hr award color

poligon
Studia podyplomowe

Dla kogo?

  • Dla osób z wyższym wykształceniem zainteresowanych praktycznym wykorzystaniem wiedzy o konfliktach rodzinnych.

Kontakt

Warszawa, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Mediacje rodzinne
i podstawy pomocy psychologicznej dla rodziny

  • Rekrutacja trwa

O studiach

Kierownikiem merytorycznym kierunku jest prof. Hanna Przybyła-Basista

"Studia Mediacje Rodzinne i Podstawy Pomocy Psychologicznej dla Rodziny z jednej strony są wynikiem licznych doświadczeń wyniesionych z poprzednich wielu edycji studiów podyplomowych prowadzonych od 2006 roku w Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie w zakresie problematyki mediacji rodzinnych, z drugiej zaś strony są wynikiem nowych przemyśleń na temat potrzeb rozwijania warsztatu praktycznego w zakresie pomocy psychologicznej przez specjalistów pracujących z rodzinami. W ten sposób powstał nowy kierunek kształcenia podyplomowego łączący dwie specjalności: mediacji rodzinnych oraz podstaw pomocy psychologicznej w pracy z rodzinami. Wiedza psychologiczna o mechanizmach funkcjonowania małżeństwa i rodziny, konfliktach i kryzysach rodzinnych oraz wybranych problemach funkcjonowania dzieci i młodzieży łączy się tu z nabywaniem umiejętności praktycznych. Niewątpliwą wartością studiów jest bardzo duża liczba godzin warsztatowych, co pozwala uczestnikom na kształcenie umiejętności, które mogą być wykorzystywane w praktyce wspierania rodziny, w szczególności rodziców w sytuacjach trudnych. Zajęcia prowadzą wykładowcy posiadający duże doświadczenie w pracy akademickiej i jednocześnie łączący wiedzę teoretyczną z praktyką w zakresie prowadzenia mediacji rodzinnych, udzielania pomocy psychologicznej, a przede wszystkim doświadczeni praktycy. Studia mogą być nie tylko okazją do pogłębienia wiedzy i nabycia umiejętności, ale też nawiązania kontaktów pomiędzy uczestnikami oraz inspiracją do dalszego rozwoju zawodowego. Zapraszamy.”
dr hab. Hanna Przybyła-Basista
Kierownik kierunku 

Adresaci

Studia są przeznaczone dla osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy z zakresu mediacji rodzinnych oraz podstaw pomocy psychologicznej, a także doskonaleniem swoich umiejętności w zakresie obu specjalności (m.in. psycholodzy, pedagodzy, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracownicy placówek oświatowych: szkół, przedszkoli, pracownicy ośrodków pomocy rodzinie i pomocy społecznej (MOPS, GOPS, PCPR). Uczestnikami zajęć na studiach mogą być osoby, które ukończyły każdy kierunek studiów wyższych (licencjackich i magisterskich).

Cel

Studia Mediacje Rodzinne i Podstawy Pomocy Psychologicznej dla Rodziny, dają unikalną możliwość nabycia zarówno kompetencji mediacyjnych jak i rozwoju warsztatu pracy z rodziną. Celem studiów jest kształcenie w zakresie obu tych specjalności przydatnych zarówno w poszukiwaniu konstruktywnych rozwiązań konfliktów pomiędzy rodzicami, pomocy w wypracowaniu porozumienia mającego na celu ochronę więzi rodzinnych (w drodze mediacji sądowych i pozasądowych), jak i udzielania pomocy rodzicom w odniesieniu do zachowań problemowych dzieci. Uczestnicy studiów przygotowywani są przez nauczycieli akademickich, profesjonalistów praktyków pod kątem umiejętności prowadzenia procesu mediacyjnego oraz pomocy rodzinie w sytuacji kryzysu i wybranych sytuacji problemowych. W ten sposób każdy ze słuchaczy ma możliwość zdobycia zarówno aktualnej wiedzy jak i rozwoju praktycznych umiejętności (m.in. poprzez pracę w małych grupach, symulacjach, dramach, interakcjach z całą grupą), a w szczególności podjęcia na zajęciach prób rozwiązywania wybranych trudności występujących w rodzinie (np. dotyczących konfliktów rozwodowych i porozwodowych, opieki nad dziećmi, podziału zadań rodzicielskich, zmian wzorców funkcjonowania rodzinnego, uzależnienia, zaburzeń rozwojowych i zaburzeń odżywiania dzieci i młodzieży, niepełnosprawności).

Warunki zaliczenia

Zaliczenie studiów następuje na podstawie: (1) zdania z wynikiem pozytywnym egzaminu przedmiotowego oraz egzaminu końcowego obejmującego wybrane elementy teoretyczne z zakresu dwóch specjalności: mediacji rodzinnych i podstaw pomocy psychologicznej dla rodziny, (2) aktywnego uczestnictwa w zajęciach i uzyskania zaliczeń z wszystkich przedmiotów oraz (3) przygotowania projektu teoretyczno-praktycznego w formie prezentacji w ramach seminarium dyplomowego.

Czas trwania

dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, maksymalnie dwa razy w miesiącu.

Liczba miejsc

25

Dokument ukończenia studiów

absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu SWPS.

Program

Program obejmuje 210 godzin zajęć dydaktycznych realizowanych w formie wykładów, seminariów oraz warsztatów (ćwiczeń praktycznych, gier symulowanych, analizy studiów przypadków i dyskusji w małych grupach).

BLOK I – PRZEDMIOTY OGÓLNE
Psychologia małżeństwa i rodziny – celem wykładów jest orientacja w wybranych zagadnieniach psychologii małżeństwa i rodziny, a w szczególności poznanie wiodących koncepcji teoretycznych wyjaśniających funkcjonowanie systemu małżeńskiego i rodzinnego oraz funkcjonowanie w rolach rodzicielskich; rozumienie mechanizmów rozwoju rodziny, czynników wspomagających podtrzymywanie bliskich więzi małżeńskich i rodzinnych, rozumienie mechanizmów rozwoju konfliktów w rodzinie, czynników ryzyka w obliczu konfliktów i zmian życiowych, kryzysów normatywnych i nienormatywnych w cyklu życia rodzinnego, a także dostrzegania zasobów rodzinnych pomocnych w zachowaniu bliskich relacji.
Funkcjonowanie rodziny w ujęciu systemowym – celem wykładów i zajęć warsztatowych jest orientacja w wybranych zagadnieniach psychologii rodziny dotyczących struktury rodziny, granic, ról rodzinnych i procesów rodzinnych. Analiza różnic w funkcjonowaniu systemów rodzinnych oraz możliwościach adaptacji do zmian w cyklu życia. Poznanie kontekstu rodzinnego w procesie rozwoju tożsamości człowieka. W trakcie warsztatu będą rozwijane umiejętności stosowania w praktyce opisu rodziny w ujęciu systemowym oraz rozpoznawania dysfunkcji w systemie rodzinnym, w szczególności posługiwanie się Mapą Przestrzeni Życiowej Rodziny jako techniką pracy z rodzinami.
Przemoc w rodzinie i interwencja kryzysowa – podstawowe zasady interwencji - celem zajęć warsztatowych jest przekazanie informacji na temat podstawowych zjawisk psychologicznych opisujących przemoc w bliskich, intymnych związkach i przemoc w rodzinie, rozumienie funkcjonowania ofiar i sprawców, poznanie przyczyn i skutków psychologicznych występowania przemocy w bliskich relacjach. Zadaniem zajęć warsztatowych jest kształcenie podstawowych umiejętności pomocnych w budowaniu relacji z osobami w sytuacji kryzysu związanego z przemocą w rodzinie.
Seminarium dyplomowe: Pomoc psychologiczna i mediacje rodzinne w teorii i praktyce - celem zajęć jest przygotowanie własnego projektu teoretyczno-praktycznego na bazie zgromadzonej wiedzy i praktycznych umiejętności warsztatowych.

BLOK II – PODSTAWY POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ DLA RODZINY
Podstawy pomocy psychologicznej w pracy z rodzicami – metody i techniki komunikacyjne - celem zajęć warsztatowych jest kształcenie podstawowych umiejętności budowania relacji pomagania w kontekście rozwiązywania problemów i doskonalenie umiejętności komunikacyjnych. Trening umiejętności komunikacyjnych rodzica i uwrażliwiania na problemy dziecka.
Pomoc psychologiczna rodzinie w wybranych problemach dzieci i młodzieży - celem poszczególnych zajęć warsztatowych jest przyswojenie sobie wiedzy i praktycznych umiejętności nakierowanych na rozpoznawanie wybranych problemów pojawiających się w rodzinie i zachowaniach dzieci (złość w rodzinie i złość u dziecka; zachowania ryzykowne wśród młodzieży – nowe uzależniania (w tym od nowych substancji psychoaktywnych); zaburzenia odżywiania w okresie adolescencyjnym - anoreksja, bulimia, otyłość; depresja wśród młodzieży i zagrożenia samobójstwem; seksualność w rodzinie a seksualność dziecka). Ponadto, szczegółowym celem jednego z zaplanowanych warsztatów będzie kształtowanie umiejętności budowania kompetencji społecznych i emocjonalnych jako zasobów rodzica w relacji z dzieckiem.
Warsztaty umiejętności dla rodziców i prowadzenia grupy wsparcia - dynamika pracy z grupą - celem zajęć warsztatowych jest nabycie wiedzy z zakresu pracy grupy, orientacji w fazach i przebiegu dynamiki grupowej oraz zasadach funkcjonowania, jak i rozwój doświadczenia związanego z uczestnictwem w grupie oraz prowadzeniem grupy wsparcia (rozwój kompetencji interpersonalnych, społeczno-emocjonalnych i uwrażliwienie na procesy przebiegające w grupie).
Problemy rodziców i pomoc psychologiczna w praktyce - celem zajęć warsztatowych jest dostarczenie wiedzy oraz wskazówek do pracy z rodziną w wybranych obszarach problemowych: niepełnosprawności w rodzinie (rodzicielstwo wobec dziecka z niepełnosprawnością, rodzic z niepełnosprawnością), samotnego rodzicielstwa jako skutku migracji zarobkowej, trudności i obaw rozwodzących się rodziców związanych z dziećmi (trening uwrażliwiający dla rozwodzących się rodziców – co powiedzieć dzieciom?)..

BLOK III – MEDIACJE RODZINNE
Podstawy kierowania procesem mediacji rodzinnych – etapy, mechanizmy, strategie, techniki - celem zajęć warsztatowych jest poznanie strategii rozwiązywania konfliktów, elementów teorii negocjacji i mediacji oraz kształcenie podstawowych umiejętności pomocnych w prowadzeniu procesu mediacji rodzinnych, poznanie technik pracy mediatora rodzinnego i poszerzenie umiejętności stosowania ich w praktyce. Trening podstawowych umiejętności nawiązywania kontaktu ze stronami, zawierania kontraktu, pisania ugody mediacyjnej.
Zaawansowane strategie pracy mediatora rodzinnego – impas, opór - celem zajęć warsztatowych jest zapoznanie studentów z problemem nierównowagi sił i strategiami pomocnymi w pracy z parami o wysokim natężeniu konfliktów oraz w sytuacji impasu. Wiedza na temat oporu przed udziałem w mediacjach rodzinnych i jego przyczynach będzie pomocna do budowania wskazówek praktycznych. Poszerzenie warsztatu technik w komunikacji z klientami.
Mediacje rodzinne w konfliktach rozwodowych i porozwodowych – konflikty rodziców o dzieci i alimenty - celem zajęć warsztatowych jest zapoznanie słuchaczy ze skutkami konfliktu rozwodowego dla dzieci oraz dostarczenie umiejętności prowadzenia mediacji rodzinnych skoncentrowanych wokół spraw dzieci: budowania przez rodziców konstruktywnego planu opieki rodzicielskiej po rozwodzie oraz podziału kosztów utrzymania dzieci (pomoc w rozwiązywaniu konfliktów dotyczących alimentów). Poznanie specyfiki mediacji skoncentrowanych na sprawach dzieci.
Zastosowanie mediacji w konfliktach międzypokoleniowych – w trakcie warsztatu zostanie przekazana podstawowa wiedza z zakresu zasad i strategii pracy mediacyjnej w konfliktach pomiędzy rodzicami a nastoletnimi dziećmi. Kolejnym celem będzie poznanie specyfiki pracy mediacyjnej w konfliktach pomiędzy dorosłym rodzeństwem o opieką nad starszymi rodzicami. Prezentacja przykładów i ćwiczenia praktyczne.
Mediacje rodzinne w praktyce - celem warsztatu jest nabycie umiejętności analizowania procesu mediacji rodzinnych, zastosowanych strategii oraz ocena punktów zwrotnych dla skuteczności rozwiązywania konfliktów w oparciu o zaprezentowane studia przypadków.
Elementy prawa rodzinnego i opiekuńczego w kontekście mediacji rodzinnych - celem zajęć wykładowych i seminaryjnych jest poznanie wybranych elementów prawa rodzinnego i opiekuńczego ze szczególnym uwzględnieniem prawa rozwodowego oraz analiza regulacji prawnych dotyczących możliwości wykorzystywania przez sądy instytucji mediacji (zgodnie z nowymi uregulowaniami prawnymi), ze szczególnym uwzględnieniem mediacji w sprawach rodzinnych oraz opiekuńczych.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Dlaczego warto?

W ramach studiów:

• zdobędziesz kompetencje mediatora rodzinnego, dzięki czemu możesz podjąć starania o włączenie do grona mediatorów rodzinnych (wpisanie na listy mediatorów rodzinnych prowadzone przez prezesów sądów okręgowych),
• rozwiniesz podstawowe kompetencje potrzebne do udzielania pomocy psychologicznej rodzinom - w szczególności rodzicom - w wybranych problemach rodzinnych, powiązanych z zachowaniami problemowymi dzieci i młodzieży,
• otrzymasz wiedzę specjalistyczną spełniającą standardy krajowe i europejskie,
• spotkasz wielu doświadczonych praktyków - mediatorów rodzinnych i psychologów zajmujących się pomocą psychologiczną oraz psychoterapią,
• połączysz teorię, popartą najświeższymi badaniami z praktyką (ponad 2/3 zajęć to warsztaty, odgrywanie ról, symulacje, praca w grupie),
• przyswoisz sobie strategie rozwiązywania konfliktów, które możesz wykorzystać w różnych obszarach życia zawodowego i prywatnego (rozwój osobisty),
• rozwiniesz wrażliwość i zyskasz nowe perspektywy rozumienia potrzeb członków rodziny oraz zasobów rodziny niezbędnych do poradzenia sobie z wybranymi problemami.

Zaświadczenie o ukończonym kursie mediacji rodzinnych może stanowić podstawę dla osób starających się o wpis na listy mediatorów rodzinnych prowadzone przez prezesów sądów okręgowych.
Do realizacji programu studiów zostały zaproszone osoby będące praktykami oraz nauczyciele akademiccy posiadający bogate praktyczne doświadczenie w zakresie mediacji rodzinnych i udzielania pomocy psychologicznej rodzinie.


Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

kolejność zgłoszeń.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

  • ankieta osobowa
  • umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
  • tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

  • dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
  • 1 zdjęcia legitymacyjnego
  • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie.

Dokumenty do pobrania

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń i dostarczenie kompletu oryginałów dokumentów.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  • osobiście lub przez osoby trzecie, w siedzibie Uczelni - pokój 112 (zaleca się, by przy składaniu dokumentów kandydat posiadał dowód osobisty),
  • pocztą na adres: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

Opłaty

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2018-2019
10 rat 570 zł
2 raty 2725 zł
1 rata 5200 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
74 1750 1312 1330 0000 0005 3043
[w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Opłatę rekrutacyjną  można uiścić w kasie Uniwersytetu SWPS czynnej:
poniedziałek - piątek: 9.00 - 14.00

Jest możliwość płatności opłaty rekrutacyjnej kartą płatniczą w biurze CSPiS w godzinach otwarcia biura.

Koordynator

plasan.ok

Koordynator kierunku

Konrad Plasan
tel. 22 517 98 34
e-mail: konrad.plasan@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
sobota 8.00 - 14.00
niedziela (w weekendy zjazdowe) 8.00 - 14.00

[Form zapis not found!]