hr award color

poligon
Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Funkcjonariusze publiczni, przedstawiciele zawodów medycznych i lekarze weterynarii, właściciele i pracownicy gospodarstw rolnych, absolwenci prawa i administracji.

Kontakt

Warszawa, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Prawo weterynaryjne i sanitarne

 • Rekrutacja trwa

O studiach

Kierownikiem merytorycznym kierunku jest dr Michał Rudy

Adresaci

 • Funkcjonariusze publiczni (osoby piastujące funkcje organów administracji weterynaryjnej i sanitarnej oraz pracownicy administracji rządowej);
 • Przedstawiciele zawodów medycznych i lekarze weterynarii w szczególności związani z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych administracji rządowej oraz pracownicy samorządu terytorialnego i zawodowego;
 • Absolwenci prawa i administracji;
 • Absolwenci innych studiów, którzy chcą się specjalizować w prawie weterynaryjnym i sanitarnym.

Dla pracowników Inspekcji Weterynaryjnej oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej przewidziana jest zniżka w wysokości 15%!

Cel

Podstawowym założeniem dla powstania idei i stworzenia koncepcji studiów „Prawo weterynaryjne i sanitarne" było przygotowanie specjalistycznego programu kształcenia z zakresu poddziału prawa administracyjnego, jakim jest prawo weterynaryjnego wraz z elementami prawa sanitarnego oraz ochrony zwierząt dla osób zawodowo zajmujących się weterynaryjną i sanitarną ochroną zdrowia publicznego. Obecnie prawo weterynaryjne jest jednym z najszybciej rozwijających się poddziałów wspólnotowego i krajowego prawa administracyjnego. Założyliśmy, że celem studiów będzie pogłębienie i uzupełnienie wiedzy słuchaczy w zakresie prawnych aspektów wykonywania zadań publicznych, w tym przez organy Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz samorządu terytorialnego i zawodowego oraz prowadzenia działalności podstawowej (rolniczej) i gospodarczej w sferze sanitarnej i weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego oraz utrzymywania zwierząt. Kierując się doświadczeniem nabytym w trakcie I edycji studiów, w trakcie zajęć nacisk zostanie położony na rozwiązywanie zadań praktycznych związanych z weterynaryjną i sanitarną ochroną zdrowia publicznego.

We wskazanym zakresie słuchacze zostaną zapoznani z:

 • rozwojem myśli, prawa, instytucji i pojęć;
 • współczesnymi przesłankami tej ochrony;
 • źródłami prawa;
 • regulacjami w prawie międzynarodowym oraz we wspólnotowym prawie europejskim;
 • ochroną w konstytucji oraz innych normach prawa krajowego.

Studia obejmują też problematykę:

 • procedur kontrolnych, administracyjnych i egzekucyjnych w zakresie weterynaryjnej i sanitarnej ochrony zdrowia publicznego;
 • kryteriów wzajemnej zgodności (cross compliance);
 • weterynaryjnych produktów leczniczych;
 • humanitarnej ochrony zwierząt.

Warunki zaliczenia

zaliczenie poszczególnych przedmiotów w ramach studiów i napisanie pracy dyplomowej.

Czas trwania

dwa semestry

Dokument ukończenia studiów

absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Organizacja zajęć

Organizacja i tematyka zajęć

Program obejmuje 180 godzin zajęć. Wykład stanowi nie więcej niż 1/3 ogólnej liczby godzin przeznaczonych na przedmiot.

PLAN STUDIÓW

Historia oraz źródła prawa sanitarnego i weterynaryjnego

 • Wstęp do sanitarnej i weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego 
 • Historia prawa sanitarnego i weterynaryjnego w Polsce 
 • Historia prawa sanitarnego i weterynaryjnego w Unii Europejskiej i na świecie 
 • Wspólnotowe i międzynarodowe źródła prawa sanitarnego i weterynaryjnego 
 • Krajowe źródła prawa sanitarnego i weterynaryjnego 

Organizacja sanitarnej i weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego w Polsce i Unii Europejskiej

 • Podmioty realizujące ochronę zdrowia publicznego w sferze sanitarnej i weterynaryjnej 
 • Prawne formy działania w sferze sanitarnej i weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego 
 • Rozwój prawa, struktur i form działania a skuteczność ochrony 
 • Postępowania kontrolne w sferze sanitarnej i weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego 
 • Postępowanie administracyjne i egzekucyjne w sferze sanitarnej i weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego 
 • Wymogi wzajemnej zgodności (cross compliance) 
 • Odpowiedzialność karna i wykroczeniowa w zakresie sanitarnej i weterynaryjnej ochrony zdrowia zwierząt 

Prawo sanitarne 

 • Prawo o chorobach zakaźnych (zakażeniach) i chorobach zawodowych 
 • Prawo higieny środowiska 

Prawo weterynaryjne 

 • Administracyjne zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt 
 • Handel zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego 
 • Rejestracja i identyfikacja zwierząt 
 • Uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego 
 • Weterynaryjne produkty lecznicze 

Prawo ochrony zwierząt 

 • Sytuacja zwierzęcia w prawie cywilnym 
 • Sytuacja zwierzęcia w prawie administracyjnym 
 • Humanitarna ochrona zwierząt 
 • Procedury uśmiercania zwierząt 

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • ankieta osobowa
 • umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie.

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń i dostarczenie kompletu oryginałów dokumentów.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • osobiście lub przez osoby trzecie, w siedzibie Uczelni - pokój 112 (zaleca się, by przy składaniu dokumentów kandydat posiadał dowód osobisty),
 • pocztą na adres: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

Opłaty

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2018-2019
10 rat 640 zł
2 raty 3075 zł
1 rata 5900 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla pracowników Inspekcji Weterynaryjnej oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej przewidziana jest zniżka w wysokości 15%.

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł)

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
74 1750 1312 1330 0000 0005 3043
[w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Opłatę rekrutacyjną można uiścić w kasie Uniwersytetu SWPS czynnej:
poniedziałek - piątek: 9.00 - 14.00

Jest możliwość płatności opłaty rekrutacyjnej kartą płatniczą w biurze CSPiS w godzinach otwarcia biura.

Koordynator kierunku

anna godlewska

Koordynator kierunku

Anna Godlewska
tel. 22 517 98 55
e-mail: anna.godlewska@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
sobota 8.00 - 14.00
niedziela (w weekendy zjazdowe) 8.00 - 14.00

[Form zapis not found!]