hr award color

poligon
Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Studia są adresowane przede wszystkim dla dietetyków, technologów żywności, psychologów i psychoterapeutów, lekarzy i pielęgniarek, pedagogów oraz absolwentów nauk przyrodniczych takich specjalności jak: biochemia, biologia, ekologia, mikrobiologia lub ochrona środowiska.

Kontakt

Warszawa, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Psychodietetyka

 • Rekrutacja trwa

O studiach

Kierownikiem merytorycznym studiów jest prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska

Adresaci

Studia są adresowane przede wszystkim dla dietetyków, technologów żywności, psychologów i psychoterapeutów, lekarzy i pielęgniarek, pedagogów oraz absolwentów nauk przyrodniczych takich specjalności jak: biochemia, biologia, ekologia, mikrobiologia lub ochrona środowiska. Kandydaci po innych kierunkach studiów mogą być zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Cel

 • wzbogacenie wiedzy i zdobycie umiejętności w zakresie innych, niż tylko somatyczne, przyczyn zaburzeń odżywiania i chorób związanych z niewłaściwym odżywianiem (m.in. miażdżycy, cukrzycy, otyłości, niedokrwiennej choroby serca, nadciśnienia tętniczego, chorób nowotworowych, a także anoreksji, bulimii i innych zaburzeń łaknienia);
 • zapoznanie z najnowszą wiedzą naukową o wpływie czynników żywieniowych na zachowanie zdrowia i powstawanie wielu chorób;
 • zapoznanie z czynnikami psychologicznymi w występowaniu zaburzeń odżywiania, m.in. takimi jak: motywacja do podjęcia walki z otyłością czy nadwagą, stawiane cele, sfera emocjonalna, zaburzone spostrzeganie siebie, relacje z bliskimi, problemy z kształtowaniem się tożsamości oraz wskazanie metod, które mogą im przeciwdziałać;
 • poznanie możliwości skutecznego oddziaływania na zmianę zachowań w zakresie żywienia;
 • motywowanie do leczenia dietetycznego oraz przygotowywanie programów edukacyjnych dla wybranych grup populacyjnych, jak dzieci, ludzie młodzi, czy osoby w podeszłym wieku;
 • poznanie technik komunikowania się z odbiorcami za pomocą mediów;
 • poznanie technik używania głosu do stworzenia wiarygodnego przekazu;
 • zapoznanie słuchaczy z najnowszymi osiągnięciami nauki o żywności i żywieniu, w tym z badaniami nad rolą czynników psychologicznych.

Warunki zaliczenia

przeprowadzenie badania w wybranych grupach populacyjnych; pisemna, indywidualna praca zaliczeniowa przygotowana do publikacji lub zespołowe przygotowanie projektu kampanii edukacyjnej.

Czas trwania

dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, maksymalnie dwa razy w miesiącu.

Dokument ukończenia studiów

absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu SWPS.

Organizacja zajęć

Organizacja i tematyka zajęć

Program obejmuje 216 godzin zajęć dydaktycznych, realizowanych w formie interaktywnych wykładów i warsztatów prowadzonych w ramach  bloków tematycznych:

 • Bloku Dietetycznego - Medycznego
 • Bloku Psychologicznego

Wśród szczegółowych zagadnień poruszanych na zajęciach są m. in. :

 • Ewolucyjne, kulturowe i społeczne podstawy żywienia człowieka
 • Psychologiczne mechanizmy odżywiania się
 • Neurofizjologiczne aspekty odżywiania się
 • Wpływ nawyków żywieniowych na stan zdrowia
 • Aktywność fizyczna – nieodzowny element zdrowego stylu życia i odżywiania
 • Rynkowe uwarunkowania zachowań związanych z jedzeniem
 • Zaburzenia odżywiania i radzenie sobie z nimi
 • Nadwaga i otyłość oraz ich skutki zdrowotne, psychologiczne i społeczne
 • Poradnictwo psychologiczne i dietetyczne w zakresie zasad zdrowego odżywiania
 • Odpowiedzialność za słowo w przekazie medialnym
 • Budowanie programów profilaktycznych i prewencyjnych dotyczących zaburzeń odżywiania oraz nadwagi i otyłości

Zajęcia prowadzą także psychologowie - praktycy, lekarze różnych specjalności, dietetycy, dziennikarze oraz specjaliści z zakresu technologii żywności, żywienia człowieka oraz zaburzeń odżywiania.

Partner kierunku

Logo pro kolor 1

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kierownik studiów

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

kolejność zgłoszeń. Kandydaci, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych inni niż zakresu psychologii i dietetyki mogą zostać zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • ankieta osobowa
 • umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie.

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń i dostarczenie kompletu oryginałów dokumentów.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • osobiście lub przez osoby trzecie, w siedzibie Uczelni - pokój 112 (zaleca się, by przy składaniu dokumentów kandydat posiadał dowód osobisty),
 • pocztą na adres: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

Opłaty

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2018-2019
10 rat 770 zł
2 raty 3725 zł
1 rata 7200 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
74 1750 1312 1330 0000 0005 3043
[w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Opłatę rekrutacyjną  można uiścić w kasie Uniwersytetu SWPS czynnej:
poniedziałek - piątek: 9.00 - 14.00

Jest możliwość płatności opłaty rekrutacyjnej kartą płatniczą w biurze CSPiS w godzinach otwarcia biura.

Koordynator kierunku

anna godlewska

Koordynator kierunku

Anna Godlewska
tel. 22 517 98 55
e-mail: anna.godlewska@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
sobota 8.00 - 14.00
niedziela (w weekendy zjazdowe) 8.00 - 14.00

[Form zapis not found!]