hr award color

poligon
Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Osoby zainteresowane pracą tłumacza audiowizualnego.

Kontakt

Warszawa, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Studia podyplomowe z tłumaczeń specjalistycznych
opracowania audiowizualne

 • Rekrutacja trwa

O studiach

"Polecam nasze studia podyplomowe z tłumaczeń specjalistycznych: opracowania audiowizualne wszystkim pasjonatom mediów i przekładu. Program obejmuje zarówno podstawy wiedzy o tłumaczeniu audiowizualnym, elementy prawa autorskiego, praktyczne ćwiczenia z tworzenia napisów i przygotowywania dubbingu, pracę nad audiodeskrypcją oraz zajęcia z zakresu lokalizacji gier komputerowych, wizyty w studio. Zajęcia są prowadzone przez doświadczonych tłumaczy audiowizualnych i specjalistów branży medialnej, którzy przekazują naszym słuchaczom praktyczną wiedzę pozwalającą na rozpoczęcie fascynującej kariery. Celem studiów jest praktyczne przygotowanie do pracy stąd na 240 h studiów znakomita większość zajęć to warsztaty i ćwiczenia prowadzone w salach komputerowych."

Podyplomowe 2016.Podyplomowe kadra.szwednsp 634Marcin Szwed
Kierownik merytoryczny kierunku

Studia prowadzone są pod auspicjami Instytutu Anglistyki Uniwersytetu SWPS, we współpracy ze Stowarzyszeniem Tłumaczy Audiowizualnych STAW

Nowość

W nadchodzącym roku akademickim otwieramy się na inne języki obce! Zapraszamy kandydatów z wykształceniem wyższym i/ lub legitymujących się certyfikatem znajomości języka obcego, którzy lubią pisać, doskonale posługują się językiem obcym i chcą poznać świat tłumaczeń audiowizualnych. Poloniści także mile widziani! Studia wymagają znajomości języka angielskiego.

Adresaci

osoby zainteresowane pracą tłumacza audiowizualnego.
Specjalizacja poświęcona m.in. tłumaczeniom filmowym i telewizyjnym w formie napisów, w wersji lektorskiej i w dubbingu, czyli w polskiej wersji językowej Warsztaty obejmują także tłumaczenia specjalistyczne dla osób niesłyszących oraz niewidomych (audiodeskrypcja). Jako pierwsza szkoła w Polsce oferujemy także warsztaty z lokalizacji gier komputerowych!

Cel

 • zapoznanie uczestników z obowiązującymi normami prawnymi regulującymi wykonywanie zawodu tłumacza;
 • zapoznanie uczestników z normami zwyczajowymi i konwencjami tłumaczeniowymi w pracy dialogisty;
 • wykształcenie praktycznych umiejętności tłumaczenia i adaptacji tekstu na potrzeby kina, telewizji i in., w szeroko pojętym przekładzie audiowizualnym;
 • przygotowanie do stworzenia własnego warsztatu pracy, z uwzględnieniem zasobów niezbędnych do wykonywania zawodu (bazy danych, korpusy czy narzędzia komputerowe wspomagające pracę tłumacza audiowizualnego);
 • estetyka tłumaczenia oraz wykształcenie dobrych nawyków we współpracy ze zleceniodawcami, studiem, reżyserem dźwięku, lektorem oraz aktorem.

Warunki zaliczenia

warunkiem zaliczenia studiów jest uzyskanie ocen pozytywnych (min. 3.0) z każdego przedmiotu wchodzącego w skład średniej.

Czas trwania

dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Dokument ukończenia studiów

absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Organizacja zajęć

Organizacja i tematyka zajęć

Program obejmuje 240 godzin zajęć dydaktycznych, w tym interaktywne zajęcia ogólne obejmujące teorię przekładu, konwersatoria na temat specyfiki pracy tłumacza audiowizualnego, jak również warsztaty praktyczne w ramach poszczególnych specjalizacji tematycznych.
W ramach przedmiotu "Praca z reżyserem, realizatorem dźwięku, lektorem" zajęcia odbywają się między innymi w studiu.

Zajęcia obejmują:

 • wszystkie formy opracowań materiałów audiowizualnych, w tym napisy, wersję lektorską, dubbing, wersję dla niesłyszących i wersję dla niewidomych/ niedowidzących (AD);
 • kurs z oprogramowania wspomagającego tłumaczenie audiowizualne (EDLIST);
 • zajęcia praktyczne w studiach nagrań, tworzenie projektów audiodeskrypcyjnych.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

kandydaci przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej, która ma na celu sprawdzenie predyspozycji do wykonywania zawodu tłumacza audiowizualnego. Przeprowadzana jest w języku polskim.

Przystępują do niej:

 • absolwenci studiów wyższych niefilologicznych; nie posiadający certyfikatu potwierdzającego znajomość języka.
 • absolwenci studiów wyższych za granicą;

Osoby zwolnione z rozmowy kwalifikacyjnej:

 • absolwenci studiów filologicznych (filologia angielska);
 • absolwenci studiów w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW (z językiem angielskim);
 • osoby legitymujące się certyfikatami potwierdzającymi znajomość języka angielskiego (ocena min. B lub jej odpowiednik).

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • ankieta osobowa
 • umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie.

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń i dostarczenie kompletu oryginałów dokumentów.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • osobiście lub przez osoby trzecie, w siedzibie Uczelni - pokój 112 (zaleca się, by przy składaniu dokumentów kandydat posiadał dowód osobisty),
 • pocztą na adres: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

Opłaty

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2018-2019
10 rat 660 zł
2 raty 3175 zł
1 rata 6100 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
74 1750 1312 1330 0000 0005 3043
[w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Opłatę rekrutacyjną można uiścić w kasie czynnej:

poniedziałek - piątek: 9.00 - 14.00

Jest możliwość płatności opłaty rekrutacyjnej kartą płatniczą w biurze CSPiS w godzinach otwarcia biura.

Koordynator kierunku

czarne

Koordynator kierunku

Olga Pietrzak
tel. 22 517 98 49
e-mail: opietrzak@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
sobota 8.00 - 14.00
niedziela (w weekendy zjazdowe) 8.00 - 14.00

[Form zapis not found!]