hr award color

poligon
Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla osób pełniących role prezesów, dyrektorów, członków zarządu, menedżerów i koordynatorów. Studia skierowane są także do osób pracujących w działach HR, pełniących role konsultantów, liderów grup twórczych, organizacji pozarządowych i lokalnych społeczności oraz do osób wspierających liderów w ich rolach.

Kontakt

Warszawa,CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I SZKOLEŃ

Creative Leadership.
Jak efektywnie i twórczo zarządzać zespołami.

 • Rekrutacja trwa

O studiach

Kierownikami merytorycznymi kierunku są dr Dorota Wiśniewska-Juszczakdr Aleksandra Cisłak-Wójcik

"Czy przywództwo na co dzień, w zarządzaniu zespołami ma sens? Co takiego się dzieje, gdy lider za mocno uwierzy w swoją przywódczą moc? Czy menedżerowie nie zapomnieli o zwykłym codziennym zarządzaniu w drodze na swój przywódczy szczyt. Na naszych studiach dowiesz się jak Posiadanie władzy zmienia myślenie osób sprawujących wysokie funkcje menedżerskie. A jednocześnie jak zmienia się myślenie i działanie osób podlegających władzy.
Będziemy prezentowali aktualne badania polskich i amerykańskich psychologów społecznych realizowane w biznesie, ukazujące jak funkcjonowanie osób obdarzonych władzą przekłada się na podejmowanie decyzji, na rozwijanie innych i siebie, na branie odpowiedzialności za zespół czy organizację.
Władza zmienia, ale zmienia w różnych kierunkach, aby umacniała zarówno sprawujących jak i podlegających władzy, przywódca nie może przestać zarządzać i doskonalić się w budowaniu zespołu i koncentracji na ludziach, tak jak Luciano Pavarotti nie przestawał ćwiczyć i doskonalić swój głos."

Biogramy.BIO dorota wisniewskansp 770dr Dorota Wiśniewska-Juszczak
Współkierownik kierunku

Adresaci

Studiami mogą być zainteresowane osoby pełniące role prezesów, dyrektorów, członków zarządu, menedżerów i koordynatorów. Studia skierowane są także do osób pracujących w działach HR, pełniących role konsultantów, liderów grup twórczych, organizacji pozarządowych i lokalnych społeczności oraz do osób wspierających liderów w ich rolach.

Cel

Ważnym celem studiów jest rozwijanie umiejętności liderskich oraz pogłębianie świadomości i odpowiedzialności osoby zarządzającej innymi, pokazanie władzy jako dającej możliwości, ale też zobowiązującej odpowiedzialności za innych. Rozwijane będą kompetencje w następujących obszarach działania lidera: motywowanie innych i siebie, świadome wykorzystywanie wpływu wynikającego z posiadania władzy, dostosowania stylu przywództwa do sytuacji w zespole i organizacji, wzmacnianie inteligencji społecznej lidera, wykorzystania mentoringu w rozwijaniu innych i siebie. Uczestnicy zapoznają się z wiedzą dotyczącą wpływu społecznego, funkcjonowania grup i rozwiązywania konfliktów, stopniowo przechodząc do praktycznych zastosowań tej wiedzy w przewodzeniu grupom i zespołom, motywowaniu, inspirowaniu oraz stymulowaniu kreatywności i rozwijaniu siebie i innych.

Co nas wyróżnia?

ołowska"Można być przywódcą intuicyjnym ale lepiej być przywódcą świadomym, czerpać nie tylko ze swojego doświadczenia, ale z wiedzy, obserwacji i doświadczeń innych. Studia Podyplomowe "Creative Leadership. Jak efektywnie i twórczo zarządzać zespołami." to roczna przygoda podczas, której spotkasz wielu niezwykłych przywódców z różnych dziedzin, otrzymasz dużą dawkę wiedzy, zadasz sobie wiele ciekawych pytań i będziesz szukał(a) na nie odpowiedzi w sobie i z innymi, aby nieustannie stawać się bardziej świadomym przywódcą i mądrze wykorzystywać władzę."

Lidia Ołowska,
wykładowca kierunku, dyrektor HR z wieloletnim doświadczeniem międzynarodowym

mikucki"Z mojej perspektywy te studia pozwolą oswoić się z wyzwaniami, których rozwiązanie będzie wymagało umiejętności stosowania różnych narzędzi, a czasami wymuszało tworzenie nowych sposobów działania, które mogą być z natury nietrwałe. Zarządzanie w takich warunkach będzie wyzwaniem, z jakim większość z nas nie miała nigdy do czynienia – jak motywować ludzi do produktywnej pracy w ciągle zmiennym środowisku? Jak stosować narzędzia, które wydają się być naszymi konkurentami? Jak współpracować i tworzyć wokół siebie środowisko, które jest satysfakcjonującym miejscem do realizacji ambicji zawodowych? Jak zarządzać zmianą czy kryzysem? W imponująco zróżnicowanym gronie wykładowców postaramy się stymulować pytania, które pozwolą nakierować nas wszystkich na dobre kierunki. Ale odpowiedzi każdy i tak będzie musiał znaleźć samodzielnie.”

Maciej Mikucki,
wykładowca kierunku, dyrektor finansowy Grupa Adamed

 • temat władzy w relacjach biznesowych - tematyka nie podnoszona na żadnych innych kierunkach. Jak posiadanie i podleganie władzy wpływa na nasze decyzje, efektywność, zaangażowanie, ale tez jakie konsekwencje wiążą się z jej sprawowaniem. Czym posiadanie władzy różni się od przywództwa i dlaczego tak ważne jest pamiętanie o zarządzaniu i o efektach podlegania władzy, które dotykają ludzi naszych menedżerów.
 • zróżnicowana kadra ucząca:
  • akademiccy profesorowie i wykładowcy, eksperci w tematach, którymi będą się zajmowali w trakcie studiów.
  • ludzie biznesu, którzy pokazują jak w praktyce uprawiać ten zawód i pełnić rolę menedżerską, eksperci z obszaru HR, jak i z obszaru finansów oraz marketingu i sprzedaży
 • możliwość poznania ludzi wielkiego formatu, osobowości w swoich dziedzinach takich jak polityka, sport, prawo czy sztuki kreatywne i spojrzenie z ich perspektywy na sztukę przewodzenia.

ZASADY PRZYJĘCIA NA STUDIA

Kolejność zgłoszeń oraz spełnienie wymogów pełnienia przynajmniej jednej z ról wymienionych w adresatach.

CZAS TRWANIA

Dwa semestry.

WARUNKI ZALICZENIA

 1. Minimum 80% obecność na zajęciach
 2. Dwa testy z kursów w bloku I i II – testy przeprowadzone zostaną na koniec zajęć w ramach Podstawy psychologii grupy oraz Władza i przywództwo
 3. Realizacja zadań domowych po zakończonych warsztatach i treningach.
 4. Praca dyplomowa integrująca wiedzę z całości studiów. Przygotowanie projektu Ja jako Lider zawierającego diagnozę własnych umiejętności liderskich oraz plan rozwoju siebie jako lidera i rozwoju innych co najmniej jednej osoby z zarządzanego zespołu w oparciu o wiedzę naukową oraz doświadczenia praktyczne.

DOKUMENT UKOŃCZENIA STUDIÓW

Absolwenci i absolwentki otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie SWPS, przewidziane ustawą.

Organizacja zajęć

Organizacja i tematyka zajęć

W programie przeważają zajęcia praktyczne, ale towarzyszy im ogromny zastrzyk wiedzy psychologicznej. Spotkania rozpoczynają zajęcia teoretyczne dotyczące wpływu społecznego, spostrzegania ludzi i funkcjonowania grup prowadzone przez najwybitniejsze autorytety w dziedzinie psychologii społecznej. Jednocześnie uczestnicy zapoznają się z wiedzą i praktyką w dziedzinie rozwiązywania konfliktów i psychologii władzy, stopniowo przechodząc do praktycznych zagadnień wpływania na grupę z pozycji lidera, motywowania, inspirowania i stymulowania kreatywności oraz zarządzania wiedzą i rozwojem zespołu. Przez cały rok trwają także spotkania z wybitnymi osobami pełniącymi role liderów w dziedzinach takich jak polityka, prawo, biznes, sztuka i sport, dzięki którym uczestnicy mają mozliwość podjęcia wspólnej refleksji oraz transferu wiedzy i doświadczeń w dziedzinie przywództwa między różnymi obszarami życia społecznego. Uczestnictwo w studiach pozwoli na zdobycie rozległej wiedzy z dziedziny psychologii i zarządzania w kontekście pełnienia ról przywódczych oraz rozwijania umiejętności liderskich – własnych i innych.

Program

BLOK I Podstawy psychologii grupy

 1. Psychologia społeczna
 2. Wpływ społeczny
 3. Konflikty interpersonalne i grupowe
 4. Rozwiązywanie konfliktów

BLOK II Władza i przywództwo

 1. Władza i przywództwo
 2. Efekty sprawowania i podlegania władzy
 3. Lider w hierarchii

BLOK III Sztuka przewodzenia

 1. Przywództwo w polityce
 2. Przywództwo w obszarach kreatywnych 1
 3. Przywództwo w obszarach kreatywnych 2
 4. Przywództwo w biznesie 1
 5. Przywództwo w biznesie 2
 6. Przywództwo w stosowaniu prawa
 7. Przywództwo w sporcie

BLOK IV Twórczy lider

 1. Kreatywność i twórcze rozwiązywanie problemów
  jako kluczowe umiejętności lidera
 2. Lider zmian

BLOK V Kluczowe umiejętności liderskie

 1. Zarządzanie w sytuacji kryzysu i zmiany
 2. Odpowiedzialny lider
 3. Inspirowanie przez wartości
 4. Rola mentoringu w rozwijaniu siebie i innych
 5. Zarządzanie wiedzą w organizacjach
 6. Przywództwo w kontekście globalnym

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Biblioteka Uniwersytetu SWPS zapewnia dostęp do bazy wiedzy, z której na co dzień korzystają naukowcy. Studenci i słuchacze uzyskują dostęp do tych samych książek, czasopism i najnowszych artykułów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

Kolejność zgłoszeń.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • ankieta osobowa
 • umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • CV
 • list motywacyjny (do 2000 znaków)
 • dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie.

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń i dostarczenie kompletu oryginałów dokumentów.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • osobiście lub przez osoby trzecie, w siedzibie Uczelni - pokój 112 (zaleca się, by przy składaniu dokumentów kandydat posiadał dowód osobisty),
 • pocztą na adres: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

Opłaty

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2018-2019
10 rat 1030 zł
2 raty 5025 zł
1 rata 9800 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (opłata bez zniżki wynosi 300 zł – absolwent płaci 0 zł).

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto przelewem lub osobiście w kasie:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
74 1750 1312 1330 0000 0005 3043
[w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek]

Kasa Uniwersytetu SWPS czynna jest: 
poniedziałek - piątek: 9.00 - 14.00

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Jest możliwość płatności opłaty rekrutacyjnej kartą płatniczą w biurze CSPiS w godzinach otwarcia biura.

Koordynator kierunku

jarowska.ok

Koordynator kierunku

Kinga Zajkowska
tel. 22 517 98 49
e-mail: kzajkowska@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
sobota 8.00 - 14.00
niedziela (w weekendy zjazdowe) 8.00 - 14.00

[Form zapis not found!]