hr award color

poligon
Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla magistrów psychologii, pedagogiki oraz logopedów zainteresowanych tworzeniem i pracą w zespołach wspomagania rozwoju małych dzieci.

Kontakt

 • tel: 22 517 98 34
 • e-mail: cspis@swps.edu.pl
 • Koordynator kierunku: Agnieszka Nizielska
Warszawa, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Wczesna interwencja
i wspomaganie rozwoju dziecka od 0 do 6 roku życia

 • Rekrutacja trwa

O studiach

"Praca w zespole wczesnego wspomagania (w placówkach oświatowych) bądź wczesnej interwencji (w placówkach służby zdrowia) wymaga interdyscyplinarnego spojrzenia na dziecko z problemami rozwojowymi. Niezależnie od specjalizacji podstawowej poszczególnych członków zespołu zagadnienia podstawowe dla rozwoju dziecka oraz ich interwencja jest wspólna i stanowi podstawę sformułowania problemu ramowego programu pracy z dzieckiem, który winien być syntezą programów szczególnych. Tę ogólną zasadę uwzględnia program studium Wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dziecka od 0 do 6 roku życia, który część zagadnień podstawowych ma wspólną ze studiów neurologopedii. Program opracowany jest z myślą o przygotowaniu absolwentów do pracy w zespołach specjalistycznych np.: zajmujących się dziećmi z uszkodzonym słuchem, wzrokiem, problemami w komunikacji, całościowymi zaburzeniami w rozwoju co daje duże szanse znalezienia interesującej pracy."

Podyplomowe 2016.Podyplomowe kadra.Strona SWPS1nsp 605dr n. hum. Elżbieta Stecko
Kierownik merytoryczny kierunku

Adresaci

studia są adresowane do magistrów psychologii, pedagogiki oraz logopedów zainteresowanych tworzeniem i pracą w zespołach wspomagania rozwoju małych dzieci (w resorcie oświaty), oraz zespołach wczesnej interwencji pracujących z dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnością (w resorcie zdrowia). Program studiów jest odpowiedzią na potrzeby kształcenia specjalistów wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 r. Rozporządzenie to wskazuje, że w skład zespołów wspomagania rozwoju mają wejść osoby posiadające odpowiednie przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym – pedagog, psycholog i logopeda.

Cel

celem studiów jest przygotowanie specjalistów zatrudnionych w placówkach służby zdrowia, ośrodkach specjalistycznych, placówkach oświatowych (w tym w przedszkolach i szkołach podstawowych) itp., posiadających kwalifikacje do:

 • wczesnej diagnozy oraz wieloprofilowego usprawniania dziecka,
 • wczesnej kompleksowej profilaktyki niepełnosprawności,
 • wczesnej pomocy rodzinie dziecka zagrożonego nieprawidłowym rozwojem bądź niepełnosprawnością,
 • wczesnego wspomagania i usprawniania procesu nauczania i wychowania dziecka

Czas trwania

3 semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, maksymalnie dwa razy w miesiącu.

Warunki zaliczenia

 • minimum 90% obecności na zajęciach,
 • uzyskanie zaliczeń poszczególnych zajęć zgodnie z kryteriami przekazanymi przez prowadzących zajęcia,
 • pozytywnie oceniona praktyka
 • przygotowanie i obrona indywidualnego programu terapeutycznego

Dokument ukończenia studiów

absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Organizacja zajęć

Organizacja i tematyka zajęć

Program studiów obejmuje 425 godzin zajęć dydaktycznych realizowanych w formie wykładów i konwersatoriów oraz zajęć praktycznych w tym 55 godz. zajęć praktycznych realizowanych podczas tygodniowego turnusu Wczesnego wspomagania z udziałem dzieci wraz z rodzicami i 55 godz. praktyk w placówkach specjalistycznych. Zajęcia wykładowe i konwersatoria będą odbywały się w soboty i niedziele 2 razy w miesiącu.

Zajęcia praktyczne, które w całości są organizowane przez Uczelnię będą odbywały się przeważnie w piątki i poniedziałki . Studenci nasi będą mieli wyjątkową możliwość brania udziału w praktykach w różnorodnych placówkach: na oddziałach szpitalnych w poradniach, w żłobkach itp...)

Zajęcia należą do następujących bloków tematycznych:

 • Diagnoza dziecka.
 • Diagnoza i wspomaganie rozwoju poznawczego i emocjonalno – społecznego dziecka.
 • Diagnoza i wspomaganie rozwoju komunikacji i mowy dziecka.
 • Diagnoza i wspomaganie rozwoju ruchowego dziecka.

Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka od 0 do 6 roku życia - szczegółowy program 2014/2015

Blok I obejmuje 70h zajęć dydaktycznych + 5h praktyk

Diagnoza pediatryczna małego dziecka zagrożonego nieprawidłowym rozwojem

 • Ocena pre – i perinatologiczna dziecka w okresie wczesnodziecięcym. Wcześniak – charakterystyka, rozwój, opieka neonatologiczna. Diagnoza.
 • Noworodek zakażony cytomegalią i toksoplazmozą. Diagnoza pediatryczna.

Diagnoza neurologiczna dziecka w okresie 0 – 7 roku życia

 • Ocena neurologiczna dziecka w okresie 0 – 7 roku życia.
 • Biologiczne uwarunkowania rozwoju człowieka.
 • Fizjologiczne uwarunkowania rozwoju mowy i jej zaburzeń

Diagnoza fizjoterapeutyczna dziecka z deficytami

 • Cechy rozwoju ruchowego dziecka z deficytami o.u.n. Diagnoza i terapia.

Blok II 30 h zajęć dydaktycznych + 5h praktyki

 • Wprowadzenie do SI.
 • Rozwój komunikacji dziecka – patologia.

Blok III 75 h zajęć dydaktycznych + 5h praktyki

 • Metoda werbotonalna – zastosowanie w rozwoju poznawczym i mowy
 • Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się.
 • Zaburzenia mowy o podłożu psychogennym. Autyzm.
 • Rozwój i zaburzenia mowy w upośledzeniu umysłowym.
 • Zastosowanie muzyki w rozwoju mowy dziecka do 3 r.ż

Blok IV (Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) 135 h zajęć dydaktycznych + 40h praktyki

Diagnoza dziecka z wada słuchu (audiologiczna, audio protetyczna, surdopedagogiczna)

 • Diagnoza audiologiczna małych dzieci.
 • Dopasowywanie aparatów słuchowych u niemowląt.
 • Zastosowanie implantów ślimakowych.
 • Diagnoza surdopedagogiczna małego dziecka
 • Metody terapii małego dziecka z wadą słuchu.

Diagnoza i terapia dziecka z opóźnionym rozwojem emocjonalno-społecznym

 • Wspomaganie rozwoju dzieci z opóźnionym rozwojem emocjonalno – społecznym.
 • Diagnoza, zasady terapii i ocena efektów zajęć.
 • Rozwój komunikacji – norma
 • Terapia rodziny dziecka.
 • Orzecznictwo.
 • Terapia pedagogiczna.
 • Organizacja zespołów wczesnego wspomagania
 • Dziecko z wadą wzroku.
 • Metody wspomagania rozwoju słuchowego (min. Metoda Tomatisa).

Blok V (praktyczny) 60h zajęć

 • Seminarium 5h
 • Wielospecjalistyczna praca z dziećmi i rodzicami - turnus. 55h zajęć praktycznych 

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • Tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Oryginału dyplomu ukończenia wyższej uczelni jego odpisu lub kserokopii potwierdzonej notarialnie lub przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcie legitymacyjne (wymiary: 35mm x 45mm)
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie.

W przypadku nie składania dokumentów osobiście, zapraszamy przed pierwszym zjazdem do Biura Studiów Podyplomowych w Warszawie z dowodem osobistym w celu dopełnienia formalności.

Poprawne wypełnienie i zatwierdzenie formularza rekrutacyjnego oraz dostarczenie wyżej wymienionych dokumentów powoduje uruchomienie procedury rekrutacyjnej.

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych.
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń i dostarczenie kompletu oryginałów dokumentów.

ROZMOWY KWALIFIKACYJNE

odbędą się w dniach:

 • 25 maja w godzinach od 15:00 do 18:00
 • 26 maja w godzinach od 10:00 do ostatniej osoby

Warunkiem zapisania się na rozmowę jest dostarczenie do Biura CSPiS. W przypadku pytań sugerujemy kontakt z koordynatorem kierunku.

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • osobiście lub przez osoby trzecie, w siedzibie Uczelni - pokój 112 (zaleca się, by przy składaniu dokumentów kandydat posiadał dowód osobisty),
 • pocztą na adres: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nie uruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Poniższe informacje dotyczą studiów 3-semestralnych: w roku akademickim 2018/2019
(2 semestry) i w roku 2019/2020 (1 semestr).

Opłata za studia
za 1 i 2 semestr roku 2018/2019
10 rat 490 zł
2 raty 2350 zł
1 rata 4600 zł
za 3 semestr roku akademickiego 2019/2020
10 rat**
490 zł**
2 raty*
2350 zł*
1 rata 2300 zł

Łączny koszt studiów w ciągu 3 semestrów:

przy wyborze systemu 10 rat/rok akademicki: 7350 zł (łącznie 15 rat po 490 zł)
przy wyborze systemu 2 rat/rok akademicki: 7050 zł (łącznie 3 raty po 2350 zł)
przy wyborze systemu 1 raty/rok akademicki: 6900 zł (4600 zł w pierwszym roku akademickim nauki + 2300 zł w drugim roku akademickim nauki)

* tylko 1 rata płatna w semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego w terminie do 05 października 2019 roku
** tylko 5 rat płatnych w semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego w terminach od 05 października 2019 roku do 05 lutego 2020 roku włącznie

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (opłata bez zniżki wynosi 300 zł – absolwent płaci 0 zł)

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
74 1750 1312 1330 0000 0005 3043
[w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.

Opłatę rekrutacyjną  można uiścić w kasie Uniwersytetu SWPS czynnej:
poniedziałek - piątek: 9.00 - 14.00

Jest możliwość płatności opłaty rekrutacyjnej kartą płatniczą w biurze CSPiS w godzinach otwarcia biura.

Koordynator kierunku

niezielska.ok

Koordynator kierunku

Agnieszka Nizielska
tel. 22 517 98 34
e-mail: agnieszka.nizielska@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
sobota 8.00 - 14.00
niedziela (w weekendy zjazdowe) 8.00 - 14.00

[Form zapis not found!]