hr award color

poligon
Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Osoby zainteresowane pracą tłumacza konferencyjnego.

Kontakt

Warszawa, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Studia podyplomowe z tłumaczeń specjalistycznych
tłumaczenie konferencyjne

 • Rekrutacja trwa

O studiach

"Doskonały wybór dla osób zainteresowanych karierą tłumacza konferencyjnego. Charakter studiów, program i metodologia zajęć są oparte na wytycznych International Association of Conference Interpreters (AIIC). Warsztaty prowadzą doświadczeni tłumacze ustni i dydaktycy przekładu, a do dyspozycji naszych studentów oddajemy profesjonalny sprzęt do tłumaczenia symultanicznego – taki sam, z jakiego korzystają centra konferencyjne na całym świecie. Program skupia się na aspektach pracy tłumacza ustnego takich, jak tłumaczenie podczas międzynarodowych konferencji, wystąpień politycznych, negocjacji biznesowych itp. Nasze studia podyplomowe to praktyczne wykształcenie w realistycznych warunkach, pod okiem doświadczonych przedstawicieli zawodu."

Podyplomowe 2016.Podyplomowe kadra.szwednsp 634Marcin Szwed
Kierownik merytoryczny kierunku

Adresaci

Oferta kierowana jest do osób z wykształceniem w zakresie filologii angielskiej oraz osób z biegłą znajomością języka angielskiego i polskiego, zainteresowanych pracą w charakterze tłumacza konferencyjnego (ustnego) w jego głównych trybach, tj. następczym (konsekutywnym) i symultanicznym. Ponieważ charakter i program nauczania są zgodne z wytycznymi Association of Conference Interpreters (AIIC), studia stanowią atrakcyjną ofertę dla tłumaczy zainteresowanych unijną akredytacją i pracą w strukturach Unii Europejskiej. Obecnie brak jest na rynku szerokiej oferty edukacyjnej w zakresie przekładu konferencyjnego, między innymi ze względu na konieczność poniesienia wysokich nakładów na sprzęt. Uniwersytet SWPS w Warszawie dysponuje profesjonalnymi kabinami do tłumaczenia symultanicznego, które pozwalają na stworzenie realistycznych warunków szkolenia i zapoznanie słuchaczy z prawdziwymi narzędziami pracy współczesnego tłumacza konferencyjnego.

Cel

W trakcie studiów słuchacz zdobędzie szeroki wachlarz kompetencji potrzebnych samodzielnemu, profesjonalnemu tłumaczowi konferencyjnemu, w tym umiejętności w zakresie tłumaczenia konsekutywnego, umiejętność efektywnej notacji w przebiegu tłumaczenia konsekutywnego, umiejętność tłumaczenia symultanicznego w różnych sytuacjach i warunkach, znajomość wymogów i standardów branżowych, wiedzę na temat spotkań międzynarodowych różnego szczebla.

Dlaczego warto?

 • Ćwiczenia na nowoczesnym, profesjonalnym sprzęcie do tłumaczenia symultanicznego;
 • Zajęcia prowadzone przez doświadczonych, zawodowych tłumaczy ustnych;
 • Praktyczne warsztaty przekładu konferencyjnego w różnych sytuacjach;
 • Tłumaczenie ustne w strukturach Unii Europejskiej;
 • Warsztaty rozwoju osobistego i walki ze stresem;
 • Gwarantowane niewielkie grupy.

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach oraz uzyskanie minimalnej wymaganej liczby punktów na zaliczeniu końcowym każdego z przedmiotów. Egzamin końcowy ma charakter zbiorczy i odbywa się podczas ostatniego zjazdu. W ramach egzaminu słuchacze dokonują przekładu ustnego w trybie symultanicznym i konsekutywnym kilku różnych tekstów.

Czas trwania

dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Dokument ukończenia studiów

absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Organizacja zajęć

Organizacja i tematyka zajęć

Program obejmuje ogółem 200 godzin dydaktycznych, w tym głównie warsztaty przekładu konferencyjnego, ale także wykłady w zakresie teorii przekładu ustnego, notacji w tłumaczeniu konsekutywnym, wiedzy o instytucjach UE zatrudniających tłumaczy oraz znajomości protokołu dyplomatycznego.

Opis przedmiotów

Wykład wspólny – Gramatyka i stylistyka języka polskiego [12].

1. Moduł podstawowy:

 • Teoria przekładu konferencyjnego
 • Podstawy tłumaczenia w trybie konsekutywnym z notacją
 • Podstawy tłumaczenia w trybie symultanicznym

2. Moduł specjalistyczny - tłumaczenie ustne podczas konferencji, wizyt zagranicznych i spotkań międzynarodowych:

 • Tłumaczenie w trybie konsekutywnym w różnych sytuacjach komunikacyjnych
 • Tłumaczenie w trybie symultanicznym w różnych sytuacjach komunikacyjnych

3. Moduł specjalistyczny: negocjacje i biznes:

 • Rola i charakter negocjacji w biznesie i polityce
 • Tłumaczenie konsekutywne podczas negocjacji
 • Tłumaczenie ustne w innych trybach dla biznesu – a vista, liaison, tłumaczenie szeptane

4. Moduł specjalistyczny: tłumacz w świecie polityki

 • Wprowadzenie do prawa i ustroju Polski, protokół dyplomatyczny, instytucje i organy UE
 • Tłumaczenie symultaniczne podczas wystąpień politycznych wysokiego szczebla

5. Moduł zawodowy: rozwój kariery tłumacza ustnego:

 • Tłumacz w strukturach UE: wymogi, standardy, akredytacja, formy zatrudnienia
 • Rozwój osobisty i planowanie własnej kariery
 • Metody radzenia sobie ze stresem i przemawiania publicznego

Sposób Prowadzenia

W ramach kursu przewidziano niewielką ilość wykładów (w tym: gramatyka i stylistyka języka polskiego, teoria przekładu ustnego, ścieżki kariery tłumacza ustnego, standardy i wymogi pracy, znajomość protokołu dyplomatycznego i instytucji UE), natomiast znakomita większość zajęć ma charakter warsztatów z tłumaczenia ustnego w różnych sytuacjach i środowiskach tematycznych. Dodatkowo przewidziano 6 godzin ćwiczeń z profesjonalnym trenerem rozwoju osobistego w zakresie rozwoju kariery tłumacza i metod radzenia sobie ze stresem, który jest głównym czynnikiem zniechęcającym tłumaczy do wykonywania tego zawodu.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

Podstawowym warunkiem jest biegła znajomość języka angielskiego i polskiego. Wcześniejsze wykształcenie filologiczne nie jest wymagane. Osoby z wykształceniem w zakresie filologii angielskiej lub lingwistyki stosowanej nie przechodzą egzaminu wstępnego, natomiast dla osób bez wykształcenia filologicznego przewidziano egzamin ustny.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • ankieta osobowa
 • umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie.

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń i dostarczenie kompletu oryginałów dokumentów.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • osobiście lub przez osoby trzecie, w siedzibie Uczelni - pokój 112 (zaleca się, by przy składaniu dokumentów kandydat posiadał dowód osobisty),
 • pocztą na adres: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

Opłaty

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2018-2019
10 rat 660 zł
2 raty 3175 zł
1 rata 6100 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł)

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
74 1750 1312 1330 0000 0005 3043
[w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Opłatę rekrutacyjną można uiścić w kasie czynnej:

poniedziałek - piątek: 9.00 - 14.00

Jest możliwość płatności opłaty rekrutacyjnej kartą płatniczą w biurze CSPiS w godzinach otwarcia biura.

Koordynator kierunku

czarne

Koordynator kierunku

Olga Pietrzak
tel. 22 517 98 49
e-mail: opietrzak@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
sobota 8.00 - 14.00
niedziela (w weekendy zjazdowe) 8.00 - 14.00

[Form zapis not found!]