hr award color

poligon
Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Osoby zainteresowane pracą w charakterze tłumacza.

Kontakt

Warszawa, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Studia podyplomowe z tłumaczeń specjalistycznych
uwierzytelnionych i prawniczych

 • Rekrutacja trwa

O studiach

"Uważam, że studia podyplomowe z tłumaczeń specjalistycznych: uwierzytelnionych i prawniczych to bardzo dobry wybór zarówno dla czynnych tłumaczy, których celem jest specjalizacja i zwiększenie swojej konkurencyjności na rynku, jak i dla osób stawiających swoje pierwsze kroki na tej ścieżce kariery tłumacza. Bogata oferta programowa obejmuje, oprócz praktycznych warsztatów przekładu w różnych dziedzinach prawa, także szkolenia z zakresu wykorzystania komputerowych narzędzi wspomagających pracę tłumacza, specjalistyczne wykłady z prawa i ekonomii dla tłumaczy oraz, z myślą o przyszłych kandydatach na tłumacza przysięgłego, zajęcia z zakresu praktyki tłumaczenia uwierzytelnionego i przekładu ustnego."

Podyplomowe 2016.Podyplomowe kadra.szwednsp 634Marcin Szwed
Kierownik merytoryczny kierunku

Studia prowadzone są pod auspicjami Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu SWPS

Adresaci

osoby zainteresowane pracą w charakterze tłumacza przysięgłego; absolwenci studiów filologicznych, absolwenci studiów z dziedzin ścisłych zajmujący się tłumaczeniem, osoby pracujące z tzw. językiem oraz w języku branżowym. Specjalizacja poświęcona jest specyfice pracy tłumacza przysięgłego zarówno z teoretycznego jak i praktycznego oraz technicznego punktu widzenia. Zajęcia prowadzone m.in. przez praktykujących tłumaczy przysięgłych.

Cel

 • zapoznanie uczestników z obowiązującymi normami prawnymi regulującymi wykonywanie zawodu tłumacza;
 • zapoznanie uczestników z normami zwyczajowymi i konwencjami tłumaczeniowymi w pracy tłumacza przysięgłego;
 • wykształcenie praktycznych umiejętności tłumaczenia materiałów oraz dokumentów z szerokiego zakresu tłumaczeń specjalistycznych: dokumentów sądowych, prawnych, umów handlowych, a także certyfikatów, zaświadczeń i tym podobnych;
 • przygotowanie do stworzenia własnego warsztatu pracy, z uwzględnieniem zasobów niezbędnych do wykonywania zawodu, takich jak bazy danych, korpusy czy narzędzia komputerowe wspomagające pracę tłumacza (CAT Tools);
 • estetyka tłumaczenia oraz wykształcenie dobrych nawyków we współpracy ze zleceniodawcami.

Warunki zaliczenia

warunkiem zaliczenia studiów jest uzyskanie ocen pozytywnych (min. 3.0) z każdego przedmiotu wchodzącego w skład średniej.

Czas trwania

dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, maksymalnie dwa razy w miesiącu.

Dokument ukończenia studiów

absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Organizacja zajęć

Organizacja i tematyka zajęć

Program obejmuje 240 godzin zajęć dydaktycznych zorganizowanych w poszczególnych blokach tematycznych, por.:

 • ESSENTIALS (wprowadzenie do teorii przekładu dla praktykujących tłumaczy specjalistycznych, research w pracy tłumacza przysięgłego: life-cycle documents)
 • LEGAL MODULE (m.in. analiza elementów prawa polskiego oraz prawa obszarów języka angielskiego, tłumaczenia prawnicze na język polski i angielski)
 • ECONOMY and COMMERCE MODULE (m.in. podstawowe zagadnienia ekonomiczne dla tłumaczy, tlumaczenia ekonomiczne na język polski i angielski)
 • CAT TOOLS (przegląd oprogramowań komputerowych wspomagających warsztat tłumacza i nauka obsługi wybranego programu)
 • LANGUAGE TOOLS (podstawy tłumaczenia na język obcy, praca z tekstem, gramatyka i stylistyka języka polskiego I języka angielskiego dla tłumaczy)
 • INTERPRETING (podstawy tłumaczeń ustnych, ostatnie zajęcia w kabinach)

Zajęcia obejmują:

 • wykłady prowadzone przez wybitnych specjalistów w danej dziedzinie, dające słuchaczom możliwość zapoznania się z terminologią specjalistyczną i realną specyfiką pracy w konkretnych warunkach zawodowych;
 • dwusemestralny kurs z narzędzi komputerowego wspomagania pracy tłumacza CAT Tools, stanowiących niezbędny warsztat tłumacza specjalistycznego;
 • warsztaty na platformie e-learningowej, kształcące umiejętności poruszania się w nowoczesnym interaktywnym systemie wymiany informacji.

Ramowy program zajęć

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

kandydaci przystępują do egzaminu wstępnego lub rozmowy kwalifikacyjnej.

Egzamin wstępny

składa się z dwóch części: testu językowego i testu predyspozycji. Przystępują do niego absolwenci studiów niefilologicznych, bez udokumentowanej znajomości języka obcego na poziomie zaawansowanym.

Rozmowa kwalifikacyjna

(z pominięciem testu pisemnego) ma na celu sprawdzenie predyspozycji do wykonywania zawodu tłumacza.

Przeprowadzana jest w języku polskim oraz angielskim. Przystępują do niej:

 • absolwenci studiów wyższych za granicą w kraju z obszaru języka angielskiego;
 • osoby legitymujące się certyfikatem potwierdzającym znajomość języka angielskiego z oceną niższą niż B lub jej odpowiednikiem;
 • absolwenci kolegiów językowych;
 • absolwenci anglojęzycznych studiów filologicznych pierwszego stopnia z oceną niższą niż 4.5 na dyplomie.
 • absolwenci studiów filologicznych drugiego stopnia z filologii angielskiej z oceną niższą niż 4 na dyplomie;
 • absolwenci studiów drugiego stopnia w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW z pierwszym lub drugim językiem angielskim z oceną niższą niż 4 na dyplomie.
 • Osoby zwolnione z egzaminu i rozmowy kwalifikacyjnej
 • absolwenci studiów filologicznych drugiego stopnia z filologii angielskiej z oceną min. 4 na dyplomie;
 • absolwenci studiów drugiego stopnia w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW z pierwszym lub drugim językiem angielskim z oceną min. 4 na dyplomie;
 • absolwenci studiów filologicznych pierwszego stopnia filologii angielskiej z oceną min. 4.5 na dyplomie;
 • osoby legitymujące się certyfikatem potwierdzającym znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym (ocena min. B lub jej odpowiednik).

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • ankieta osobowa
 • umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie.

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń i dostarczenie kompletu oryginałów dokumentów.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • osobiście lub przez osoby trzecie, w siedzibie Uczelni - pokój 112 (zaleca się, by przy składaniu dokumentów kandydat posiadał dowód osobisty),
 • pocztą na adres: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

Opłaty

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2018-2019
10 rat 660 zł
2 raty 3175 zł
1 rata 6100 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
74 1750 1312 1330 0000 0005 3043
[w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Opłatę rekrutacyjną można uiścić w kasie czynnej:

poniedziałek - piątek: 9.00 - 14.00

Jest możliwość płatności opłaty rekrutacyjnej kartą płatniczą w biurze CSPiS w godzinach otwarcia biura.

Koordynator kierunku

czarne

Koordynator kierunku

Olga Pietrzak
tel. 22 517 98 49
e-mail: opietrzak@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
sobota 8.00 - 14.00
niedziela (w weekendy zjazdowe) 8.00 - 14.00

[Form zapis not found!]