hr award color

poligon
Studia podyplomowe

Dla kogo?

  • Dla nauczycieli języka angielskiego oraz osób, które chcą rozszerzyć znajomość tego języka w środowisku pracy.

Kontakt

Warszawa, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Business English

  • Rekrutacja trwa

O studiach

Studia są prowadzone pod auspicjami Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu SWPS

Kierownikiem merytorycznym studiów jest Małgorzata Piasecka

Adresaci

studia adresowane są do nauczycieli języka angielskiego oraz osób, które chcą rozszerzyć znajomość tego języka w środowisku pracy.

Cel

celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w środowisku, gdzie językiem komunikacji jest język angielski, a także rozwinięcie dodatkowych kompetencji u osób, które nauczają języka angielskiego ogólnego, a chciałyby prowadzić szkolenia z zakresu języka biznesu, na który jest obecnie ogromne zapotrzebowanie na rynku.

Zasady przyjęcia na studia

kolejność zgłoszeń.

Warunki zaliczenia

  • minimum 80% obecności na zajęciach,
  • zaliczenie poszczególnych zajęć w ramach studiów

Czas trwania

dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, maksymalnie dwa razy w miesiącu.

Dokument ukończenia studiów

absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Organizacja zajęć

Organizacja i tematyka zajęć

program obejmuje 180 godzin zajęć dydaktycznych realizowanych przede wszystkim w formie warsztatów, a także w formie interaktywnych wykładów. Kształcenie obejmuje nie tylko przekazywanie wiedzy  z zakresu słownictwa (np. marketingu, finansów, rynku kapitałowego, zarządzania, ekonomii, aspektów  prawnych), ale także ćwiczenie podstawowych umiejętności niezbędnych w środowisku biznesowym. Słuchacze nauczą się, jak profesjonalnie organizować zebrania, prowadzić korespondencję, negocjować, oraz przygotowywać prezentacje, jak funkcjonować w  środowisku wielokulturowym. To oznacza, że oprócz poszerzenia znajomości języka specjalistycznego, zdobędą liczne umiejętności przydatne każdej osobie, pracującej w różnych dziedzinach. Część zajęć będzie poświęcona metodyce nauczania  oraz organizacji szkoleń w zakresie Business English w firmach. Słuchacze zyskają ogromną przewagę konkurencyjną na rynku pracy nad osobami, które znają jedynie język angielski ogólny. Tematyka zajęć jest dostosowana do potrzeb współczesnego rynku pracy.

Zajęcia dzielą się na następujące bloki tematyczne:

Blok I: Introduction to Business English
Blok II: Analyzing the needs of the learners
Blok III: Activities and materials
Blok IV: Specific Areas of study
Blok V: Communication Skills In Business

Zajęcia prowadzą pracownicy Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu SWPS, oraz trenerzy i konsultanci mający duże doświadczenie praktyczne i szkoleniowe. Udział praktyków zapewnia dostosowanie programu kształcenia do najbardziej aktualnych potrzeb rynku.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kierownik studiów

biogram

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

  • ankieta osobowa
  • umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
  • tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

  • dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
  • 1 zdjęcia legitymacyjnego
  • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – dostarczenie do Biura Rekrutacji na studia podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie.

Dokumenty do pobrania

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń i dostarczenie kompletu oryginałów dokumentów.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  • osobiście lub przez osoby trzecie, w siedzibie Uczelni - pokój 112 (zaleca się, by przy składaniu dokumentów kandydat posiadał dowód osobisty),
  • pocztą na adres: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

Opłaty

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2018-2019
10 rat 470 zł
2 raty 2225 zł
1 rata 4200 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto przelewem lub osobiście w kasie:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
74 1750 1312 1330 0000 0005 3043
[w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek]

Kasa Uniwersytetu SWPS czynna jest: 
poniedziałek - piątek: 9.00 - 14.00

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Jest możliwość płatności opłaty rekrutacyjnej kartą płatniczą w biurze CSPiS w godzinach otwarcia biura.

Koordynator kierunku

plasan.ok

Koordynator kierunku

Konrad Plasan
tel. 22 517 98 34
e-mail: konrad.plasan@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
sobota 8.00 - 14.00
niedziela (w weekendy zjazdowe) 8.00 - 14.00

[Form zapis not found!]