hr award color

poligon
Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla zainteresowanych wykorzystaniem kompetencji psychologicznych w rozwoju osobistym i zawodowym.

Kontakt

Warszawa, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Praktyczna psychologia motywacji
Akademia "Biegun" Uniwersytetu SWPS i Marka Kamińskiego

 • Rekrutacja trwa

O studiach

"Motywacja to klucz do Twojego sukcesu w dowolnej dziedzinie. Wszelkie kompetencje są zbędne, jeśli nie umiesz wzbudzić w sobie lub w innych motywacji do ich wykorzystania. Prawie 200 godzin zajęć z praktykami i specjalistami, którzy od lat zajmują się zagadnieniem motywacji pozwolą Ci dogłębnie zrozumieć zjawisko motywacji w różnych kontekstach i wyposażą Cię w umiejętności ułatwiające osiągnięcie każdego celu, jaki tylko sobie postawisz."

Biogramy.BIO paulina sobiczewskansp 594dr Paulina Sobiczewska
Kierownik merytoryczny kierunku

Adresaci

studia dedykowane są tym, którzy chcą w profesjonalny sposób pomagać  innym w  osiąganiu celów (pracownikom HR, menedżerom, coachom, trenerom, terapeutom, nauczycielom  itp.). Studia pomogą także wszystkim tym, którzy szukają własnego „bieguna” do zdobycia lub znają go od lat, lecz nie udało im się jeszcze do niego dotrzeć.

Zapraszamy absolwentów różnych kierunków studiów, którzy chcą  zwiększyć  efektywność i  wytrwałość oraz skuteczność w osiąganiu zawodowych i prywatnych celów w życiu.

Charakterystyka ogólna

studia realizowane są pod patronatem Marka Kamińskiego. Zajęcia prowadzą wybitni psychologowie motywacji (m.in. prof. Wiesław Łukaszewski) i psychologii społecznej (m.in. prof. Dariusz Doliński), którzy przekażą słuchaczom najnowszą wiedzę psychologiczną i pokażą, jak zastosować ją w codziennym wzbudzaniu motywacji i osiąganiu celów.Swoimi doświadczeniami podzielą się także praktycy, którzy sami od lat osiągają spektakularne cele (m.in. Marek Kamiński, Edi Pyrek) i zajmują się budowaniem programów motywacyjnych dla innych.

Cel

celem studiów podyplomowych jest nabycie wiedzy i umiejętności  w zakresie:

 1. Psychologii ogólnej i jej wykorzystania w osiąganiu celów – zagadnień psychologii osiągnięć, typów i mechanizmów motywacji, uwarunkowań wytrwałości
 2. Uwarunkowań i praktycznych technik zwiększania wydajności, motywacji, wytrwałości poprzez analizę celów osobistych oraz seminaria tematyczne i spotkania z praktykami.
 3. Indywidualnych kompetencji psychologicznych, takich jak: efektywne wykorzystanie czasu, radzenie sobie ze stresem i trudnościami, umiejętność skutecznego komunikowania się czy autoprezentacji, ułatwiających sprawną realizację zadań i osiąganie celów.

Warunki zaliczenia

zaliczenie poszczególnych zajęć w ramach studiów.

Czas trwania

dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, maksymalnie dwa razy w miesiącu.

Dokument ukończenia studiów

absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Organizacja zajęć

Organizacja i tematyka zajęć

Program obejmuje 180 godzin zajęć dydaktycznych realizowanych w formie wykładów, seminariów i ćwiczeń.

Zakres tematyczny:

 • Psychologia w osiąganiu celów
  • Podstawy psychologii ogólnej- psychologia motywacji i psychologia osiągnięć
  • Temperamentalne  i afektywne uwarunkowania wytrwałości
  • Społeczne mechanizmy motywacji i osiągania celów
 • Osiąganie celów w praktyce
  • Analiza celów osobistych – teoria i praktyka
  • Trening symulacji mentalnych
  • Samoocena w motywacji i osiąganiu celów
  • Metoda osiągania celów „BIEGUN”
  • Spotkania z praktykami
 • Umiejętności psychospołeczne
  • Efektywna komunikacja  i postawa asertywna   
  • Trening wytrwałości i radzenia sobie ze stresem
  • Optymalne  zarządzanie czasem i zwiększanie własnej wydajności
  • Autoprezentacja i wywieranie wpływu

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

kolejność zgłoszeń.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • ankieta osobowa
 • umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie.

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń i dostarczenie kompletu oryginałów dokumentów.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • osobiście lub przez osoby trzecie, w siedzibie Uczelni - pokój 112 (zaleca się, by przy składaniu dokumentów kandydat posiadał dowód osobisty),
 • pocztą na adres: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

Opłaty

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2018-2019
10 rat 680 zł
2 raty 3275 zł
1 rata 6300 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł)

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
74 1750 1312 1330 0000 0005 3043
[w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Opłatę rekrutacyjną  można uiścić w kasie Uniwersytetu SWPS czynnej:
poniedziałek - piątek: 9.00 - 14.00

Jest możliwość płatności opłaty rekrutacyjnej kartą płatniczą w biurze CSPiS w godzinach otwarcia biura.

Koordynator kierunku

jarowska.ok

Koordynator kierunku

Kinga Zajkowska
tel. 22 517 98 49
e-mail: kzajkowska@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
sobota 8.00 - 14.00
niedziela (w weekendy zjazdowe) 8.00 - 14.00

[Form zapis not found!]