hr award color

poligon
Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla dyplomowanych psychologów zainteresowanych uzyskaniem uprawnień do przeprowadzania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu.

Kontakt

 • tel: 22 517 98 33
 • e-mail: cspis@swps.edu.pl
 • Koordynator kierunku: Barbara Składanek
Warszawa, Centrum Studiów podyplomowych i szkoleń

Psychologia transportu
oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego

 • Rekrutacja trwa

O studiach

Partner kierunku

unnamedPT

"Wszyscy jesteśmy uczestnikami ruchu drogowego. Psychologia Transportu i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Uniwersytetu SWPS kształci specjalistów w zakresie bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Zapraszamy na kolejną edycję studiów (to już 14 edycja!). Program studiów jest dostosowany do obecnych przepisów i wymagań polskich i unijnych z dziedziny psychologii transportu. Realizują go specjaliści, którzy zajmują się naukowo badaniami z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zajęcia praktyczne odbywają się w pracowni psychologicznej uprawnionej do badań i prowadzone są przez wieloletnich psychologów praktyków. Naszymi absolwentami jest wielu psychologów z terenu całej Polski, wielu z nich pracuje obecnie w zawodzie psychologa transportu."

jbąkbąk gajda maledr Jadwiga Bąk i dr Dorota Bąk-Gajda
Kierownicy kierunku

Partner studiów: http://www.psychotechnika.org/

Adresaci

studia są przeznaczone dla dyplomowanych psychologów zainteresowanych uzyskaniem uprawnień do przeprowadzania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu (na podstawie art. 87 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Ustawa o kierujących pojazdami Dz. U. nr 30, poz. 151 z późniejszymi zmianami).

Cel

studia mają na celu przygotowanie psychologów do przeprowadzania psychologicznych badań kierowców oraz tworzenia i wdrażania programów zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego. Studia obejmują szczegółowe zagadnienia z zakresu psychologii pracy, psychologii osobowości, psychologii stresu, psychologii klinicznej, ergonomii, psychometrii, medycyny oraz aspekty prawne i etyczne pracy psychologa transportu.

Zajęcia przygotowują psychologów do

 • przeprowadzania psychologicznych badań kierowców, sprawców wypadków drogowych, kierowców, którym zostało zatrzymane prawo jazdy za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, kierowców, którym zostało zatrzymane prawo jazdy za przekroczenie limitu punktów karnych,
 • przeprowadzania psychologicznych badań instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów, kandydatów na instruktorów i egzaminatorów, a także orzekania o predyspozycjach psychicznych niezbędnych do wykonywania określonych zadań,
 • działalności, której celem jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, m.in. do tworzenia i wdrażania programów szkoleń psychoedukacyjnych dla kierowców naruszających przepisy i zasady obowiązujące w ruchu drogowym.

Warunki zaliczenia

Zaliczenie wszystkich zajęć w ramach studiów: dwie prace pisemne, test wiedzy, końcowy egzamin praktyczny.

Czas trwania

dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, maksymalnie dwa razy w miesiącu.

Dokument ukończenia studiów

absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Psychologii Transportu oraz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na Uniwersytecie SWPS.

Organizacja zajęć

Organizacja i tematyka zajęć

Program obejmuje 206 godzin zajęć dydaktycznych realizowanych w formie interaktywnych wykładów i ćwiczeń.

Zajęcia należą do trzech bloków tematycznych:

 • Psychologia, w tym m.in.:
  • sprawność psychiczna a zachowanie kierowcy,
  • współczesne problemy toksykologii w ruchu drogowym,
  • psychologiczne uwarunkowania uzależnień,
  • osobowościowe i sytuacyjne uwarunkowania zaburzeń zachowania,
  • różnice indywidualne a odporność na stres w ruchu drogowym,
  • wybrane zagadnienia neurologiczne jako potencjalne przyczyny zagrożeń w ruchu drogowym,
  • psychologia zachowań bezpiecznych.
 • Ruch drogowy, w tym m.in.:
  • system szkolenia kierowców w Polsce,
  • przyczyny i skutki wypadków (infrastruktura transportu, rekonstrukcja zdarzeń),
  • pierwsza pomoc medyczna,
  • przepisy prawne, organizacja pracowni psychologicznych,
  • organizacje pozarządowe w procesie poprawy brd.
 • Metodyka badań kierowców(zajęcia w Pracowni Psychologicznej) w tym m.in.:
  • praktyczne prowadzenie badań testowych,
  • praktyczne prowadzenie badań aparaturowych,
  • psychometria badań psychologicznych,
  • zasady orzecznictwa psychologicznego,
  • dokumentacja badań psychologicznych.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • ankieta osobowa
 • umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich w zakresie psychologii lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie.

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń i dostarczenie kompletu oryginałów dokumentów.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • osobiście lub przez osoby trzecie, w siedzibie Uczelni - pokój 112 (zaleca się, by przy składaniu dokumentów kandydat posiadał dowód osobisty),
 • pocztą na adres: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

Opłaty

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2018-2019
10 rat 560 zł
2 raty 2675 zł
1 rata 5100 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł)

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
74 1750 1312 1330 0000 0005 3043
[w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Opłatę rekrutacyjną można uiścić w kasie czynnej:
poniedziałek - piątek: 9.00 - 14.00

Jest możliwość płatności opłaty rekrutacyjnej kartą płatniczą w biurze CSPiS w godzinach otwarcia biura.

Koordynator kierunku

skladanek.ok

Koordynator kierunku

Barbara Składanek
tel. 22 517 98 33
e-mail: barbara.skladanek@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
sobota 8.00 - 14.00
niedziela (w weekendy zjazdowe) 8.00 - 14.00

[Form zapis not found!]