hr award color

poligon
Studia

Idea i cel studiów

Program Międzyuczelnianych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich - Psychologia & Informatyka (MISD - ICT & Psychology) organizowany jest wspólnie przez Polsko-Japońską Akademię Technik Komputerowych oraz Szkołę Dotorancką Uniwersytetu SWPS. Studia prowadzone są w języku angielskim.

PJATK SWPS

Na styku psychologii i informatyki

Informatyka, jako dziedzina nauki, charakteryzuje się ogromną powszechnością i różnorodnością zastosowań. Dlatego informatyka jest w coraz większym stopniu nauką interdyscyplinarną. Przykładem interdyscyplinarnych obszarów informatyki są: Computer Supported Collaborative Work, Human-Computer Interface Design, Affective Computing, Social Informatics. Nowymi problemami informatyki jest automatyczne wykrywanie emocji, ale także komputerowe generowanie twarzy wyrażających właściwe emocje. Wszystkie te przykłady łączy jedno: są to badania na pograniczu informatyki i psychologii.

Zazwyczaj, gdy myślimy o psychologii nowinki techniczne czy najnowsze osiągnięcia na polu informatyki nie są skojarzeniami, które jako pierwsze przychodzą nam do głowy. Gdy jednak spojrzymy na psychologię przez pryzmat rozwoju technik komputerowych zobaczymy jak bardzo zmienił on jej oblicze. Szybko następujące zmiany technologiczne, których jesteśmy świadkami - w tym przede wszystkim rozwój szeroko rozumianych narzędzi informatycznych - stały się fundamentalną siłą w kształtowaniu tożsamości, procesów poznawczych i emocjonalnych oraz działań społecznych ludzi. Zmienia się nie tylko częstotliwość wchodzenia w interakcje społeczne, ale także sama ich istota - jako przykład wystarczy podać gry wideo, które pozwalają na budowanie wirtualnych relacji, często w oderwaniu od norm i wartości społeczeństwa, w którym na co dzień żyje gracz. Dosłownie na naszych oczach za pośrednictwem rozwoju technologii zmienia się przedmiot zainteresowania psychologii: zamiast fizycznych interakcji psychologowie badają relacje zapośredniczone przez różnego rodzaju media, czasami relacje z nieistniejącymi postaciami albo w nieistniejącym, wirtualnym świecie.

Rozwój technologiczny z drugiej strony napędza zmiany w samej istocie psychologii, modyfikując i rozszerzając repertuar narzędzi, którymi się posługuje. Począwszy od czujników reakcji somatycznych (skurczów mięśni, potliwości, ruchów oczu itp.), poprzez skanery dostarczające nam dokładne informacje o budowie i reakcjach mózgu aż po narzędzia umożliwiające monitorowanie zachowania, zarówno realnego jak i w Internecie. Wszystko to zmieniło i ciągle zmienia sposób w jaki uprawiamy dziś psychologię. Zmianę tę najbardziej widać w sposobie prowadzenia psychologicznych badań naukowych. Najbardziej spektakularnym przykładem wpływu technologii informatycznych na zmianę sposobu gromadzenia danych i ich analizy przez psychologów jest obszar tzw. big data. W ciągu ostatnich kilku lat wiele ośrodków na całym świecie zaczęło gromadzić ogromne bazy danych, katalogując zachowania ludzi na niespotykanym do tej pory poziomie szczegółowości. Odpowiednie wykorzystanie tych zbiorów może pozwolić na stawianie zupełnie nowych pytań badawczych. Wyobraźmy sobie ogromny zbiór danych na temat przejażdżek taksówką w Nowym Jorku (taki zbiór istnieje), w którym mamy informacje o miejscu rozpoczęcia kursu, o tym, jaki napiwek zostawił klient a oprócz tego dane o rasie, wieku lub płci kierowcy taksówki. Czy można sobie wyobrazić lepszy zbiór danych do zbadania roli np. grupy społecznej w hojności?

Bazy danych pozwalają na monitorowanie wpływu czynników środowiskowych i społecznych na ludzkie zachowania i psychiczną kondycję. Takie zestawy danych powinny być wykorzystywane przez psychologów, jednak bardzo często psychologowie nie posiadają zaplecza pozwalającego się z nimi zmierzyć. Jednocześnie technologie informacyjne wymagają znajomości podstaw psychologii w kreowaniu wirtualnego środowiska, rozbudowywaniu takich przestrzeni jak media społecznościowe czy strony zawierające treści informacyjne i naukowe.

Proponowane przez nas studia doktoranckie, łączące psychologię z nauką technik komputerowych, są odpowiedzią na dynamicznie zmieniającą się sytuację psychologii oraz nauk informatycznych i wyzwania przed którymi stają naukowcy z obu dziedzin.

Program

Program studiów

Nowatorski program kształcenia w ramach MISD-PI oferuje jego Słuchaczom przygotowanie do pracy akademickiej, terapeutycznej, w biznesie a także przygotowuje do pracy badawczej z dużymi zbiorami danych (big data) w kontekście  analizy zachowania człowieka.

Dzięki połączeniu dwóch perspektyw – psychologicznej i informatycznej – absolwenci MISD-PI będą zaznajomieni zarówno z nurtami obecnymi w tradycyjnej psychologii (co zapewni niezbędne podstawy do  pracy z ludźmi czy danymi o zachowaniu człowieka), jak i z najnowszymi technikami zbierania, analizy i modelowania danych, w tym dużych zbiorów.

Takie unikatowe połączenie umiejętności nie tylko przygotuje Słuchaczy do pracy naukowej w interdyscyplinarnych zespołach, ale także wyposaży ich w umiejętności pożądane na współczesnym rynku pracy, a których wciąż brakuje, na przykład w szeroko rozumianym rynku e-commerce bądź analityce  biznesowej przy wykorzystaniu Big Data.
 
Program opiera się na sześciu filarach:

Program MISPI

Pobierz szczegółowy PROGRAM STUDIÓW »

Projekt naukowy

Zespoły badawcze. Realizacja własnego projektu naukowego.

Każdy student w ramach realizacji komponentu 5 kształcenia (Embeding into Labs) będzie mógł nawiązać współpracę z wybranym zespołem badawczym.

CARE-BEH Center for Applied Research on Health Behavior and Health
(Centrum Badań Stosowanych nad Zachowaniami Zdrowotnymi i Zdrowiem)

Kierownik: prof. dr hab. Aleksandra Łuszczyńska-Cieślak
Obszary badawcze: promocja zdrowia, dieta, aktywność fizyczna, jakość życia, nadawaga i otyłość.
Jednostka: Uniwersytet SWPS, II Wydział Psychologii we Wrocławiu.
strona www »

Consumer and Organizational Behavior Laboratory – COBALAB
(Laboratorium Zachowań Konsumenckich i Organizacyjnych)

Kierownik: dr Agnieszka Popławska-Boruc
Obszary badawcze: zachowania w organizacji, psychologia marketingu, etyka w biznesie.
Jednostka: Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Sopocie
strona www »

Akademickie Centrum Innowacji Społeczno-Edukacyjnych (AKCES)

Kierownik: dr Łukasz Tanaś
Obszary badawcze: nowe technologie w nauczaniu, efekty wychowawcze szkoły, ciekawość poznawcza dzieci i młodzieży.
Jednostka: Uniwersytet SWPS, Wydział Psychologii w Warszawie

StresLab

Kierownik: dr Łukasz Tanaś
Obszary badawcze: psychologia zdrowia w pracy, stres traumatyczny, nowe technologie w psychologii.
Jednostka: Uniwersytet SWPS, Wydział Psychologii w Warszawie
strona www »

Laboratorium studiów nad codziennym doświadczeniem
(w Interdyscyplinarnym Centrum Stosowanych Badań Poznawczych, ICACS)

Kierownik: dr hab. Izabela Krejtz, prof. Uniwersytetu SWPS
Obszary badawcze: ...
Jednostka: Uniwersytet SWPS w Warszawie
strona www »

StresLab

Każdy student w ramach realizacji komponentu 5 kształcenia (Embeding into Labs) będzie mógł nawiązać współpracę z wybranym zespołem badawczym.

StresLab

Każdy student w ramach realizacji komponentu 5 kształcenia (Embeding into Labs) będzie mógł nawiązać współpracę z wybranym zespołem badawczym.

Opiekunowie naukowi

Opiekunowie naukowi z Uniwersytetu SWPS

luszczynska aProf dr. hab. Aleksandra Łuszczyńska
psycholog kliniczny i zdrowia, kierownik CARE-BEH Centrum Badań Stosowanych nad Zachowaniami Zdrowotnymi i Zdrowiem (Uniwersytet SWPS, II Wydział Psychologii we Wrocławiu)

Projekty realizowane przez kierowany przez nią Centrum CARE-BEH (CARE-BEH) są finansowane w ramach projektów międzynarodowych (Horizon 2020; European Union Joint Programming Initiative) i krajowych (Narodowe Centrum Nauki), a zespół CARE-BEH aktywnie publikuje w najlepszych międzynarodowych czasopismach. 
Od 2007 roku jest związana również z University of Colorado, Trauma, Health, & Hazards Center. Jest redaktorem naczelnym międzynarodowego czasopisma Applied Psychology: Health and Well-Being.

zobacz biogram »

luszczynska aProf dr. hab. Aleksandra Łuszczyńska
psycholog kliniczny i zdrowia, kierownik CARE- BEH Centrum Badań Stosowanych nad Zachowaniami Zdrowotnymi i Zdrowiem (Uniwersytet SWPS, II Wydział Psychologii we Wrocławiu)

Projekty realizowane przez kierowany przez nią Centrum CARE-BEH (CARE-BEH) są finansowane w ramach projektów międzynarodowych (Horizon 2020; European Union Joint Programming Initiative) i krajowych (Narodowe Centrum Nauki), a zespół CARE-BEH aktywnie publikuje w najlepszych międzynarodowych czasopismach. 
Od 2007 roku jest związana również z University of Colorado, Trauma, Health, & Hazards Center. Jest redaktorem naczelnym międzynarodowego czasopisma Applied Psychology: Health and Well-Being.

więcej informacji »

258 zieba mariuszDr Mariusz Zięba
psycholog, kierownik Centrum Badań nad Traumą i Kryzysami Życiowymi (Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu)

Bada psychologiczne uwarunkowania radzenia sobie w sytuacjach poważnych życiowych zmian i krytycznych wydarzeń. Prowadzi także badania dotyczące tego, co powoduje, że nawet traumatyczne lub krytyczne wydarzenia mogą niekiedy prowadzić do pozytywnych zmian w życiu człowieka. Otrzymał grant Narodowego Centrum Nauki na realizację 5-letniego projektu badawczego "Poszukiwanie znaczenia i sensu życia oraz wzrost osobowy w następstwie traumy: badania prospektywne".
W ramach tego projektu prowadzi analizy narracji z wykorzystaniem komputerowych programów do badań naukowych, takich jak Linguistic Inquiry and Word Count czy też ogólnoeuropejska infrastruktura naukowa CLARIN, która umożliwia badaczom z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych wykonywanie zaawansowanych analiz lingwistycznych. Celem tego rodzaju analiz jest odkrycie prawidłowości, jakie można zauważyć w sposobie budowania narracji przez osoby o różnym natężeniu pewnych cech czy stanów.

zobacz biogram »

...

Rekrutacja i stypendia

Stypendium doktoranckie przyznawane jest najlepszym doktorantom przez rektora uczelni ze środków MNiSW w ramach dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych.

Wymagane dokumenty
 • ankieta osobowa wydruk z elektronicznego systemu rekrutacyjnego / WU dla kandydata
 • 1 fotografia (zgodnie z wymogami obowiązującymi do dowodu osobistego) w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (format .jpg na płycie CD)
 • dowód osobisty (kserokopia i oryginał do wglądu)
 • podanie, skierowane do Komisji Rekrutacyjnej, zawierające list motywacyjny (w języku angielskim)
 • CV, zgodnie ze wzorem
 • dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem lub wypisem z indeksu (kserokopia i oryginał do wglądu)
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia kandydata (kserokopia i oryginał do wglądu)
 • projekt przyszłej rozprawy doktorskiej
 • dowód dokonania opłaty rekrutacyjnej
Rekrutacja krok po kroku
 • rejestracja kandydatów w elektronicznym systemie rekrutacyjnym (wraz z załączonymi dokumentami w formie elektronicznej - pdf)  –  7 maja 2018 roku do 31 lipca 2018 roku,
 • złożenie przez kandydata kopii wymaganych dokumentów w wersji papierowej (oryginał do wglądu) oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej –  31 lipca  2018 roku,
 • egzamin z języka angielskiego dla kandydatów aplikujących na studia doktoranckie w formie stacjonarnej, którzy nie posiadają certyfikatu na poziomie B2 (nie dotyczy cudzoziemców) – 15 czerwca 2018 roku,
 • rozmowy kwalifikacyjne, połączone z prezentacją koncepcji rozprawy doktorskiej – od 4 września - 7 września 2018 roku,
 • test mierzący umiejętność rozwiązywania problemów 4 września – 7 września 2018 roku (test odbędzie się w dniu rozmowy z kandydatem – po jej zakończeniu),
 • ocena kandydatów dokonana przez potencjalnych opiekunów naukowych - 10 września do 15 września 2018 roku,
 • ogłoszenie wyników rekrutacji – do 24 września 2018 roku.
Tematy informatyczne
 • Information Technologies for Elders1. Information Technologies for Elders
 • Motivation Mechanisms for Users of Web2.0 Platforms
 • Credibility Evaluation Support Techniques
 • Natural Language Processing and AI in Dialogue Systems
 • Visual Detection of Emotions, Microexpressions and Lying
Tematy psychologiczne
 • Use of ICT for Improving Cognitive Abilities of Children, Adults or Elders (Healthy or With Cognitive Disabilities)
 • A Comparison of Real and Virtual Social Relations in the Age of the Internet
 • Synthesis of Large Datasets of Brain Sensor Data (EEG, fMRI)
 • Diagnosing and Counteracting Digital Exclusion
 • Technostress: Negative Reactions to Technology

Sekretariat Interdsycyplinarnych Studiów Doktoranckich w Warszawie

 • 22 517 99 03
 • studia.doktoranckie@swps.edu.pl
 • Chodakowska 19/31
  03-815 Warszawa, pokój 212
 • Czas pracy:
  poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 13.00-15.00
  środy w godz. 15.00-18.00
  soboty zjazdowe w godz. 9.00-14.00