hr award color

poligon
Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla osób, które zainteresowane sa zarządzaniem, ale w swojej dotychczasowej edukacji nie studiowały na kierunkach „zarządzanie" lub „psychologia" i poszukują interdyscyplinarnej oferty, łączącej wiedzę z obu tych kierunków oraz dla doświadczonych menedżerów, pragnących poszerzyć teoretyczną refleksję nad ogólnymi zasadami zarządzania, a także zapoznać się z możliwościami zastosowania najnowszych teorii, wzbogaconych o wiedzę psychologiczną.

Kontakt

 • tel: 22 517 98 33
 • e-mail: cspis@swps.edu.pl
 • Koordynator kierunku: Barbara Składanek
Warszawa, CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I SZKOLEŃ

Zarządzanie i psychologia menedżerska
Studia Uniwersytetu SWPS i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

 • Rekrutacja trwa

O studiach

Studia realizowane przez:

UE kraków logologo ogolne SWPS 01f

Absolwenci otrzymają dwa świadectwa ukończenia studiów podyplomowych: Uniwersytetu SWPS i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Studia podyplomowe Zarządzanie i psychologia menedżerska są wspólnym przedsięwzięciem SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie (Uniwersytet SWPS) i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie działającego przez Małopolską Szkołę Administracji Publicznej (MSAP UEK).

W obu uczelniach będą prowadzone zajęcia wg tego samego programu, a uczestnicy otrzymają Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wydane przez oba uniwersytety - Uniwersytet SWPS i Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Wspólny charakter przedsięwzięcia pozostaje w ścisłym związku z ideą tych studiów - mają one dostarczać słuchaczom wiedzy zarówno z zakresu klasycznie rozumianego zarządzania, jak też tych aspektów psychologii, które wiążą się z pracą menedżera. Kierownikami studiów są wybitni specjaliści: prof. dr hab. Dariusz Doliński z Uniwersytetu SWPS i prof. dr hab. Jerzy Hausner z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

"Ta propozycja jest unikatowa, dlatego, że uczestnicy będą współpracować ze specjalistami z różnych dyscyplin imającymi znaczące, choć odmienne doświadczenie praktyczne. Takie wielostronne podejście da możliwość uzyskania wiedzy nie tylko głębszej, ale także trudno dostępnej w inny sposób."

Podyplomowe 2016.Podyplomowe kadra.hausner.oknsp 696prof. dr hab. Jerzy Hausner

„Absolwenci zarządzania bardzo często stwierdzają, że w pracy zawodowej brakuje im kompetencji psychologicznych. Absolwenci psychologii, którzy są menadżerami myślą często, z kolei, że przydałaby im się wiedza z klasycznego zarządzania. Studia "Zarządzanie i psychologia menadżerska" są unikatową propozycją kierowaną przede wszystkim do tych, którzy nie studiowali ani psychologii, ani zarządzania (choć absolwenci jednego z tych kierunków, a nawet obu - także dowiedzą się szeregu nowych rzeczy)."

Biogramy.BIO Dariusz Dolinskinsp 696prof. dr hab. Dariusz Doliński

Cel

Celem studiów podyplomowych „Zarządzanie i psychologia menedżerska" jest:

 •  zdobycie przez Absolwentów rzetelnej, szerokiej wiedzy niezbędnej do efektywnego pełnienia roli menedżera w każdym z trzech sektorów, a także umiejętności zastosowania tej wiedzy w praktyce zarządzania organizacją,
 •  rozwinięcie osobistych kompetencji psychologicznych ułatwiających zarządzanie zespołami ludzkimi, motywowanie siebie i innych, a także wzmocnienie skutecznej komunikacji interpersonalnej i radzenia sobie ze stresem.

Adresaci

Adresaci studiów to w szczególności osoby, które są zainteresowane zarządzaniem, ale w swojej dotychczasowej edukacji nie studiowały na kierunkach „zarządzanie" lub „psychologia" i poszukują interdyscyplinarnej oferty, łączącej wiedzę z obu tych kierunków. Osoby takie poszerzą swoją wiedzę dotyczącą zarządzania o zastosowanie psychologii, a także rozwiną kompetencje „miękkie" niezbędne dla efektywnego funkcjonowania w roli menedżera. Dla tej grupy nasze studia będą więc wprowadzeniem w świat „psychologii" i „zarządzania", z licznymi ilustracjami zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce zawodowej.

Zapraszamy także doświadczonych menedżerów, pragnących poszerzyć teoretyczną refleksję nad ogólnymi zasadami zarządzania, a także zapoznać się z możliwościami zastosowania najnowszych teorii, wzbogaconych o wiedzę psychologiczną, w swoich relacjach ze współpracownikami, kontrahentami, czy szerzej interesariuszami.

Co nas wyróżnia?

 • studia mają charakter interdyscyplinarny.
 • absolwenci otrzymają dwa świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.
 • program kształcenia oparty jest na różnorodnych formach dydaktycznych, a absolwent studiów wyposażony będzie w realną, opartą na badaniach empirycznych wiedzę, i przykłady jej zastosowania w praktyce.
 • kadrę stanowią pracownicy naukowi obu uczelni, praktycy zarządzania i psychologii, mający duże doświadczenie szkoleniowe i dydaktyczne.

Organizacja zajęć

Program studiów podyplomowych "Zarządzanie i psychologia menedżerska" realizowany będzie niezależnie w Warszawie i Krakowie w trakcie dwóch semestrów i obejmie ok. 15 spotkań weekendowych.

Czas trwania

Dwa semestry.

Warunki zaliczenia

Studia kończą się egzaminem. Warunkiem do jego przystąpienia jest uzyskanie ocen pozytywnych ze wszystkich przedmiotów przewidzianych planem studiów. Egzamin końcowy składa się z dwóch elementów:

 • wypowiedzi na jedno z wybranych przez siebie zagadnień (spośród kilkudziesięciu propozycji wcześniej udostępnionych),
 • odpowiedzi na pytanie zadane przez komisję (z puli wcześniej znanych zagadnień).

Ocena końcowa jest wypadkową ocen z zaliczeń wszystkich przedmiotów i egzaminu końcowego.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymają, przewidziane ustawą, świadectwa:

 • ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu SWPS
 • ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Program

Program studiów obejmuje łącznie 192 godziny i składa się z 8 bloków tematycznych.

BLOK I: Przywództwo, kierowanie ludźmi

 •  Przywództwo w organizacji i zespole
 •  Umiejętności i kompetencje menedżerskie
 •  Rola lidera w zarządzaniu zmianą
 •  Zarządzanie emergentne

BLOK II: Współzależność społeczna: konflikt i negocjacje

 •  Negocjacje w biznesie i poza biznesem
 •  Konflikt i rozwiązywanie konfliktów

BLOK III: Psychologia społeczna w pracy menedżera

 •  Wywieranie wpływu społecznego
 •  Inteligencja emocjonalna i społeczna w organizacji i działaniach biznesowych

BLOK IV: Organizacja i zarządzanie

 •  Zarządzanie organizacjami
 •  Zarządzanie strategiczne
 •  Zarządzanie sobą
 •  Zarządzanie przez wartości i koncepcja "Firmy jako Idea"

BLOK V: Zarządzanie zasobami ludzkimi

 •  Kształtowanie stanu i struktury zatrudnienia
 •  Systemy motywacji i wynagrodzeń
 •  Ocenianie pracowników
 •  Rozwój kariery zawodowej - perspektywa indywidualna i organizacyjna

BLOK VI: Skuteczny marketing i komunikacja zewnętrzna

 •  Marketing i komunikacja rynkowa
 •  Specyfika komunikacji masowej i kreatywność w jej projektowaniu
 •  Public relations

BLOK VII: Finanse i sprawozdawczość dla menedżera

 •  Podstawy controlingu i sprawozdawczości finansowej
 •  Zarządzanie kapitałem obrotowym

BLOK VII: Techniki i praktyka zarządzania projektami

 •  Metodologia zarządzania projektami - teoria i praktyka
 •  Zarządzanie ryzykiem

Egzamin końcowy

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • ankieta osobowa
 • umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie.

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń i dostarczenie kompletu oryginałów dokumentów.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • osobiście lub przez osoby trzecie, w siedzibie Uczelni - pokój 112 (zaleca się, by przy składaniu dokumentów kandydat posiadał dowód osobisty),
 • pocztą na adres: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

Opłaty

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2018-2019
10 rat 850 zł
2 raty 4125 zł
1 rata 8000 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (opłata bez zniżki wynosi 300 zł – absolwent płaci 0 zł).

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto przelewem lub osobiście w kasie:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
74 1750 1312 1330 0000 0005 3043
[w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek]

Kasa Uniwersytetu SWPS czynna jest: 
poniedziałek - piątek: 9.00 - 14.00

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Jest możliwość płatności opłaty rekrutacyjnej kartą płatniczą w biurze CSPiS w godzinach otwarcia biura.

Koordynator kierunku

skladanek.ok

Koordynator kierunku

Barbara Składanek
tel. 22 517 98 33
e-mail: barbara.skladanek@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
sobota 8.00 - 14.00
niedziela (w weekendy zjazdowe) 8.00 - 14.00

[Form zapis not found!]