hr award color

poligon
Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Studia skierowane są do osób zawodowo zajmujących się rozwojem oraz promocją miast i regionów.

Kontakt

Warszawa, CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I SZKOLEŃ

Marketing Miejsc. Zarządzanie marką miasta, regionu, atrakcji turystycznej.

 • Rekrutacja wkrótce

O studiach

 Kierownikami kierunku są Mateusz Zmyślonydr Michał Kudłacz.

Cel

Przedstawienie podstawowych założeń Open Eyes Economy ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji Miasta-Idei oraz ich przełożenia na praktykę zarządzania miastem;
• ukazanie koncepcji równoważonego rozwoju jako niezbędnej bazy do budowania marki miejsca;
• zaprezentowanie różnorodnych case studies obejmujących niemal wszystkie dziedziny pracy na rzecz rozwoju miasta w celu przybliżenia słuchaczom trendów, innowacyjnych rozwiązań i inspirujących idei;
• ukazanie marketingu miejsca jako zintegrowanego procesu, w którym poszczególne elementy nawzajem z siebie wynikają i warunkują się (ze strategii rozwoju regionu wynika strategia miasta i koncepcja rozwoju wszystkich aspektów miejskiego życia, a budowanie strategii komunikacji jest ostatnim elementem tego łańcucha);
• ukazanie najlepszych przykładów dobrych praktyk w zakresie marketingu miejsc na przykładzie case studies w wykonaniu wybitnych praktyków;
• przygotowanie pracowników samorządów, biznesu i organizacji pozarządowych do współpracy z agencjami reklamowymi;
• przygotowanie pracowników agencji reklamowych do współpracy z pracownikami struktur samorządowych i instytucji pożytku publicznego;

Adresaci

Studia dla menedżerów w urzędach miast i urzędach marszałkowskich, menedżerów hoteli, obiektów i atrakcji turystycznych, spółek komunalnych, instytucji kultury i organizacji pozarządowych, zainteresowanych rozwojem miast i regionów oraz firm współpracujących z sektorem publicznym, deweloperów, uczelni, agencji interaktywnych, PR i reklamowych.

Co nas wyróżnia?

 • program kształcenia oparty jest na różnorodnych formach dydaktycznych, a absolwent studiów wyposażony będzie w realną, opartą na badaniach empirycznych wiedzę, i przykłady jej zastosowania w praktyce.
 • kadrę stanowią pracownicy naukowi, prezydenci miast i praktycy zarządzania.

Organizacja zajęć

Program studiów podyplomowych  realizowany będzie  w Warszawie  w trakcie dwóch semestrów.

Czas trwania

Dwa semestry.

Warunki zaliczenia

• min. 80% obecności na zajęciach;
• zaliczenie bloków przewidzianych w programie studiów. (Zaliczenie bloku uczestnik uzyska, wybierając jeden ze współtworzących go kursów i wykonując na ocenę zadanie zaliczeniowe określone w sylabusie. Nie ma obowiązku uzyskiwania osobnych zaliczeń z pozostałych kursów z danego bloku);
• zaliczeniowy test wyboru podsumowujący materiał z całości studiów.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymają, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu SWPS.

Program

Założenia programowe:

Inspiracją dla powstania kierunku był organizowany przez Mateusza Zmyślonego i Jerzego Hausnera Open Eyes Economy Summit. Jednym z problemów, tradycyjnie już poruszanych w ramach kongresu jest Miasto-Idea, nowy paradygmat w zarządzania organizmami miejskimi. Miasto-Idea to koncepcja miasta opartego o wartości (idee), a nie o kapitalistyczną grę rynkową. Nowy model zarządzania powinien kształtować się z uwzględnieniem postulatów zrównoważonego rozwoju – z poszanowaniem interesów wszystkich grup społecznych, z myślą o ekologii, kulturze, dziedzictwie historycznym, dialogu społecznym i estetyce przestrzeni miejskiej. Chcemy pokazać uczestnikom studiów, że miasto jest nie tylko przestrzenią fizyczną (przedmiotową, zagospodarowaną materialnie, cywilizacyjną), ale równocześnie społeczną (podmiotową, interaktywną, kulturą), a zarządzanie nim wymaga uwzględnienia obu tych płaszczyzn. Kierunek oparty jest na unikalnej filozofii Open Eyes Economy. Ukazuje problematykę rozwoju miast i regionów z perspektywy humanistycznej.
Studia oparte są na założeniu, że miasto lub region nie powinno mieć wielu różnych, fragmentarycznych strategii branżowych – oddzielnej dla rozwoju komunikacji miejskiej, odrębnej dla zieleni w mieście, rozwoju turystyki czy promocji inwestycyjnej. Miasto musi dążyć do równowagi, a ta musi być budowana świadomie. Dopiero na takim dążeniu do naturalnej równowagi można zbudować spójną i autentyczną markę miejsca.
Jeśli chodzi o aspekt marketingowy studiów należy podkreślić, że marketing miejsca często bywa mylony z jego promocją, tymczasem właściwie pojmowany oznacza syntetyczne podejście do całego procesu rozwoju miasta lub regionu, z którego wynika przemyślane inwestowanie we wszystkie jego aspekty. Z takiej zintegrowanej strategii powinna wynikać polityka społeczna i kulturalna miejsca, pomysł na rozwój oferty turystycznej i spójna koncepcja rozwoju gospodarczego. Tylko od zrównoważonego rozwoju miasta/regionu można przejść do budowania spójnej, wiarygodnej, atrakcyjnej marki miejsca. Jej tożsamość jest kluczowa dla późniejszej skuteczności. Miasto w równowadze rozwija się w odpowiedzialny sposób – przede wszystkim dla poprawy jakości życia mieszkańców, ale również w interesie turystów i inwestorów.

Program:

MIASTO-IDEA – STRATEGIA I TEORIA

Najlepsze strategie rozwoju i komunikacji marek miejsc w Polsce
Miasto-idea czyli nowe spojrzenie na priorytety w rozwoju miast
Ekonomiczna analiza funkcjonowania miast

HISTORIA I TOŻSAMOŚĆ MIAST

Wprowadzenie do parków kulturowych
Nowoczesne zarządzanie potencjałem historycznego dziedzictwa miast

IDEA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W PRAKTYCE ZARZĄDZANIA MIASTEM I REGIONEM

Zrównoważony rozwój a marka regionu
Zrównoważony rozwój a marka miast
 
ZIELONE MIASTO

Zieleń w mieście – od mikroparku przez woonerf do miejskiego lasu.
Rolnictwo miejskie
Gospodarka cyrkularna w teorii i praktyce

PRZESTRZEŃ MIEJSKA

Systemy Informacji Miejskiej a tożsamość wizualna miasta – na przykładzie SIM Warszawy
Urbanistyka czyli długookresowe planowanie przestrzeni miejskiej
Komunikacyjne Rewolucje – nowe trendy w przemieszczaniu się

TURYSTYKA

Turystyka a marka miejsca
TPN – między misją ochrony a misją udostępniania (studium przypadku)
Zamek Książ – od wizerunku atrakcji turystycznej do rozwoju okolicy (studium przypadku)

WYDARZENIA

Chutor Gorajec/Folkowisko – jak stworzyć miejsce z duszą i wydarzenie z charakterem (studium przypadku)
Targ Pietruszkowy – tworzenie społeczności miejskiej wokół wspólnoty wartości (studium przypadku)

KULTURA W MIEŚCIE

Marketing wydarzeń jako metoda budowania marki miasta
Sztuka w przestrzeniach wspólnych

OBYWATELE MIASTA

Miejskie społeczeństwo obywatelskie
Edukacja społeczna

MARKA MIEJSCA A KOMUNIKACJA I REKLAMA

Wizerunek miejsca – kreowanie, zarządzanie i badania
Współpraca z agencją reklamową w zakresie marketingu miejsc

INNE

Marketing inwestycji
Najnowsze trendy w światowej architekturze, urbanistyce i ochronie środowiska
Demografia czyli jak zapanować nad emigracją i wspierać imigrację
Prawo zamówień publicznych
Prawo autorskie w zamówieniach publicznych

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kadra

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

Kolejność zgłoszeń.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • ankieta osobowa
 • umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie.
W przypadku składania kserokopii dyplomu i suplementu, zapraszamy przed pierwszym zjazdem do Biura Studiów Podyplomowych w Warszawie z oryginałami dokumentów.

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń i dostarczenie kompletu oryginałów dokumentów.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • osobiście lub przez osoby trzecie, w siedzibie Uczelni - pokój 112 (zaleca się, by przy składaniu dokumentów kandydat posiadał dowód osobisty),
 • pocztą na adres: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

Opłaty

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2017-2018
10 rat  740 zł
2 raty  3575 zł
1 rata  6900 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (opłata bez zniżki wynosi 300 zł – absolwent płaci 0 zł).

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto przelewem lub osobiście w kasie:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
74 1750 1312 1330 0000 0005 3043
[w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek]

Kasa Uniwersytetu SWPS czynna jest: 
poniedziałek - piątek: 9.00 - 14.00

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Jest możliwość płatności opłaty rekrutacyjnej kartą płatniczą w biurze CSPiS w godzinach otwarcia biura.

Koordynator kierunku

jarowska.ok

Koordynator kierunku

Kinga Zajkowska
tel. 22 517 98 49
e-mail: kzajkowska@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
sobota 8.00 - 14.00
niedziela (w weekendy zjazdowe) 8.00 - 14.00

[Form zapis not found!]