hr award color

poligon
Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Studia są adresowane do logopedów tzn. osób które ukończyły studia z logopedii bądź 4 semestralne studia podyplomowe na tym samym kierunku.

Kontakt

 • tel: 22 517 98 34
 • e-mail: cspis@swps.edu.pl
 • Koordynator kierunku: Agnieszka Nizielska
Warszawa, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Neurologopedia

 • Rekrutacja trwa

O studiach

"Program studium uwzględnia dwie grupy pacjentów, którzy nie otrzymują niezbędnej pomocy w rozwoju i podtrzymaniu komunikacji i mowy: dzieci najmłodsze w wieku 0-3 r.ż. oraz dorośli, u których zaburzenia mowy (i komunikacji) są wynikiem urazów bądź procesów chorobowych. Zajęcia teoretyczne prowadzą specjaliści o wysokich kwalifikacjach oraz wieloletnich doświadczeniach praktycznych. Zajęcia praktyczne zorganizowane w całości przez Uniwersytet SWPS odbywają się w specjalistycznych placówkach służby zdrowia (klinikach, przychodniach, oddziałach neurologicznych). Ukończenie studium umożliwia i znacznie ułatwia funkcjonowanie neurologopedy w interdyscyplinarnym zespole zajmującym się pacjentem z zaburzeniami mowy i komunikacji (szczególnie w placówkach służby zdrowia)."

Podyplomowe 2016.Podyplomowe kadra.Strona SWPS1nsp 605dr n. hum. Elżbieta Stecko
Kierownik merytoryczny kierunku

Adresaci

studia są adresowane do logopedów tzn. osób które ukończyły pięcioletnie studia logopedyczne bądź czterosemestralne pomagisterskie studia logopedyczne.

Cel

celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie logopedów do pracy z pacjentami z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego, dziećmi z obciążonym okresem ciążowo okołoporodowym, zespołami genetycznymi, zaburzeniami mowy i komunikacji oraz osób dorosłych z zaburzeniami mowy.

Warunki zaliczenia

 • minimum 90% obecności na zajęciach,
 • uzyskanie zaliczeń poszczególnych zajęć zgodnie z kryteriami przekazanymi przez prowadzących zajęcia,
 • pozytywnie oceniona praktyka,
 • przygotowanie i obrona pracy dyplomowej, która jest samodzielną wnikliwą analizą problemu, sformułowaniem diagnozy i opracowaniem programu terapii.

Czas trwania

trzy semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, maksymalnie dwa razy w miesiącu.

Dokument ukończenia studiów

absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie SWPS.

Organizacja zajęć

Organizacja i tematyka zajęć

Program obejmuje łącznie 395 godzin zajęć dydaktycznych, realizowanych w formie interaktywnych wykładów, seminariów, ćwiczeń oraz zajęć praktycznych.
Zajęcia audytoryjne będą odbywały się w soboty i niedziele (średnio dwa razy w miesiącu). Zajęcia praktyczne, które w całości organizuje Uczelnia będą odbywały się w tygodniu. Dokładamy starań, aby były to piątki i poniedziałki przy zjeździe.
Pośród placówek w których słuchacze odbywają zajęcia praktyczne znajdują się placówki służby zdrowia tj: oddziały szpitalne, poradnie, żłobki itp...). Studenci nasi mają wyjątkową możliwość brania udziału w praktykach na oddziale noworodkowym.

Zarys tematyczny zajęć:

 • neurologopedia dziecka: pre-, peri-i postnatalne uwarunkowania rozwoju komunikacji i mowy,
 • problemy komunikacji językowej osób z uszkodzeniami Ośrodkowego Układu Nerwowego,
 • niepłynność mówienia,
 • metody komunikacji pozawerbalnej.

Zajęcia należą do bloków specjalizacyjnych, tworzących – według charakterystyki zawodu logopedy (numer 2440602 w księdze zawodów opublikowanych przez Ministerstwo Pracy w 1995 r.) – specjalność "neurologopedia".

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH - NEUROLOGOPEDIA

BLOK I

Neurologopedia dziecka w okresie prelingwalnym
obejmuje 70 h zajęć dydaktycznych + 15h zajęć praktycznych

 • Neurologopedia dziecka w okresie prelingwalnym
 • Biologiczne uwarunkowania rozwoju człowieka
 • Ocena i charakterystyka w okresie noworodkowym
  • dziecka zdrowego
  • wcześniaka
 • Opieka neonatologiczna i pediatryczna w okresie wczesnodziecięcym
 • Noworodek zakażony cytomegalią i toksoplazmozą-charakterystyka i postępowanie kliniczne
 • Ocena i charakterystyka neurologiczna dziecka w okresie 0-2 rok życia
 • Ocena rozwoju ruchowego dziecka z deficytami OUN w okresie 0-2 rok życia
 • Fizjologiczne uwarunkowania rozwoju mowy i jej zaburzeń

BLOK II

Neurologopedia dziecka w okresie lingwalnym i postlingwalnym
obejmuje 180 h zajęć dydaktycznych + 20h zajęć praktycznych

 • Ocena neurologiczna dziecka w okresie powyżej 2 roku życia
 • Cechy rozwoju ruchowego dziecka z deficytami OUN powyżej 2 roku życia
 • Rozwój i zaburzenia komunikacji
 • Rozwój i zaburzenia mowy w upośledzeniu umysłowym
 • Autyzm. Zaburzenia mowy o podłożu psychogennym
 • Zaburzenia mowy i języka u dzieci:
  • Diagnoza neuropsychologiczna
  • Dysartria starta
 • Dysfagia u dzieci
 • Diagnoza i terapia dzieci z niepłynnością mówienia i jąkających się
 • Studium przypadku dziecka z deficytami OUN*
 • Metody wspierające rozwój i terapię neurologopedyczną dziecka
 • Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się
 • Metoda werbotonalna
 • Wprowadzenie do metody SI
 • Zastosowanie metody SI w terapii logopedycznej

BLOK III

Neurologopedia dorosłych
obejmuje 95 h zajęć dydaktycznych + 20h zajęć praktycznych

 • Neurologopedia dorosłych
 • Diagnoza i terapia chorych z afazją.
 • Diagnoza i terapia dysartrii
 • Dysfagia u dorosłych
 • Diagnoza i terapia osób dorosłych jąkających się
 • Jąkanie metaboliczne
 • Seminarium dyplomowe*

* ilość godzin uzależniona jest od ilości słuchaczy

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • ankieta osobowa
 • umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • dyplomu ukończenia studiów potwierdzający tytuł Logopedy (na uczelni pozostanie kopia poświadczona za zgodność z oryginałem)
 • 1 zdjęcie legitymacyjne (wymiary: 35mm x 45mm)
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie.

Dokumenty do pobrania

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych.
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń i dostarczenie kompletu oryginałów dokumentów.

ROZMOWY KWALIFIKACYJNE

odbędą się w dniach:

 • 25 maja w godzinach od 15:00 do 18:00
 • 26 maja w godzinach od 10:00 do ostatniej osoby

Warunkiem zapisania się na rozmowę jest dostarczenie do Biura CSPiS. W przypadku pytań sugerujemy kontakt z koordynatorem kierunku.

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • osobiście lub przez osoby trzecie, w siedzibie Uczelni - pokój 112 (zaleca się, by przy składaniu dokumentów kandydat posiadał dowód osobisty),
 • pocztą na adres: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

Opłaty

Poniższe informacje dotyczą studiów 3-semestralnych: w roku akademickim 2018/2019
(2 semestry) i w roku 2019/2020 (1 semestr).

Opłata za studia
za 1 i 2 semestr roku akademickiego 2018/2019
10 rat 530 zł
2 raty 2550 zł
1 rata 5000 zł
za 3 semestr roku akademickiego 2019/2020
10 rat**
530 zł**
2 raty*
2550 zł*
1 rata 2500 zł

Łączny koszt studiów w ciągu 3 semestrów:

przy wyborze systemu 10 rat/rok akademicki: 7950 zł (łącznie 15 rat po 530 zł)
przy wyborze systemu 2 rat/rok akademicki: 7650 zł (łącznie 3 raty po 2550 zł)
przy wyborze systemu 1 raty/rok akademicki: 7500 zł (5000 zł w pierwszym roku akademickim nauki + 2500 zł w drugim roku akademickim nauki)

* tylko 1 rata płatna w semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego w terminie do 05 października 2019 roku
** tylko 5 rat płatnych w semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego w terminach od 05 października 2019 roku do 05 lutego 2020 roku włącznie

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
74 1750 1312 1330 0000 0005 3043
[w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Opłatę rekrutacyjną  można uiścić w kasie Uniwersytetu SWPS czynnej:
poniedziałek - piątek: 9.00 - 14.00

Jest możliwość płatności opłaty rekrutacyjnej kartą płatniczą w biurze CSPiS w godzinach otwarcia biura.

Koordynator kierunku

niezielska.ok

Koordynator kierunku

Agnieszka Nizielska
tel. 22 517 98 34
e-mail: agnieszka.nizielska@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
sobota 8.00 - 14.00
niedziela (w weekendy zjazdowe) 8.00 - 14.00

[Form zapis not found!]