hr award color

poligon
Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla wszystkich osób pracujących na co dzień z dziećmi oraz młodzieżą.

Kontakt

 • tel: 22 517 98 33
 • e-mail: cspis@swps.edu.pl
 • Koordynator kierunku: Barbara Składanek
Warszawa, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Psychologia pozytywna
w edukacji i wychowaniu. Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży

 • Rekrutacja trwa

O studiach

"Dzieciństwo jest jedynym z ważniejszych etapów w naszym życiu. To, czego doświadczymy w tym czasie w dużej mierze decyduje o tym, kim jesteśmy jako dorośli, jak patrzymy na siebie i świat, jakie relacje tworzymy z ludźmi. Niezwykle ważne jest, aby dorośli w życzliwy i mądry sposób towarzyszyli dzieciom i młodzieży w tym często niełatwym procesie poznawania siebie i odnajdywania swojego miejsca w świecie. Nie jest to jednak poste zadanie. Dlatego z myślą o wszystkich osobach, które, zarówno profesjonalnie jak i nieprofesjonalnie, mają na co dzień kontakt z dziećmi otworzyłyśmy ten kierunek.

Naszym podstawowym celem jest wyposażenie Uczestników w jak największy zasób umiejętności praktycznych. Z tego powodu ponad 130 godzin kursu to zajęcia warsztatowe, prowadzone przez specjalistów praktyków, którzy dzielą się ze Słuchaczami swoją wiedzą i doświadczeniem, a także stwarzają okazję do praktycznego poznawania poszczególnych sposobów wydobywania z dzieci i młodzieży tkwiącego w nich potencjału."

Podyplomowe 2016.Podyplomowe kadra.DominikaUstjan zdjęciensp 598Dominika Ustjan
Wspólkierownik merytoryczny kierunku

Adresaci

Studia przeznaczone są przede wszystkim dla:

 • psychologów, pedagogów, nauczycieli, wychowawców, socjologów, pracowników opieki społecznej,
 • lekarzy i socjoterapeutów,
 • pracowników przedszkoli, szkół, świetlic socjoterapeutycznych,
 • poradni psychologiczno-pedagogicznych, domów pomocy społecznej, szpitali,
 • dyrektorów placówek dydaktycznych (szkół, przedszkoli),
 • pracowników administracji samorządowej,
 • osób planujących lub prowadzących własną praktykę psychologiczną.

Cel

Intensywnie rozwijający się obecnie nurt psychologii pozytywnej zwraca uwagę na konieczność budowania zasobów i powiększania dobrostanu. Wpisując się w te założenia, studia mają na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do indywidualnej i grupowej pracy z drugim człowiekiem, która nastawiona jest na wspomaganie jego rozwoju, rozwijanie zasobów oraz samopoznanie. W ramach studiów uczestnicy będą mieli możliwość poznania szerokiej gamy różnorodnych metod pracy. Wśród nich znajdą się zarówno techniki znane i wykorzystywane w polskich warunkach, jak i nowe inspirowane psychologią pozytywną. W przypadku technik już stosowanych słuchacze nie tylko dobrze je poznają ale będą mieli możliwość zweryfikowania ich założeń w kontekście najnowszej wiedzy psychologicznej. W przypadku technik inspirowanych psychologią pozytywną omawiane będą ich założenia teoretyczne i empiryczne, a także możliwe sposoby ich wdrażania oraz łączenia z innymi oddziaływaniami. Ważnym celem studiów jest także zwrócenie uwagi słuchaczy na konieczność wyboru metod sprawdzonych empirycznie i dobrze uzasadnionych na gruncie naukowej wiedzy psychologicznej oraz uczenie zachowań, które pomogą w ewaluacji i krytycznej analizie własnych sposobów pracy.

W trakcie studiów będzie więc można:

 • zapoznać się z najnowszą wiedzą psychologiczną min. z zakresu psychologii pozytywnej i emocji,
 • zapoznać się z różnorodnymi metodami wspomagającymi rozwój,
 • nabyć umiejętności stosowania wybranych technik wspomagających rozwój,
 • nabyć umiejętności z zakresu ewaluacji prowadzonych przez siebie oddziaływań.

Warunki zaliczenia

zaliczenie poszczególnych zajęć w ramach studiów.

Czas trwania

dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, maksymalnie dwa razy w miesiącu.

Dokument ukończenia studiów

absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie SWPS.

Organizacja zajęć

Program obejmuje 202 godziny zajęć dydaktycznych realizowanych w formie wykładów, seminariów i warsztatów.

Studia są realizowane w trzech blokach tematycznych:
Blok I - Psychologia ogólna
Blok II - Zasady wspierania rozwoju dzieci i młodzieży
Blok III - Techniki pracy rozwojowej z dziećmi i młodzieżą

W trakcie studiów będzie więc można:

 • zapoznać się z najnowszą wiedzą psychologiczną m. in. z zakresu psychologii pozytywnej i emocji,
 • zapoznać się z różnorodnymi metodami wspomagającymi rozwój,
 • nabyć umiejętności stosowania wybranych technik wspomagających rozwój.

Szczegółowy spis zajęć

Blok I – Psychologia ogólna

 • Wprowadzenie do psychologii pozytywnej 10 godz. Wykład
 • Wspieranie edukacji 10 godz. Wykład
 • Podstawowe wiadomości z psychologii rozwojowej 10 godz. Wykład

Blok II – Zasady wspierania rozwoju dzieci i młodzieży

 • Wspomaganie rozwoju dzieci 6 godz. Wykład
 • Wspomaganie rozwoju dzieci 8 godz. Ćwiczenia
 • Wspomaganie rozwoju młodzieży 6 godz. Wykład
 • Wspomaganie rozwoju młodzieży 8 godz. Ćwiczenia

Blok III – Techniki pracy rozwojowej z dziećmi i młodzieżą

 • Elementy terapii motywującej 12 godz. Warsztat
 • Wykorzystanie zwierząt w procesie wspierania rozwoju 12 godz. Warsztat
 • Wykorzystanie treningu meta-poznawczego i psychoedukacji w pracy z dziećmi i młodzieżą 12 godz. Warsztat
 • Wykorzystywanie metody dramy w pracy z dziećmi młodzieżą 12 godz. Warsztat
 • Wielozmysłowe poznawanie świata – wykorzystywanie elementów integracji sensorycznej 12 godz. Warsztat
 • Praca z ciałem 12 godz. Warsztat
 • Dialogowe metody pracy 12 godz. Warsztat
 • Wykorzystanie różnych form literackich w procesie wspierania rozwoju dzieci i młodzieży 12 godz. Warsztat
 • Pozytywne metody pracy z młodzieżą 12 godz. Warsztat
 • Specyfika warsztatu jako formy pracy z grupą 12 godz. Warsztat
 • Innowacyjne formy muzyczne 12 godz. Warsztat
 • "Mały geniusz- jak skutecznie rozbudzić w dziecku pasję do nauki. Mnemotechniki, motywacja a inteligencja dziecka" 12 godz. Warsztat

SUMA godzin 202

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

kolejność zgłoszeń.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • ankieta osobowa
 • umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie.

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń i dostarczenie kompletu oryginałów dokumentów.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • osobiście lub przez osoby trzecie, w siedzibie Uczelni - pokój 112 (zaleca się, by przy składaniu dokumentów kandydat posiadał dowód osobisty),
 • pocztą na adres: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

Opłaty

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2018-2019
10 rat 600 zł
2 raty 2875 zł
1 rata 5500 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
74 1750 1312 1330 0000 0005 3043
[w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Opłatę rekrutacyjną  można uiścić w kasie Uniwersytetu SWPS czynnej:
poniedziałek - piątek: 9.00 - 14.00

Jest możliwość płatności opłaty rekrutacyjnej kartą płatniczą w biurze CSPiS w godzinach otwarcia biura.

Koordynator kierunku

skladanek.ok

Koordynator kierunku

Barbara Składanek
tel. 22 517 98 33
e-mail: barbara.skladanek@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
sobota 8.00 - 14.00
niedziela (w weekendy zjazdowe) 8.00 - 14.00

[Form zapis not found!]