hr award color

poligon
Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla managerów z szeroko pojętych usług świadczonych w sposób tradycyjny oraz usług on-line'owych; tak w biznesie, jak i w usługach publicznych, służbie zdrowia, edukacji i innych obszarach, a także dla projektantów produktów i interakcji, architektów informacji, projektantów wnętrz, etnologów czy psychologów.

Kontakt

Warszawa, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Projektowanie Usług

 • Rekrutacja trwa

O studiach

Kierunek dostępny również w Poznaniu

Studia School of Form

SoF kolor-01

"Przyszłość leży w usługach. W Polsce już 65% produktu krajowego brutto jest dostarczane przez usługi. I udział ten rośnie. Czy jednak nie czujemy czasem irytacji, korzystając na co dzień z wielu usług? Bankowych? Komunalnych? Służby zdrowia? Odpowiedzią na to jest właśnie projektowanie usług (ang. Service design), które staje się sposobem na uczynienie tychże usług bardziej użytecznymi, skutecznymi i przyjaznymi dla użytkownika. Projektowanie usług jest więc nastawione na poprawę sposobu w jaki ludzie korzystają z usług dzisiaj i będą z nich korzystać w przyszłości.
Projektowanie usług to interdyscyplinarny proces, nastawiony na użytkownika, wykorzystujący szereg technik i metod pracy projektowej. Realizowane w nowoczesnej formule studia pozwolą słuchaczom nie tylko poznać metodologię Service design, ale przede wszystkim doświadczyć pracy grupowej nad konkretnym projektem. Podczas pracy projektowej słuchacze będą posługiwali się metodami, które ułatwią zrozumienie oczekiwań użytkownika, poznają techniki kreatywne, pozwalające zbudować nowy system doświadczeń, zbudują prototyp usługi i poddadzą go rynkowemu testowi.

Usługi to przyszłość. Warto ją zaprojektować."

kołodziejRafał Kołodziej
Współautor programu. Projektant interakcji i kierownik studiów.

Partnerzy kierunku 

Concordia logo27 8

ADRESACI STUDIÓW

PROJEKTOWANIE USŁUG to studia przygotowane by podnieść kompetencje managerów z szeroko pojętych usług on-line'owych i świadczonych w sposób tradycyjny; tak biznesu, jak i usług sektora publicznego, służby zdrowia, edukacji, programów finansowanych z funduszy europejskich i innych obszarów, w których usługi stanowią dużą część działalności.
Projektowanie usług jest przemyślane tak, by dostarczyć wartość projektantom produktów, projektantom interakcji, architektom informacji, projektantom programów publicznych, badaczom sektora społeczno-gospodarczego, ewaluatorom interwencji publicznych, projektantom przestrzeni publicznej, etnologom, socjologom i psychologom. Studia są dedykowane dla osób zorientowanych na przyszłość, które wierzą, że istniejąca rzeczywistość usługowa wymaga istotnej poprawy.

CEL

Celem studiów jest przygotowanie uczestników do skutecznego projektowania usług, a w szczególności:

 • przybliżenie słuchaczom i nauczenie praktycznego zastosowania takich pojęć jak: badania użytkownika usług, budowanie koncepcji rozwiązań, oceny ich wartości, budowanie systemu świadczenia usługi, skuteczne komunikowanie zaprojektowanych rozwiązań,
 • rozwinięcie umiejętności obserwowania i analizowania obecnej sytuacji, wizualizacji zmiany oraz prototypowania przyszłości,
 • umożliwienie słuchaczom pracy z ludźmi, którzy projektują na co dzień usługi, współtworząc doświadczenia ich użytkowników, tak by stały się przyjemne i jednocześnie efektywne.

PO CO STUDIOWAĆ PROJEKTOWANIE USŁUG?

W krajach rozwiniętych ponad 70% dochodu narodowego jest tworzonego w sektorze usług. Wiele z nich ciągle wymaga poprawy. Tak w instytucjach publicznych, jak i w biznesie, zapewnienie wysokiej jakości usług pozostaje dzisiaj ciągle wyzwaniem, nie tylko w Polsce. To szansa dla nowej grupy specjalistów – projektantów usług. To nowa, stale ewoluująca dziedzina wiedzy, która dopiero wykształca spójny aparat pojęciowy, oparta na rzeczywistej potrzebie rynkowej – poprawie istniejącego status quo.

CZYM JEST PROJEKTOWANIE USŁUG?

Projektowanie usług jest interdyscyplinarną dziedziną, która wykorzystuje kombinację metod i technik, zapożyczonych z różnych dziedzin wiedzy, takich jak psychologia, zarządzanie, etnografia, badania społeczno-gospodarce, badania ewaluacyjne, UX, design. Projektowanie usług koncentruje swoją uwagę na relacjach i interakcjach pomiędzy ludźmi oraz pomiędzy nienamacalnymi i namacalnymi aspektami usług, występującymi w procesie ich świadczenia. Mając świadomość, że usługa jest niematerialna i nietrwała (występuje tylko wtedy, gdy z niej korzystamy), projektowanie usług dąży do takiej ich organizacji, by zapewnić jak najlepsze doświadczenia użytkowników usług przy jednoczesnej efektywności ich świadczenia przez usługodawcę. Projektowania usług odbywa się zwykle w interdyscyplinarnym zespole projektowym, który pracuje z najważniejszymi interesariuszami oraz użytkownikami, w ustrukturyzowanym procesie projektowym. Nasze studia podyplomowe pomogą odkryć, zdefiniować i rozwinąć praktyczne umiejętności projektowania i ewaluacji usług, z których ludzie będą chcieli korzystać i pozytywnie o nich opowiadać innym.

CO NAS WYRÓŻNIA?

Najnowsza wiedza -> Praktyczność <-Narzędzia wdrożeniowe
Innowacyjna metodologia nauczania i kompleksowy program, obejmujący prawie 200 godzin warsztatowej pracy nad rzeczywistymi problemami. Program wiążący w jedną logiczną całość różne aspekty projektowania i wdrażania usług, dostarczając praktycznych narzędzia ich realizacji. Praca na rzeczywistym projekcie w interdyscyplinarnym zespole pod okiem doświadczonych, najlepszych wykładowców-praktyków, pozwala na wymianę doświadczeń i nawiązanie kontaktów. Efekt = unikatowe umiejętności i kompetencje, które zwiększą skuteczność świadczenia naszych usług.

Czas trwania

czas trwania: dwa semestry (ok. 13 zjazdów)
30 punktów ECTS

Warunki zaliczenia

Praca projektowa w grupach – ocena grupowa o składowych:

 • przygotowanie propozycji wartości na podstawie przeprowadzonych badań    15% oceny
 • przygotowanie I prototypu (low-fi) + obrona                                                       15% oceny
 • przygotowanie II prototypu (hi-fi) + obrona                                                         20% oceny
 • raport merytoryczny                                                                                             20% oceny
 • obrona projektu przed komisją oraz właścicielem projektu                                30% oceny

Inne warunki:

 •  min. 80% obecność na zajęciach
 •  uregulowane wszystkich należności i innych zobowiązań wobec Uczelni

Praca zaliczeniowa (raport)

Dokumentacja z realizacji procesu projektowego na prawdziwym studium przypadku, w metodologii service design, w tym. Zawartość merytoryczna raportu:

 • diagnoza status quo z punktu widzenia użytkownika (badania)
 • identyfikacja kluczowych obszarów poprawy usługi
 • zaprojektowanie unikatowej propozycji wartości
 • zaprojektowanie nowych doświadczeń użytkownika
 • zbudowanie i przetestowanie prototypu koncepcyjnego usługi
 • zbudowanie i przetestowanie prototypu wdrożeniowego usługi
 • zaprojektowanie ścieżki doświadczeń użytkownika
 • właściwa identyfikacja obszarów budowy unikatowych doświadczeń i ich projekt
 • stworzenie kryteriów ewaluacji projektu oraz planu wdrożenia

 

Wymogi techniczne (raport):

 •  raport w formie wydruku dostarczony do komisji na 7 dni przed obroną (każdy dzień zwłoki to odjęcie 5 punktów procentowych z ogólnej oceny raportu).

Obrona:

wymogi merytoryczne:

 •  przejrzystość i spójność koncepcji
 •  sposób przedstawienia koncepcji
 •  aplikacyjność rekomendacji

wymogi techniczne:

 •  prezentacja w dowolnej formie – Power Point, wydruki, film, scenki, etc.
 •  20 minut prezentacji, 15 minut pytań i odpowiedzi, 10 min dyskusja

Program

Program obejmuje ponad 200 godzin zajęć, realizowanych w formie warsztatów i interaktywnych seminariów. Studia trwają dwa semestry (ok. 13 zjazdów). Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, maksymalnie dwa razy w miesiącu. Godzina akademicka zajęć to 45 min. Podczas zjazdu odbywa się średnio po 8 godzin zajęć dziennie w formie seminariów i warsztatów oraz zajęć w pracowniach komputerowych. Studia podzielone są na  bloki, zgodne z procesem projektowania usług.

 1. PREPARE

 • Wprowadzenie i prezentacja tematów projektowych (2h)
 • Podział na grupy i budowanie zespołów (8h)
 • Zwinne prowadzenie projektów - wprowadzenie do Agile (8h)

 2. POINT OF VIEW

 • Visioning, czyli ustalanie celów projektu (praca z przedstawicielami klienta) (8h)

 3. UNDERSTAND

 • Etnografia i badania jakościowe- projektowanie badań (cz. 1) (8h)
 • Persony i Customer Journey – projektowanie w praktyce (8h)
 • Projektowanie wartości dla klienta (cz. 1) (8h))

4. IDEATE

 • Wykorzystanie trendów w projektowaniu (16h)
 • Projektowanie wartości dla klienta (cz. 2) (8h))
 • Etnografia i badania jakościowe - wnioskowanie i testowanie hipotez (cz. 2) (8h)
 • Wykorzystanie technik kreatywnych w projektowaniu usług (10h)

5. PROTOTYPE

 • Prototypowanie usług (8h)

6. VALIDATE

 • Walidowanie wypracowanych rozwiązań z kluczowymi interesariuszami (8h)

7. UNDERSTAND

 • Jobs to Be Done – projektowanie w praktyce (8h)
 • Obrony I prototypu (3h)

8. IDEATE

 • CX – projektowanie unikatowych doświadczeń klienta (13h)
 • Emocje i procesy poznawcze jako stymulatory zmiany w usługach (16h)

9. PROTOTYPE

 • Obrony II prototypu (3h)
 • Projektowanie procesu świadczenia usługi (Service Blueprint) (13h)
 • Story-telling jako narzędzie wspierające sprzedaż i zmianę w organizacji (8h)

10. VALIDATE

 • Ułożenie koncepcji na wskaźnikach efektywnościowych w organizacji (8h)
 • Ocena potencjału biznesowego projektowanych rozwiązań (8h)
 • Praktyczne przełamywanie oporów organizacji w pracy projektowej (8h)
 • Obrony projektów (8h)

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Projekty

Studenci pracują nad prawdziwym projektem, realizowanym dla i wspólnie z ich klientem, którego wybierają sami z szerokiego wachlarza propozycji przedstawionych przez kierownika studiów lub na zaproponowanych przez nich samych.

W pierwszym roku, studenci obronili następujące projekty:

PROJEKT 1
nazwa projektu: Redukcja stresu wśród osób korzystających z usług Sądu Rejonowego Katowice- Zachód

imię i nazwisko autora:

Krzysztof Gabruk, Informatyk
Mateusz Ojdowski, User Experience Researcher
Zofia Sieńko, Architekt Wnętrz
Justyna Sobora, Project Manager
Artur Brzyski, strateg biznesowy

krótki opis projektu:
Redukcja subiektywnego odczuwania stresu przez osoby korzystające z usług sądu poprzez zaproponowanie usług, które pomagają oswoić przyszłość oraz ograniczyć działanie bodźców drażniących i stresogennych.

PROJEKT 2
nazwa projektu: Usługi edukacyjne dla Tatrzańskiego Parku Narodowego

imię i nazwisko autora:

Marta Grochowska, Project Manager
Eliza Kozica, Project Manager
Michał Szewczyk, Strateg
Krzysztof Koczorowski, Marketing
Aleksandra Polak, User Experience Manager
Andrzej Woynarowski, User Experience Manager

krótki opis projektu:
Podniesienie poziomu wiedzy turystów na temat zasad obowiązujących w Tatrzańskim Parku Narodowym. Projekt dla dzieci w wieku 4-13 i ich rodziców, jako angażująca gra edukacyjna dla dzieci.

PROJEKT 3
nazwa projektu: Klub Zdobywców Gór dla Polskich Kolei Linowych

imię i nazwisko autora:

Agnieszka Sikorska­Kwasieborska, Projektantka
Izabela Strońska, Strateg marketingu e­commerce
Szymon Ziobrowski, Prawnik i inżynier środowiska
Paweł Charążka, Bankowiec z technicznym wykształceniem,
Diana Sarlińska, User Experience Designerka
Michał Owczarek, Kreatywny strateg

krótki opis projektu:
Program zachęcający do wyboru gór jako destynacji wakacyjnej zaprojektowany dla rodzin z dziećmi, zaprojektowany od momentu podjęcia decyzji o wyjeździe po plan atrakcji w trakcie pobytu w górach.

PROJEKT 4
nazwa projektu: Social TV

imię i nazwisko autora:

Katarzyna Kozikowska, UX Designer
Jerzy Bagiński, Manager, Strateg
Andrzej Bogatko, Strateg
Jarosław Chludziński, Strateg
Łukasz Dmowski, Project Manager

krótki opis projektu:
Zaprojektowanie nowego doświadczenia telewizyjnego, które byłoby w stanie zmienić trend kategorialny - odchodzenia od telewizji na rzecz Internetu, pozwalającego konsumować treści w zupełnie nowy sposób - w pełni dopasowany do nowego stylu życia.

PROJEKT 5
nazwa projektu: Open Lab dla Łódź Design Festival

imię i nazwisko autora:

Anna Radyno, Projektant interakcji
Szymon Staniszkis, UX Researcher
Joanna Burska, Strateg
Rafał Kamiński, Innovation Manager,
Emilia Drozd-Kochanowicz, Manager instytucji publicznej
Michał Czubiński, Strateg

krótki opis projektu:
Zaprojektowanie nowej oferty usługowej, powodującej, że firmy będą chciały wystawiać się na Łódź Design Festival i nie będą tego traktowały jako koszt, ale konkretną korzyść biznesową.

W drugim roku studenci obronili następujące projekty:

PROJEKT 1
nazwa projektu: Jak sprawić by odwiedzający Olandię wyjeżdżali z chęcią powrotu i wracali po wyjątkowe doświadczenia wypoczynkowe?

imię i nazwisko autora:

Anna Maria Janiak, komunikolog, nauczyciel, naturoterapeuta i pedagog
Anna Kostera, strateg, projektant komunikacji
Barbara Górnikiewicz, filolog, Project leader w branży IT
Iga Łopatka, UX Designer
Dobiesław Kossowski, doradca merytoryczny

krótki opis projektu:
Przeprojektowanie doświadczeń klientów (rodzin z dziećmi) odwiedzających Olandię. Krainę wypoczynku i konferencji. Wypracowanie nowych narzędzi pracy dla obsługi w Olandii.

PROJEKT 2
nazwa projektu: Podniesienie świadomości (bezpieczeństwa) turysty na szlaku poprzez współpracę Tatrzańskiego Parku Narodowego z właścicielami kwater i pensjonatów.

imię i nazwisko autora:

Marta Dałkiewicz, Project manager w branży finansowej
Anita Kruszwicka, Manager w branży edukacyjnej
Marta Kuroszczyk, Projektantka usług
Andrzej Pyra, Kierownik zespołu projektowego
Beata Seweryn, kuratorka, redaktorka
Małgorzata Wasyluk, urzędnik

krótki opis projektu:
Generalnym założenie jest, aby turysta przyjeżdżający do Zakopanego miał dostęp do wartościowych informacji o TPN jeszcze przed wejściem na teren parku. Do tego potrzebna jest dobra współpraca z kwaterodawcami.

PROJEKT 3
nazwa projektu: opracowanie nowej usługi Urzędu Patentowego RP, która dostarczy realną wartość biznesową w oparciu o analizę patentową.

imię i nazwisko autora:

Izabella Kossowska, UX Expert
Bartosz Narzelski, strateg marketingowy i projektant komunikacji
Antoni Opolski, badacz użyteczności
Izabela Piotrowska, product manager
Hanna Rzepecka, architekt, aktywista lokalny

krótki opis projektu:
Urząd Patentowy RP zamierza w perspektywie okresu 2015 - 2020 rozszerzyć zakres świadczonych usług o analizy dostępnych baz danych zawierających informacje patentowe. Usługa jeszcze nie istnieje, ale istnieje konieczność jej zaprojektowania.

PROJEKT 4
nazwa projektu: Jak poprawić shopper experience klientów salonów jubilerskich YES, wykorzystując istniejący system CRM?

imię i nazwisko autora:

Grzegorz Augustowski, architekt, manager w dziale inwestycji
Michał Kwasieborski, projektant
Agnieszka Sobkiewicz, architekt, manager służby zdrowia
Adriana Szmuc, manager w branży edukacyjnej
Marta Szymborska, zarządza projektami reklamowymi
Aleksandra Żytkiewicz, manager w dziale zakupów

krótki opis projektu:
Firma YES stale dąży do poprawy doświadczeń klienta w salonach. Zadaniem było zaprojektowanie usługi podnoszącej poziom doświadczeń klienta w bezpośrednim powiązaniu z istniejącym i rozbudowywanym systemem CRM.

PROJEKT 5
nazwa projektu: Jakie usługi powinno oferować miejsce pracy (YouNick), by ludzie współpracowali i stale rozwijali swój potencjał?

imię i nazwisko autora:

Łukasz Błażejewski, projektant interakcji
Łukasz Fojutowski, manager w branży edukacyjnej
Barbara Kowalczyk, usability expert
Agnieszka Mróz, manager, animator społeczny
Joanna Paczewska, filozof, edytor, komunikator społeczny

krótki opis projektu:
Zaprojektowanie nowej usługi dla start'upów z branży ICT, którą powinien oferować YouNick, żeby przyciągać młode, otwarte i innowacyjne firmy do nowej części parku.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • ankieta osobowa
 • umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń i dostarczenie kompletu oryginałów dokumentów. Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • osobiście lub przez osoby trzecie, w siedzibie Uczelni - pokój 112 (zaleca się, by przy składaniu dokumentów kandydat posiadał dowód osobisty),
 • pocztą na adres: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

Opłaty

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2018-2019
10 rat 840 zł
2 raty 4075 zł
1 rata 7900 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł)

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
74 1750 1312 1330 0000 0005 3043
[w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer będzie dostępny w Wirtualnej Uczelni. Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Jest możliwość płatności opłaty rekrutacyjnej kartą płatniczą w biurze CSPiS w godzinach otwarcia biura.

Koordynator

jarowska.ok

Koordynator kierunku

Kinga Zajkowska
tel. 22 517 98 49
e-mail: kzajkowska@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
sobota 8.00 - 14.00
niedziela (w weekendy zjazdowe) 8.00 - 14.00

[Form zapis not found!]