hr award color

poligon
Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Lekarze i lekarze dentyści prowadzący działalność - gabinety, przychodnie, centra medyczne oraz menedżerowie i koordynatorzy pracujący w medycynie.

Kontakt

 • tel: 22 517 98 34
 • e-mail: cspis@swps.edu.pl
 • Koordynator kierunku: Agnieszka Nizielska
Warszawa, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Zarządzanie i prawo w medycynie
- Medical Maestro Academy

 • Rekrutacja trwa

O studiach

„Doskonałość buduje się latami albo dzięki wiedzy przekazanej wprost w błyskotliwy i ultrapraktyczny sposób. Nazwa studiów mówi najwięcej: Zarządzanie i Prawo - Medical Maestro Academy. Czułość i kompetencja w doborze przedmiotów oraz wykładowców i praktyków, zapewnia wiedzę i umiejętności praktyczne w obszarze Prawo i Zarządzanie”.

Magdalena szumskadr n. ekon. Magdalena Szumska
kierownik merytoryczny w dziedzinie Ekonomia (Zarządzanie, Marketing)

"Lekarze w swojej działalności zawodowej ciągle stykają się z problemami prawnymi w zakresie organizacji i odpowiedzialności. Znacznie lepiej jest wiedzieć, jak te problemy rozwiązywać zawczasu, a nie dopiero wtedy gdy się pojawią. Wówczas, nawet gdy nie jest za późno, rozwiązanie bywa znacznie kosztowniejsze".

Biogramy.BIO Teresa Gardockansp 610prof. dr hab. Teresa Gardocka
kierownik merytoryczny w dziedzinie Prawo

„Dobrane zajęcia są bardzo dobre, bo pokazują, jak się chronić przed pacjentem. Pacjent ma pazury i trzeba umieć go obłaskawić. Tego wymaga współczesna rzeczywistość mniejszych i średnich jednostek medycznych”.

Kordel Krzysztofdr n. med. Krzysztof Kordel
kierownik merytoryczny w dziedzinie Prawo Praktyki Medycznej

Partner kierunku

medical maestro logo

Adresaci

Lekarze i lekarze dentyści prowadzący działalność - gabinety, przychodnie, centra medyczne oraz menedżerowie i koordynatorzy pracujący w medycynie min. 6 miesięcy (poza dużymi jednostkami medycznymi).

Cel

Studia Podyplomowe "Zarządzanie i prawo w medycynie - Medical Maestro Academy" są zbudowane w oparciu o unikalny program dedykowany lekarzom i lekarzom dentystom prowadzącym centra medyczne, gabinety, przychodnie i kliniki, a także menedżerom w nich pracującym. Całość zagadnień została ułożona przez praktyków zarządzania i marketingu oraz wybitnych specjalistów prawa, wyłącznie dla małych i średnich podmiotów medycznych, w oparciu o doskonałe standardy pracy w tym trudnym biznesie. Liczne uwarunkowania prawne, problematyka trudnego, roszczeniowego pacjenta, konieczność istnienia i utrzymania się na konkurencyjnym rynku sprawiają, że program Studiów staje się nie tylko unikatem w swojej konstrukcji merytorycznej, ale przede wszystkim jest ogromną praktyczną i realną pomocą dla każdego zarządzającego-lekarza i menedżera.
Medycyna jest wymagająca, podobnie jak ekonomia z prawem i psychologią. Tę ekonomiczną działalność medyczną wspiera w wielkiej mierze prawo i psychologia, doskonale wpasowując się w oczekiwania współczesnych lekarzy prowadzących swoje gabinety i centra medyczne. Ekonomia jest nauką niezwykle pojemną, stąd podczas Studiów przekażemy Słuchaczom wyselekcjonowaną, choć obszerną wiedzę i umiejętności zarządcze, marketingowe, finansowe. Prawo jest regulatorem całej ekonomii i medycyny, dlatego doskonali prawnicy wesprą lekarzy i menedżerów - Słuchaczy swoją praktyczną wiedzą, tak bardzo potrzebną w codziennej pracy w medycynie. Profil Słuchacza naszych Studiów jest więc interdyscyplinarny, dokładnie tak jak interdyscyplinarne są obecne wymagania rynkowe.

Dlaczego warto?

 • Zajęcia dydaktyczne są realizowane w formie wykładów i warsztatów, treningów oraz ćwiczeń prowadzonych przez najwyższej klasy specjalistów, profesorów i doktorów, uznanych i niekwestionowanych autorytetów-praktyków prawa, zarządzania, ekonomii, psychologii i marketingu.
 • Wszystkie zajęcia odbywają się w formie interaktywnej, prowadzący przekazują wiedzę, przeplatając ją praktycznymi ćwiczeniami, obrazami zastosowań oraz odpowiedziami na stawiane przez Uczestników pytania.
 • Mała grupa słuchaczy daje duży komfort i możliwość indywidualizowania odpowiedzi na pytania Słuchaczy.
 • Wszyscy prowadzący są doskonałymi praktykami z szerokimi umiejętnościami w przekazywaniu łatwo przyswajalnej, choć szerokiej wiedzy i rozwijania umiejętności w kontekście potrzeb współczesnych mniejszych i średnich ośrodków medycznych i stomatologicznych w zakresie zarządzania i prawa.

Czas trwania

Dwa semestry.
11 zjazdów z zajęciami (piątki i soboty).
Ostatni dzień ostatniego zjazdu (niedziela) w celu realizacji kilkugodzinnego testu z całości materiału.

Liczba miejsc

Ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń).

Warunki zaliczenia

Zaliczenie odbywa się na podstawie testu zawierającego pytania otwarte, półotwarte, zamknięte, w tym studium przypadków. Test jest realizowane w wymiarze kilku godzin, na ostatnim zjeździe.
Warunkiem zaliczenia jest minimum 80% obecności na zajęciach oraz uzyskanie pozytywnej oceny końcowej z tekstu, zarówno z odpowiedzi na pytania zamknięte, jak i z zadań problemowych.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymają, przewidziane Ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu SWPS.

Program

Współautor programu

medical maestro logo

Studia Podyplomowe "Zarządzanie i Prawo Medical Maestro Academy" trwają 8 miesięcy (2 semestry). Zajęcia są realizowane podczas 11 zjazdów piątkowo-sobotnich. Program obejmuje łącznie 186 godzin zajęć dydaktycznych, realizowanych w formie wykładów i warsztatów, treningów oraz ćwiczeń prowadzonych przez najwyższej klasy specjalistów i profesorów i doktorów, uznanych i niekwestionowanych autorytetów-praktyków Prawa, Zarządzania, Ekonomii, Psychologii i Marketingu.

Każdy z prowadzących poprowadzi blok z tematu mieszczącego się w zakresie: 

Ekonomia, Marketing, Zarządzanie i Psychologia (67% godzin wszystkich zajęć):

 • Marketing - etyczny, skuteczny i nowoczesny dla lekarzy, lekarzy dentystów oraz kierowników ośrodków zdrowia;
 • Programowanie przewagi konkurencyjnej;
 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - Kapitałem Ludzkim;
 • Budowanie strategii - zarządzanie strategiczne;
 • Konflikty w organizacjach medycznych oraz sztuka prowadzenia sporów;
 • Komunikacja i negocjacje; asertywność w relacjach z pacjentami i pracownikami zespołów medycznych i niemedycznych;
 • Przywództwo dla menedżerów i lekarzy;
 • Ekonomia - finanse w mniejszej praktyce medycznej i stomatologicznej;
 • Multifunkcyjny menedżer - organizacja pracy i ścieżka pacjenta;
 • Etykieta lekarsko-menedżerska. Wystąpienia w mediach publicznych;
 • Zarządzanie przedsięwzięciami.

Prawo w praktyce medycznej (31% godzin wszystkich zajęć):

 • Odpowiedzialność cywilna lekarzy;
 • Dokumentacja w pracy z pacjentem;
 • Formy prowadzonej działalności w medycynie i stomatologii;
 • Formy współpracy z lekarzami i innymi współpracownikami medycznymi;
 • Procesy przeciwko lekarzom i gabinetom, błąd medyczny, odpowiedzialność zawodowa;
 • Prokuratorskie aspekty w pracy medycznej;
 • Tajemnica lekarska;
 • Ochrona danych - RODO, GIODO;
 • Problematyka ubezpieczeń.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • ankieta osobowa
 • umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł
 • potwierdzenie minimum sześciomiesięcznego zatrudnienia dla menadżerów i koordynatorów pracujących w medycynie

KROK 4 – dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie.

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń i dostarczenie kompletu oryginałów dokumentów.

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • osobiście lub przez osoby trzecie, w siedzibie Uczelni - pokój 112 (zaleca się, by przy składaniu dokumentów kandydat posiadał dowód osobisty),
 • pocztą na adres: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

Opłaty

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2018-2019
10 rat  1010 zł
2 raty  4925 zł
1 rata  9600 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).

Opłatę rekrutacyjną prosimy wpłacać na nr konta 74 1750 1312 1330 0000 0005 3045 w tytule przelewu wpisując nazwisko i imię kandydata.

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni [w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek].
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Koordynator kierunku

niezielska.ok

Koordynator kierunku

Agnieszka Nizielska
tel. 22 517 98 34
e-mail: agnieszka.nizielska@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
sobota 8.00 - 14.00
niedziela (w weekendy zjazdowe) 8.00 - 14.00

[Form zapis not found!]