta jest na relacji mistrz–uczeń, co gwarantuje indywidualne podejście do każdego doktoranta, szacunek i otwartość.

Zajęcia prowadzą m.in.: prof. Grzegorz Sędek specjalizujący się w psychologii eksperymentalnej, prof. Bogdan Wojciszke – znawca problematyki dynamiki związków uczuciowych oraz psychologii władzy, prof. Tomasz Zaleśkiewicz – ekspert w dziedzinie psychologii ekonomicznej, oraz prof. Czesław Nosal – autorytet w zakresie psychologii różnic indywidualnych, mentor naukowy Mensy Polskiej.

Znakomita kadra

Zapraszamy znamienitych gości, takich jak: prof. Jolanta Zawilska – specjalistka w zakresie neuropsychofarmakologii i chronobiologii, prof. Joanna Hauser, która zajmuje się zagadnieniami genetyki zaburzeń psychicznych, prof. Anna Wierzbicka – psychosemantyk, lingwista, psycholog kulturowy światowej sławy, jedna z najbardziej znanych przedstawicielek współczesnej polskiej humanistyki. Gościł u nas prof. Władysław Bartoszewski, a specjalny wykład dla doktorantów wygłosił prof. Philip Zimbardo.

Mentoring naukowy

Doktoranci mogą skorzystać z dodatkowego wsparcia mentora. Konsultacje indywidualne prowadzi dr Joanna Szen-Ziemiańska, absolwentka ISD Uniwersytetu SWPS, pełnomocnik kierownika ISD ds. karier młodych badaczy i mentoringu naukowego.

Dr Szen-Ziemiańska naukowo, jak i praktycznie zajmuje się potencjałem młodych naukowców: bada uwarunkowania osiągnięć twórczych oraz wspiera ich na co dzień. Przygotowuje doktorantów do nowej roli i zadań akademickich, pomaga w tworzeniu indywidualnych planów działań, a także wspiera w rozwoju kompetencji akademickich. Koordynuje projekt peer mentoringu, współpracuje również z brytyjską organizacją Vitae, promującą rozwój badaczy z całego świata.

Interdyscyplinarny charakter studiów

Interdyscyplinarność realizowana jest na kilku poziomach. Spójna struktura programu pozwala na zamianę kursów i realizowanie zajęć przewidzianych dla dyscypliny innej niż kierunkowa. Z kolei tematy poruszane na seminariach i warsztatach omawiane są z wielu perspektyw, z uwzględnieniem różnych podejść naukowych.

Elastyczny model kształcenia

Organizacja toku nauczania umożliwia łączenie studiów z aktywnością zawodową. Program jest elastyczny zarówno pod względem doboru zajęć, jak i terminów ich realizacji. Doktoranci dostosoują ścieżkę kształcenia do własnych zainteresowań i potrzeb. Mogą również decydować o tempie studiowania (np. liczbie kursów zaliczanych w danym roku).

Wsparcie merytoryczne i organizacyjne

Doktoranci otrzymują wsparcie merytoryczne, logistyczne oraz finansowe przy organizacji konferencji oraz innych przedsięwzięć naukowych istotnych w punktu widzenia przygotowywanego doktoratu. Mogą także liczyć na pomoc w zakresie współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, do których wyjeżdżają na staże naukowe, międzynarodowe konferencje i sympozja.

Bogaty wachlarz stypendiów

Doktoranci korzystają z bogatej oferty stypendiów. Mogą ubiegać się o stypendia naukowe oraz dofinansowanie wyjazdów konferencyjnych, szkoleniowo-stażowych, finansowanych z funduszy własnych uczelni oraz dotacji MNiSW. Ponadto doktoranci mogą otrzymać dofinansowanie ze środków dotacji statutowej (BST) na realizację badań.
Zobacz wykaz stypendiów »

Opiekunowie naukowi 2018/19

Vademecum doktoranta

Więcej informacji o specyfice pracy na studiach doktoranckich, wsparciu mentoringowym oraz rodzajach stypendiów i grantów przysługujących słuchaczom Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich, znajdziesz tutaj:

 

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wybór opiekuna naukowego (od 9 kwietnia do 30 czerwca 2018) i rejestracja (od 15 kwietnia do 30 czerwca 2018) zgodnie z instrukcją
  • zapoznaj się z biogramami potencjalnych opiekunów naukowych, ich zainteresowaniami naukowymi oraz wymaganiami wobec doktorantów – zalecany jest kontakt z wybranymi opiekunami naukowymi
  • wypełnij formularz rekrutacyjny (nie ma mozliwości wielokrotnego wypełniania formularza)
  • załącz skany wymaganych dokumentów
  • wskaż opiekunów naukowych, z którymi chcesz pracować (oraz załącz projekty badawcze)
 2. Dostarczenie dokumentów do Sekretariatu ISD (do 30 czerwca 2018)
  • ankieta osobowa - wydruk z elektronicznego systemu rekrutacyjnego / WU dla kandydata
  • 1 fotografia (zgodnie z wymogami obowiązującymi do dowodu osobistego) w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (format .jpg na płycie CD)
  • dowód osobisty (kserokopia i oryginał do wglądu)
  • podanie zawierające list motywacyjny, skierowane do właściwej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
  • dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem lub wypisem z indeksu i zaświadczeniem o średniej ocen (kserokopia i oryginał do wglądu)
  • dokumenty potwierdzające osiągnięcia kandydata (kserokopia i oryginał do wglądu)
  • projekt przyszłej pracy doktorskiej, przygotowany zgodnie z wytycznymi opisanymi w Warunkach rekrutacji
  • dowód dokonania opłaty rekrutacyjnej
  Dokumenty należy dostarczyć do właściwego biura prowadzącego rekrutację na studia doktoranckie, w następujący sposób:
  • osobiście
  • przez osoby trzecie (tylko jeżeli będą miały stosowne upoważnienie – wzór pełnomocnictwa - proszę pamiętać aby dokumenty, składane przez osoby trzecie (ankieta, podanie zawierające list motywacyjny oraz projekt badawczy) były podpisane przez Kandydata,
  • tradycyjną pocztą (w przypadku przesłania dokumentów pocztą, dokumenty należy przesłać w oryginale) na adres wybranego kampusu (Warszawa lub Wrocław)
 3. Egzamin językowy
  • egzamin z języka angielskiego dla kandydatów aplikujących na studia doktoranckie w formie stacjonarnej, którzy nie posiadają certyfikatu na poziomie B2
  • Warszawa - 23 lipca 2018, godz. 9.00
  • Wrocław - 13 lipca 2018, godz. 9.00
 4. Rozmowy kwalifikacyjne (3-7 września 2018)
  • Kandydaci o terminach rozmowy będą informowani mailowo
 5. Ogłoszenie wyników rekrutacji (30 września 2018)
  • ogłoszenie decyzji Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych na stronach internetowych ISD oraz na WU (indywidulane konto kandydata).

[Form zapis not found!]

Czesne za rok studiów 2018-19
studia stacjonarne
bezpłatne - dotowane przez MNiSW
do 50 % doktorantów przyjętych na I rok studiów stacjonarnych może otrzymać roczne stypendium doktoranckie w wysokości 1500 zł
oraz
do 30% doktorantów przyjętych na I rok studiów stacjonarnych może otrzymać zwiększenie stypendium doktoranckiego w wysokości min. 800 zł/mies.
Stypendia te mają szansę otrzymać doktoranci, którzy zajmują najwyższe miejsca na listach rankingowych.
studia niestacjonarne
10 rat 848 zł
2 raty 4060 zł
1 rata 8000 zł

Sekretariat Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w Warszawie

 • 22 517 99 03
 • studia.doktoranckie@swps.edu.pl
 • ul. Chodakowska 19/31, 03-815, pokój 212
 • Czas pracy:
  poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 13.00-15.00
  środy w godz. 15.00-18.00
  soboty zjazdowe w godz. 9.00-14.00

Opłata rekrutacyjna

Opłatę w wysokości 350 PLN należy uiścić na konto uczelni:
90 1750 1312 1330 0000 0006 0612
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Przy wpłacie należy podać : imię, nazwisko, Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Uniwersytetu SWPS oraz nazwę wybranego kierunku.

 • Opłata nie podlega zwrotowi niezależnie od wyników rekrutacji.
 • Absolwenci studiów wyższych Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

 

Slider