hr award color

poligon
Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla doświadczonych klinicystów, którzy pragną uzupełniać wiedzę kliniczną w oparciu o wyniki najbardziej współczesnych badań naukowych.

Kontakt

 • tel. 22 517 99 58
 • e-mail: cspis@swps.edu.pl
 • Koordynator kierunku: Michał Wołowicz
Warszawa, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Superwizor Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej
– specjalistyczne trzysemestralne studia podyplomowe w superwizji i nauczaniu psychoterapii poznawczo-behawioralnej

 • REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

O studiach

Kierownikami merytorycznymi kierunku są dr Agnieszka Popieldr Ewa Pragłowska

Wymogiem prowadzenia i doskonalenia praktyki psychoterapeutycznej jest praca pod superwizją. Dynamiczny rozwój psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Polsce i analiza obecnej sytuacji wskazują na ogromną potrzebę specjalistycznego kształcenia superwizorów jak i na znaczną dysproporcję między liczbą psychoterapeutów certyfikowanych przez PTTPB i kształcących się w rekomendowanych ośrodkach, w tym w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS a liczbą certyfikowanych i kształcących się superwizorów. Oferta studiów podyplomowych SWPS w superwizji, ewidentnej luki w dostępie do superwizji.

Cel

Celem studiów podyplomowych w superwizji jest doskonalenie umiejętności terapeutycznych i dydaktycznych psychoterapeutów – doświadczonych klinicystów, którzy pragną uzupełniać wiedzę kliniczną w oparciu o wyniki najbardziej współczesnych badań naukowych oraz wykazują chęć i predyspozycje do dzielenia się wiedzą, aby pomóc psychoterapeutom w prowadzeniu profesjonalnej psychoterapii poznawczo-behawioralnej.

Czas trwania

Trzy semestry

Dokument ukończenia studiów

Studia umożliwiają uzyskanie dwóch dokumentów poświadczających zdobyte kwalifikacje podyplomowe:

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z ustawą „Prawo o Szkolnictwie Wyższym” i Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16.02.2017,
 • Certyfikat Superwizora-Dydaktyka Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB).

Program

Program studiów zakłada spełnienie wymogów European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT), Europejskie Towarzystwo Terapii Behawioralnych i Poznawczych (EABCT) określiło wymogi jakie spełniać powinien superwizor terapii poznawczo-behawioralnej. Jest to zapisane w standardach szkoleń i akredytacji, które stanowią, że: „superwizor terapii poznawczo-behawioralnej powinien mieć ukończone podstawowe, zgodne ze standardami EABCT szkolenie w psychoterapii poznawczo-behawioralnej oraz ukończyć specjalistyczne szkolenie w superwizji”. Zaleceniem wobec szkolenia jest aby „odbywało się jako program uniwersytecki lub inny akredytowany program szkolenia trwający 1,5-2 lata i obejmowało:

A. Teorię superwizji;
B. Praktykę - prowadzenie superwizji pod superwizją;
C. Superwizję własnych terapii;
D. Stały własny rozwój profesjonalny w obszarze psychoterapii poznawczo-behawioralnej,
E. Nauczanie psychoterapii poznawczo-behawioralnej”.

A. Teoria superwizji – wiedza na ten temat jest nabywana podczas zajęć prowadzonych przez wykładowców zagranicznych – autorytety w dziedzinie terapii poznawczo-behawioralnej, oraz przez superwizorów PTTPB o wieloletnim doświadczeniu klinicznym, superwizyjnym, dydaktycznym i badawczym. Zajęcia realizowane w formie bloków warsztatowych i wykładowych na Uniwersytecie SWPS w Warszawie

B. Praktyka - prowadzenie superwizji pod superwizją – studia w superwizji są związane ze Szkołą Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej. Zajęcia superwizyjne prowadzone w „Szkole” na dwóch ostatnich latach czteroletnich studiów podyplomowych dają niepowtarzalną szansę tak rozległego praktykowania (200 godzin) słuchaczom studiów podyplomowych w superwizji – uczenia się przez obserwację, superwizowania pod nadzorem superwizora dydaktyka w realnych warunkach. Praktyka realizowana jest w Warszawie i wydziałach zamiejscowych SWPS. Grupa słuchaczy zostaje podzielona na małe zespoły, których opiekunem jest kierownik dydaktyczny „Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS” w danym wydziale. Każdy słuchacz uczestniczy w zajęciach superwizyjnych Szkoły psychoterapii początkowo jako obserwator, w miarę nabywania wiedzy aktywnie włączając się w pracę superwizyjną pod nadzorem.

C. Superwizja własnych terapii – superwizja prowadzona w grupie słuchaczy, przez jednego lub dwóch (zależne od wielkości grupy) głównych superwizorów Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS. Poza podstawowym aspektem superwizji jakim jest pomoc terapeucie, w tym wypadku ważną częścią jest możliwość zaobserwowania zgodności pracy terapeutycznej superwizantów z regułami terapii poznawczo behawioralnej. Osoby superwizowane mają natomiast szansę zaobserwować różne style superwizowania wiodące do tego samego celu – wysokiej jakości psychoterapii.

D. Stały własny rozwój profesjonalny w obszarze psychoterapii poznawczo-behawioralnej.
Prowadzenie praktyki jest jednoznaczne z podjęciem zobowiązania do aktualizowania wiedzy nabytej podczas podstawowego szkolenia. Program zakłada 60 godzin dydaktycznych uczestnictwa w wykładach i warsztatach, zajęcia poświęcone doskonaleniu umiejętności komunikowania się, samoobserwacji i rozwiązywania problemów.

E. Nauczanie psychoterapii poznawczo-behawioralnej – jest związane z aktywnością superwizora. Minimum zakładane podczas studiów to przygotowanie godzinnej prezentacji - wykładu na temat leczenia zaburzeń psychicznych metodami psychoterapii pokazujące sposób integrowania wiedzy płynącej z badań naukowych z praktyką. Wykład będzie wygłoszony dla słuchaczy Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS.

Rezultatem studiów jest potwierdzenie nabycia wiedzy i kompetencji charakteryzujących superwizora psychoterapii poznawczo-behawioralnej.

Kierownicy kierunku

biogram

biogram

Rekrutacja

Warunki przyjęcia

1. Posiadanie Certyfikatu Psychoterapeuty Poznawczo Behawioralnego PTTPB.

Wymagany dokument: kopia certyfikatu PTTPB

2. Co najmniej 2 lata pracy w nurcie terapii poznawczej i/lub behawioralnej od momentu uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego.

3. Minimum 7 lat podyplomowego doświadczenia klinicznego w zakresie diagnozowania i leczenia zaburzeń psychicznych (obejmuje całość doświadczenia klinicznego także przed rozpoczęciem szkolenia do certyfikatu psychoterapeuty).

Wymagany dokument: życiorys zawodowy, oświadczenie

4. Dwie pisemne rekomendacje osób znających pracę Kandydata.

Wymagany dokument: oryginały rekomendacji

5. Znajomość języka angielskiego umożliwiająca korzystanie z literatury przedmiotu i uczestnictwo w warsztatach prowadzonych w j. angielskim.

Wymagany dokument: Zaświadczenie lub pisemne oświadczenie o znajomości języka angielskiego pozwalającej na zrozumienie materiałów i wykładów prowadzonych w języku angielskim.

6. Motywacja do łączenia działalności klinicznej, dydaktycznej, rozumienie idei praktyki opartej na danych empirycznych.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, życiorys zawodowy, ewentualnie lista publikacji

Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy na podstawie złożonych dokumentów. Kolejność zgłoszeń ma znaczenie w przypadku kandydatów o porównywalnych kwalifikacjach. Odbywa się w dwóch turach – do 31 lipca i w miarę wolnych miejsc do 30 sierpnia. W wybranych sytuacjach kandydaci mogą zostać poproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Dokumenty wymagane do złożenia

 1. Oryginał lub kserokopia dyplomu ukończenia wyższej uczelni (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu);
 2. Ankieta osobowa (do wydrukowania po wypełnieniu formularza rekrutacyjnego);
 3. Umowa o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze) i tabela czesnego (1 parafowany egzemplarz);
 4. Kopia certyfikatu psychoterapeuty (oryginał do wglądu);
 5. Życiorys zawodowy z uwzględnieniem listy publikacji;
 6. Oryginały dwóch rekomendacji;
 7. Zaświadczenie lub pisemne oświadczenie o znajomości języka angielskiego pozwalającej na zrozumienie materiałów i wykładów prowadzonych w języku angielskim;
 8. List motywacyjny;
 9. 2 zdjęcia legitymacyjne;
 10. Oświadczenie o praktyce klinicznej wraz z zaświadczeniem z miejsc pracy o zatrudnieniu.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń i dostarczenie kompletu oryginałów dokumentów.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

Opłaty

Opłata za studia
za 1 i 2 semestr roku akademickiego 2017/2018
10 rat 1330 zł
2 raty 6550 zł
1 rata 13000 zł
za 3 semestr roku akademickiego 2018/2019
10 rat**
1330 zł**
2 raty*
6550 zł*
1 rata 6500 zł

Łączny koszt studiów w ciągu 3 semestrów:

przy wyborze systemu 10 rat/rok akademicki: 19950 zł (łącznie 15 rat po 1330 zł)
przy wyborze systemu 2 rat/rok akademicki: 19650 zł (łącznie 3 raty po 6550 zł)
przy wyborze systemu 1 raty/rok akademicki: 19500 zł (13000 zł w pierwszym roku akademickim nauki + 6500 zł w drugim roku akademickim nauki)

* tylko 1 rata płatna w semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego w terminie do 05 października 2018 roku
** tylko 5 rat płatnych w semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego w terminach od 05 października 2018 roku do 05 lutego 2019 roku włącznie

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (opłata bez zniżki wynosi 300 zł – absolwent płaci 0 zł).

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
74 1750 1312 1330 0000 0005 3043
[w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Opłatę rekrutacyjną można uiścić w kasie czynnej:
poniedziałek - piątek: 9.00 - 14.00

Jest możliwość płatności opłaty rekrutacyjnej kartą płatniczą w biurze CSPiS w godzinach otwarcia biura.

Koordynator

mwolowicz

Koordynator kierunku

Michał Wołowicz
tel. 22 517 99 58
e-mail: mwolowicz@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
sobota 8.00 - 14.00
niedziela (w weekendy zjazdowe) 8.00 - 14.00

[Form zapis not found!]