hr award color

poligon
Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla osób aktywnych zawodowo w środowisku medialnym.

Kontakt

 • tel: 22 517 99 55
 • e-mail: cspis@swps.edu.pl
 • Koordynator kierunku: Marzena Wiercińska
Warszawa, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Digital Media

 • Rekrutacja trwa

O studiach

Partnerzy kierunku

dmc03 1

„Przeniesienie szeroko rozumianej działalności z obszaru dziennikarstwa i mediaworkingu do internetu jest już faktem. Tymczasem większość podmiotów na polskim rynku medialnym nie jest w stanie efektywnie dostosować się do tej zmiany. Dotyczy to zarówno instytucji (redakcji), ale także indywidualnych pracowników rynku mediów. Oferta studiów podyplomowych Digital Media jest adresowana do tych, którzy chcą zdobyć i rozwinąć swoje kompetencje w tym zakresie, by lepiej wykorzystywać możliwości, jakie daje digitalizacja, by utrzymać się i rozwijać na rynku medialnym.”

stasik maledr Karina Stasiuk-Krajewska
Kierownik merytoryczny studiów

Adresaci

Adresatami studiów są osoby aktywne zawodowo w środowisku medialnym, którzy w swojej codziennej pracy stają przed wyzwaniami związanymi z postępującą digitalizacją mediów. W tym zwłaszcza:

 • dziennikarze, redaktorzy, realizatorzy, prezenterzy, zarządzający mediami, brokerzy informacji, big data journalists, wydawcy serwisów informacyjnych, dyrektorzy programowi, producenci medialni,
 • osoby odpowiedzialne za budowanie wizerunku mediów i contentu – content managerowie, social media managerowie, brand managerowie, media plannerzy,
 • freelancerzy jak i przedstawiciele redakcji i innych instytucji medialnych, którzy w przyszłości będą dostosowywać te instytucje do zmian zachodzących na rynku mediów,
 • absolwenci studiów komunikacyjnych (głównie z obszaru dziennikarstwa, ale także reklamy, brandingu i PR), którzy, mając po studiach akademickich niedosyt nowoczesnych i przydatnych na rynku pracy kompetencji, chcą zdobyć aktualną wiedzę i praktyczne umiejętności związane z funkcjonowaniem w mediach zdigitalizowanych oraz wejść na rynek pracy.

Cel

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w nowoczesnych mediach zdigitalizowanych mediach (dziennikarstwo on-line, mobile journalism, blogging, kontent management itp.)
Słuchacze uzyskają dostęp do najnowszej wiedzy z obszaru badań i analizy mediów, społecznych funkcji i roli mediów i dziennikarstwa, komunikacji interpersonalnej i brandingu. Absolwent studiów będzie przygotowany do samodzielnej pracy w mediach zdygitalizowanych, w obszarze szeroko rozumianego mediaworkingu.

Dlaczego warto

Wszystkie zajęcia warsztatowe w wymiarze ponad 140 godzin prowadzone są przez wybitnych praktyków i dziennikarzy na stałe współpracujących z Grupą Onet-RAS Polska.
Bliższe informacje na temat prowadzących zajęcia w zakładce „Kadra”.

Słuchacze zyskują wiedzę z obszaru społecznego funkcjonowania i wpływu mediów, podstawowych norm prawnych i etycznych regulujących działanie w obszarze digital media, najnowszych teorii komunikacji i mediów oraz metod badania rynku mediów.

Uzyskają praktyczne kompetencje z obszarów:

 • Specyficznych form i standardów dziennikarstwa internetowego
 • Prawa i etyki Internetu
 • Narzędzi badania Internetu
 • Realizacji materiałów video w Digital media
 • Kreowania i zarządzania contentem (także w Social Media)
 • Budowania marki dla i w Digital Media
 • Budowania marki własnej (personal branding)

Warunki zaliczenia

 • minimum 80% obecności na zajęciach.

Czas trwania

dwa semestry

Dokument ukończenia studiów

absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie SWPS.

Program

Program obejmuje 190 godzin zajęć dydaktycznych.

Analiza mediów i komunikacji

 • Etyka w Internecie – dylematy profesji medialnych w zdigitalizowanym świecie
 • Dyskursy mediów – jak media pokazują świat i co z tego wynika
 • Branding i marka w środowisku medialnym – wprowadzenie
 • Media i audiowizualność w kulturze współczesnej
 • Kulturowe konteksty social media
 • Kompetencje komunikacyjne w praktyce
 • Bezpieczeństwo w sieci

Kompetencje dziennikarskie w Digital Media

 • Prawo prasowe
 • Podstawy dziennikarstwa online
 • Zaawansowane formy dziennikarstwa online
 • Research i dziennikarstwo śledcze
 • Sztuka wywiadu
 • Wydawanie strony głównej

Badania Internetu

 • Podstawowe wskaźniki badania Internetu
 • SEO
 • Weryfikacja contentu

Obraz Komunikacja wizualna

 • Video – wprowadzenie
 • Video w mediach społecznościowych
 • Fotoedycja

Content Management

 • Social Media
 • Jak monetyzować kontent
 • Storytelling przez materiały video

Branding

 • Brandy-użytkownicy-content
 • Reklama natywna
 • Budowanie wizerunku w sieci (personal branding)

Digital Media – wybrane kanały komunikacji

 • Youtube jako narzędzie komunikacji
 • NOIZZ – serwis dla millenialsów

Moduł do wyboru

Klub dyskusyjny/Projekt specjalnościowy

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja na studia podyplomowe

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • ankieta osobowa
 • umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie.

Dokumenty do pobrania

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń i dostarczenie kompletu oryginałów dokumentów.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 • osobiście lub przez osoby trzecie, w siedzibie Uczelni - pokój 112 (zaleca się, by przy składaniu dokumentów kandydat posiadał dowód osobisty),
 • pocztą na adres: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

Opłaty

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2018-2019
10 rat 730 zł
2 raty 3525 zł
1 rata 6800 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Opłatę rekrutacyjną można uiścić w kasie Uniwersytetu SWPS czynnej:
poniedziałek - piątek: 9.00 - 14.00

Jest możliwość płatności opłaty rekrutacyjnej kartą płatniczą w biurze CSPiS w godzinach otwarcia biura.

Koordynator kierunku

wiercinska.ok


Marzena Wiercińska

Kierownik ds. Kluczowych Klientów

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
tel. 22 517 99 55 

tel: 694 44 17 46
e-mail: mwiercinska@swps.edu.pl

 

[Form zapis not found!]