hr award color

poligon
Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Studia skierowane są tylko i wyłącznie do absolwentów psychologii.

Kontakt

Warszawa, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Diagnoza Psychologiczna
w Praktyce Klinicznej

 • Rekrutacja trwa

O studiach

Studia organizowane we współpracy z Polskim Towarzystwem Psychologicznym

"Psychologiczna diagnostyka zdrowia psychicznego jest zadaniem ważnym i trudnym, a jakość przygotowania do jej wykonywania decyduje o losach osób, których diagnoza dotyczy oraz o zawodowym sukcesie psychologa w obszarze klinicznym, psychoterapeutycznym czy edukacyjnym. Aby diagnozować w sposób profesjonalny, trzeba dobrze nauczyć się używania narzędzi psychologicznej oceny oraz konstruowania psychologicznej charakterystyki osoby na podstawie zabranych danych, trzeba także stale aktualizować swoją wiedzę na temat zdrowia psychicznego i standardów diagnostycznych. Dlatego warto uzupełnić umiejętności diagnozowania wyniesione ze studiów oraz skonfrontować je z doświadczeniem i wiedzą wybitnych specjalistów i praktyków studiując na kierunku DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA W PRAKTYCE KLINICZNEJ."

P3100007prof. dr hab. Ewa Trzebińska
Kierownik merytoryczny studiów

Adresaci

Studia skierowane są tylko i wyłącznie do absolwentów psychologii.

Cel:

celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do prowadzenia diagnozy psychologicznej w różnych obszarach praktyki klinicznej i dla różnych celów klinicznych. W trakcie studiów będzie można:

 • nauczyć się stosowania podstawowych narzędzi diagnostycznych szeroko wykorzystywanych w praktyce klinicznej,
 • poszerzyć wiedzę o zdrowiu psychicznym,
 • poznać procedury diagnostyczne potrzebne do oceny najczęściej spotykanych w praktyce zaburzeń psychicznych,
 • poznać specyfikę diagnozowania problemów rodziny, dzieci i młodzieży,
 • stworzyć własne instrumentarium diagnostyczne.

Warunki zaliczenia

 • minimum 80% obecności na zajęciach,
 • zaliczenie wszystkich zajęć w ramach studiów.

Czas trwania

Dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, maksymalnie dwa razy w miesiącu.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie SWPS oraz zaświadczenie wydawane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Staż Diagnostyczny!

Uczestnicy i absolwenci studiów podyplomowych „Diagnoza psychologiczna w praktyce klinicznej" mają możliwość odbycia stażu diagnostycznego w Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju przy Uniwersytecie SWPS.

Program stażu jest skoordynowany z programem studiów podyplomowych „Diagnoza psychologiczna w praktyce klinicznej". Staż dostępny jest wyłącznie dla uczestników i absolwentów tych studiów.

Staż to dodatkowa, ściśle praktyczna forma kształcenia podyplomowego przeznaczona dla osób, które chcą pogłębić zdobyte podczas studiów umiejętności przez ich trenowanie w kontakcie z pacjentem w placówce medycznej pod kierunkiem doświadczonych klinicystów.

Więcej informacji

Organizacja zajęć

Organizacja i tematyka zajęć

Program obejmuje 275 godzin zajęć dydaktycznych. Zajęcia odbywają się w weekendy (średnio dwa spotkania w miesiącu) w formie interaktywnych wykładów, oraz ćwiczeń i warsztatów w małych grupach. Składają się one na trzy bloki tematyczne:

 • diagnoza funkcjonowania psychicznego: cele i narzędzia (ocena procesów poznawczych, emocjonalnych oraz osobowości, Test Inteligencji Wechslera, MMPI, pomiar jakości życia, testy neuropsychologiczne i inne),
 • ogólne umiejętności diagnostyczne (kontakt diagnostyczny, dostosowanie procedur do różnych nurtów teoretycznych i celów klinicznych, integracja danych i komunikowanie wniosków diagnostycznych, kulturowe, prawne i etyczne aspekty psychologicznego badania klinicznego),
 • specyficzne zadania diagnostyczne (diagnoza problemów rodziny, ocena funkcjonowania psychicznego dzieci i młodzieży, diagnoza uzależnień i zaburzeń osobowości).

Program studiów

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

 

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • ankieta osobowa
 • umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • dyplomu magistra psychologii lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie.

Dokumenty do pobrania

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń i dostarczenie kompletu oryginałów dokumentów.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • osobiście lub przez osoby trzecie, w siedzibie Uczelni - pokój 112 (zaleca się, by przy składaniu dokumentów kandydat posiadał dowód osobisty),
 • pocztą na adres: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

Opłaty

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2018-2019
10 rat 790 zł
2 raty 3825 zł
1 rata 7400 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Opłatę rekrutacyjną można uiścić w kasie Uniwersytetu SWPS czynnej:
poniedziałek - piątek: 9.00 - 14.00

Jest możliwość płatności opłaty rekrutacyjnej kartą płatniczą w biurze CSPiS w godzinach otwarcia biura.

Koordynator kierunku

czarne

Koordynator kierunku

Olga Pietrzak
tel. 22 517 98 49
e-mail: opietrzak@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
sobota 8.00 - 14.00
niedziela (w weekendy zjazdowe) 8.00 - 14.00

[Form zapis not found!]