hr award color

poligon
Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Funkcjonariusze publiczni, pracownicy jednostek kontrolowanych, absolwenci prawa, administracji, ekonomii oraz pracownicy sektora prywatnego zajmujący się kontrolą/audytem wewnętrznym.

Kontakt

Warszawa, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Warsztat pracy kontrolera

 • Rekrutacja trwa

O studiach

Kierownikiem merytorycznym kierunku ze strony Uniwersytetu SWPS jest dr Michał Rudy.

Studia adresowane są do:

 • funkcjonariuszy publicznych (osób zatrudnionych w szeroko rozumianym aparacie władzy państwowej, mających w zakresie zadań przeprowadzanie kontroli);
 • pracowników jednostek kontrolowanych, w zakresie poznania praw podmiotu kontrolowanego oraz technik efektywnej współpracy z kontrolującymi, w celu usprawnienia i skrócenia czasu trwania czynności kontrolnych;
 • pracowników sektora prywatnego zajmujących się kontrolą/audytem wewnętrznym, a także zajmujących się obsługą postępowań prowadzonych przez organy kontroli;
 • absolwentów prawa, administracji i ekonomii;
 • absolwentów innych kierunków, którzy chcieliby nabyć albo pogłębić wiedzę dotyczącą zagadnień dotyczących kontroli i audyt.

 

Cel

Kontrola jest istotną częścią składową funkcjonowania administracji publicznej. Odgrywa zasadniczą rolę w zapewnieniu skuteczności i efektywności jej działania. Obecnie oczekiwania społeczne w tym zakresie ciągle rosną, co przekłada się na wymagania, którym muszą sprostać organy kontroli. Stają one również w obliczu wyzwań współczesności, takich jak zbiory danych informatycznych (tzw. Big data), które zaczynają się tworzyć w administracji i mogą stanowić cenne źródło informacji o jej funkcjonowaniu.
Kontrola to także taka dziedzina działalności państwa, która może wiązać się z istotną ingerencją w działalność podmiotów spoza sektora publicznego, a w szczególności przedsiębiorców, w tak ważnych aspektach jak wywiązywanie się z zobowiązań finansowych na rzecz państwa (np. podatki) oraz wydatkowanie środków publicznych (np. dotacje).
W systemie prawa polskiego funkcjonuje bardzo wiele organów kontroli. Obok Najwyższej Izby Kontroli, która pełni rolę konstytucyjnego, niezależnego, naczelnego organu kontroli państwa o najszerszych kompetencjach, zasadniczymi częściami systemu kontroli administracji są także Regionalne Izby Obrachunkowe, zajmujące się sprawdzaniem gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, a ponadto liczne i działające na wielu szczeblach organy administracji rządowej i samorządowej, które badają rozmaite aspekty działalności podmiotów zarówno publicznych, jak i prywatnych.
Warto dodać, że w ramach szeregu zależności występujących w sektorze publicznym, prawa i obowiązki organów przenikają się. Różne organy kontroli mogą zajmować się tymi samymi zagadnieniami. Mogą również być zarówno podmiotami kontrolującymi, jak i kontrolowanymi. Niezwykle ważną rolę także odgrywa samokontrola administracji, realizowana poprzez kontrolę zarządczą oraz audyt wewnętrzny oraz szereg innych mechanizmów, takich jak np. procedury antykorupcyjne.
Złożoność systemu kontroli administracji w Polsce powoduje, że nowoczesne i profesjonalne wykonywanie zawodu kontrolera wymaga kompleksowego usystematyzowania wiedzy w tym zakresie, jej pogłębienia i uzupełnienia. Ważne jest także doskonalenie umiejętności praktycznych, w szczególności związanych z psychologicznymi aspektami pracy kontrolera.

Dlaczego warto?

Uczestnik studiów podyplomowych "Warsztat pracy kontrolera":

 • rozwinie wiedzę dotyczącą konstytucyjnych podstaw kontroli w Polsce;
 • pozna międzynarodowe standardy kontroli INTOSAI i EUROSAI;
 • pozna podstawowe zasady rządzące postępowaniami kontrolnymi;
 • pozna procedury kontrolne określone w prawie krajowym;
 • będzie sprawnie posługiwał się regulacjami prawnymi dotyczącymi kontroli, w tym będzie przygotowany do samodzielnego przeprowadzenia kontroli z zachowaniem wszystkich standardów oraz poprawnego przyjęcia kontroli w swojej jednostce;
 • będzie świadomy związków oraz różnic pomiędzy poszczególnymi procedurami kontrolnymi;
 • pozna podstawowe zagadnienia dotyczące audytu wewnętrznego i zewnętrznego oraz kontroli zarządczej;
 • będzie przygotowany do pracy na stanowiskach wymagających podstawowej wiedzy
  w zakresie rachunkowości budżetowej i finansowej;
 • zostanie zapoznany z psychologicznymi problemami związanymi z pracą kontrolera oraz sposobami ich rozwiązanie, m.in. w zakresie pracy pod presją czasu, odporności na stres, unikania sytuacji korupcjogennych, asertywności czy samodzielności w pracy oraz umiejętności pracy w zespole;
 • zgłębi zasady savoir-vivre niezbędne w pracy kontrolera;
 • uzupełni swoją wiedzę o wybrane treści specjalistyczne z innych dziedzin, takich jak: zamówienia publiczne, finanse publiczne czy materialne prawo administracyjne;
 • będzie świadomy praw i obowiązków podmiotu kontrolowanego;
 • będzie przygotowany do profesjonalnego przyjęcia kontroli w swojej jednostce;
 • pogłębi szeroko rozumianą wiedzę prawniczą (istotne szczególnie dla słuchaczy niebędących absolwentami prawa);
 • będzie przygotowany do zdobywania dalszej wiedzy i umiejętność w zakresie specjalistycznych procedur kontrolnych.
  W ramach studiów słuchacze zostaną zapoznani z:
 • konstytucyjnymi ramami kontroli w Polsce, 
 • międzynarodowymi standardami kontroli,
 • procedurami kontroli NIK, RIO oraz kontroli w administracji rządowej i samorządowej,
 • zasadami kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. 

Studia obejmują też problematykę:

 • metodologii przeprowadzania kontroli;
 • procedur antykorupcyjnych;
 • ustroju jednostek samorządu terytorialnego;
 • trybów i zasad realizacji zadań publicznych przez podmioty spoza sektora finansów publicznych;
 • dyscypliny finansów publicznych;
 • zamówień publicznych;
 • rachunkowości finansowej i budżetowej;
 • psychologicznych aspektów pracy kontrolera.

Warunki zaliczenia:

 • zaliczenie poszczególnych przedmiotów w ramach studiów;
 • napisanie pracy dyplomowej.

Czas trwania

Dwa semestry.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymają, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie SWPS.

Organizacja zajęć

Tematyka i organizacja zajęć

Zajęcia prowadzone będą metodą wykład/warsztaty na bazie case study, przez specjalistów, wśród których znajdują się eksperci i praktycy. Program obejmuje 180 godzin zajęć, którym odpowiadają 30 ECTS.

Konstytucyjne ramy kontroli w Polsce – 5h/ 1 ECTS

1. Charakterystyka kontroli na poziomie konstytucyjnym;
2. NIK jako naczelny organ kontroli państwowej;
3. Konstytucyjne standardy kontroli jednostek samorządu terytorialnego;
4. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w sprawach kontroli.

Międzynarodowe standardy kontroli – 5h/ 1 ECTS

1. Deklaracja z Limy i najwyższe organy kontroli (NOK);
2. Międzynarodowy Standard Kontroli MSKJ 1;
3. Międzynarodowe Standardy Najwyższych Organów Kontroli;
4. INTOSAI;
5. EUROSAI.

Kontrola Najwyższej Izby Kontroli – 24h/ 4 ECTS

1. Zadania i zakres działania NIK;
2. Organizacja NIK;
3. Postępowanie kontrolne NIK;
4. Pracownicy NIK i odpowiedzialność dyscyplinarna kontrolerów;
5. Studium przypadku – szczegółowe zasady przeprowadzania kontroli wykonania budżetu państwa;
6. Studium przypadku – zarządzanie projektowe w kontroli NIK na wybranym przykładzie.

Kontrola w administracji rządowej – 24h/ 4 ECTS

1. Kontrola w administracji rządowej;
2. Podstawy prawne kontroli;
3. Organy kontroli;
4. Jednostki kontrolowane;
5. Standardy kontroli w administracji rządowej;
6. Etapy postępowania kontrolnego:
a) Planowanie i koordynacja kontroli;
b) Przygotowanie kontroli;
c) Czynności dowodowe;
d) Dokumentowanie wyników kontroli;
e) Informowanie o wynikach kontroli;
f) Zastrzeżenia do wyników kontroli
g) Monitorowanie realizacji zaleceń i wniosków;
7. Wybrane kontrole przeprowadzane przez organy administracji rządowej (studium przypadku).

Ustrój jednostek samorządu terytorialnego i kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej – 20h/ 3 ECTS

1. Podstawy prawne funkcjonowania samorządu terytorialnego;
2. Zasady i formy gospodarki komunalnej jednostek samorządu terytorialnego;
3. Kontrola sprawowana przez samorząd terytorialny;
4. Zadania i zakres działania RIO;
5. Organizacja RIO;
6. Postępowanie kontrolne RIO;
7. Działalność nadzorcza RIO.

Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza 14h/ 2 ECTS

I. Kontrola zarządcza

1. Pojęcie. Kontrola w administracji publicznej a kontrola zarządcza. KZ a ISO;
2. Podstawy prawne kontroli zarządczej;
3. Zakres podmiotowy i przedmiotowy kontroli zarządczej;
4. Wybrane standardy kontroli zarządczej:
a) Środowisko wewnętrzne;
b) Cele i zarządzanie ryzykiem;
c) Mechanizmy kontroli;
d) Informacja i komunikacja;
e) Monitorowanie i ocena;
5. Odpowiedzialność za funkcjonowanie kontroli zarządczej.

II. Audyt wewnętrzny.

1. Kontrola zarządcza a audyt wewnętrzny;
2. Podstawy prawne audytu wewnętrznego;
3. Międzynarodowe Standardy Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego
a) Standardy atrybutów;
b) Standardy działania;
c) Standardy wdrożenia;
4. Zasady ogólne audytu i reguły postępowania audytora wewnętrznego.

III. Procedury antykorupcyjne.

1. Pojęcie korupcji;
2. Formy korupcji w ujęciu prawnym;
3. Konsekwencje prawne korupcji;
4. Przykłady zachowań korupcyjnych;
5. Sposoby zachowań w sytuacjach korupcyjnych;
6. Polityka antykorupcyjna.

Zamówienia publiczne i ich kontrola 10h/ 2 ECTS

1. Podstawy prawne zamówień publicznych;
2. Zasady udzielania zamówień publicznych;
3. Planowanie zamówień publicznych i sporządzanie obowiązkowego rocznego sprawozdania;
4. Tryby udzielania zamówień publicznych;
5. Kontrola udzielania zamówień publicznych.

Finanse publiczne 10h/ 2 ECTS

1. Zasady finansów publicznych;
2. Zasady gospodarowania środkami budżetowymi;
3. Projektowanie, przyjmowanie i wykonywanie budżetu państwa i budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek budżetowych;
4. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Podstawy rachunkowości 20h/ 3 ECTS

1. Pojęcie oraz podstawowe zasady i funkcje rachunkowości (m.in. podmioty i przedmiot rachunkowości);
2. Podstawy organizacji rachunkowości (m.in. polityka rachunkowości, zakładowy plan kont oraz ewidencja syntetyczna i analityczna);
3. Sposoby ewidencji operacji gospodarczych (m.in. rodzaje operacji gospodarczych, konta księgowe i zasady ich funkcjonowania);
4. Charakterystyka aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów (m.in. zasoby majątkowe jednostki oraz źródła ich pochodzenia);
5. Zasady sporządzania sprawozdawczości budżetowej i finansowej (m.in. obowiązek i odpowiedzialność sprawozdawcza).

Warsztaty 24h/ 4 ECTS

1. Typowanie jednostek do kontroli (kontrole planowe i doraźne);
2. Podstawowe zasady dotyczące sporządzania programu kontroli (metodyka kontroli, próg istotności, harmonogram kontroli);
3. Zawiadomienie o kontroli;
4. Zasady rządzące postępowaniem dowodowym (praca z dokumentacją, sporządzanie akt kontroli, przyjmowanie wyjaśnień, przeprowadzanie innych dowodów);
5. Sporządzanie dokumentacji pokontrolnej;
6. Stanowisko w sprawie wniesionych zastrzeżeń;
7. Realizacja wyników kontroli.

Odpowiedzialność kontrolera 12h/ 2 ECTS

1. Odpowiedzialność karna;
2. Odpowiedzialność cywilna;
3. Odpowiedzialność dyscyplinarna.

Savoir-vivre w pracy kontrolera 6h/ 1 ECTS

1. Wprowadzenie do zasad etykiety;
2. Podstawowe zasady savoir-vivre’u;
3. Etykieta podczas wykonywania czynności kontrolnych oraz w miejscu pracy;
4. Zasady precedencji;
5. Sztuka rozmów telefonicznych oraz komunikacji elektronicznej;
6. Dress code.

Psychologiczne aspekty pracy kontrolera 6h/ 1 ECTS

1. Psychologiczne ryzyka związane z pracą kontrolera (wprowadzenie);
2. Umiejętność radzenia sobie ze stresem;
3. Asertywność;
4. Umiejętność pracy pod presją czasu;
5. Rozwiązywanie sytuacji korupcjogennych.

Miejsce odbywania zajęć

Uniwersytet SWPS w Warszawie, przy ul. Chodakowskiej 19/31.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • Tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie. Biuro mieści się w siedzibie  Uniwersytetu SWPS w Warszawie, przy ul. Chodakowskiej 91/31, w pok. 112.

W przypadku nie składania dokumentów osobiście, zapraszamy przed pierwszym zjazdem do Biura Studiów Podyplomowych w Warszawie z dowodem osobistym w celu dopełnienia formalności. Poprawne wypełnienie i zatwierdzenie formularza rekrutacyjnego oraz dostarczenie wyżej wymienionych dokumentów powoduje uruchomienie procedury rekrutacyjnej.

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń i dostarczenie kompletu oryginałów dokumentów.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nie uruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2018-2019
10 rat  580 zł
2 raty  2775 zł
1 rata  5300 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

 

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).

Opłatę rekrutacyjną prosimy wpłacać na nr konta 74 1750 1312 1330 0000 0005 3043 w tytule przelewu wpisując nazwisko i imię kandydata.
Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni [w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek].

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Koordynator kierunku

anna godlewska

Koordynator kierunku

Anna Godlewska
tel. 22 517 98 55
e-mail: anna.godlewska@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
sobota 8.00 - 14.00
niedziela (w weekendy zjazdowe) 8.00 - 14.00

[Form zapis not found!]