hr award color

poligon
Studia podyplomowe

Dla kogo?

  • Dla menedżerów i praktyków ZZL.

Kontakt

Warszawa, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Zarządzanie zasobami ludzkimi

  • Rekrutacja trwa

O studiach

Kierownikiem merytorycznym kierunku jest dr Kinga Padzik

ZZLlogo3

 

 

 

2017/2018 to dla ZZL na Uniwersytecie SWPS wyjątkowo rok bez rewolucyjnych zmian, a to za sprawą tego, że przez ostatnie 3 lata wprowadziliśmy ich sporo i okazały się dobrymi wyborami. Dają gwarancję bycia na czasie, a nawet krok w przyszłości, a ich efekty dobrze służą Słuchaczom. Oczywiście jako praktycy ZZL jesteśmy bogatsi o kolejne doświadczenia doradcze, co przekłada się bezpośrednio na poziom i zakres praktycznego wymiaru naszych zajęć, jednakże bieżących korekt oraz aktualizacji wiedzy i rozwiązań rynkowych nikt z nas nie traktuje już jako wyróżnik – to dla nas oczywistość, codzienność i standard. Dziś nieustannie coś się zmienia i należy za tym podążać. Doskonale sprawdziła się nowa formuła metody AC/DC, zarówno jako oferta rynkowa, jak i jako kontekst warsztatów w naszym studium. Pozostajemy także przy odrębnym module z zakresu opisów stanowisk pracy, który sam w sobie ulegnie poszerzeniu, co jest związane z nowymi wymaganiami stawianymi przez coraz bardziej organiczne (macierzowe, dynamiczne) struktury organizacyjne. Aspektowi zarządzania kompetencjami nadal przyświecają dwie moje pozycje książkowe Ocena pracowników... (2013) oraz Ocena zintegrowana AC/DC... (2016). Blok zajęć na temat wynagrodzeń w nadchodzącej edycji reprezentuje nowa publikacja naszego kolegi dr. Roberta Manikowskiego Projektowanie systemów premiowych (2017).
Natomiast zajęcia z prawa pracy po części reprezentuje wielka pozycja pod red. m.in. naszego wykładowcy dr. hab. Krzysztofa Walczaka.
Jak widać, zgodnie z duchem studiów podyplomowych, wszyscy nasi główni wykładowcy nie tylko na co dzień praktykują zawodowo swoje profesje oraz prowadzą zajęcia akademickie, ale także publikują, przyczyniając się do budowania kanonu rzetelnej wiedzy o wymiarze
praktyczno-dydaktycznym, a po części także naukowym.

Wykłady on-line stały się już standardem i stanowią wygodną opcję dla osób, które nie mogą pojawić się na zajęciach. Nikt nie straci materiału i możliwości posłuchania wykładowcy. Wszystkie spotkana odbywają się w realnym wymiarze w siedzibie Szkoły, a transmisja on-line jest jedynie ich drugą wersją.

Platforma e-learningowa wszystkie materiały z zajęć, w tym nagrania wykładów on-line, są dostępne na platformie e-l.

EBSCO wszyscy uczestnicy studiów w SWPS mają dostęp do ogromnej elektronicznej biblioteki EBSCO.

Wejdź na naszą stronę, zapytaj o nas w sieci – na pewno zdobędziesz dobrą opinię.

Uczymy rzetelnie, jeszcze bardziej praktycznie, a co do schematów – wyszliśmy poza nie tak daleko, że nawet nie wiemy, gdzie teraz są! Podyplomowe ZZL Uniwersytet SWPS w Warszawie - szczegółowe informacje

Adresaci

studia adresowane są do menedżerów i praktyków ZZL, a także do przyszłych specjalistów działów personalnych. Zapraszamy również osoby zainteresowane takimi zagadnieniami jak: rekrutacja i selekcja pracowników, zarządzanie kompetencjami, ocenianie i rozwój pracowników, zarządzanie szkoleniami, zarządzanie projektami, zarządzanie systemem wynagrodzeń oraz organizacja funkcji personalnej i aspekty z zakresu prawa pracy.

Cel

studia mają na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do tworzenia i wdrażania w firmie optymalnej polityki personalnej. Zadanie to wymaga wiedzy na temat nowoczesnych metod doboru pracowników, szkoleń, zarządzania motywacją, społecznych i psychologicznych reguł funkcjonowania ludzi w organizacjach oraz prawnych uwarunkowań tych reguł. Od specjalisty i menedżera działu HR wymaga się, oprócz znajomości narzędzi i umiejętnego ich stosowania, także kompetencji interpersonalnych, umożliwiających pracę w zespole.

O studiach także pod: www.essey.com.pl/zzl.html

Nowe podejście do potencjału – Święty Graal życiodajnej przewagi (październik, 2015, Personel Plus)

Warunki zaliczenia

zaliczenie poszczególnych zajęć w ramach studiów. Oficjalne zakończenie studiów następuje we wrześniu.

Czas trwania

dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, maksymalnie dwa razy w miesiącu.

Dokument ukończenia studiów

absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Organizacja zajęć

Organizacja i tematyka zajęć

2017/2018 to dla ZZL w SWPS rok dużych zmian. Postanowiliśmy wypełnić program tylko tematyką kluczową dla dzisiejszego i nadchodzącego ZZL. Niezwykła konkurencja, szybkość zmian, elastyczność działania, w tym zatrudnienia, otwarte i dynamiczne struktury, wielofunkcyjność, projekty, specjalizacja, wysokie wymagania, generacja Y to tylko niektóre aspekty wymuszające na ZZL mobilizację i – co ważniejsze – sięgnięcie po zupełnie nowe sposoby działania, modele i narzędzia. Zbliżyliśmy się już do granicy, za którą dezaktualizuje się każda dotychczasowa adaptacja i częściowa korekta. Za tą granicą liczy się tylko gruntowana innowacja, radykalna zmiana sposobów radzenia sobie, a przede wszystkim sposobów myślenia. Dotychczas wiele o tym mówiliśmy, teraz trzeba już tylko działać. W programie na nadchodzący rok akademicki wzmocniliśmy nasze najsilniejsze atuty i rozbudowaliśmy aspekty oceny kompetencji pracowników i planowanie ich rozwoju oraz obszar wynagrodzeń, wprowadzając dodatkowy przedmiot poświęcony systemom wynagrodzeń i wartościowania pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach. Rozszerzone zostały także zajęcia z zakresu funkcji personalnej. Znacznie więcej czasu poświęcimy metodzie AC i poznaniu choć jednej profesjonalnej techniki służącej do opisu profilu psychologicznego człowieka w środowisku zawodowym. Wszystko to wzmocnimy konkretnymi narzędziami HR i w pełni opracowanymi studiami przypadków, które będą środowiskiem pracy uczestników studium.

Szczegółowy program studiów (.pdf)

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

BIBLIOTEKA

Nieprawdopodobnie duża baza danych –książki, pisma, case’y. Jesteś studentem Uniwersytetu SWPS masz do tego bogactwa nieograniczony dostęp!

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

  • Ankieta osobowa
  • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
  • Tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

  • Dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
  • 1 zdjęcia legitymacyjnego
  • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie.

W przypadku nie składania dokumentów osobiście, zapraszamy przed pierwszym zjazdem do Biura Studiów Podyplomowych w Warszawie z dowodem osobistym w celu dopełnienia formalności.

Poprawne wypełnienie i zatwierdzenie formularza rekrutacyjnego oraz dostarczenie wyżej wymienionych dokumentów powoduje uruchomienie procedury rekrutacyjnej.
Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń i dostarczenie kompletu oryginałów dokumentów.

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  • osobiście lub przez osoby trzecie, w siedzibie Uczelni - pokój 112 (zaleca się, by przy składaniu dokumentów kandydat posiadał dowód osobisty),
  • pocztą na adres: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nie uruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2018-2019
10 rat 800 zł
2 raty 3875 zł
1 rata 7500 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł)

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
74 1750 1312 1330 0000 0005 3043
[w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Opłatę rekrutacyjną można uiścić w kasie czynnej:
poniedziałek - piątek: 9.00 - 14.00

Jest możliwość płatności opłaty rekrutacyjnej kartą płatniczą w biurze CSPiS w godzinach otwarcia biura.

Koordynator kierunku

jarowska.ok

Koordynator kierunku

Kinga Zajkowska
tel. 22 517 98 49
e-mail: kzajkowska@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
sobota 8.00 - 14.00
niedziela (w weekendy zjazdowe) 8.00 - 14.00

[Form zapis not found!]